Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY. SPIS TREŚCI Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Oddział Celny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY. SPIS TREŚCI Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Oddział Celny."— Zapis prezentacji:

1 NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY

2 SPIS TREŚCI Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Oddział Celny Drogowy Oddział Celny Kolejowy Posterunek Policji Urząd Gminy  Poradnik petenta Poradnik petenta Urząd Pocztowy

3 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy ul. Sidrzańska Kuźnica net.pl net.pl Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica ul. Grodzieńska 8a Kuźnica t.pl t.pl BIBLOTEKA GMINNA GMINNY OŚRODEK KULTURY POWRÓT

4 N IEPUBLICZNY Z AKŁAD O PIEKI Z DROWOTNEJ P RZYCHODNIA R ODZINNA. J ANINA I S ŁAWOMIR C HMARO, K UŹNICA Typ działalności: Przychodnia specjalistyczna Ulica: ul. Sokólska 41 Miasto: Kuźnica Kod pocztowy: Województwo: podlaskie Telefon Godziny przyjęć: pn-pt 8:00-18:00 Specjalizacje: Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna Świadczone usługi / umiejętności: EKG, szczepienia, punkt pobrań Komunikacja w innych językach: angielski, rosyjski POWRÓT

5 Kod Jednostki: ul. Grodzieńska Kuźnica Podlaskie tel ; ; fax pl www: pl Kod Jednostki: Dworzec PKP Kuźnica Białostocka Podlaskie tel fax pl www: pl ODDZIAŁ CELNY DROGOWY ODDZIAŁ CELNY KOLEJOWY POWRÓT

6 POSTERUNEK POLICJI ul. Sokólska Kuźnica tel Kierownik Posterunku Policji asp. Marek Kochanowski Dzielnicowym jest: mł. asp. Edyta Grzyb POWRÓT

7 pl lecia PP 1, Kuźnica tel fax: t.pl Gmina leży w strefie nadgranicznej t.pl Kuźnica ul. Sokólska Kuźnica Białostocka gm. Kuźnica pow. sokólski woj. podlaskie tel.: Ogólnokrajowe Biuro Numerów TP URZĄD GMINYURZĄD POCZTOWY POWRÓT

8 PORADNIK PETENTA Budownictwo, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska Drogownictwo, gospodarka komunalna, rolnictwo i gospodarka gruntami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sekretariat Obrona cywilna, sprawy wojskowe, ochrony przeciwpożarowej, handlu i usług oraz kadr Obsługa kasowa Obsługa Rady i jej organów Pobór i egzekucja podatku oraz księgowość podatkowa Urząd Stanu Cywilnego Wymiar podatków i opłat Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej POWRÓT

9 B UDOWNICTWO, PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA I piętro, pokój numer 21, tel. (085) przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektów planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego POWRÓT

10 D ROGOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, ROLNICTWO I GOSPODARKA GRUNTAMI I piętro, pokój numer 21, tel. (085) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, urządzeń i mostów prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymywaniem, konserwacją dróg gminnych, mostów i placów wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii oraz zmiany klasyfikacji dróg wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg gminnych w sposób szczególny w odniesieniu do imprez odbywających się na obszarze gminy budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i rozwojem usług komunalnych na rzecz mieszkańców gminy (zaopatrzenie w wodę, rozwiązanie gospodarki ściekowej, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie w energię elektryczną) w tym spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych nieruchomości DALEJ

11 organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy komunalizacja gruntów prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych wywłaszczanie oraz zwrot gruntów rolnych i nieruchomości określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji ustalanie potrzeb oraz zlecenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin sprawowanie nadzoru nad gospodarką wodną i leśną współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i profilaktyka prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użyczenie w zarząd, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich POWRÓT

12 parter, pokój numer 9, tel. (085) , faks (085) , dodatki mieszkaniowe zasiłki celowe, celowe na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole, celowe specjalne, okresowe i stałe I piętro, pokój numer 19, tel. (085) , faks (085) , obsługa petentów przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej i wypływającej, powielanie pism i materiałów przyjmowanie i kierowanie według właściwości skarg i wniosków petentów GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT POWRÓT

