Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydent Miasta Gdańska OCENA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE GDAŃSK za rok 2001 lipiec 2002 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydent Miasta Gdańska OCENA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE GDAŃSK za rok 2001 lipiec 2002 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezydent Miasta Gdańska OCENA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE GDAŃSK za rok 2001 lipiec 2002 r.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Kanalizacja sanitarna Olszynka wykonano przepompownie ścieków dla Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Modrej wraz z rurociągiem tłocznym, której odbiór końcowy nastąpił 26 listopada 2001 r. do zakończenia realizacji kompleksowego skanalizowania tej dzielnicy przewiduje się jeszcze co najmniej IV etapy inwestycyjne.

13 Kanalizacja sanitarna na Wyspie Sobieszewskiej kontynuowano rozpoczętą w 2000 r. inwestycję związaną z sukcesywnym uzbrajaniem Wyspy w sieć kanalizacji sanitarnej: Do końca 2001 roku wykonano : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach Wschodnich. Wybudowano i przekazano do eksploatacji przepompownię P2 oraz sieć kanalizacyjną w zachodniej części Sobieszewa - do przeprawy promowej w rejonie zlewni P2 i P3

14 Kanalizacja sanitarna w ul. Kaczeńce-Sienna Zadanie kontynuowane z 2000 r. Zakres zadania obejmował wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce i na odcinku ul. Siennej. W czerwcu 2001 r. zakończono tą inwestycję. Wybudowano przepompownię ścieków i kanał sanitarny wraz z przykanalikami o łącznej długości 919 mb oraz rurociąg tłoczny w ul. Siennej o długości 483 mb

15 Kanalizacja sanitarna - Przepompownia "Ołowianka II" Zadanie kontynuowane od 1999 r. Celem inwestycji była budowa nowej przepompowni ścieków, zastępującej wyeksploatowaną, przedwojenną przepompownię zlokalizowaną na Wyspie Ołowianka, maksymalnie obciążonej, której stan urządzeń i brak układu zabezpieczającego na wypadek awarii groził klęską ekologiczną dla dzielnicy Śródmieście. W 2001 roku ukończono roboty technologiczne przepompowni ścieków. Dokończono wyposażenie stacji transformatorowej. Zlikwidowano starą przepompownię Ołowianka. Wykonano ogrodzenie drogi i placów. Nową przepompownię ścieków uruchomiono 11.09.2001 r

16 Efektem inwestycji jest : dostosowanie wydajności przepompowni do planowanego przejęcia ścieków z zlewni oczyszczalni „Zaspa” - co umożliwi likwidację tej oczyszczalni wyeliminowanie faktu stałego podtapiania kolektorów sanitarnych doprowadzających ścieki do przepompowni obniżenie kosztów eksploatacji przepompowni w wyniku ograniczenia zużycia energii elektrycznej

17 Kanalizacja sanitarna dla dz. Rudniki III etap jest to kontynuacja rozpoczętego w 1996 r. zadania mającego na celu umożliwienie mieszkańcom w/w dzielnicy odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W 2001 r. zakończono etap III tej inwestycji. Dokończono budowę przepompowni ścieków oraz odtworzono nawierzchnię ulic łącznie z odwodnieniem skrzyżowania ulic Miałki Szlak - Połęże.

18 Kanalizacja sanitarna dla dz. Rudniki etap IV ul. Tarcice: W 2001 r. została wykonana dokumentacja budowlano-wykonawcza dla budowy: - sieci kanalizacyjno - sanitarnej wraz z przyłączami - 2000 mb, przepompowni ścieków wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu i odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach liniowych.

19 Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia etap VIII ul. Zawiejska : Zadanie kontynuowane z 2000 r. W ramach etapu zadania VIII wykonano: kanalizację sanitarną Ø 200 mm: 325 mb kanału grawitacyjnego w ul. Zawiejskiej, 368 mb kanału w ul. Niegowskiej, 140 mb w ul. Lipce wraz z przyłączami do budynków. Wybudowano dwie przepompownie ścieków wraz z rurociągiem tłocznym.

