Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 7 września 2015 r.. 2 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja - 100 000 000,00 Euro Działanie 10.1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 7 września 2015 r.. 2 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja - 100 000 000,00 Euro Działanie 10.1."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 7 września 2015 r.

2 2 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja - 100 000 000,00 Euro Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja – 23 279 601,00 Euro Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja – 32 839 465,00 Euro Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia Alokacja przeznaczona na finansowanie osi wynosi 213 859 003 Euro W ramach osi realizowane będą następujące Działania:

3 3 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja – 11 764 706,00 Euro Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja – 5 859 185,88 Euro Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Alokacja - 33 088 720,00 Euro Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Alokacja – 7 027 324,71 Euro Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

4 4 W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia / uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. zerojedynkowe punktowe specyficzne fakultatywne specyficzne obligatoryjne

5 Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych oraz kobiet). Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia obejmujące instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, w tym: identyfikacja potrzeb uczestnika projektu i opracowanie IPD; wsparcie umiejętności miękkich (szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze); Wsparcie podnoszenia kwalifikacji i nabywania doświadczenia zawodowego (szkolenia zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie).

6 6 wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Osoby powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin): bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne/bierne zawodowo. 8 000 000,00 zł grudzień 2015 roku

7 7 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej Premię punktową za spełnienie przedmiotowego kryterium mogą otrzymać te wnioski o dofinansowanie, których wnioskodawcy wykażą komplementarność podejmowanych w projekcie działań z działaniami podejmowanymi w co najmniej jednym projekcie współfinansowanym ze środków wspólnotowych. Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne informacje np. okres realizacji projektu, wartość projektu). Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. Definicja kryterium zmieniona w związku z uwagami KE i IK UP Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.

8 8 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 2. Projekt jest realizowany przez wnioskodawcę posiadającego siedzibę główną na obszarze realizacji projektu. Wnioskodawcy z subregionu posiadają zaplecze (kadrowe, lokalowe, techniczne), co podnosi ich wiarygodność na etapie oceny ich faktycznego potencjału niezbędnego do realizacji projektów. Posiadają oni lepsze rozeznanie w potrzebach zarówno adresatów projektów, jak i rynku pracy na poszczególnych obszarach regionu. Ich dotychczasowa współpraca m.in. z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych np. z rekrutacją, znalezieniem miejsc na staże/praktyki zawodowe oraz zwiększa szanse na osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z aktywizacją zawodową uczestników projektu. Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. 3. Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych PO KL. Wykorzystanie w projekcie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych PO KL. Wiele z zaproponowanych rozwiązań powstałych w ramach PO KL stanowi gotowe do stosowania narzędzia, stanowiące odpowiedź na konkretne problemy rynku pracy. Skorzystanie z dostępnych już narzędzi umożliwi skuteczniejszą i bardziej efektywną kosztowo interwencję w obszarach szeroko pojętego rynku pracy. Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów.

9 9 L.p. Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 4. Szkolenia zawodowe w ramach projektu realizowane są w branżach strategicznych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: budowlanej, rolno-spożywczej (w tym rolnictwo ekologiczne), ochronie środowiska, meblarstwie, turystyce (w tym hotelarstwo i gastronomia, agroturystyka), ICT, usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych (w tym pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna). Wybór branż jest wynikiem analizy dokumentów strategicznych regionu oraz dostępnych danych i analiz, która wskazuje na celowość kształcenia pracowników pod potrzeby ww. obszarów. Kryterium to daje pewność, że osoby objęte wsparciem będą posiadały odpowiednie kwalifikacje, co zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania przez nich zatrudnienia. Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. WUP w Olsztynie proponuje usunąć przedmiotowe kryterium odpowiadając na uwagi KE i IK UP 5. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast oraz stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow. Oceniane będzie, czy założenia przedstawione we wniosku stanowią element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, uzupełniając działania infrastrukturalne o działania wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. Punktacja w kryterium nr 5 zmieniona po uwagach KE

10 10 Planowane jest ogłoszenie 3 odrębnych konkursów na dofinansowanie projektów wspierających mieszkańców poszczególnych subregionów.

11 11 L.p. Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. 2. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu: olsztyńskiego elbląskiego ełckiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących powiat/powiaty danego subregionu jest uzasadniona obranym trybem realizacji wsparcia przewidującym odrębne konkursy dla poszczególnych subregionów województwa warmińsko - mazurskiego. Subregion olsztyński obejmuje następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn. Subregion elbląski obejmuje następujące powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg. Subregion ełcki obejmuje następujące powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski. W ramach Działania 10.2, WUP w Olsztynie zaplanował realizację trzech odrębnych konkursów na poszczególne subregiony województwa. Zatem w ramach Działania 10.2 wybranych zostanie 3 operatorów, którzy będą realizowali projekty na obszarze danego subregionu, wykorzystując całą alokację na Konkurs. Dlatego uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w Działaniu 10.2 będą wykorzystane w każdym z trzech Konkursów. Definicja kryterium zmieniona po uwagach IK UP Spełnienie kryteriów jest obligatoryjne, co oznacza, że ich niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem dofinansowania. Kryteria mają charakter zerojedynkowy i nie są stopniowalne.

