Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - ich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - ich."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - ich rola i znaczenie

2 Plan wykładu: 1.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2.Agencja Rynku Rolnego 3.Agencja Nieruchomości Rolnych 4.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku. Została wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej Agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem w rolnictwie i na obszarach wiejskich instrumentów współfinansowanych z unijnego budżetu oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych.

5 Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

6 Struktura organizacyjna Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.

7 Beneficjenci pomocy Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

8 Zakres działania Rok 2007 wprowadził Polskę w nowy okres programowania i finansowania pomocy unijnej. W latach 2007-2013 ARiMR jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy unijnych:  Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego agencja kontynuuje realizację instrumentów pomocy I filara WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego). Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 14 mld euro z UE,

9  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane będą wszystkie działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) - przewidywane środki dla Polski w ramach tego funduszu wynoszą 13,2 mld euro z UE,  Europejskiego Funduszu Rybackiego - przewidywana alokacja dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 657 mln euro z UE.

10 Realizowane zadania 1.Płatności bezpośrednie Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich. Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w 2004 roku po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

11 2.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 przyjęty został przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 roku.

12 W ramach PROW 2007-2013 realizowane są następujące priorytety: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - przez działania:  Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,  Ułatwianie startu młodym rolnikom,  Renty strukturalne,  Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,  Modernizacja gospodarstw rolnych,  Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,  Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,  Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,  Działania informacyjne i promocyjne,  Grupy producentów rolnych.

13 Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich - przez działania:  Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),  Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe),  Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,  Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Oś 3 Polepszanie jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - przez działania:  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- Odnowa i rozwój wsi.

14 Oś 4 LEADER, czyli aktywizacja społeczności lokalnych - przez działania:  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,  Wdrażanie projektów współpracy,  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

15 Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013„ jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego. W programie tym wyznaczono 5 priorytetów, na które przeznaczono fundusze publiczne (unijne i krajowe) w wysokości 870 mln euro. Zaproponowane w Programie priorytety zakładają wspieranie przedsięwzięć prowadzących do uzyskania trwałej równowagi pomiędzy zasobami morskimi i śródlądowymi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Służyć temu mają m.in. adaptacja i modernizacja statków, wsparcie hodowli oraz rybołówstwa śródlądowego, podniesienie standardów portów, zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

16 Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego Od 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są wstępnie uznane grupy producentów oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw przez:  wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem takiej grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;  dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Najważniejszym elementem wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury jest pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych

17 Pomoc Krajowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizację pomocy ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Banki współpracujące z ARiMR udzielają z własnych środków preferencyjnie oprocentowanych kredytów podmiotom z sektora rolno- spożywczego. Rozporządzenie przewiduje udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej rolnikom i zakładom przetwórstwa produktów rolnych w formie:  dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,  gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

18  Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006  Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006  Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004- 2006"

19 Agencja Rynku Rolnego

20 Historia Agencja Rynku Rolnego powstała w czerwcu 1990 roku. Początkowo ARR zajmowała się interwencyjnym skupem produktów rolnych oraz artykułów spożywczych i sprzedażą interwencyjną, gromadziła rezerwy produktów rolnych oraz ich przetworów, a także udzielała przedsiębiorcom poręczeń dla kredytów zaciąganych na skup płodów rolnych.

21 Z czasem ARR oprócz skupu i sprzedaży produktów rolnych wprowadzono dopłaty do przechowywania produktów, eksportu oraz pozwolenia na przywóz do Polski i wywóz z kraju artykułów rolno-spożywczych. W 2001 roku ARR została wyznaczona do pełnienia funkcji agencji płatniczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wymagało to wewnętrznej reorganizacji jej struktur oraz dostosowania metod funkcjonowania do wymogów akredytacyjnych. W konsekwencji rozszerzano również zakres działań interwencyjnych oraz korygowano istniejące rozwiązania, dostosowując je do obowiązujących we Wspólnocie.