20 Kanalizacja sanitarna dla dz. Ujeścisko - stara zabud. II etap Zadanie kontynuowane z 1999 r. w celu umożliwienia mieszkańcom w/w dzielnicy odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W 2001 r. wybudowano 184 mb kanalizacji sanitarnej oraz 118 mb przyłączy kanalizacyjnych

21 Kanalizacja sanitarna dla dz. Kiełpino Górne kolektor M-I etap II Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kiełpino Górne jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2000 r. W 2001 roku wybudowano: przepompownię ścieków wraz z budynkiem obsługi i agregatorownią, przyłączem wodociągowym o dł. 36 mb; 1.353 mb kanalizacji sanitarnej; 282 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej; 677 mb rurociągu tocznego w ulicach Otomińska i Gostyńska

22 Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych Uzyskano dofinansowanie na następujące zadania: budowa zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska Nr 1” na potoku Oruńskim, budowa zbiornika retencyjnego „Nowiec II” na Strzyży, budowa zbiornika retencyjnego „Platynowa-Małomiejska”, modernizacja umocnień brzegowych Kanału Raduni km 2+501-2+681, budowa zbiornika „Kolorowy” na potoku Maćkowy, odbudowa zbiornika retencyjnego „Srebrzysko” na potoku Strzyża

23 W 2001 r. przystąpiono do realizacji następujących inwestycji : modernizacji Strzyży na odcinku od ul. Grażyny do ul. Waryńskiego modernizacji Strzyży na odcinku przy ul. Reja zbiornika „Nowiec II” zbiornika „Warszawska” zbiornika „Małomiejska – Platynowa” zbiornika „Zakoniczyn C” odbudowy zbiornika „Srebrzysko” wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy km 0+580 - 1+200 (od ul. Wspólnej do ul. Bratki) kanalizacji deszczowej w Brzeźnie rejon ul. Gwiazdowskiego wykupów gruntów prywatnych pod zbiornik „Augustowska”

24 Zestawienie istniejących zbiorników retencyjnych (w administracji Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.)

25

26 Powódź w Gdańsku

27 Budowa zbiornika Nowiec

28 Most wantowy na Wiśle

29 JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

30 A - WODY PRZYBRZEŻNE ZATOKI GDAŃSKIEJ OZNACZENIE PUNKTU (*)LOKALIZACJA A1 (A1a)Jelitkowo/Sopot Hotel Marina A2 (A1)Jelitkowo –główne wejście na plażę A3 (A2)Jelitkowo-50 m w prawo od ujścia Potoku Jelitkowskiego A4 (A3)Przymorze-ścieżka w przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża A5 (A4)Brzeźno - 50m w lewo od kol. Kołobrzeska (molo-Zaspa) A6 (A6)Brzeźno – ul. Hallera A7 (a7a)Brzeźno—ul. Zdrojowa – wyjście z parku A8Brzeźno – 750 m w prawo od stanowiska 7 A9Stogi skrzyżowanie ul. H. Sucharskiego i W. Poinca A10Stogi – 500 m w lewo od ul. Kaczeńce A11 (A 8)Sobieszewo – 1000 m w lewo od ul. Falowej A12 (A9)Sobieszewo główne wejście na plażę ul. Falowa A13 (A 11)Sobieszewo Orle ul. Lazurowa A14Sobieszewo Komary ul. Trałowa A15Sobieszewo Świbno – 1000 m w prawo od ul. Trałowej