12 12 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 4. Wnioskodawca lub partner (o ile dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze, którego dotyczy projekt, np. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Realizacja projektu przez beneficjenta lub partnera posiadającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze, którego dotyczy projekt sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji projektu. 5. Grupę docelową projektu w proporcji co najmniej 10% ogółu uczestników, stanowią osoby bierne zawodowo. Struktura uczestników wynika z konieczności zapewnienia w grupie docelowej udziału osób biernych zawodowo, z uwagi na system monitorowania wskaźników, które uwzględniają wartości docelowe dla tej grupy uczestników projektu. 6. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu w subregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie. Lokalizacja biura na terenie realizacji projektu jest uzasadniona koniecznością zapewnienia dostępu do informacji i świadczonych usług grupom docelowym, a także ze względu na obszar, z którego rekrutowane są grupy docelowe. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie realizacji projektu przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność, zapewniając dostępność dokumentacji projektowej oraz umożliwiając uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą projektu.

13 13 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 7. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie, na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 18 miesięcy. Ograniczony do 18 miesięcy okres realizacji projektu pozwoli na dokładne i systematyczne monitorowanie osiąganych wskaźników, a w przypadku braku osiągania niektórych z nich pozwoli na szybką reakcję w celu zmiany zaistniałej sytuacji. Dodatkowo okres ten pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, a także systematycznie rozliczać projekty. 8. Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek w ramach danej rundy konkursowej (kryterium to nie dotyczy występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na etapie oceny formalnej, merytorycznej lub formalno-merytorycznej. Ograniczenie liczby składanych wniosków prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania potrzeb grup docelowych, do których kierowane będzie wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym dostosowaniem wsparcia projektowego do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w zakresie aktywizacji zawodowej na określonym terenie. Prowadzi również do podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do bardziej sprawnego i zgodnego z założeniami wdrażania projektu. Pozwoli również uniknąć sytuacji, w której wnioskodawca składa w ramach jednego naboru kilka wniosków, bardzo podobnych w swoich założeniach, nie posiadając odpowiedniego potencjału do ich realizacji.

14 14 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 9. Projekt przewiduje dla każdego uczestnika opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania (o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Dokładna analiza i wytyczenie kierunków wsparcia w kontekście indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, pomoże właściwie ukierunkować wsparcie, tak by zwiększyć szanse na zatrudnienie. 10. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie, co najmniej 3 instrumentów wsparcia (z katalogu form wsparcia wskazanego w Regulaminie konkursu) w tym obligatoryjnie: poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc w określeniu drogi rozwoju zawodowego, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami oraz pośrednictwo pracy Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych.

15 15 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 11. Projekt uwzględnia założenie, iż w przypadku realizacji usług szkoleniowych, będą one realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wymóg ten wynika wprost z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i ma służyć zapewnieniu wysokiej jakości wsparcia. 12. W projekcie uwzględniającym wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego, niepełnosprawnym uczestnikom zapewniono wsparcie trenera pracy. Wymóg ten wynika wprost z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i ma służyć zapewnieniu właściwego wsparcia osobom niepełnosprawnym.

16 16 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 13. Projekt zakłada: a)dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%. b)dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%. c)dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 29%. d)dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%. e)dla osób w wieku 50 lat i więcej – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%. Referencyjne wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej przygotowano w oparciu o wyniki badań kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz „Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które zostały zrealizowane na zlecenie IZ PO KL. Brzmienie kryterium zmienione zgodnie z uwagą IK UP

17 17 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 14. Szkolenia przewidziane w projekcie muszą spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: a)kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub b)kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu, unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra/lub c)są prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania). Instytucja certyfikująca jest instytucją zewnętrzną w stosunku do podmiotu przeprowadzającego szkolenie. Dzięki szkoleniom zakończonym egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub szkoleniom prowadzonym w oparciu o certyfikowane programy nauczania uczestnicy projektów znacznie zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Brzmienie kryterium zmienione w związku z uwagami IK UP i KE

18 18 wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: indywidualne doradztwo w postaci badania predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych). wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

19 19 Osoby w wieku powyżej 29 roku życia: bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach). 14 000 000,00 zł Listopad/grudzień 2015 roku

20 20 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego siedzibę główną na terenie realizacji projektu. Ocenie podlegać będzie lokalizacja siedziby wnioskodawcy. Wnioskodawcy z subregionu posiadają zaplecze (kadrowe, lokalowe, techniczne), co podnosi ich wiarygodność na etapie oceny ich faktycznego potencjału niezbędnego do realizacji projektów. Posiadają oni lepsze rozeznanie w potrzebach zarówno adresatów projektów, jak i rynku pracy na poszczególnych obszarach regionu. Ich dotychczasowa współpraca m.in. z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych np. z rekrutacją, znalezieniem miejsc na staże/praktyki zawodowe, a w dalszej perspektywie zwiększa szanse na osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z aktywizacją zawodową uczestników projektu. Spełnienie kryterium = 10 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.

