Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL"— Zapis prezentacji:

1 Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach RPO WSL 2014-2020
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe lipiec 2015 r.

2 Podstawowe dokumenty – pomocne przy projektowaniu wsparcia
Realizacja projektów Podstawowe dokumenty – pomocne przy projektowaniu wsparcia Krajowe ustawy i rozporządzenia, w tym: Ustawa z o pomocy społecznej, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (np. w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL , Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata

3 Cel projektów – ukierunkowanie wsparcia
Realizacja projektów Cel projektów – ukierunkowanie wsparcia Celem realizacji projektów są kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W ramach projektów istnieje możliwość realizowania programów na rzecz aktywności lokalnych wyłącznie w sytuacji, w której na danym terytorium nie jest już realizowane organizowanie społeczności lokalnej (OSL) w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych lub Lokalne Strategie Rozwoju. Istotą projektów Poddziałania jest zindywidualizowane wsparcie, tj. realizacja działań przyczyniająca się do podniesienia kompetencji społecznych i prowadzących do wzrostu zdolności do zatrudniania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Kierowane do społeczności muszą wzmacniać interwencję na rzecz uczestników projektów i zostać powiązane z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu.

4 Preferencje podczas rekrutacji
Realizacja projektów Uczestnicy projektu osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ubodzy pracujący, w tym Romowie, ale nie społeczności romskie, zakaz wsparcia osób odbywających karę wolności (wsparcie w ramach POWER). Możliwe jest skierowanie wsparcia do otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia uczestników projektu. Preferencje podczas rekrutacji osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

5 Ścieżka reintegracji = plan wsparcia
Realizacja projektów Ścieżka reintegracji = plan wsparcia zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo, wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny, W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne (UZUPEŁNAJĄCO), o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.

6 Usługi aktywnej integracji
Realizacja projektów Usługi aktywnej integracji W ramach projektu realizowane są usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub, odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub, zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Są to usługi o charakterze: społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

7 Usługi o charakterze społecznym
Realizacja projektów Usługi o charakterze społecznym Usługi o charakterze społecznym ≠ usługi społeczne (Działanie 9.2) Bierne formy pomocy w postaci zasiłków nie mogą być finansowane z EFS (z dotacji), świadczenie te mogą stanowić wkład własny do projektu. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym, projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. Usługi o charakterze społecznym to działania służące wzrostowi kompetencji społecznych i włączeniu osób w życie społeczne, to nauka zaradności i samodzielności, np.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty dotyczące zmiany postaw i wartości. Usługi społeczne to usługi świadczone w interesie ogólnym: usługi asystenckie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi wspierania rodziny i usługi systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, usługi w postaci mieszkań chronionych.

8 Usługi o charakterze zawodowym
Realizacja projektów Usługi o charakterze zawodowym OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności: PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, CIS i KIS, spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych, organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Usługi o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane: przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich, przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji PAI, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie, przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

9 Realizacja projektów Instrument zawodowy
Wyciąg z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy. Wnioskodawca powinien uwzględnić mechanizmy gwarantujące efektywność wsparcia w postaci szkoleń poprzez zapewnienie, iż efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.

10 Usługi o charakterze edukacyjnym
Realizacja projektów Usługi o charakterze edukacyjnym Działania służące wzrostowi poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np.: sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. Działania służące wyeliminowaniu lub złagodzeniu problemów zdrowotnych, które wpływają na aktywność społeczną lub zawodową, np.: warsztaty terapeutyczne, programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. Turnusy rehabilitacyjne nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu . Usługi o charakterze zdrowotnym

11 Narzędzia realizacji projektów
Realizacja projektów Narzędzia realizacji projektów kontrakt socjalny lub indywidualne programy, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, program aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Obowiązkowym elementem ww. narzędzi są usługi aktywnej integracji. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa Realizacja usług aktywnej integracji w ramach ścieżki reintegracji opracowanej dla osób lub grup prowadzi do osiągnięcia tzw. efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania: w wymiarze społecznym, w wymiarze zatrudnieniowym.

