Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA RYNKU ROLNEGO 1 Białystok, 28.01.2016 Podlaski Urząd Wojewódzki Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiazywania Problemów Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA RYNKU ROLNEGO 1 Białystok, 28.01.2016 Podlaski Urząd Wojewódzki Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiazywania Problemów Wsi."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA RYNKU ROLNEGO 1 Białystok, 28.01.2016 Podlaski Urząd Wojewódzki Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiazywania Problemów Wsi.

2 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Działania Agencji Rynku Rolnego Uznawanie grup i organizacji producentów Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości Dopłaty do materiału siewnego Tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników: - w sektorze mleka i przetworów mlecznych - w sektorze wieprzowiny 2

3 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Działania Agencji Rynku w ramach PROW na lata 2014 – 2020 Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”. Jednym z tych działań jest – „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości. O przyznanie pomocy w postaci refundacji mogą ubiegać się producenci rolni, którzy uczestniczą w unijnych i krajowych systemach jakości. Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów: a) kontroli po której wydawany jest stosowny certyfikat, b) składki na rzecz grupy producentów, c) zakupu specjalistycznych publikacji, d) zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku Integrowanej Produkcji 3

4 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 Wparcie będzie udzielane w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości. Wsparcie będzie przyznane maksymalnie do równowartości 2000 euro na gospodarstwo w danym roku. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można składać do 29 stycznia 2016 r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Do dnia 28 stycznia 2016 r. do tut. Oddziału wpłynęło 25 wniosków. 4

5 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Działania Agencji Rynku w ramach PROW na lata 2014 – 2020 Na terenie województwa podlaskiego w unijnych i krajowych systemach jakości uczestniczy: 3 producentów rolnych, których produkty objęte są systemem znaków zarejestrowanych przez KE Unii Europejskiej tj.: - Miód z Sejneńszczyzny (Chroniona Nazwa Pochodzenia) - Ser koryciński (Chronione Oznaczenie Geograficzne) - Pierekaczewnik (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) 3 432 producentów objętych systemem rolnictwa ekologicznego 2 producentów objętych systemem integrowana produkcja 2 producentów, których produkty są objęte systemem „Jakość i tradycja” tj.: - Masło Tradycyjne z Filipowa (SM „Rospuda” w Filipowie) - Chleb Żytni Staropolski (Piekarnia „Ziarenko” w Michałowie) 5

6 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Działania Agencji Rynku w ramach PROW na lata 2014 – 2020 Drugim poddziałaniem w „Systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych” jest: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości. Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013. 6

7 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Działania Agencji Rynku w ramach PROW na lata 2014 – 2020 Wysokość wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych w celu przeprowadzenia działań promocyjnych. W zakresie wyboru operacji preferowani będą wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007-2013. Kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych. Nie ukazały się jeszcze przepisy wykonawcze do powyższego poddziałania. 7

8 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Grupy i organizacje producentów W 2015 r. Agencja Rynku Rolnego przejęła dotychczasowe kompetencje Urzędów Marszałkowskich. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania w zakresie uznawania grup i organizacji producentów rolnych. 8

9 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Grupy i organizacje producentów W województwie podlaskim zarejestrowano: 2 grupy i organizacje producentów owoców i warzyw, w tym jedna uznana grupa producentów owoców i warzyw oraz jedna uznana organizacja owoców i warzyw 43 pozostałych grup producentów rolnych 9

10 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Grupy i organizacje producentów Wsparcie finansowe stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków i sprzedawanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana i wypłacana przez ARiMR jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania w pierwszym roku- 10% w drugim roku- 8% w trzecim roku- 6% w czwartym roku- 5% w piątym roku- 4% Maksymalnie równowartość 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Maksymalnie 500 tys. euro w ciągu 5 lat. 10

11 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału kategorii elitarny bądź kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty udzielane są do zbóż, mieszanek zbożowych, mieszanek pastewnych, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaków. Wnioski można składać od 15 stycznia b.r. do 25 czerwca 2016 r. Do dnia 28 stycznia b.r. do tut. Oddziału wpłynęło 18 wniosków. 11

12 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Dopłaty do materiału siewnego Zmiany w warunkach udzielania w/w dopłat: W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie, wykorzystywanych do zasiewu w 2016 r. mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, jeżeli w swoim składzie mieszanka będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają w/w kategorii, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą. Od 2016 r. zmienia się sposób wyliczania stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów obsianych materiałem kwalifikowanym. Corocznie, do dnia 30 września wysokość stawek określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ich wyliczenie będzie ustalane z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach, gatunków roślin oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku. Decyzje będą wydawane w ciągu 2 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia, a płatność będzie realizowana w ciągu 30 dni od wydania decyzji. 12

13 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Tymczasowa nadzwyczajna pomoc w sektorach mleka i wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego w tym roku będzie realizować zadania związane z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy w następujących sektorach hodowlanych: sektorze mleka i przetworów mlecznych sektorze wieprzowiny 13

14 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Tymczasowa nadzwyczajna pomoc w sektorach mleka i wieprzowiny W związku z trudną sytuacją na w/w rynkach rolnych na mocy rozporządzenia UE, państwom członkowskim udostępniona została pomoc w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla rolników, którzy odczuwają skutki znacznego spadku cen, będącego bezpośrednią konsekwencją wprowadzonego przez Rosję zakazu przywozu produktów rolno spożywczych oraz skutki suszy dla upraw rolnych. Dla Polski wynosi ona 28 946 973 euro. Ponadto na w/w cel planuje się przeznaczyć także kwotę 61 437 055,49 zł z budżetu krajowego. Środki pomocy zostaną pomniejszone o 0,1% z przeznaczeniem na obsługę odwołań. Szacuje się, iż do OT ARR wpłynie około 18 500 wniosków o nadzwyczajną pomoc w sektorze mleka i około 10 847 wniosków o nadzwyczajną pomoc w sektorze wieprzowiny. 14

15 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Tymczasowa nadzwyczajna pomoc w sektorach mleka i wieprzowiny 15 Wnioski będzie można składać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach mleka i wieprzowiny. Środki unijne przeznaczone na pomoc zostaną przeliczone po kursie z dnia 30 września 2015 r. (4,2448 PLN/EUR) Środki te będą podzielone w następujący sposób: -50% wysokości środków finansowych na pomoc w sektorze mleka -50% wysokości środków finansowych na pomoc w sektorze wieprzowiny Aktualnie Agencja Rynku rolnego czeka na ogłoszenie w w/w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

16 AGENCJA RYNKU ROLNEGO 16 Dziękuję za uwagę Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku ul. Kombatantów 4 15-102 Białystok Tel. + 48 85 664-31-50 Fax + 48 85 664-31-60 www.arr.gov.pl


Pobierz ppt "AGENCJA RYNKU ROLNEGO 1 Białystok, 28.01.2016 Podlaski Urząd Wojewódzki Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiazywania Problemów Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google