Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego."— Zapis prezentacji:

1 Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

3 Ministerstwo Finansów nadzór ARiMR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpraca ARiMR

4 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe warunki dla rozwoju rolnictwa oraz szerokie możliwości korzystania z różnorodnych form wsparcia.

5 ARiMR jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z funduszy unijnych: Europejski Fundusz Rolny Gwarancji (EFRG) I filar WPR płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 14 mld euro z UE. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) II filar WPR działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 13,2 mld euro z UE. Europejski Fundusz Rybacki Przewidywana alokacja dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 657 mln euro z UE. Kwoty przewidziane dla Polski w ramach powyższych funduszy, są uzupełnione środkami krajowymi z budżetu Państwa i źródeł prywatnych.

6 Płatności w ramach Systemów wsparcia bezpośredniego Od 2004 roku są podstawowym rodzajem płatności, o które ubiegają się rolnicy Jednolita płatność obszarowa - 562,09 zł /ha jest płatnością bezpośrednią, przyznawaną rolnikom w ramach przejściowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów. Taki system płatności będzie stosowany w Polsce do dnia 31 grudnia 2013 r.

7 Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające: Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych- 327,28 zł /ha Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 439,03 zł /ha Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (chmiel historyczny) - 1420,07 zł/ha

8 Płatność cukrowa - 50,42 zł/tonę Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich - 1593,87 zł /ha, z czego 677,39 zł płatne z budżetu krajowego Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 157,16 zł /tonę Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 207,28 zł /ha Płatność do Krów - 346,43 zł/szt. ( w województwie lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.) Płatność do Owiec - 105,91 zł/szt. ( w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim.)

9 W roku 2010 w województwie dolnośląskim w ramach Płatności bezpośrednich przyjęto 57 213 wniosków z czego w powiecie kamiennogórskim 1266 wniosków

10 Płatności bezpośrednie – Województwo Dolnośląskie Zrealizowane płatności za 2010 na dzień 20-05-2011 Dolnośląskie 779 857 859,66zł. Powiat kamiennogórski 10 227 224,19zł.

11 PROW 2007 - 2013 Strategiczne podejście zaproponowane przez Komisję Europejską znalazło swoje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

12 PROW 2007 - 2013 środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu dofinansowanie na "odnowę wsi", na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności. Beneficjentami działań są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne.

13 PROW 2007 - 2013 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych 14 Działań ARiMR 1 Działanie Fundacja Programów Pomocy dla rolnictwa ( FAPA) 1 Działanie Agencja Rynku Rolnego 6 Działań Samorządy Wojewódzkie

14 W ramach PROW beneficjenci korzystają z działań : Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW ) Płatności rolnośrodowiskowe Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Renty strukturalne System jakości żywności Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Ułatwianie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 Wysokość płatności ONW w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn stawek płatności na 1 hektar gruntu rolnego i powierzchni tych gruntów kwalifikującej się do płatności ONW ONW na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I 179 zł na 1 ha na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II 264 zł na 1 ha na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami 264 zł na 1 ha na obszarze ONW typu górskiego 320 zł na 1 ha

16 Wnioski złożone w 2010 roku: Dolnośląskie 20 795 wniosków Powiat Kamiennogórski 1191 wniosków Zrealizowane płatności za 2010 rok na dzień 20-05-2011 Dolnośląskie 49 007 705,70zł. Powiat Kamiennogórski 3 386 512,11 zł. ONW

17 przyznawana jest do hektara użytku rolnego i powierzchni działek rolnych w zależności od realizowanego pakietu i wariantu w pakiecie: Płatności rolnośrodowiskowe Rolnictwo zrównoważone 360 zł.Rolnictwo ekologiczne (w zależności od wariantu) 160-1800 złEkstensywne trwałe użytki zielone 500zł Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 (w zależności od wariantu) 550-1200 zł. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 550-1390 zł. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 570-4700 zł. (w zależności od wariantu) Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie za szt( samica) 570-1500 zł Ochrona gleb i wód 330-750 zł.Strefy buforowe 0,44-1,10 zł za mb

18 W ramach programów rolnośrodowiskowych PROW 2004-2006 i 2007-2013 w roku 2010 złożono w Województwie Dolnośląskim 4184 wnioski Powiecie Kamiennogórskim 346 wnioski Zrealizowane Płatności rolnośrodowiskowe na dzień 20-05-2011 Dolnośląskie 67 620 454,25zł Powiat Kamiennogórski 3 798 921,08 zł. Płatności rolnośrodowiskowe

19 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne SCHEMAT I - ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH SCHEMAT II - ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE nabór 01-06 do 01-08-2011r.