22 W kwietniu 2004 roku Agencja Rynku Rolnego uzyskała bezwarunkową akredytację i status agencji płatniczej UE. 1 maja 2004 roku Agencja mogła rozpocząć wypłatę środków finansowych z tytułu realizacji – administrowanych przez ARR – mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

23 Obecnie ARR administruje środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE, budżetu państwa oraz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Swoją działalnością w zakresie wsparcia rynku rolno- spożywczego obejmuje ponad 20 grup towarowych, administrując ponad 50 instrumentami i mechanizmami wsparcia. W ramach zadań ustawowych realizuje ponadto działania związane z promocją i informacją dotyczącą produktów rolno-spożywczych, prowadzi szeroko zakrojone analizy rynkowe i wspomaga polskich przedsiębiorców w dotarciu z ich produktami na rynki krajów trzecich.

24 Realizowane zadania Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:  wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych,  wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR,

25  prowadzi działalność kontrolną w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych,  przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące mechanizmów WPR realizowanych przez ARR,  informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.

26 Do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR należą m.in.:  interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów,  administrowanie obrotem towarowym z zagranicą poprzez wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych,  dopłaty do prywatnego przechowywania produktów,  administrowanie systemami kwotowania produkcji,

27  pomoc w ramach mechanizmów i programów restrukturyzacji sektora cukrowniczego,  wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych,  wsparcie rynku produktów pszczelich,  dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności,

28  kontrola wykorzystania roślin energetycznych objętych płatnościami do ich upraw,  monitorowanie produkcji kwotowej i pozakwotowej na rynku cukru oraz kontrola wykorzystania cukru przemysłowego,  pobieranie opłat na rynku cukru,  wsparcie popytu wewnętrznego poprzez stosowanie dopłat.

29 Do mechanizmów finansowanych z budżetu krajowego, a administrowanych przez ARR, należą:  dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,  płatności dla plantatorów ziemniaków w ramach kwotowania skrobi ziemniaczanej oraz dla producentów surowca tytoniowego,  dopłaty do materiału siewnego,  pomoc do zakładania plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

30 Agencja Rynku Rolnego realizuje również następujące działania:  administruje Funduszami Promocji;  monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych;  uczestniczy, wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w procesie decyzyjnym UE poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych UE, dzięki czemu ma możliwość wpływania na kształt prawa wspólnotowego;

31  udziela wsparcia państwom kandydującym do UE oraz państwom trzecim, zapewniając pomoc ekspercką w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych;  współpracuje z instytucjami płatniczymi innych państw członkowskich UE i organami UE, dbając o zapewnienie harmonijnego wdrażania ustawodawstwa unijnego w zakresie administrowanych przez ARR mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;

32  gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz przygotowuje prognozy dotyczące tych rynków;  prowadzi działania informacyjne na temat możliwości udziału w mechanizmach administrowanych przez Agencję oraz warunków uczestnictwa w tych mechanizmach.

33 Agencja Nieruchomości Rolnych

34 Agencja Nieruchomości Rolnych jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kontynuuje ona pod nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną. Jest instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie.

35 Agencja działa na podstawie:  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r (Dz. U. z 2007, nr 231, poz. 1700 z późn. zm),  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.64.592)  statutu Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

36 Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:  tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych  tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa,  restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,  obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne,

37  administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,  zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,  inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych,  wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach hodowli roślin uprawnych praz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

38 Historia Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w październiku 1991 roku po to, aby przejąć, zrestrukturyzować i sprywatyzować mienie po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieruchomości rolne Państwowego Funduszu Ziemi, a także inne mienie rolne stanowiące własność Skarbu Państwa. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Agencja została także zobowiązana do przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.

