Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka BENDUCH, Marian KIELOCH, Anna POSKART ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W POLSCE SOURCES OF AIR POLLUTION IN POLAND WSTĘP Zanieczyszczenia środowiska mogą być spowodowane naturalnymi źródłami (np. wulkany) lub sztucznymi wynikającymi z działalności człowieka. Antropogeniczne źródła polegającą na emisji czynników degradujących środowisko. Najważniejszymi naturalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza są gazy wulkaniczne, emisja pyłów z pustyń i gleby, pożary lasów, wyładowania elektryczne w atmosferze, pył kosmiczny. Dwutlenek siarki i tlenki azotu emitowane do atmosfery powodują powstawanie kwaśnych opadów i przyczyniają się do zwiększania efektu cieplarnianego. Metale ciężkie, ozon i pyły pogarszają stan powietrza i niekorzystnie wpływają na stan zdrowia ludzi. Naturalnym źródłem emisji dwutlenku siarki do powietrza są wybuchy wulkanów. Nie zdarzają się one często, ale w trakcie erupcji mogą emitować bardzo duże ilości SO2 oraz pyłów. Tlenek azotu NO i dwutlenek azotu NO2 emitowane są do powietrza podczas wyładowań atmosferycznych. Antropogeniczne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza to przede wszystkim efekty ludzkiej pracy związane z działalnością gospodarczą i społeczną jak np.; produkcja przemysłowa, rolnictwo, energetyka, transport, usługi, oczyszczanie ścieków i produkcja wody pitnej. Do najważniejszych zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności człowieka należą SO 2, NO x, pyły. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA * dwutlenek siarki SO 2, * pyły, w tym pył zawieszony o średnicy cząstek poniżej 10µm (PM10), * metale ciężkie, zwykle zawarte w pyłach, * ozon O 3 i nadtlenki, * tlenki węgla: - tlenek węgla CO, - dwutlenek węgla CO 2, * tlenki azotu: - podtlenek azotu N 2 O - tlenek azotu NO, - dwutlenek azotu NO 2. DWUTLENEK SIARKI SO 2 Na rys. 1 przedstawiono poszczególne źródła emisji SO 2 do atmosfery i ich udział. Największe ilości dwutlenku siarki są emitowane do środowiska z procesów spalania węgla kamiennego. Znaczna ilość dwutlenku węgla emitowana jest z procesów przemysłowych i spalania ropy naftowej. Związki siarki obecne w powietrzu powodują zakwaszenie opadów atmosferycznych, zmiany klimatyczne, pogorszenie warunków aerosanitarnych. PYŁY Na rys. 2 przedstawiono udział wybranych sektorów gospodarki w emisji pyłów. Do głównych naturalnych źródeł pyłów należą materiały osadowe, aerozole morskie, roślinne i zwierzęce, wybuchy wulkanów, pożary lasów. Antropogenicznymi źródłami powstawania pyłów są: procesy spalania paliw, procesy metalurgiczne (np. hutnictwo), górnictwo i przemysł wydobywczy, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, produkcja materiałów budowlanych (szczególnie cementu), spalanie i składowanie odpadów, transport i komunikacja. Najwięcej pyłów emitują kotłownie komunalne, paleniska indywidualne, usługi oraz rolnictwo. TLENKI AZOTU NO x Na rys. 3 przedstawiono poszczególne źródła i ich udział w emisji NOx. Głównymi źródłami emisji tych zanieczyszczeń do powietrza, wynikającymi z działalności człowieka są: procesy spalania paliw, procesy przemysłowe, transport drogowy, energetyka. Zwiększona emisja NOx w powietrzu powoduje: zakwaszenie opadów atmosferycznych, zwiększenie stężenia azotu biogennego w glebach i wodach powierzchniowych, pogorszenie warunków aerosanitarnych. PODSUMOWANIE Obecnie na świecie powstaje wiele zanieczyszczeń, które negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Wszystkie zanieczyszczenia emitowane do środowiska przez człowieka zagrażają życiu i zdrowiu wszystkich organizmów żywych, dlatego ochrona środowiska naturalnego powinna stanowić priorytet dla wszystkich ludzi. Wszelkie działania zapobiegające powstawaniu bądź zmniejszające ilość wytwarzanych zanieczyszczeń powinny być przeprowadzane tak, aby stan środowiska nie uległ pogorszeniu w związku z poprawą bytu ludzi i poziomu gospodarki. Zwiększając udział wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w całkowitej produkcji energii w Polsce, można poprawić stan powietrza atmosferycznego.


Pobierz ppt "POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google