Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA BADAŃ ZWIĄZANYCH Z INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI REGIONU Jacek Wawrzynowicz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznań, 26.04.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA BADAŃ ZWIĄZANYCH Z INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI REGIONU Jacek Wawrzynowicz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznań, 26.04.2016."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA BADAŃ ZWIĄZANYCH Z INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI REGIONU Jacek Wawrzynowicz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznań, 26.04.2016

2 Misja CIiTT Wspomaganie rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań opracowywanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz efektywny transfer utylitarnych wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki oraz wspieranie rozwoju nowych firm.

3 Technologie w procesie komercjalizacji

4 Internetowa Baza Technologii Science2Business

5 Internetowa Sieć kompetencji

6  W YDZIAŁ R OLNICTWA I B IOINŻYNIERI  W YDZIAŁ L EŚNY  W YDZIAŁ M EDYCYNY W ETERYNARYJNEJ I N AUK O Z WIERZĘTACH  W YDZIAŁ T ECHNOLOGII D REWNA  W YDZIAŁ O GRODNICTWA I A RCHITEKTURY K RAJOBRAZU  W YDZIAŁ N AUK O Ż YWNOŚCI I Ż YWIENIU  W YDZIAŁ I NŻYNIERII Ś RODOWISKA I G OSPODARKI P RZESTRZENNEJ  W YDZIAŁ E KONOMICZNO -S POŁECZNY

7 WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Przetwarzanie odpadów żywnościowych i innych odpadów organicznych na energię i nawozy w zaawansowanych procesach fermentacji Energetyka i środowisko:  Wpływ stosowanych technologii przetwarzania osadów ściekowych i innych bioodpadów na rozkład i migrację zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych do żywności  Racjonalna gospodarka osadami ściekowymi w kierunku wytwarzania energii i odzysku metali ciężkich

8 WYDZIAŁ LEŚNY Logistyka i działalność morska:  System planowania przejazdów z określonym ładunkiem, uwzględniając warunki atmosferyczne czy dopuszczalną ładowności. Energetyka i środowisko:  Opracowanie specjalistycznych baz danych dla przemysłu energetycznego – możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych.  Narzędzie naziemnego skanowania drzewostanów - pozyskiwanie różnych parametrów inwentaryzacyjnych drzew i drzewostanów (np. szacowania biomasy).  Skaning laserowy drzewostanów – szacowanie biomasy leśnej i mierzenie opłacalności dla przemysłu

9 WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt i poprawa jakości produktów pochodzenia zwierzęcego  Zwiększenie dostępności mikro-makroelementów oraz podstawowych składników pokarmowych przez zastosowanie procesów biotechnologicznych w poprawie wartości odżywczej źródeł białka  Realizacja zasady 4R (recycle-reduce-repair-reuse) podczas produkcji innowacyjnych materiałów paszowych  Wykorzystanie nowych technologii bio-recyklingu odpadów przemysłu rolno- spożywczego w produkcji zwierzęcej

10 WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA Nowoczesne materiały i technologie:  Biotworzywa na bazie ligniny i celulozy dla przemysłu budowlanego i samochodowego, produkowane z biomasy leśnej  Ekologiczne tworzywo sztuczne na bazie ligniny pozyskanej z przerobu drewna gatunków szybkorosnących  Nowoczesne, bioprzyjazne środki ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem i korozją biologiczną  Rozwiązania zwiększające wykorzystanie auksetyków, biomateriałów pasywnych akustycznie, drewna i papieru w konstrukcjach mebli optymalizujących ich masę i trwałość użytkowania

11 WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA Nowoczesne materiały i technologie:  Nowe energooszczędne metody i technologie pozyskania, przetwarzania oraz obróbki biosurowców z odpadów i/lub recyklingu przyjaznych do zintegrowanego projektowania i wytwarzania personalizowanych mebli i artykułów wyposażenia wnętrz  Antropotechniczne i biomechaniczne aspekty projektowania oraz konstruowania z regionalnych surowców i komponentów, mebli personalizowanych dla lokalnych użytkowników w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz 65+, korzystnie wpływających na ich stan zdrowia

12 WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Opracowanie wydajnej technologii produkcji grzybów leczniczych  Badania nad modyfikacją procesu kiełkowania roślin jadalnych w celu pozyskiwania substancji o charakterze prozdrowotnym  Wykorzystanie markerów stresu do oceny zaburzeń fizjologicznych oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi roślin i produktów spożywczych