39 Istotę AWRSP charakteryzowały następujące zasady funkcjonowania:  powiernictwo - wyrażające się w swobodnym (w granicach prawa) dysponowaniu majątkiem Skarbu Państwa, w wyniku powierzenia przez Państwo wszystkich swoich uprawnień wobec tego majątku,

40  samofinansowanie - oznaczające konieczność prowadzenia gospodarki w okresie przekształceń i samych przekształceń bez dofinansowania zewnętrznego. Agencja działała na rzecz Skarbu Państwa, ale - stanowiąc odrębną osobę prawną – w imieniu własnym. Konsekwencją takiej konstrukcji prawnej było przyjęcie i konsekwentne stosowanie w praktyce zasady samofinansowania tej instytucji,  obligatoryjność przekształceń - co oznaczało dla państwowych gospodarstw rolnych konieczność podporządkowania się procedurom restrukturyzacyjnym; ażeby to było możliwe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej zostały zlikwidowane nie tylko fizycznie, ale i formalnie.

41 W roku 2002 na Agencję nałożone zostały w drodze ustawowej nowe zobowiązania - m.in. takie jak:  przekazywanie części wpływów statutowych na rachunek bankowy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizację zawodową bezrobotnych, a w szczególności absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast (przy czym zobowiązanie Agencji z roku 2001 do przekazywania części wpływów statutowych w celu zabezpieczenia możliwości finansowania wypłat świadczeń przedemerytalnych dla pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej pozostało nadal aktualne),

42  przekazywanie części wpływów statutowych Agencji na realizację zadań Agencji Rynku Rolnego,  dokapitalizowanie Banku Gospodarki Żywnościowej (odrębna decyzja Rządu),  nieodpłatne przekazywanie gruntów Zasobu na własność osobom bezrobotnym pozostającym bez prawa do zasiłku, które były pracownikami pgr (po 2 ha na osobę).

43 Również w 2002 roku zdecydowano ustawowo o przekazaniu Ministrowi właściwemu ds Skarbu Państwa akcji i udziałów objętych lub nabytych przez Agencję - z wyjątkiem udziałów w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej - realizujących programy hodowlane. Od 16 lipca 2003 Agencja ma możliwość sprawowanie kontroli nad częścią obrotu nieruchomościami rolnymi, służącej realizacji celów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

44 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

45 Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2008. Nr 50 poz. 291 ze zm.) Realizację zadań wynikających z ustawy powierzono odrębnej instytucji - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do prowadzenia zadań wyodrębnionych z systemu powszechnego, w tym m.in. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych doświadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.

46 Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia. Z dniem wejścia Polski do UE Kasa realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.

47 Kasa realizuje wiele dodatkowych zadań zleconych przez państwo, m.in. wypłaca tzw. krajowe renty strukturalne, realizuje świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, obsługuje ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie.

48 W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia:  ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników;  ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.

49 Gospodarka finansowa w KRUS Zgodnie z art. 75 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) Kasa prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą jej finansowania są trzy państwowe fundusze celowe: Fundusz Emerytalno-Rentowy (skrót. FER), Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (skrót. FPiR), Fundusz Administracyjny (skrót. FA), a ponadto pozabudżetowy Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót. FS), który ma osobowość prawną; funkcje zarządu FS pełni z urzędu, jednoosobowo, Prezes KRUS. Nadzór nad Funduszem sprawuje Rada Nadzorcza FS, w składzie 9 osób, reprezentowanym w sposób określony w art. 76a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

50 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FS), tworzony z odrębnych składek ubezpieczonych rolników i źródeł wskazanych w jego Statucie, funkcjonuje bez udziału dotacji budżetowej. FS zapewnia finansowanie świadczeń z samofinanującego się ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego; finansowanie bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników; kosztów zarządzania FS i wykonywania jego zobowiązań jako osoby prawnej. Na podstawie art. 77 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników FS jest zobowiązany do przekazania odpisów: na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji - do wysokości 5 proc. planowanych wydatków tego funduszu, na Fundusz Administracyjny (FA) - do wysokości 9 proc. planowanych wydatków tego funduszu

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - ich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google