Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata."— Zapis prezentacji:

1 SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa 2 Przedmiot konkursu - udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020. Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 23 669 529,00 PLN, w tym: - środki EFS - 21 178 000,00 PLN, - krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 2 491 529,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 95% wydatków kwalifikowalnych projektu (w tym 85% UE, 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa). Wymagany wkład własny beneficjenta - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu - 50 000,00 PLN (kryterium dopuszczalności). OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA

3 3 TYPY PROJEKTÓW

4 4 I. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym. II. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji.

5 TYPY PROJEKTÓW 5 III. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). IV. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

6 6 GRUPA DOCELOWA

7 7 Grupa docelowa Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

8 GRUPA DOCELOWA  Wsparcie kierowane jest do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym.  W przypadku projektów, w ramach których wsparciem objęte są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, a których głównym celem jest aktywizacja zawodowa uczestników, wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja.  Osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu I lub II mogą w ramach projektów zostać objęte wyłącznie usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym. 8

9 GRUPA DOCELOWA Preferowane do wsparcia są osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, tj. z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. 9

10 10 Grupa I – bezrobotni aktywni Grupa II – wymagający wsparcia - Grupa III – oddaleni od rynku pracy - Inni zagrożeni wykluczeniem społecznym, wymagający po 1. wsparcia w zakresie integracji społ. OP 5 OP 6 sytuacja na rynku pracy (dla bezrobotnych – profil) przesłanki z def. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rodzaj potrzebnych instrumentó w wsparcia kwalifikacja osoby do OP Demarkacja wg grup wsparcia między OP 5 a OP 6 GRUPA DOCELOWA

11 11 Osoby, które mogą być wspierane w podziale na rodzaje usług aktywnej integracji, z których mogą korzystać Usługi aktywnej integracji zawodowe społeczne edukacyjne Os. bezrobotne (PUP) z I i II profilu z min. 1 cechą os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ. (z wył. bezrobocia) x Os. będące klientami PUP, nieprofilowane, tj. poszukujące pracy z min. 1 cechą os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ. x Os. zarejestrowane jako poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby z niepełnosprawnościami ) xxx Os. zarejestrowane jako poszukujące pracy kwalifikujące się do kategorii ubogich osób pracujących xxx Os. bezrobotne (PUP) z III profilu xxx Os. bierne zawodowe i bezrobotne (poza PUP) z min. 1 cechą os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ. xxx Os. bezrobotne (poza PUP) korzyst. z pomocy społ. z tyt. bezrobocia xxx Os. ubogie pracujące xxx GRUPA DOCELOWA

12 12 ŚCIEŻKA REINTEGRACJI tworzona indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. może być realizowana w ramach jednego projektu lub wykraczać poza jego ramy i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo. Może być realizowana przez jedną lub kilka instytucji, zazwyczaj w sposób sekwencyjny. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny, środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.

13 Beneficjenci w umowie o dofinansowanie projektu są zobowiązani do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych projektach, m.in. w celu zachowania zgodności planowanego wsparcia ze ścieżkami reintegracji opracowanymi przez niniejsze instytucje dla ich klientów lub uczestników projektów przez nie realizowanych i niepowielania wsparcia już udzielonego danej osobie. 13

14 14 KWALIFIKACJE i KOMPETENCJE

15 Kursy i szkolenia odbywające się w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą zostać zakończone uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji. 15 KWALIFIKACJE / KOMPETENCJE

16 KWALIFIKACJE - DEFINICJA Kwalifikacja - określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Zgodność z ustalonymi standardami: wymagania dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w języku efektów uczenia się, określone wymagania dotyczące walidacji, proces nadawania kwalifikacji objęty zasadami zapewniania jakości. 16

17 KWALIFIKACJE - DEFINICJA cd. Walidacja proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się. 17

18 KWALIFIKACJE - DEFINICJA cd. Certyfikacja  proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, ze uzyskał określoną kwalifikację,  następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.,  certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. 18

19 Przesłanki uznania kwalifikacji 19 WALIDACJACERTYFIKACJA Rozpoznawalność i uznawanie w danej branży/sektorze Kwalifikacja

20 20 Przykłady instytucji pełniących role instytucji certyfikujących i walidujących

21 21 ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) Kwalifikacje komputerowe TOEFL, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF, DFA Kwalifikacje językowe dla doradców finansowych EFA Kwalifikacje finansowe Przykłady powszechnie uznawanych certyfikatów międzynarodowych