13 O BRONA CYWILNA, SPRAWY WOJSKOWE, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, HANDLU I USŁUG ORAZ KADR parter, pokój numer 8, tel. (085) zadania z zakresu obrony cywilnej, spraw wojskowych i ochrony przeciwpożarowej prowadzenie rejestru materiałów biurowych i pieczęci prowadzenie zakładowej działalności socjalnej prowadzenie spraw kadrowych pracowników współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, organami sprawiedliwości oraz instytucjami charytatywnymi prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia planowanie i rozliczanie się z wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu oraz innych środków finansowych przeznaczonych na właściwe funkcjonowanie administracji zgodnie z zasadą celowości i gospodarności utrzymanie w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym obiektów użyteczności publicznej gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej DALEJ

14 prowadzenie spraw związanych z małą przedsiębiorczością, zwalczaniem bezrobocia prowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie i podległych jednostkach prowadzenie spraw związanych z agroturystyką wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymaniem oraz likwidowaniem (przedszkoli samorządowych, publicznych szkół i placówek w zakresie ustalonym w przepisach o systemie oświaty) prowadzenie czynności dotyczących realizacji obowiązku szkolnego prowadzenie nadzoru nad kierownikami szkół i placówkami oświatowymi podejmowanie działań w zakresie (organizacji dowożenia uczniów do szkół, potrzeb dotyczących opieki lekarskiej nad dziećmi i młodzieżą szkolną) w sprawach z zakresu oświaty i wychowania wykonuje czynności powierzone przez Wójta poprzez nadzór nad funkcjonowaniem (przedszkoli samorządowych, prowadzonych przez Gminę szkół i innych placówek oświatowych) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nadzór nad przestrzeganiem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych POWRÓT

15 I piętro, pokój numer 16, tel. (085) projekty planów pracy i projekty porządku obrad przeprowadzanie sesji, posiedzeń, zebrań, itp. przygotowywanie materiałów na posiedzenia wraz z projektami uchwał oraz zapewnianie ich terminowego doręczania sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, itp. sprawozdania i informacje z działalności rady i komisji rady prowadzenie rejestru uchwał rady i komisji I piętro, pokój numer 24, tel. (085) przyjmowanie gotówki z banku, wpłat i wypłat Obsługa Rady I JEJ ORGANÓW OBSŁUGA KASOWA POWRÓT

16 POBÓR I EGZEKUCJA PODATKU ORAZ KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA I piętro, pokój numer 24, tel. (085) prowadzenie urządzeń księgowych z zakresu księgowości podatkowej egzekwowanie należności podatkowych wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu podatków prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych prowadzenie ewidencji inkasentów i naliczanie wynagrodzeń przygotowywanie i opracowywanie analiz realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad wpływem dochodów POWRÓT

17 URZĄD STANU CYWILNEGO parter, pokój numer 5, tel. (085) rejestracja stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prowadzenie ksiąg stanu cywilnego prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów tych aktów wydawanie zezwoleń na zorganizowanie imprez publicznych i zbiórek, o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części prowadzenie uroczystości jubileuszowych prowadzenie spraw związanych z repatriacją POWRÓT

18 WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT I piętro, pokój numer 23, tel. (085) wymiar i pobór podatków, opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz od nieruchomości przygotowanie materiałów dotyczących ulg i zwolnień od podatków i opłat prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat przygotowywanie danych dotyczących podatków i opłat wydawanie zaświadczeń w sprawie wielkości gospodarstw i przychodowości udzielanie informacji dla KRUS, ZUS dotyczących okresów ubezpieczenia, opłacania składek współpraca z Izbą Rolniczą i innymi Urzędami POWRÓT

19 Z AKŁAD G OSPODARKI K OMUNALNEJ I M IESZKANIOWEJ parter, pokój numer 10, tel. (085) utrzymywanie czystości ulic, chodników oraz zimowego oczyszczania ze śniegu miejscowości kuźnica i dróg gminnych wywóz nieczystości stałych z nieruchomości stanowiących własność mienia gminy budowa, konserwacja nawierzchni ulic, chodników w gminie nadzór nad czystością posesji prywatnych, państwowych, spółdzielczych utrzymywanie, remonty i konserwacja budynków stanowiących własność gminy budowa wodociągów wiejskich, przyłączy wodociągowych do mieszkań budowa przyłączy kanalizacyjnych rozliczanie sprzedanej wody i odebranych ścieków POWRÓT

20 A UTORZY : Iwona Kudaszewicz Norbert Zajczyk


Pobierz ppt "NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY. SPIS TREŚCI Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Oddział Celny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google