31 B – CIEKI WODNE ORAZ KOLEKTORY DESZCZOWE OZNACZENIE PUNKTULOKALIZACJA B1Strzyża, ujście do Martwej Wisły, ul Swojska B1aStrzyża, ul. Kiełpińska B2Kanał Raduni, ujście do Motławy, (most przy ul.Więcierze) B2aKanał Raduni, most w parku Oruńskim (ul. Nowiny) B3Martwa Wisła, most Siennicki B3aMartwa Wisła, most pontonowy do Sobieszewa B4Rozwójka, most ul Sztutowska B5Motława przy Targu Rybnym B5aMotława, most ul. Olszyńska. B6Radunia, mostek ul. Przybrzeżna B7Czarna Łacha, mostek, ul Przybrzeżna B8Potok Oruński, ujście do Kanału Raduni B8aPotok Oruński, ul. Niepołomicka/Kampinoska B9Potok Siedlicki, ul Nowe Ogrody, przed ujściem do Kanału Raduni B9aPotok Siedlicki, ul. Nowe Ogrody (lecznica dla zwierząt) odpływ B10Potok Rynarzewski, między ul. Kościerską a IBW PAN B11Potok Jelitkowski, ujście, mostek drewniany w Parku Jelitkowskim B11aPotok Jelitkowski, przed Kuźnią Wodną B12Kolektor „Kołobrzeska” wylot ze zbiornika B12aKolektor „Kołobrzeska” wlot do zbiornika B13Opływ Motławy, most kolejowy w rejonie ul. Mostowej B14Kolektor deszczowy odprowadzający wody z Brzeźna –ujście do kol. „Kołobrzeska”

32 C – ZBIORNIKI WODNE OZNACZENIE PUNKTU LOKALIZACJA C1 Jezioro Osowskie - ul. Chełmińska C2 Jezioro Osowskie - ul. Kieleńska C3 Jezioro Jasień - dzika plaża C4 Jezioro Jasień - parking C5 Jezioro Wysockie - pomost na terenie byłego kąpieliska C6 Jezioro Wysockie - teren ośrodka wypoczyn. PZW C7a Bielkowo - dopływ do zbiornika C7b Bielkowo - przelew C7c Bielkowo - odpływ ze zbiornika C8 Pusty Staw na Stogach - Pasanil

33 MORSKIE WODY PRZYBRZEŻNE Stanowi sko I grupa wskaźników*II grupa wskaźników* Razem liczba, wyników II grupy które nie spełniają wymagań Liczb a prób Liczba prób które nie spełniają wymagań w odniesieniu do: Udział prób spełniającyc h wymagania Liczb a prób Liczba prób które nie spełniają wymagań w odniesieniu do: NP L coli t. Kał Raze m Pac. kałowych BZT 5 Innych parametrów Przekroczenia w kolumnie 10 123456789101112 A11201191,69**020BZT 5 w granicach 5% 2 A212000100,09000-0 A31201191,69111Nieznacznie zawiesina i tlen 2 A41201191,69000-0 A51202283,39010BZT 5 w granicach 2 % 1 A61211191,690011 x zaniżony tlen1 A712000100,09010-1 A8911278,090011 x zaniżony tlen1 A9912278,09001Zmętnienie wody1 A10901188,99001Zmieniona barwa (zakwit) 1 A111210191,69000-0 A121201191,69000-0 A131211191,69001Minimalnie obniżony tlen 1 A14910188,99000-0 A151211191,69000-0

34 Porównanie stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w odniesieniu do wskaźnika bakterii coli typu kałowego w latach 1998 – 2001

