Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r.

2 2 Podstawowe informacje o MPEC Sp. z o. o. Forma prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data komercjalizacji:30 czerwca 1997r. Akcjonariusze:Gmina Olsztyn – 100 % udziałów Podstawowa działalność:Produkcja i dystrybucja ciepła Kapitał podstawowy53 394 tys. zł (stan na 31 XII 2014 r.) Wartość aktywów141 298 tys. zł (stan na 31 XII 2014r.) kluczowy dystrybutor ciepła w Olsztynie jeden z dwóch głównych producentów ciepła 49% udziału w pokryciu potrzeb cieplnych miasta 2

3 3 Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r. 3

4 4 Rachunek zysków i strat 4 Lp.Wyszczególnienie 2013r.2014r.dynamika % [tys. zł] [kol.4/kol.3] * 100% 12445 1. Przychody netto ze sprzedaży ogółem98 236,7397 568,8899,32% w tym: 0 a Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 71 077,7868 217,2695,98% bPrzychody ze sprzedaży towarów i materiałów27 158,9529 351,62108,07% 2. Koszty sprzedanych produktów i usług89 120,0386 387,9196,93% w tym: 0 aKoszt wytworzenia sprzedanych produktów59 849,1354 468,8091,01% bWartość sprzedanych towarów i materiałów29 270,9031 919,11109,05% 3. Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży)9 116,7011 180,96122,64% 4.Koszty sprzedaży1 016,03895,9888,18% 5.Koszty ogólnego zarządu7 006,388 419,46120,17% 6. Zysk (strata) na sprzedaży1 094,301 865,53170,48% 7.Pozostałe przychody operacyjne1 685,581 820,67108,01% 8.Pozostałe koszty operacyjne895,421 491,25166,54% 9. Wynik na pozost. działalności operacyjnej790,162 194,95277,79% 10. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 884,45241,1212,80% 11.Przychody finansowe271,78936,85344,71% 12.Koszty finansowe1 008,211 499,22148,70% 13. Wynik na działalności finansowej-736,430,000,00% 14. Zysk (strata) brutto1 148,021 499,22130,59% 15.Podatek dochodowy 228,1482,31 211,45% 16.Zysk (strata) netto1 031,501 016,9198,59%

5 5 Bilans MPEC Sp. z o. o. AKTYWA 5 Lp.Wyszczególnienie 31 XII 201331 XII 2014Zmiana kol.5/kol.3 [tys. zł][%][tys. zł][%][tys. zł][%] 12345678 A K T Y W A AAKTYWA TRWAŁE101 942 75,1% 109 974 77,8% 8 031,79 107,9% IWartości niemater. i prawne65 0,1% 65 0,0% 0 100,0% II.Rzeczowe aktywa trwałe100 233 73,8% 108 127 76,5% 7 894 107,9% III.Należności długoterminowe0 0,0% 0 0 - IV.Inwestycje długoterminowe69 0,1% 0 0,0% -69 - V.Długoterminowe rozliczenia m/o1 576 1,2% 1 782 1,3% 206 113,1% BAKTYWA OBROTOWE33 895 25,0% 31 324 22,2% -2 571 92,4% I.Zapasy14 286 10,5% 9 797 6,9% -4 489 68,6% II.Należności krótkoterminowe17 936 13,2% 19 391 13,7% 1 455 108,1% III.Inwestycje krótkoterminowe408 0,3% 437 0,3% 29 107,1% IV.Krótkoterminowe rozliczenia m/o1 266 0,9% 1 699 1,2% 433 134,2% RAZEM AKTYWA135 838 100,0% 141 298 100,0% 5 460 104,0%