21 21 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 2. Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:  żywności wysokiej jakości,  ekonomii wody,  meblarstwa i przemysłu drzewnego. Kryterium premiuje tych uczestników projektów, którzy planują rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w ramach co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji, jako działalności wpisującej się w obszar strategiczny dla rozwoju regionu. Spełnienie kryterium = 10 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. 3. Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy w ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy. Projekty realizowane w ramach Osi 10 mają charakter prozatrudnieniowy. Wielce pożądanym kierunkiem jest to, aby uczestnik, dzięki otrzymanej dotacji tworzył miejsce pracy nie tylko dla siebie ale też dla innych. Takie działania należy premiować, gdyż przyczyniają się do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Spełnienie kryterium = 10 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów.

22 22 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu … (osoby zamieszkują na danym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących dany obszar jest uzasadniona trybem realizacji wsparcia przewidującym 7 odrębnych konkursów dla poszczególnych obszarów województwa warmińsko – mazurskiego stanowiących grupy sąsiadujących powiatów. Zatem w ramach Działania 10.3 wybranych zostanie 7 operatorów, którzy będą realizowali projekty na odrębnym obszarze, wykorzystując całą alokację na Konkurs. Dlatego uwzględniono 7 kryteriów dla poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w Działaniu 10.3 będą wykorzystane w każdym z siedmiu Konkursów. Definicja kryterium została zmieniona zgodnie z uwagą IK UP. Spełnienie kryteriów jest obligatoryjne, co oznacza, że ich niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem dofinansowania. Kryteria mają charakter zerojedynkowy i nie są stopniowalne.

23 23

24 24 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 8. Wnioskodawca zapewnia biura rekrutacyjno-konsultacyjne w każdym z powiatów objętych projektem. Ocenie podlega, czy wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia biur rekrutacyjno-konsultacyjnych w każdym z powiatów objętych projektem. Organizacja biur w każdym z powiatów niweluje barierę dostępności geograficznej do projektu, która w przypadku osób bezrobotnych stanowi często poważne ograniczenie w dostępie do wsparcia. 9. Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze objętym wsparciem. Lokalizacja biura na terenie realizacji projektu jest uzasadniona koniecznością zapewnienia dostępu do informacji i świadczonych usług grupom docelowym, a także ze względu na obszar, z którego rekrutowane są grupy docelowe. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie realizacji projektu przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność, zapewniając dostępność dokumentacji projektowej oraz umożliwiając uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą projektu.

25 25 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 10. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 20 miesięcy. Wyznaczenie maksymalnego okresu realizacji projektu wynika z dążenia do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, spełnienia oczekiwań osób zainteresowanych tego typu wsparciem oraz okresu realizacji Programu. Jak wynika z prowadzonych analiz przyjęty w kryterium maksymalny okres umożliwia właściwą realizację projektu, w tym wypełnienie wymogu monitorowania nowopowstałych firm w okresie 12 miesięcy po zarejestrowaniu działalności, który to proces poprzedzają inne działania przewidziane w ramach projektu.

26 26 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 11. Wnioskodawca składa jeden wniosek, którego wartość dofinansowania jest równa alokacji na konkurs. Ograniczenie liczby składanych wniosków prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania potrzeb grup docelowych, do których kierowane będzie wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w zakresie aktywizacji zawodowej na określonym terenie. Prowadzi również do podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do bardziej sprawnego i zgodnego z założeniami wdrażania projektu. Pozwoli uniknąć sytuacji, w której wnioskodawca składa w ramach jednego naboru kilka wniosków, podobnych w swoich założeniach, nie posiadając odpowiedniego potencjału do ich realizacji. 12. Wnioskodawca w okresie od 2007 roku od dnia ogłoszenia konkursu był beneficjentem lub partnerem co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków publicznych i/lub prywatnych, w ramach którego udzielane było wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub partnera mającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze, którego dotyczy projekt, sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji projektu. Brzmienie kryterium zostało zmienione zgodnie z uwagą KE.

27 27 niwelowanie skutków negatywnych zmian gospodarczych przez działania outplacementowe. Wsparcie osób zagrożonych bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, w tym m.in.: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD (obowiązkowy element wsparcia); poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

28 28 wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osoby przewidziane do zwolnienia, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 9 000 000,00 zł grudzień 2015 roku

29 29 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego siedzibę główną na terenie realizacji projektu. Projektodawcy z subregionu posiadają zaplecze (kadrowe, lokalowe, techniczne) na obszarze realizacji projektu, co podnosi ich wiarygodność na etapie oceny ich faktycznego potencjału niezbędnego do realizacji projektów. Ponadto posiadają oni lepsze rozeznanie w potrzebach zarówno adresatów projektów, jak i rynku pracy na poszczególnych obszarach regionu. Ich współpraca m.in. z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych np. z rekrutacją osób z grup docelowych, a w dalszej perspektywie zwiększa szanse na osiągnięcie trwałych rezultatów związanych z rozwojem regionalnych kadr gospodarki. Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.