35 Zestawienie porównawcze wyników badania wody ze zbiorników śródlądowych na terenie Gminy Gdańsk w roku 2001 pod kątem zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia Stano wisko I grupa wskaźników*II grupa wskaźników Licz ba pró b Liczba prób które nie spełniają wymagań w odniesieniu do: Udział % prób spełniają cych wymaga nia Liczb a prób Liczba prób które nie spełniają wymagań w odniesieniu do: Razem liczba prób które nie spełniają parametrów II grupy NPL coli NPL coli t. kał. Raze m Indeks paciorkow ców BZT 5 Inne parametr y Uwagi do kolumny 10 123456789101112 C1100001009**006 6 x obniżony stopień nasycenia wody tlenem 6 C2100001009006 6 x obniżony stopień nasycenia wody tlenem 6 C3100001009017 7 x obniżony stopień nasycenia tlenem, 1 x wysokie BZT5 7 C410101909016 6 x niski tlen, 1 x BZT5, 6 x ciała pływające 6 C5100001009005 5 x obniżone stężenie tlenu 5 C6100001009005 5 x obniżone stężenie tlenu 5 C8100001009027 7 x obniżony tlen 2 x BZT5, 1 x zakwit 7

36 Porównanie stopnia zanieczyszczenia bakteriologicznego zbiorników śródlądowych w latach 1998-2001

37 Porównanie wielkości wybranych wskaźników fizyczno- chemicznych w wodach zbiorników śródlądowych w latach 2000 i 2001

38

39 Rzeki, potoki, kolektory deszczowe

40 Zestawienie wyników bakteriologicznego badania cieków w roku 2001 (udziały procentowe w klasach czystości)

41 Zestawienie wyników fizyczno-chemicznego badania cieków w roku 2001 pod kątem udziału procentowego w klasach czystości na poszczególnych stanowiskach

42 Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu gminy Gdańsk do wód Zatoki Gdańskiej

43 Porównanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych z Gminy Gdańsk i wnoszonych przez Wisłę w latach od 1995 do 2001 r. Źródła zanieczyszczeńrokOdpływ [tys m 3 /rok] BZT 5 [tO 2 /rok]ChZT Cr [tO 2 /rok] Nog [t/rok] Pog [t/rok] zawiesina ogólna [t/rok] Cieki1995290795,7859,113202,8687,444,72088,5 1996187555,0759,89339,7321,049,01974,6 1997294174,31292,04077,0458,442,07862,2 1998433522,41930,25565,0974,650,57937,6 1999493601,52281,16520,01048,553,28139,6 2000194543,21339,24621,1553,922,25306,6 2001323023,21233,84782,1512.735,33635,2 Oczyszczalnie ścieków199552658,94796,28379,32174,9154,83796,9 199647803,94311,38390,92030,3189,03073,9 199746280,44257,49470,52175,2147,82068,8 199845723,65535,210438,82357,2134,32115,0 199943928,4683,01828,11063,2150,6975,3 200039169,1315,81479,8662,862,6799,2 200138754,2377,51584,0687,756,1601,5 Zakłady przemysłowe199512868,4100,2576,93,40,1387,5 19961973,9153,3291,6--69,0 19972501,4119,2356,63,3-211,1 19985967,683,4463,2--25,2 19993064,739,9123,91,3-32,2 20003283,636,5136,724,21.038,4 20012867,027,4102,09,60,422,9 Razem z Gminy Gdańsk 1995356323,05755.522159.02865.7199.66272.9 1996237332,85224,418022,12351,2237,95117,5 1997342956,15669,313904,22636,9189,810142,2 1998485213,67548,715754,23331,7184,910077,8 1999540594,63004,08417,82113,0203,99147,1 2000236995,91691,56237,61240,985,86114,2 2001364644.41638,76478,11210,091,84259,6 Wisła – Kiezmark 199532936570,0138333,6783890,4107373,27575,4556628,0 199635587848,0144270,9831156,8162415,85571,9412631,2 199737532956,1157666,8339049,0119872,07642,0570941,0 199842447456,0152810,81167305,0131587,18489,5636711,8 199944339616.0146320.71108490.4125481.110198.1665094.2 200040873284.0140178.81032934.3113203.07249.0632906.5 200141465898.0156362.6998841.4111611.87563.0568575.7