12 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa
Realizacja projektów Efektywność społeczno-zatrudnieniowa Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona: wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie, za zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie, zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką udziału w projekcie, w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Efektywność jest mierzona w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10% wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

13 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa – wymiar społeczny
Realizacja projektów Efektywność społeczno-zatrudnieniowa – wymiar społeczny Odsetek uczestników projektu (liczony na całym projekcie), którzy: dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia: rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcie wolontariatu, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami); lub podjęli dalszą aktywizację, obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia, nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem, nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

14 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa – wymiar zatrudnieniowy
Realizacja projektów Efektywność społeczno-zatrudnieniowa – wymiar zatrudnieniowy Odsetek uczestników projektu (liczony na całym projekcie), którzy: po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie, pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym odbywa się zgodnie z metodologią określoną dla efektywności zatrudnieniowej wskazaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie.

15 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
Realizacja projektów Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez: wykorzystanie usług aktywnej integracji, w tym w szczególności: usług asystenckich, a także innych usług aktywnej integracji w szczególności takich jaki usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS, wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ zgodnie z przepisami ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

16 Tworzenie nowych podmiotów
Realizacja projektów Tworzenie nowych podmiotów W pierwszej kolejności tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami finansowymi Wnioskodawców. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

17 Wskaźniki – podstawowe informacje
Efekty realizowanych projektów Wskaźniki – podstawowe informacje Wskaźniki odnoszą się do podejmowanych działań w projekcie i monitorują zmianę wywołaną realizacją projektu. Podstawowe informacje nt. wskaźników podane są w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata , w szczególności: Zał. 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – EFS (WLWK) – definicje wszystkich wskaźników, Zał. 7. Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie wymagane wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu (zał. nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań do SzOOP RPO WSL z dnia r.).

18 Rodzaje wskaźników dla Poddziałania 9.1.6
Efekty realizowanych projektów Rodzaje wskaźników dla Poddziałania 9.1.6 Wskaźniki produktu: dotyczy realizowanych działań (to wytworzone dobra i usługi na rzecz uczestników), powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, wartości bazowe wynoszą – 0, wartości docelowe są wyrażane w wartościach bezwzględnych, gdy ma to zastosowane powinny być podzielone na płeć. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: dotyczą oczekiwanych efektów udzielonego wsparcia danej osobie/podmiotowi, wartości bazowe mogą wynosić 0, wartości docelowe powinny być wyrażane w wartościach bezwzględnych,

19 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Efekty realizowanych projektów Wymagane wskaźniki Wartość docelowa wskaźnika, opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika podlega ocenie, Wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia są: Wskaźniki produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu

20 Efekty realizowanych projektów
Definicja uczestnika Uczestnikiem projektu jest: osoba fizyczna bez względu na wiek, lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Zakres danych uzyskiwanych od podmiotów wskazano w załączniku nr 7 Zakres danych nt. uczestników projektów …do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata Osób lub podmiotów niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).

21 Efekty realizowanych projektów
Dane uczestnika Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane: osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), dane kontaktowe, szczegóły wsparcia (m.in. status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, data przystąpienia do projektu i zakończenia udziału, forma wsparcia), status uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie obejmujący efekty wsparcia monitorowane we wskaźnikach rezultatu. Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych (wyjątkiem są tzw. dane wrażliwe), nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu. Na poziomie projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu. Uczestnik, jest wykazywany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów. Dane dla wszystkich wskaźników odnoszących się do uczestników będących osobami fizycznymi są monitorowane w podziale na płeć. Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

22 Główne grupy beneficjentów
Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Główne grupy beneficjentów Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; Placówki kształcenia ustawicznego; Partnerzy społeczno-gospodarczy. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, Katowice Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Pobierz ppt "Nabór nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google