30 30 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 2. Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej Premię punktową za spełnienie przedmiotowego kryterium mogą otrzymać te wnioski o dofinansowanie, których wnioskodawcy wykażą komplementarność podejmowanych w projekcie działań z działaniami podejmowanymi w co najmniej jednym projekcie współfinansowanym ze środków wspólnotowych. Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania (oraz fakultatywnie inne informacje np. okres realizacji projektu, wartość projektu). Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów. 3. Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią pracujące osoby zagrożone negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacji w szczególności należą do grup wysokiego ryzyka zwolnień z uwagi na zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze w regionie. W odpowiedzi na sytuację, w której znajdują się pracownicy narażeni na zwolnienie, należy zastosować właściwie określone, kompleksowe mechanizmy zaradcze, które w dużej mierze posłużą podtrzymaniu aktywności zawodowej tych osób i wyposażeniu ich w pożądane kwalifikacje w kontekście obecnego rynku pracy. Spełnienie kryterium = 5 punktów. Niespełnienie kryterium = 0 punktów.

31 31 Planowane jest ogłoszenie 3 odrębnych konkursów na dofinansowanie projektów wspierających mieszkańców poszczególnych subregionów.

32 32 Spełnienie kryteriów jest obligatoryjne, co oznacza, że ich niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem dofinansowania. Kryteria mają charakter zerojedynkowy i nie są stopniowalne. L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. 2. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu: olsztyńskiego elbląskiego ełckiego (osoby zamieszkują na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących powiat/powiaty danego subregionu jest uzasadniona obranym trybem realizacji wsparcia przewidującym odrębne konkursy dla poszczególnych subregionów województwa warmińsko - mazurskiego. Subregion olsztyński obejmuje następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn. Subregion elbląski obejmuje następujące powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg. Subregion ełcki obejmuje następujące powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski. W ramach Działania 10.5, WUP w Olsztynie zaplanował realizację trzech odrębnych konkursów na poszczególne subregiony województwa. Zatem w ramach Działania 10.5 wybranych zostanie 3 operatorów, którzy będą realizowali projekty na obszarze danego subregionu, wykorzystując całą alokację na Konkurs. Dlatego uwzględniono 3 kryteria dla poszczególnych obszarów. Pozostałe kryteria wskazane w Działaniu 10.5 będą wykorzystane w każdym z trzech Konkursów.

33 33 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 4. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu w subregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie. Lokalizacja biura na terenie realizacji projektu jest uzasadniona koniecznością zapewnienia dostępu do informacji i świadczonych usług grupom docelowym, a także ze względu na obszar, z którego rekrutowane są grupy docelowe. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie realizacji projektu przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność, zapewniając dostępność dokumentacji projektowej oraz umożliwiając uczestnikom projektu osobisty kontakt z kadrą projektu. 5. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 30 miesięcy. Ograniczony do 30 miesięcy okres realizacji projektu pozwoli na dokładne i systematyczne monitorowanie osiąganych wskaźników, a w przypadku braku osiągania niektórych z nich pozwoli na szybką reakcję w celu zmiany zaistniałej sytuacji. Dodatkowo okres ten pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, a także systematycznie rozliczać projekty.

34 34 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 6. Wnioskodawca składa 1 wniosek, w którym wartość dofinansowania jest równa alokacji na konkurs. Kryterium to ma na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków w ramach konkursu. Wartość projektu oszacowano na podstawie średniego kosztu wsparcia na osobę w projektach typu outplacement, które były dotychczas realizowane. Realizacja jednego dużego projektu przez doświadczonego operatora zapewni kompleksowy monitoring potrzeb na obszarze całego subregionu i pozwoli stosownie zareagować na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej. Realizacja jednego projektu sprzyjać będzie również standaryzacji wsparcia na obszarze objętym konkursem oraz przeciwdziałać będzie angażowaniu środków na działania niezwiązane bezpośrednio ze wsparciem merytorycznym.

35 35 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 7. Projekt spełnia kryterium kompleksowości poprzez następujące działania: 1)realizację dwóch ścieżek wsparcia: zarówno szkoleniowej, jak i dotacyjnej, które prowadzą do uzyskania zatrudnienia bądź samozatrudnienia jego uczestników oraz 2)realizację co najmniej dwóch form wsparcia dla każdego uczestnika projektu Celem wprowadzenia uzupełniających się form wsparcia jest udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy, pozwalającej w szerokim zakresie wesprzeć grupy docelowe, natomiast dowolność w zakresie wyboru dostępnych instrumentów pozwala na elastyczne kierowanie wsparcia w zależności od konkretnych potrzeb osób, do których kierowany jest projekt. 8. Szkolenia przewidziane w projekcie muszą spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: a.kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub b.kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu, unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra i/lub c.są prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania). Instytucja certyfikująca jest instytucją zewnętrzną w stosunku do podmiotu przeprowadzającego szkolenie. Celem wprowadzenia kryterium jest zapewnienie jak najwyższej jakości wsparcia, przekładającej się na nabycie kwalifikacji zwiększających szanse na znalezienie zatrudnienia. Brzmienie kryterium zostało zmienione zgodnie z uwagą KE.