44 Porównanie udziałów procentowych poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w ogólnym odpływie i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk w latach 1995, 1997, 2000 i 2001 Lp. Źródła zanieczyszczeń RokUdział % w ogólnym odpływie Udział % w ogólnym ładunku zanieczyszczeń BZT 5 ChZT Nog Pog zawiesina ogólna 1.Cieki199581.6114.9359.5823.9822.3933.29 199785.7822.7929.3217.3822.1377.52 200082,0979,1774,0944.6425.8886,37 200188,5975,3073,9742,3538,4885,34 2.Oczyszczalnie ścieków 199514.7783.3337.8275.9077.5660.54 199713.4975.1068.1182.4977.8720.39 200016,5218,6723,7253.4173.0113,01 200110,6323,0224,4956,8661,0714,12 3.Zakłady przemysłowe 19953.611.742.600.120.056.17 19970.732.112.570.130.002.08 20001,392,162,191.951.110,62 20010,781,681,570,790,450,54

45 Procentowy udział poszczególnych źródeł w ogólnych ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2001 roku Cieki i kanały Oczyszczalnie ścieków Zakłady przemysłowe BZT 5 ChZT Azot ogólny Fosfor ogólny Zawiesina

46 Procentowy udział poszczególnych cieków z Gminy Gdańsk w odprowadzanym przez nie ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej w 2001 roku BZT5ChZT Azot ogólny Fosfor ogólnyZawiesina Motawa 74,4 % Kanał Raduni 12,5 Rozwójka 5,5 % Strzyża 4,5 % Potok Siedlicki 0,38 % Potok Jelitkowski 1,85 % Kolektor kołobrzeska 0,67 % Kanał deszczowy 0,25 % Motława 78,35 % Kanał Raduni 11,14% Strzyża 4,5 % Rozwójka 2,6% Pot. Jelitkowski 2,1 Pot. Siedlicki 0,38% Kolektor kołobrzeska 0,7% Kanał deszczowy 0,2% Motława 71,1 % Kanał Raduni 18,2 % Strzyża 4,0 % Rozwójak 3,7 % Pot. Jelitkowski 1,4 % Kanał deszczowy 0,7 % Kolektor kołobrzeska 0,6 % Pot. Siedlicki 0,3 %

47 Procentowy udział poszczególnych oczyszczalni ścieków z Gminy Gdańsk w odprowadzanych przez nie ładunkach zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej w roku 2001 Wielkość wypływuBZT 5 ChZT Azot ogólnyFosfor ogólny Zawiesina „Wschód” 83,33 % Zaspa 16,55 % „Wisła” 0,12 %

48 Procentowy udział poszczególnych zakładów przemysłowych z Gminy Gdańsk w odprowadzanym przez nie ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej w 2001 roku Zawiesina ChZT BZT 5 OLVIT 77,5 % Rafineria Gdańska 3,76 % Siarkopol 3,76 % Zarząd Portu Gdańsk 3,0 % Stocznia Gdańska 2,7 % ZEC Wybrzeże 1,84 % Port Service 1,57 % OLVIT 42,2 % Rafineria Gdańska 28,85 % Stocznia Gdańska 14,32 Siarkopol 6,7 % ZEC Wybrzeże 3,31 % Zarząd Portu Gdańsk 3,0 % Port Service 1,1 % OLVIT 24,1 % Rafineria Gdańska 21,75 % Stocznia Gdańska 16,96 % Siarkopol 16,1 % Zarząd Portu Gdańsk 10,6 % ZEC Wybrzeże 9,52 % Port Service 0,96 %