13 WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Wykorzystanie bioinduktorów w podnoszeniu odporności roślin uprawnych na patogeny  Zastosowanie mikoryzy w produkcji drzew, krzewów owocowych i ozdobnych w celu ograniczenia stosowania środków ochrony roślin  Zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego w ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych przed chorobami

14 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  34 technologie produkcji żywności prozdrowotnej (nieswoiste zapalenie jelit, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie)  Innowacyjne produkty mleczne o zaprojektowanej ilości składników bioaktywnych spełniających wymagania żywności prozdrowotnej  6 technologii związanych z wykorzystaniem odpadowego glicerolu  Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania biopreparatów probiotycznych, prebiotycznych i synbiotycznych przeznaczonych do wytwarzania żywności funkcjonalnej

15 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Opracowanie innowacyjnych, prozdrowotnych produktów owocowych i warzywnych (z uwzględnieniem produktów typu „ready-to-eat”), opartych na funkcjonalności surowca i dodanych składników, przy wykorzystaniu nowych technik przetwarzania  Doskonalenie technologii produkcji wyrobów owocowych i warzywnych (m.in. suszy, mrożonek, soków, dżemów, produktów minimalnie przetworzonych) pod kątem zwiększenia ich potencjału prozdrowotnego

16 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Modyfikacje metod izolacji ze środowiska szczepów mikroorganizmów o pożądanych cechach  Opracowanie innowacyjnych technologii pozyskiwania bioaktywnych peptydów na drodze biokonwersji wysokobiałkowych odpadów przemysłu spożywczego oraz ocena możliwości ich wykorzystania w produkcji żywności funkcjonalnej  Opracowanie technologii utrwalania i przechowywania żywności prozdrowotnej zapewniających najwyższą trwałość substancji bioaktywnych Energetyka i środowisko:  Wykorzystanie wybranych roślin rekultywacyjnych do produkcji bioetanolu jako elementu innowacyjnej technologii bezodpadowej

17 WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej - monitoring jakości środowiska agroekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem wody, powietrza i gleby  Bezpieczeństwo żywności - środowiskowe zagrożenia produkcji żywności - wykorzystanie bioindykacji w ocenie zagrożeń środowiska  Biogospodarka, w tym innowacyjne produkty naturalne - rolnictwo ekologiczne i alternatywne systemy produkcji rolniczej  Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych i upcykling - rolnicze wykorzystanie odpadów, ścieków i osadów.  Gospodarka paliwowo-energetyczna oparta na agrobiomasie - uprawa roślin energetycznych

18 WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ICT, usługi dla biznesu i sektory kreatywne:  Zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City)  Rolnicze zagospodarowanie odpadów, produkcja roślin energetycznych  Aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne  Wspomaganie informatyczne działań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, ochroną przeciwpowodziową  Nowe zastosowania, dedykowane produkty i usługi ICT dla innowacyjnych społeczności

19 WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY Logistyka i działalność morska:  Opracowanie strategii logistycznych dla sektora agrobiznesu - bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona środowiska ICT, usługi dla biznesu i sektory kreatywne:  Opracowanie zintegrowanego systemu analizy kosztów dla optymalizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych  Integracja innowacyjnych regionalnych łańcuchów żywnościowych - opracowanie kanałów dystrybucji żywności - rozwiązania e-commerce Energetyka i środowisko:  Dobór i optymalizacja technologii produkcji roślin energetycznych na terenach przemysłowych - rekultywacja wraz z zagospodarowaniem odpadów z biomasy

20 WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność:  Modelowe technologie uprawy roślin na cele energetyczne  Odbudowa i rozwój krótkich łańcuchów marketingowych (sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych i powiązanie gospodarstw rolnych z lokalnym przemysłem rolno- spożywczym)  Wypracowanie optymalnych mechanizmów rozwoju rolnictwa ekologicznego – wspomaganie produkcji; nowoczesny marketing; innowacyjne łańcuchy żywności ekologicznej  Opracowanie instrumentów doradztwa oraz wsparcia zachowania i rozwoju produkcji trzody chlewnej

21 Dziękuję za uwagę Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 60-627 Poznań tel. (0) 61 846 62 63 ciitt@up.poznan.pl http://www.ciitt.up.poznan.pl/


Pobierz ppt "OFERTA BADAŃ ZWIĄZANYCH Z INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI REGIONU Jacek Wawrzynowicz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznań, 26.04.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google