36 36 L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 9. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 50% Jednym z podstawowych celów projektów typu outplacement jest doprowadzenie do jak najszybszego powrotu na rynek pracy osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Kryterium to ma zagwarantować odpowiednią skuteczność realizowanych projektów i tym samym zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych. 10. Wnioskodawca w okresie od 2007 roku do dnia ogłoszenia konkursu był beneficjentem lub partnerem co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków publicznych i/lub prywatnych, w ramach którego udzielane było wsparcie outplacementowe. Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub partnera mającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze, którego dotyczy projekt sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji projektu. Brzmienie kryterium zostało zmienione zgodnie z uwagą KE.

37 37 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 1 Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla osi 10 Brak możliwości weryfikacji wartości docelowych wskaźników produktu (dot. PI 8i) wskazanych w SZOOP z RPO, z powodu nieuwzględnienia w tabeli Działania 10.1. Stanowisko WUP Wyjaśnienie: Ze względu na specyfikę realizacji Działania 10.1, jak również uwzględniając jego priorytetowy charakter realizacji, SzOOP wraz z kryteriami wyboru projektów, został przygotowany wcześniej. Powyższe dokumenty zostały już zaopiniowane przez MIiR i przyjęte przez Komitet Monitorujący. Mając na uwadze powyższe, jak również zgodnie z ustaleniami UM woj. warmińsko-mazurskiego, dokument SzOOP dla osi 10 Regionalny Rynek Pracy wraz z załącznikami, został sporządzony z wyłączeniem Działania 10.1.

38 38 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 2 Kryterium merytoryczne „Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn” W ramach EFS każdy wniosek o dofinansowanie powinien być oceniany w oparciu o standard minimum. Załącznik nr 1 Wytycznych w zakresie realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie przewiduje odpowiedzi „nie dotyczy”. Jeżeli dany projekt jest wyjątkiem od standardu to w takiej sytuacji osoba oceniająca wskazuje odpowiedź TAK. W związku z powyższym należy z definicji przedmiotowego kryterium usunąć sformułowanie „nie dotyczy”. Stanowisko WUP Uwaga uwzględniona. W kryteriach dla Działania 10.2, 10.3 i 10.5 usunięto zapis: „albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu”. Zatem zapis otrzymał nst. brzmienie: „Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie””.

39 39 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 3 Działanie 10.2 – grupa docelowa IK UP zwraca uwagę, że osoby bezrobotne dla których został ustalony I lub profil pomocy powinny być wspierane przede wszystkim w ramach projektów PUP, które są dedykowane wyłącznie osobom zarejestrowanym w PUP. W przypadku projektów konkursowych beneficjent konkursowy nie będzie miał mechanizmów aby zweryfikować czy dana osoba ma I lub II profil pomocy gdyż tylko PUP-y są zobowiązane do przeprowadzenia profilowania swoich klientów. Stanowisko WUP Uwaga uwzględniona. Z opisu grupy docelowej usunięto zapis dot. I i II profilu pomocy. Osoby te będą otrzymywały wsparcie w ramach projektów pozakonkursowych realizowanych przez PUP.

40 40 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 10.1 Działanie 10.5, str. 30, grupa docelowa, przypis 7 i 8 Należy zastąpić treść przypisu odwołaniem do odpowiedniego zapisu Wytycznych MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. Pozwoli to na zapewnienie spójności obu dokumentów, w przypadku ewentualnych zmian zapisów Wytycznych. Stanowisko WUP Uwaga uwzględniona. W treści SzOOP odwołano się do zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014- 2020.

41 41 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 10.2 Działanie 10.5, str. 30, grupa docelowa, przypis 7 i 8 Należy rozważyć możliwość rozszerzenia katalogu grup docelowych o osoby odchodzące z rolnictwa (gospodarstwo rolne o pow. powyżej 2 ha przeliczeniowych) lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, planujące podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. Grupa docelowa dla Działania 10.5 została określona na podstawie zapisów RPO WIM 2014-2020. Program Regionalny nie przewiduje kierowania wsparcia w ramach Działania 10.5 do osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem. Poza tym, doświadczenie jakie posiadamy przy realizacji Działania 8.1.2 POKL (działanie skierowane do ww. grupy docelowej), wskazuje, iż osoby posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin, chętnie brały udział w szkoleniach, nabywały nowe kwalifikacje i kompetencje niemniej jednak po ich zakończeniu nie podejmowały zatrudnienia poza gospodarstwem rolnym. Mając na uwadze powyższe, jak również brzmienie kryterium obligatoryjnego, które wskazuje spełnienie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50%, należy sądzić, iż projekty skierowane do grup rolników i domowników, miałyby duże problemy ze spełnieniem ww. kryterium.