49 Zanieczyszczenia powietrza

50 Suma emisji z największych 40 źródeł

51

52 Imisja - stężenie zaniecz. pow.

53 Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w gminie Gdańsk

54

55

56

57

58 Stan czystości powietrza wg pomiarów Automatycznego Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

59 Stacje monitoringu ARMAAG

60 Stacja monitoringowa „Powstańców Warszawskich”

61 Dwutlenek siarki - stężenia średnioroczne i średniookresowe

62 Dwutlenek siarki - maksymalne stężenia średniodobowe [  g/m 3 ]

63 Dwutlenek siarki - maksymalne stężenia chwilowe [ mg/m 3 ]

64 Dwutlenek azotu - stężenia średnioroczne i średniookresowe

65 Dwutlenek azotu- maksymalne stężenia średniodobowe [  g/m 3 ]

66 Dwutlenek azotu- maksymalne stężenia chwilowe [  g/m 3 ]

67 Pył PM 10 - stężenia średnioroczne i średniookresowe

68 Pył PM 10- maksymalne stężenia średniodobowe [  g/m 3 ]

69 Pył PM 10- maksymalne stężenia chwilowe [  g/m 3 ]

70 Tlenek węgla – Stężenia średnioroczne i średniookresowe

71 Tlenek węgla - maksymalne stężenia średniodobowe [  g/m 3 ]

72 Tlenek węgla - maksymalne stężenia chwilowe [  g/m 3 ]

73 Zestawienie wyników pomiarów zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych w Gdańsku Wrzeszczu skrzyżowanie - ul. Słowackiego - Grunwaldzka - Kościuszki Nazwa miesiąca stężenie 30- minutowe ( wartości średnie ) [  g/m 3 ] ozondwutlenek azotu dwutlenek siarki benzentoluenksylen maj82,544,95,634,236,674,8 czerwiec75,535,56,031,841,076,2 lipiec45,5brak pom.brak pom19,023,853,0 sierpień66,539,73,928,742,359,2 wrzesień42,635,65,223,637,549,3 październik52,350,910,427,652,374,6 Norma (110-norma 1 godz.) 500 500 20 100 100

74 Ocena jakości powietrza na podstawie stacji zlokalizowanych w Gdańsku 0 – 20 % normy stan b. dobry 20 - 40% normystan dobry 40 - 60% normy stan średni 60 - 80% normystan dostateczny 80 - 100% normystan zły >100 % normystan bardzo zły

75 Podsumowanie wyników przedstawionych na wykresach  stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla były dotrzymane w pełnym zakresie norm na całym terenie gminy.  dla pyłu zawieszonego stężenia średnioroczne były dotrzymane natomiast notowano przekroczenia stężenia średniodobowego (2 x w ciągu roku) i stężenia chwilowego – (16 x w ciągu roku) w Nowym Porcie, Szadółkach i we Wrzeszczu.  w porównaniu do poprzednich lat stężenie dwutlenku siarki systematycznie maleje, dwutlenku azotu wzrasta, najwyższy średnioroczny poziom osiąga stężenie pyłu zawieszonego

76 Odpady Ilość wytworzonych odpadów w Gdańsku wyniosła 800 000 ton, w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 357 000 ton ( 45 %)

77 Odpady komunalne komunalne (odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz pomieszczeń biurowych w zakładach pracy) wytworzono ok. 260 000 ton, to znacz, że na 1 mieszkańca przypada 468,7 kg/rok w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 3 760 ton ( 1,4 %). Ilość rzeczywiście wytwarzanych odpadów komunalnych może być większa, ponieważ brak jest danych o ilości odpadów zagospodarowywanych przez indywidualne gospodarstwa

78 Odpady przemysłowe przemysłowe* 540 000 ton, w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 353 000 ton (65 %) w tym popioły z EC 88 245 ton, w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 80 290 ton (91 %) fosfogipsy 134 615 ton w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 3 000 ton (2,2 %) osady ściekowe 48 000 m 3, wykorzystano lub unieszkodliwiono 69 000 m 3 (144 %) inne przemysłowe 270 000 ton, w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 200000 ton (74%) w tym niebezpieczne 40 000 ton, w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 39 500 ton (99 %) pozostałe 230 000 ton, w tym wykorzystano lub unieszkodliwiono 160 000 ton (70 %) * - z uwzględnieniem decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i na podstawie ankiet