22 Kwalifikacje a kompetencje 22 Kompetencja - wyodrębniony zestaw efektów uczenia się Elementem wspólnym kwalifikacji i kompetencji jest konieczność określenia efektów uczenia się (np. we wniosku o dofinansowanie, w regulaminie konkursu lub poprzez odniesienie się do określonych standardów) - wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje społeczne posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np. kursu, szkolenia) W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie

23 23 KRYTERIA WYBORU

24 Kryteria formalne, których spełnienie jest obligatoryjne:  specyficzne dla konkursu, tj.:  specyficzny typu beneficjenta (wyłącznie organizacje pozarządowe),  efektywność zatrudnieniowa (kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym na poziomie minimum 30%),  efektywność społeczno-zatrudnieniowa (kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w wymiarze społecznym i zatrudnieniowym na poziomie minimum 80%),  koszt przypadający na uczestnika projektu (średni maksymalny koszt na 1 uczestnika – 15 000 zł),  termin zakończenia realizacji projektu (maksymalnie do 31.10.2018 r.). 24

25 KRYTERIA WYBORU Kryteria strategiczne I stopnia:  kryteria specyficznego ukierunkowania projektu, tj.:  lokalizacji (obszary o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia),  partnerstwa (stopień, w jakim partnerstwo przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu),  zaangażowania pracodawców (stopień, w jakim współpraca z pracodawcami przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu),  zatrudnienia w PES (stopień w jakim projekt przyczyni się do zatrudnienia uczestników w PES),  niepełnosprawności (odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród uczestników),  wolontariatu/animacji środowiskowej (stopień wykorzystania tej formy wsparcia w projekcie),  podejścia oddolnego (stopień identyfikacji i realizacji projektu z wykorzystaniem podejścia oddolnego),  komplementarności projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa (odsetek uczestników). 25

26 26 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA W PROJEKTACH

27 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA – podstawowe informacje 27 w wymiarze społecznym w wymiarze zatrudnieniowym Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie w dwóch wymiarach:

28 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA – WYMIAR SPOŁECZNY  Efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie:  dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia (w szczególności: rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcie wolontariatu, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, w przypadku osób z niepełnosprawnościami - doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu), lub  podjęli dalszą aktywizację w formie, która: obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia, nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem, nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 28

29 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA – WYMIAR SPOŁECZNY  Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym jest mierzony w terminie do trzech miesięcy (min. 90 dni) od zakończenia udziału uczestnika w projekcie.  Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym następuje na podstawie dokumentów potwierdzających postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia lub udział w dalszej aktywizacji społecznej, społeczno-zawodowej lub zawodowej, np.:  opinia psychologa lub pracownika socjalnego,  zaświadczenie o rejestracji w PUP,  zaświadczenie o udziale w KIS,  kopia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w CIS. 29

30 Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym: 30 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA – WYMIAR ZATRUDNIENIOWY mierzony jest w stosunku do wszystkich uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych uwzględnia osoby, które zakończyły udział w projekcie określa minimalny odsetek uczestników, którzy powinni podjąć zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem w projekcie

31 31 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA – WYMIAR ZATRUDNIENIOWY Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy zatrudnienie na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu a) umowa cywilnoprawna zawarta na okres minimum 3 miesięcy oraz wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. b) umowa o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy - wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę stosunek cywilnoprawny warunek: potwierdzenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. podjęcie działalności gospodarczej

32  Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy (przez 3 miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych) następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu - nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie.  Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły działalność gospodarczą w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel.  Zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS. 32 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - ZATRUDNIENIOWA – WYMIAR ZATRUDNIENIOWY

33 33 WSKAŹNIKI

34 34 1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie (RW), 1)Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie. WSKAŹNIKI PRODUKTU Wnioskodawca określając wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego oraz ich wartości docelowe we wniosku o dofinansowanie projektu musi mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru. Szczegółowe informacje dotyczące monitorowania wskaźników w projektach zawarte zostały w Zasadach wdrażania RPO WP 2014 - 2020.

35 WSKAŹNIKI 35 1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), 2)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu (min 40%), 3)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

36 36 Efektywność społeczno- zatrudnieniowa kryterium a wskaźnik KryteriumWskaźnik Pełna nazwaKryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego Podstawa Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Okres monitorowania3 miesiące od zakończenia udziału do 4 tygodni od zakończenia udziału (wskaźnik rezultatu bezpośredniego) 6 miesięcy od zakończenia udziału (wskaźnik rezultatu długoterminowego)

37 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google