42 42 L.p. Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 11 Dodatkowe kryterium merytoryczne zerojedynkowe Jeżeli IZ RPO przewiduje stosowanie negocjacji w ramach konkursów, IK UP proponuje rozważyć zastosowanie mechanizmu obligującego wnioskodawcę do uwzględnienia wskazanych przez oceniających elementów, które mogą być przedmiotem negocjacji. Przykładowe mechanizmy zostały opisane przez IK UP w piśmie z dnia 26 sierpnia 2015 (DKF. VIII.8510.20.2015.MW.3) Stanowisko WUP Uwaga uwzględniona. Uwzględniono dodatkowe kryterium we wszystkich działaniach wskazanych w dokumencie SzOOP (tj. 10.2, 10.3 i 10.5) zgodnie z zaproponowanym przez MIIR w piśmie dnia 26 sierpnia 2015 DKF. VIII.8510.20.2015.MW.3, brzmieniu: Kryteria merytoryczne – zerojedynkowe: Nazwa kryterium: Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. Definicja kryterium: Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”. Opis znaczenia kryterium: Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.

43 43 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 1 Brak kryterium dotyczącego typu projektów: staże/praktyki zawodowe 1.Staże /praktyki zawodowe powinny mieć ograniczenie czasowe (3-6 miesięcy). 2.Ponadto staże/ praktyki zawodowe muszą być powiązane ze szkoleniami zawodowymi w ramach projektu, w których uczestniczył wybrany uczestnik projektu. 3.Proponujemy premiowanie projektów, które będą w stanie zagwarantować zatrudnienie po ukończeniu stażu/ praktyki na okres równy okresowi stażu. 4.Proponujemy premiowanie projektów, które będą zakładać procentowo określoną efektywność zatrudnieniowa dla uczestników. 5.Staże powinny spełniać wymogi jakościowe określone w Europejskiej Ramie Jakości Staży. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. 1.Specyfika realizacji Działania 10.2 polega na zapewnieniu kompleksowości wsparcia oraz na dopasowaniu tego wsparcia do potrzeb konkretnego uczestnika projektu. Zatem w ramach tego Działania nie planujemy organizować odrębnych konkursów na poszczególne formy wsparcia (np. staże, szkolenia czy praktyki). W ramach Działania będą wybierane projekty, które w swojej ofercie będą zapewniały kilka form wsparcia, gdyż realizacja takich projektów zapewni szerokie spektrum pomocy uczestnikom projektów – począwszy od weryfikacji ich predyspozycji, określenia IPD, skierowania na szkolenia, staże, praktyki, czego efektem winno być podjęcie zatrudnienia. 2.Standardy i wszelkie wymogi realizacji poszczególnych usług zostaną zapisane w Regulaminie Konkursu. IOK w tym dokumencie określi szczegółowo wszelkie zasady i wymagania dot. realizacji staży i praktyk, jak również zobowiąże wnioskodawców do ich stosowania. 3.Wnioskodawca jest zobligowany do wykazania efektywności zatrudnieniowej (kryterium specyficzne – obligatoryjne zerojedynkowe). chcąc spełnić kryterium efektywności zatrudnieniowej, wnioskodawca sam będzie dążył do realizacji jak najbardziej efektywnych form wsparcia (w tym staży czy praktyk), by spełnić ww. kryterium. Mając na uwadze powyższe, WUP w Olsztynie nie widzi potrzeby premiowania projektów, zakładających efektywność zatrudnieniową po odbyciu staży. 4.Efektywność zatrudnieniowa została uwzględniona w kryteriach w stosunku do poszczególnych grup osób (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne), zatem nie dostrzegamy potrzeby określania dodatkowego kryterium z uwzględnieniem formy wsparcia, tj. praktyki i staże. 5.Wymóg organizacji staży zgodnie z Europejską Ramą Jakości Staży został zapisany w SzOOP WiM 2014-2020. Również w Regulaminie Konkursu IOK wskaże konieczność realizacji staży zgodnie z ww. dokumentem.

44 44 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 1 Kryterium 13 – efektywność zatrudnieniowa Propozycja wprowadzenia kryterium premiującego projekty zakładające wyższą efektywność zatrudnieniową. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę charakterystykę grupy docelowej w PI 8i, wymagania dotyczące efektywności zatrudnieniowej określono na bardzo wysokim poziomie. Warto również zwrócić uwagę, iż kwestia efektywności zatrudnieniowej podlega ocenie merytorycznej. Na podstawie doświadczeń naszej instytucji z poprzedniego okresu programowania należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy wnioskodawca określi efektywność zatrudnieniową na poziomie przewyższającym wymagane minimum, projekt może otrzymać większą liczbę punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowych odnoszących się do wskaźników projektu oraz efektywności kosztowej przedsięwzięcia. Takie też rozwiązanie chcemy zastosować obecnie.