79 Odpady komunalne Na wysypisko dostarczane są odpady bytowo - gospodarcze od mieszkańców Gdańska, miasta i gminy Pruszcz Gdański i Kolbud W 2001r na wysypisko przyjęto następujące ilości odpadów w tonach: komunalne i podobne do komunalnych 256 300 odpady przemysłowe 21 600 gruz i wielkogabarytowe 58 760 zielone do kompostowania 3 760 do pirolizy 127 do mogilników 148 materiały budowlane zawierające azbest 311 ziemia 9 840 Ogółem około 350 860

80 Segregacja odpadów W 2001r odebrano odczynniki chemiczne z gdańskich szkół. Utylizacja odczynników została sfinansowana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

81 Segregacja odpadów

82 Dodatkowo firmy zajmujące się zbiórką odpadów na terenie Gdańska zebrały następujące ilości wysegregowanych odpadów: złom - ok. 45.000 ton samochody do kasacji - ok. 400 szt. makulatura - ok. 8.000 szt. tworzywa sztuczne - ok. 225 ton Od 2001 r. w ramach wdrożenia „Projektu pilotażowego selektywnej zbiórki odpadów w wybranych dzielnicach Gdańska” w dzielnicach Orunia Górna i Południe oraz Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów organicznych

83 Odpady

84 Kontenerowa kompostownia odpadów w ZU

85 Pojemniki do segregacji odpadów

86 Osady ściekowe Dotychczas zrekultywowano, poprzez wytworzenie warstwy glebowej, między innymi, następujące tereny : grunty w rejonie Portu Północnego i ul. Sucharskiego część składowiska popiołów elektrownianych w Przegalinie, jedną kwaterę składowiska popiołów w Letnicy rozpoczęto rekultywację składowiska fosfogipsów w Wiślince.

87 Osady ściekowe W latach 1993 - 2001 łącznie, zagospodarowano około 400 tys. m 3 osadów ściekowych, z tym, że wykorzystanie ich jest nierównomierne i tak w kolejnych latach zagospodarowano następujące ilości osadów ściekowych: 1993 r. - 46 000 m 3, 1994 r. - 27 200 m 3, 1995 r. - 40 000 m 3, 1996 r. - 28 400 m 3, 1997 r. - 27 600 m 3, 1998 r. - 44 670 m 3, 1999 r. - 44 600 m 3, 2000 r. - 84 000 m 3 (ok. 22 000 ton s.m.) 2001 r. - 69 000 m 3 (ok. 12 000 ton s.m.)

88 System przyrodniczy miasta. W skład terenów zielonych wchodzą tereny leśne, zieleń miejska i ogrody działkowe Tereny leśne zajmują powierzchnię ogółem 4 589,00 ha Tereny zieleni miejskiej zajmują powierzchnię ogółem 592,00 ha Ogródki działkowe zajmują powierzchnię ogółem 957,00 ha ---------------------------------------------------------------------------------------- Razem6 138,00 ha

89 System przyrodniczy miasta Ogółem na jednego mieszkańca aglomeracji gdańskiej przypada 134,4 m 2 zieleni / stan na 31.12.2001 r. / w tym : 100,5 m 2 terenów leśnych ok. 34 m 2 zieleni

90 Kluczowe obszary w systemie przyrodniczym Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Lasy Oliwskie; Kompleks terenów zielonych między Jelitkowem a Brzeźnem; Pas plaży i wydm między Jelitkowem a Świbnem; Tereny zieleni wzdłuż Potoku Oliwskiego; Tereny muraw i szuwarów w części przemysłowej Stogów; Lasy komunalne okolic Wrzeszcza; Żarnowczyska poligonu wojskowego w okolicy Jasienia; Lasy otomińskie; Zróżnicowana roślinność strefy krawędziowej wysoczyzny nad Żuławami; Łąki i szuwary nad Martwą Wisłą i Wisłą Śmiałą; Żuławy Wiślane; Enklawy zbiorowisk naturalnych w obszarach rolniczych wysoczyzny.