20 Zalesianie gruntów rolnych Pomoc na zalesianie gruntów rolnych OBEJMUJE: wsparcie na zalesienie jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy wynosi od 4160 do 6260 zł/ha płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia

21 zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat kwota pomocy wynosi 970 lub 1360 zł/ha Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. premia pielęgnacyjna

22 zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia wypłacana będzie co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha premia zalesieniowa

23 Zalesianie gruntów innych niż rolne Pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie są użytkowane rolniczo wsparcie na zalesienie jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia wynosi od 1700 (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha. płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia

24 zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat wynosi od 970 do 2050 zł/ha Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. premia pielęgnacyjna

25 W ramach działania zalesiania w powiecie kamiennogórskim od 2004 roku złożono : W ramach PROW 2004- 2006 3 wnioski, łącznie pozyskana kwota do 2010 roku1 033 392 zł. W ramach PROW 2007-2013 3 wnioski kwota płatności do 2010 roku 90 061,20 zł.

26 Renty strukturalne W ramach PROW 2004- 2006 złożono 35 wniosków, miesięcznie otrzymywana kwota przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego łącznie 67 495,06 zł. Kwoty otrzymywanych rent kształtują się od 1 529,18 zł. -3 203,99 zł. W ramach PROW 2007-2013 złożono 13 wniosków, łącznie miesięcznie otrzymywana kwota przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego to 14 156,39 zł. Kwoty otrzymywanych rent kształtują się od 1 092,27 zł. – 1 791, zł.

27 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów wypłaty środków nastąpią po zrealizowaniu przedsięwzięć w roku 2011, po złożeniu wniosków o wypłaty. W roku 2010 w biurze powiatowym złożono 9 wniosków

28 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 2010 r. W powiecie kamiennogórskim z tej formy pomocy korzystają producenci rolni realizujący programy rolośrodowiskowe w pakiecie rolnictwo ekologiczne. Z terenu powiatu kamiennogórskiego złożono 21 wniosków o pomoc, Dla 7 beneficjentów przyznano już płatności na łączną kwotę 47 13,15 zł, otrzymali oni płatności za pierwszy okres objęcia pomocą obejmujący rok 2010 (spośród 5 przysługujących) Średnia wysokość wypłaconej pomocy w powiecie wynosi 673,30 zł Maksymalna wysokość wsparcia 996zł.

29 Ułatwianie startu młodym rolnikom Pomoc wysokości 75 000 złotych w formie bezzwrotnej premii finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników, Ma zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. W 2011 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania można składać od dnia 26 kwietnia do dnia 24 czerwca.

30 Modernizacja gospodarstw rolnych Program ten obejmuje m.in. Działanie, które jest przeznaczone wyłącznie na wsparcie inwestycji związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. refundacji 0d 40-70%Pomoc jest udzielana w formie refundacji 0d 40-70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Nabór wniosków z działania Modernizacja gospodarstw rolnych odbył się w styczniu 2011 r.

31 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program obejmuje wsparcie podejmowania lub rozwijania działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. rolnik lub jego domownikO pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika 100 tys. zł na jednego beneficjentaPomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. w formie refundacji max. 50% kosztów kwalifikowanychPomoc jest udzielana w formie refundacji max. 50% kosztów kwalifikowanych

32 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.( tworzenie miejsc pracy) O pomoc mogą ubiegać się:

33 W ramach PROW 2007-2013 można również korzystać z działań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wdrażanie instrumentów zapobiegawczych Grupy producentów rolnych

34 Realizacja PROW 2007-2013 w powiecie kamiennogorskim DziałanieNabory złożone wnioskipodpisane umowy/wydane decyzjezrealizowane płatności liczbakwota pomocyliczbakwota pomocyliczbakwota pomocy 112 "Ułatwienie startu młodym rolnikom" 20088400 000,007350 000,007 2009150 000,001 1 20105375 000,005 3225 000,00 2011 do 10-05- 2011 r. 00,000 0 121 "Mdernizacja gospodarstw rolnych" 200751 008 557,505 5 20094767 500,004 4 2011214 188 925,70 W trakcie weryfikacji 13 wniosków na kwotę 2 455618 w limicie dostępnych środków 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" 201000,000 0 201100,000 0 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 20083300 000,002200 000,001100 000,00 200910712 242,504262 097,50290 027,00 20103149 268,50 w trakcie werykacji 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzdsiębiorstw" 20094692 500,00192 500,0000,00 201051 123 942,001300 000,00 4 wnioski w trakcie weryfikacji 413_311"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 00,000 0 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 00,000 0 Razem PROW 2007-2013x699 767 936,20303 405 655,00232 591 084,50x

35 Informacje można uzyskać w Biurach Powiatowych ARIMR oraz www.arimr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google