45 45 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 1 Oparcie kryteriów i wskaźników na doświadczeniach z lat poprzednich (1) Proponujemy wprowadzenie kryterium premiujące projekty bazujące na rezultatach poprzednio zrealizowanych projektów. (2) Proponujemy wprowadzenie kryterium premiujące projekty wspierające miejsca pracy nowoutworzone w firmach, które otrzymały wsparcie w poprzednim okresie programowania. Bedzie to pozytywnym sygnałem dla nowotworzonych firm, a jednocześnie pozwoli na umocnienie pozycji przedsiębiorstw, które powstały w poprzednim okresie programowania. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. Pragniemy podkreślić, iż zarówno przy konstruowaniu kryteriów, jak i określaniu poziomu wskaźników opieraliśmy się w znacznej mierze właśnie na doświadczeniach własnych, jak i innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych. Wynikiem tego jest m.in. położenie znacznie większego nacisku na ocenę faktycznego potencjału wnioskodawcy do realizacji danego typu projektu oraz jego „zakorzenienie” w obszarze i tematyce wsparcia. Dlatego też na ocenie merytorycznej, preferowani będą wnioskodawcy legitymujący się odpowiednim doświadczeniem. Druga uwaga, dotycząca premiowania projektów wspierających miejsca pracy w firmach utworzonych ze środków UE w poprzednim okresie programowania również nie może zostać przez nas zaakceptowana. Celem szczegółowym PI 8iii jest Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku, zaś wsparcie projektowe ukierunkowane jest na powstawanie nowych przedsiębiorstw poprzez udzielanie osobom wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie ma zatem możliwości udzielania w ramach PI 8iii. wsparcia na rozwój firm już istniejących, gdyż jest to sprzeczne z założeniami programowymi (wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do CEIDG, KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). Biorąc pod uwagę fakt, że WUP rozliczany będzie z osiągnięcia wskaźników dotyczących osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, nie dopuszczamy możliwości realizowania projektów o charakterze proponowanym przez KE.

46 46 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 2 Kryterium specyficzne premiujące nr 3 (1) W jaki sposób ta deklaracja będzie egzekwowana na etapie wdrażania? (2) Proponujemy stworzenie kryterium wymagającego określenia ilości planowanych miejsc pracy i przyznawanie punktów w zależności od planowanej do utworzenia ilości nowych miejsc pracy. Stanowisko WUP Na etapie wdrażania podstawą do wyegzekwowania przedmiotowego zapisu będą kontrole projektu. Wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej rozpoczętej ze środków projektowych. Rodzaj i charakter tych dokumentów zostanie określony w Regulaminie projektu. Analiza prowadzonych dotychczas projektów ukierunkowanych na rozwój samozatrudnienia wskazuje, że zakładane były przede wszystkim firmy 1-osobowe. Utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy w firmie utworzonej w ramach projektu było dość rzadkie, zaś sytuacje, w których osoba, która otrzymała dotacje zatrudniła 2 i więcej osób, zdarzały się raczej marginalnie. Dlatego też w naszej opinii nie ma uzasadnienia dla tworzenia kryterium w takim brzmieniu.

47 47 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 3 Kryteria specyficzne obligatoryjne nr 8 i 9 Proponujemy dodanie kryterium, które pozwoliłoby rozliczać działalność biura z efektywności (na przykład: ilość interesariuszy, którzy otrzymali pożądaną poradę/ dokumentacje, etc.). Wielkość biura (personel) powinna być proporcjonalna do ilości interesariuszy w danym regionie. Powinno być także zagwarantowane, ze personel będzie odpowiednio przeszkolony. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. Propozycja rozliczania biura rekrutacyjno-konsultacyjnego z efektywności działań oraz dostosowania jego wielkości do liczby interesariuszy w danym regionie nie może zostać przez nas zaakceptowana. Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów takiego rozwiązania. Przede wszystkim, liczba interesantów odwiedzających biuro zależy od wielu czynników niezależnych od wnioskodawcy. Zadaniem biura jest rzetelna i profesjonalna obsługa tych osób, które się do niego zgłoszą, dlatego ustanawianie kryterium ilościowego znacznie zwiększa ryzyko powstania nieprawidłowości. Wnioskodawcy nie będą bowiem dbali o jakość udzielanego wsparcia, lecz ukierunkują swe działania na obsługę jak największej liczby osób tak, aby spełnić wymagane minimum liczbowe. W skrajnych przypadkach może to nawet doprowadzić do fałszowania dokumentów. Problematyczny wydaje się również sam sposób dokumentowania na potrzeby kontroli projektu liczby osób odwiedzających biuro. Należy też pamiętać, że zbieranie informacji o osobach korzystających z usług biura mogłoby rodzić komplikacje prawne (wątpliwości w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych), a także zniechęcić część osób do skorzystania z porad biura. Odnosząc się do kwestii przeszkolenia personelu biura rekrutacyjno-konsultacyjnego, stoimy na stanowisku, że za dobór odpowiednio przygotowanych osób odpowiedzialność bierze wnioskodawca. Opis kadry zaangażowanej do realizacji projektu jest elementem oceny merytorycznej. Natomiast na etapie realizacji projektu, wymagania określone we wniosku będą sprawdzane podczas kontroli. Zwracamy też uwagę, że funkcjonowanie biura projektu finansowane jest w ramach kosztów pośrednich. Przyjęta forma rozliczania tych kosztów, czyli ryczałt, wyklucza możliwość przedkładania przez wnioskodawcę do weryfikacji przez WUP dokumentacji, która byłaby niezbędna do oceny czy kryterium w kształcie proponowanym przez KE zostało spełnione.