6 6 Bilans MPEC Sp. z o. o. PASYWA 6 Lp.Wyszczególnienie 31 XII 201331 XII 2014Zmiana kol.5/kol.3 [tys. zł][%][tys. zł][%][tys. zł][%] 12345678 P A S Y W A AKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 65 755 48,4% 66 726 47,2% 970,65 101,5% I.Kapitał (fundusz) podstawowy53 394 39,3% 53 394 37,8% 0 100,0% II.Kapitał (fundusz) zapasowy1 688 1,2% 1 771 1,3% 83 104,9% III.Pozostałe kapitały (fundusze)9 641 7,1% 10 544 7,5% 903 109,4% rezerwowe IV.Zysk z lat ubiegłych0 0,0% 0 - V.Zysk (strata) netto1 032 0,8% 1 017 0,7% -15 98,5% BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW. 70 083 51,6% 74 572 52,8% 4 489,16 106,4% I.Rezerwy na zobowiązania7 161 5,3% 7 759 5,5% 598 108,3% II.Zobowiązania długoterminowe17 263 12,7% 20 485 14,5% 3 222 118,7% III.Zobowiązania krótkoterminowe27 218 20,0% 25 739 18,2% -1 479 94,6% IV.Rozliczenia międzyokresowe18 441 13,6% 20 590 14,6% 2 149 111,7% RAZEM PASYWA 135 838 100,0% 141 298 100,0% 5 460 104,0%

7 7 Wskaźniki rentowności Nazwa wskaźnika2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Rentowność majątku (ROA) 3,66%0,54%0,93%0,76%0,72% (zysk netto/aktywa) Rentowność sprzedaży 3,85%0,69%1,19%1,03%1,02% (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży) Rentowność kapitału własnego (ROE) 5,93%0,98%1,90%1,57%1,52% (zysk netto/kapitał własny) 7

8 8 Wskaźniki płynności Nazwa wskaźnika2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Płynność bieżąca (I) Możliwość regulowania bieżących zobowiązań środkami obrotowymi 1,611,131,171,221,16 Szybkość spłaty zobowiązań (II) Zdolność do szybkiej spłaty bieżących zobowiązań 1,220,570,770,660,74 Zdolność płatnicza (III) Zdolność do natychmiastowej spłaty zobowiązań (ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych) 0,170,010,020,010,02 8

9 9 Wskaźniki rotacji Nazwa wskaźnika2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Szybkość obrotu zapasami Liczba dni potrzebna na jeden cykl obrotu zapasami (zamiany ich na płynne środki obrotowe) 3253514645 Szybkość obrotu należnościami Przeciętna liczba dni oczekiwania na spłatę (inkaso) należności 647162 60 Szybkość spłaty zobowiązań Liczba dziennych wpływów ze sprzedaży, koniecznych na spłatę bieżących zobowiązań 3547434038 9

10 10 Wielkość sprzedaży ciepła z m.s.c oraz średnie temperatury sezonu grzewczego 10

11 11 Wolumen sprzedaży ciepła w ujęciu rocznym i kwartalnym Tys. GJ 11

12 12 Wartość sprzedaży ciepła z m.s.c. [tys. zł] 12

13 13 Przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne rodzaje działalności [mln zł] mln zł 13

14 14 Nakłady inwestycyjne, amortyzacja i zysk netto [mln zł] * wykonanie za 2012 r. uwzględnia zakup nieruchomości gruntowej w kwocie 11,8 mln zł 14

15 15 Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku Wśród najważniejszych zadań w ramach 2014 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  W obszarze inwestycji w źródło ciepła zrealizowano zadania na kwotę 3.436 tys. zł, w tym: prace przygotowawcze pod budowę nowego źródła ciepła na kwotę 144 tys. zł, modernizację instalacji oczyszczania spalin dwóch kotłów WR-25 (etap II kontynuacja z 2013r.) na kwotę 2.726 tys. zł oraz modernizację odgazowywacza (kontynuacja z 2013r.) na kwotę 566 tys. zł.  Dokonano podłączenia nowych odbiorców na kwotę 3.352 tys. zł.  Wybudowano, przebudowano i zmodernizowano sieci magistralne i rozdzielcze (nie objęte Działaniem 9.2) na kwotę 3.161 tys. zł.  Przebudowano sieci cieplne w ramach Działania 9.2 współfinansowanego ze środków UE na kwotę 7.624 tys. zł. 15

16 16 Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań W roku 2014 trwała realizacja projektu inwestycyjnego, na który zostały przyznane środki unijne - Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań. Finansowanie projektu następuje ze środków dotacji uzyskanej z NFOŚiGW oraz kredytu bankowego z mBanku. W ramach projektu wykonano 27 zadań o wartości 27,7 mln zł. Kwota środków z dotacji otrzymanych w 2014 wyniosła 3,1 mln zł (dotychczas wypłacono dotację w kwocie 14,7 mln zł). Finansowanie Projektu: Dotacja NFOŚiGW15 958 679,0350,12% Kredyt preferencyjny15 879 402,2049,88% Środki własne0,000,00% WARTOŚĆ INWESTYCJI31 838 081,23100,00% 16

