Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego."— Zapis prezentacji:

1 Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

3 Ministerstwo Finansów nadzór ARiMR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpraca ARiMR

4 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe warunki dla rozwoju rolnictwa oraz szerokie możliwości korzystania z różnorodnych form wsparcia.

5 ARiMR jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z funduszy unijnych: Europejski Fundusz Rolny Gwarancji (EFRG) I filar WPR płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 14 mld euro z UE. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) II filar WPR działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 13,2 mld euro z UE. Europejski Fundusz Rybacki Przewidywana alokacja dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 657 mln euro z UE. Kwoty przewidziane dla Polski w ramach powyższych funduszy, są uzupełnione środkami krajowymi z budżetu Państwa i źródeł prywatnych.

6 Płatności w ramach Systemów wsparcia bezpośredniego Od 2004 roku są podstawowym rodzajem płatności, o które ubiegają się rolnicy Jednolita płatność obszarowa - 562,09 zł /ha jest płatnością bezpośrednią, przyznawaną rolnikom w ramach przejściowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów. Taki system płatności będzie stosowany w Polsce do dnia 31 grudnia 2013 r.

7 Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające: Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych- 327,28 zł /ha Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 439,03 zł /ha Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (chmiel historyczny) ,07 zł/ha

8 Płatność cukrowa - 50,42 zł/tonę Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich ,87 zł /ha, z czego 677,39 zł płatne z budżetu krajowego Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 157,16 zł /tonę Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 207,28 zł /ha Płatność do Krów - 346,43 zł/szt. ( w województwie lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.) Płatność do Owiec - 105,91 zł/szt. ( w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim.)

9 W roku 2010 w województwie dolnośląskim w ramach Płatności bezpośrednich przyjęto wniosków z czego w powiecie kamiennogórskim 1266 wniosków

10 Płatności bezpośrednie – Województwo Dolnośląskie Zrealizowane płatności za 2010 na dzień Dolnośląskie ,66zł. Powiat kamiennogórski ,19zł.

11 PROW Strategiczne podejście zaproponowane przez Komisję Europejską znalazło swoje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 PROW środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu dofinansowanie na "odnowę wsi", na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności. Beneficjentami działań są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne.

13 PROW działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych 14 Działań ARiMR 1 Działanie Fundacja Programów Pomocy dla rolnictwa ( FAPA) 1 Działanie Agencja Rynku Rolnego 6 Działań Samorządy Wojewódzkie

14 W ramach PROW beneficjenci korzystają z działań : Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW ) Płatności rolnośrodowiskowe Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Renty strukturalne System jakości żywności Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Ułatwianie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 Wysokość płatności ONW w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn stawek płatności na 1 hektar gruntu rolnego i powierzchni tych gruntów kwalifikującej się do płatności ONW ONW na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I 179 zł na 1 ha na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II 264 zł na 1 ha na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami 264 zł na 1 ha na obszarze ONW typu górskiego 320 zł na 1 ha

16 Wnioski złożone w 2010 roku: Dolnośląskie wniosków Powiat Kamiennogórski 1191 wniosków Zrealizowane płatności za 2010 rok na dzień Dolnośląskie ,70zł. Powiat Kamiennogórski ,11 zł. ONW

17 przyznawana jest do hektara użytku rolnego i powierzchni działek rolnych w zależności od realizowanego pakietu i wariantu w pakiecie: Płatności rolnośrodowiskowe Rolnictwo zrównoważone 360 zł.Rolnictwo ekologiczne (w zależności od wariantu) złEkstensywne trwałe użytki zielone 500zł Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 (w zależności od wariantu) zł. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura zł. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin zł. (w zależności od wariantu) Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie za szt( samica) zł Ochrona gleb i wód zł.Strefy buforowe 0,44-1,10 zł za mb

18 W ramach programów rolnośrodowiskowych PROW i w roku 2010 złożono w Województwie Dolnośląskim 4184 wnioski Powiecie Kamiennogórskim 346 wnioski Zrealizowane Płatności rolnośrodowiskowe na dzień Dolnośląskie ,25zł Powiat Kamiennogórski ,08 zł. Płatności rolnośrodowiskowe

19 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne SCHEMAT I - ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH SCHEMAT II - ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE nabór do r.