48 48 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 4 Kryteria specyficzne obligatoryjne nr 11 Prosimy o wyjaśnienie - kryterium nie jest jasne. Stanowisko WUP Pragniemy wyjaśnić, iż w ramach Działania 10.3 przyjęto założenie, zgodnie z którym alokacja zostanie podzielona na 7 odrębnych konkursów dla poszczególnych obszarów województwa warmińsko - mazurskiego. W ramach każdego z konkursów wyłoniony zostanie jeden operator – dlatego też musi on wykorzystać całą dostępną alokację przypadającą na dany obszar. Wybór jednego operatora na danym obszarze podyktowany jest chęcią jak najbardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych środków. Sytuacja ta jest czytelna dla osób zainteresowanych uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozwiązanie to z powodzeniem funkcjonowało do tej pory w PO KL.

49 49 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 5 Dodatkowy wskaźnik trwałości przedsiębiorstw Brakuje wskaźnika trwałości. Jak długo będzie wymagane i sprawdzane funkcjonowanie przedsiębiorstwa? Proponujemy stworzenie kryterium w oparciu o doświadczenia z poprzedniego okresu programowania. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. Zdaniem WUP nie ma potrzeby regulowania tej kwestii na poziomie kryteriów. Okres minimum 12-miesięcznego funkcjonowania przedsiębiorstwa utworzonego w ramach projektu został określony w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Odpowiednie zapisy dotyczące trwałości nowoutworzonego podmiotu gospodarczego zostaną ujęte w Regulaminie konkursu. Podobne rozwiązanie przyjęliśmy przy wdrażaniu PO KL i nie odnotowaliśmy problemów w tej kwestii ze strony beneficjentów.

50 50 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 6 Wymiana doświadczeń/ tworzenie sieci Proponujemy stworzenie kryterium premiującego możliwość dyskusji na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem nowopowstałych przedsiębiorstw oraz efektywnego wykorzystywania środków otrzymanych w ramach dotacji oraz dalszego rozwoju. Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. W opinii WUP nie ma możliwości finansowania tego typu działań w ramach projektu. Należy zaznaczyć, iż uczestnicy projektu mają zagwarantowane doradztwo indywidualne i grupowe świadczone przez wykwalifikowaną kadrę. Doradztwo to organizowane jest zarówno przed udzieleniem dotacji, jak i w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie dotychczas realizowanych projektów wynika, że rozwiązanie to jest wystarczające. Ponadto, nasze doświadczenia wskazują, że uczestnicy kontaktują się ze sobą w sposób nieformalny.

51 51 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 1 Generowanie miejsc pracy. Proponujemy stworzenie kryterium premiującego przekwalifikowywanie osób objętych outplacement do pracy w sektorach szybkiego wzrostu (jak podane w RPO, str. 187). Stanowisko WUP Uwaga nie dotyczy projektów typu outplacement. Zgodnie z przywołaną treścią RPO (str. 187), premiowanie projektów skierowanych do tzw. sektorów szybkiego wzrostu, winno mieć miejsce w projektach w ramach Działania 10.6 (pierwszy cel szczegółowy PI 8.v – Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP). Projekty typu outplacement wpisują się natomiast w drugi cel szczegółowy PI 8.v „Niwelowanie skutków negatywnych zmian gospodarczych poprzez działania outplacementowe” – RPO, str. 188.

52 52 L.p.Zakres uwagiKomentarz/treść uwagi 2 Dodatkowe kryterium premiujące Proponujemy stworzenie kryterium premiującego projekty gwarantujące wyższą efektywność zatrudnieniowa (lub efektywność zatrudnieniowa danej grupy docelowej w projekcie). Stanowisko WUP Uwaga nieuwzględniona. Biorąc pod uwagę charakterystykę grupy docelowej w PI 8v, wymagania dotyczące efektywności zatrudnieniowej określono na bardzo wysokim poziomie – 50%. Warto również zwrócić uwagę, iż kwestia efektywności zatrudnieniowej podlega ocenie merytorycznej. Na podstawie doświadczeń naszej instytucji z poprzedniego okresu programowania należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy wnioskodawca określi efektywność zatrudnieniową na poziomie przewyższającym wymagane minimum, projekt może otrzymać większą liczbę punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowych odnoszących się do wskaźników projektu oraz efektywności kosztowej przedsięwzięcia. Takie też rozwiązanie chcemy zastosować obecnie.

53 53


Pobierz ppt "Olsztyn, 7 września 2015 r.. 2 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Alokacja - 100 000 000,00 Euro Działanie 10.1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google