91 System przyrodniczy miasta

92 System przyrodniczy miasta. Użytki ekologiczne Użytek ekologiczny “Oliwskie Nocki” został powołany w 2001 roku Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 12/2001 z dnia 07 listopada 2001 r. Zlokalizowany jest on na pow. 0,07 ha na terenie działki nr.313 obr.10 położonej przy ul.Podhalańskiej w Gdańsku, nad Dworcem PKS. Został utworzony w celu zabezpieczenia stanowiska hibernacji nietoperzy.

93 System przyrodniczy miasta. Użytki ekologiczne Użytek ekologiczny “Luneta z Pasikonikiem” został powołany w 2001 roku Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 12/2001 z dnia 07 listopada 2001 r Zlokalizowany jest on na pow. 0,94 ha na terenie dz. nr 566/3 obr. 67 położonej przy ul. Dąbrowskiego na terenie Fortów Napoleońskich w Gdańsku. Został utworzony w celu zabezpieczenia płatu nie użytkowanej roślinności ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków zwierząt..

94 System przyrodniczy miasta. Zespół przyrodniczo-krajobr. Zespół przyrodniczno - krajobrazowy “Dolina Strzyży” został powołany w 2001 roku Uchwałą Rady Miasta Gdańska XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r. Zlokalizowany jest on na pow. 381 ha Doliny Strzyży w Gdańsku, w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony w celu zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych terenu oraz bogatej szaty roślinnej przy jednoczesnym wdrażaniu zasady budowania ciągłości struktur przyrodniczych.

95 System przyrodniczy miasta. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy mapa nr 10

96 Główne przedsięwzięcia 2001 r. w zakresie ochrony przyrody W roku 2001 w zakresie ochrony przyrody i utrzymania terenów zieleni realizowano następujące zadania Ochrona przed degradacją terenów leśnych w zachodniej części pasa nadmorskiego Rekultywacja i zadrzewienie skarp Gd. Niedźwiednik Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Uczniowskiej Pielęgnacja zieleni w Parku „Millennium” i uzupełnienie nasadzeń żywopłotu Ośrodek Rekreacyjny nad Odpływem Motławy Utrzymanie w strefie ochronnej ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa Park przy Strzyży Rekultywacja terenów leśnych w Gdańsku – Stogach w rejonie Pustego Stawu po nielegalnej eksploatacji bursztynu Rekultywacja terenów zielonych, w tym placów zabaw zniszczonych przez stada dzików - ZOZ nad Matką i Dzieckiem Projekt wykonawczy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej – Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej Prace projektowe i wstępne prace przy zabezpieczeniu skarp na terenie z. p. k. “Dolina Parku Oruńskiego’ Odtworzenie terenów zielonych w Parku Oruńskim Zagospodarowano działki w Gdańsku – Nowym Porcie przy ul. Strajku Dokerów 31 Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Parku Oruńskiego Współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni Współpraca z Parkiem Kultury i Wypoczynku „Grodzisko” Zadania w zakresie łowiectwa

97 Opływ Motławy – widok z Bastionu „Żubr” na Bastion „Gertrudy”

98 Ścieżka rowerowa „Jagiellońska”

99 Wykaz drzew do wycinki oraz ilość zamiennych nasadzeń

100 System przyrodniczy miasta Dochody Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty odszkodowawczej za usuwane drzewa i krzewy wpłynęło w 2001 r. – 210 099,65 zł.

101

102 Ocena Stanu Środowiska Opracowanie i przygotowanie: Zespół pracowników WOŚ pod kierownictwem Dyrektora Wydziału Jadwigi Kopeć na podstawie materiałów: WOŚ, WSSE, ARMAAG, IMMiT Gdańsk 2002


Pobierz ppt "Prezydent Miasta Gdańska OCENA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE GDAŃSK za rok 2001 lipiec 2002 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google