20 Zalesianie gruntów rolnych Pomoc na zalesianie gruntów rolnych OBEJMUJE: wsparcie na zalesienie jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy wynosi od 4160 do 6260 zł/ha płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia

21 zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat kwota pomocy wynosi 970 lub 1360 zł/ha Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. premia pielęgnacyjna

22 zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia wypłacana będzie co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha premia zalesieniowa

23 Zalesianie gruntów innych niż rolne Pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie są użytkowane rolniczo wsparcie na zalesienie jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia wynosi od 1700 (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha. płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia

24 zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat wynosi od 970 do 2050 zł/ha Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. premia pielęgnacyjna

25 W ramach działania zalesiania w powiecie kamiennogórskim od 2004 roku złożono : W ramach PROW wnioski, łącznie pozyskana kwota do 2010 roku zł. W ramach PROW wnioski kwota płatności do 2010 roku ,20 zł.

26 Renty strukturalne W ramach PROW złożono 35 wniosków, miesięcznie otrzymywana kwota przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego łącznie ,06 zł. Kwoty otrzymywanych rent kształtują się od 1 529,18 zł ,99 zł. W ramach PROW złożono 13 wniosków, łącznie miesięcznie otrzymywana kwota przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego to ,39 zł. Kwoty otrzymywanych rent kształtują się od 1 092,27 zł. – 1 791, zł.

27 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów wypłaty środków nastąpią po zrealizowaniu przedsięwzięć w roku 2011, po złożeniu wniosków o wypłaty. W roku 2010 w biurze powiatowym złożono 9 wniosków

28 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 2010 r. W powiecie kamiennogórskim z tej formy pomocy korzystają producenci rolni realizujący programy rolośrodowiskowe w pakiecie rolnictwo ekologiczne. Z terenu powiatu kamiennogórskiego złożono 21 wniosków o pomoc, Dla 7 beneficjentów przyznano już płatności na łączną kwotę 47 13,15 zł, otrzymali oni płatności za pierwszy okres objęcia pomocą obejmujący rok 2010 (spośród 5 przysługujących) Średnia wysokość wypłaconej pomocy w powiecie wynosi 673,30 zł Maksymalna wysokość wsparcia 996zł.

29 Ułatwianie startu młodym rolnikom Pomoc wysokości złotych w formie bezzwrotnej premii finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników, Ma zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. W 2011 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania można składać od dnia 26 kwietnia do dnia 24 czerwca.

30 Modernizacja gospodarstw rolnych Program ten obejmuje m.in. Działanie, które jest przeznaczone wyłącznie na wsparcie inwestycji związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. refundacji 0d 40-70%Pomoc jest udzielana w formie refundacji 0d 40-70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Nabór wniosków z działania Modernizacja gospodarstw rolnych odbył się w styczniu 2011 r.

31 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program obejmuje wsparcie podejmowania lub rozwijania działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. rolnik lub jego domownikO pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika 100 tys. zł na jednego beneficjentaPomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. w formie refundacji max. 50% kosztów kwalifikowanychPomoc jest udzielana w formie refundacji max. 50% kosztów kwalifikowanych

32 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.( tworzenie miejsc pracy) O pomoc mogą ubiegać się:

33 W ramach PROW można również korzystać z działań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wdrażanie instrumentów zapobiegawczych Grupy producentów rolnych

34 Realizacja PROW w powiecie kamiennogorskim DziałanieNabory złożone wnioskipodpisane umowy/wydane decyzjezrealizowane płatności liczbakwota pomocyliczbakwota pomocyliczbakwota pomocy 112 "Ułatwienie startu młodym rolnikom" , , , , , do r. 00, "Mdernizacja gospodarstw rolnych" , , ,70 W trakcie weryfikacji 13 wniosków na kwotę w limicie dostępnych środków 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" , , "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" , , , , , , ,50 w trakcie werykacji 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzdsiębiorstw" , ,0000, , ,00 4 wnioski w trakcie weryfikacji 413_311"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 00, _312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 00,000 0 Razem PROW x , , ,50x

35 Informacje można uzyskać w Biurach Powiatowych ARIMR oraz Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja –pozyskiwanie środków unijnych przez beneficjentów powiatu kamiennogórskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google