17 17 Redukcja emisji pyłów w MPEC sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin W roku 2014 została zakończona realizacja projektu inwestycyjnego pn. Redukcja emisji pyłów w MPEC Sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin, na który zostały przyznane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem projektu było osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. W ramach projektu nastąpił montaż maszyn i urządzeń układów odpylających dla trzech kotłów WR-25, tj. K-6, K-3 i K-4. Finansowanie Projektu: Dotacja w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 1 255 50030% Kredyt preferencyjny2 929 50070% WARTOŚĆ INWESTYCJI4 185 000100% 17

18 18 Udział sieci preizolowanej w długości sieci ogółem Wyszczególnienie2009r.2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Długość sieci (km)146147149154153155 w tym preizolowana (km)666771858997 Udział sieci preizolowanej46%48%51%55%58%62% 18

19 19 Analiza zmian wielkości mocy zamówionej [MW] Zmiany mocy 2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. [MW] termomodernizacja-6,651-10,663-5,711-13,448-7,856 odłączenia-0,176-0,989-1,319-0,284-1,558 zmniejszenia-1,896-0,421-0,762-7,989-0,411 razem zmniejszenia -8,723-12,073-7,792-21,721-9,825 [MW] podłączenia9,12413,31512,6217,11311,067 zwiększenia0,7541,6543,4450,4351,98 razem zwiększenia [MW]9,87814,96916,0667,54813,047 bilans zmian [MW]1,1552,8968,274-14,1733,222 19

20 20 Certyfikacja systemu ISO Spółka posiada certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA Zintegrowany System Zarządzania w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. System jest zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2001 - System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2005 - System Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N 18001:2004 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 20 W dniach 30 VI - 03 VII 2015r. w spółce MPEC został przeprowadzony audyt odnowienia. Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC S.A. w dniu 21 lipca 2015r. pozytywnie zaopiniował wyniki audytu odnowienia, a Zarząd PCBC S.A. podjął decyzję o przyznaniu certyfikatu MPEC Sp. z o.o.

21 21 Wykorzystanie nowoczesnych technologii firmy MITTEL Wykorzystywane systemy Mittel: TSC – mufy elektro-zgrzewane do rur preizolowanych Stateview II – analiza stanu instalacji alarmowej PipeGuard – zdalna detekcja usterek 21

22 22 Ranking Biznesu Warmii i Mazur (2010-2014) Rok2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. Inwestycje (nakłady w tys. zł) 13 miejsce12.48310 miejsce17.7532 miejsce27.5135 miejsce15.8366 miejsce18.752 Zatrudnienie (liczba pracowników) 25 miejsce30817 miejsce28616 miejsce28716 miejsce29320 miejsce291 Przychody (przychody w tys. zł) 30 miejsce94.49425 miejsce88.26815 miejsce101.32616 miejsce98.23722 miejsce97.669 Zyskowność (zysk brutto w tys. zł) 26 miejsce4.80934 miejsce86121 miejsce1.58325 miejsce1.26028 miejsce1.499 22

23 23 Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za okres I-VI 2015 r. 23

24 24 WYNIK ZA I – VI 2015 R. 24 [dane w tys. zł] L.p.Rodzaj kosztów WykonaniePlanWykonanie WskaźnikRóżnica za okres 01.01.-30.06.14 01.01.-30.06.15 5 : 3 5 : 4 5 - 3 5 - 4 123456789 1 Razem koszty stałe 18 56219 50219 3661,040,99804-136 2Razem koszty zmienne27 90627 56027 4490,981,00-457-111 I.Ogółem koszty rodzajowe46 46847 06246 8161,010,99347-247 3Koszt własny sprzedaży ciepła i en.el.47 55748 01047 9181,011,00361-92 4Pozostałe koszty1 0951 3931370,981,250,98276-22 II.Ogółem poniesione koszty48 65249 40249 2891,011,00637-113 5 Przychody ze sprzedaży ciepła i en.elektr. 50 85450 29453 4791,051,062 6253 185 6Pozostałe przychody1 9692 1452 4641,251,15494318 III.Przychody ogółem52 82452 43955 9431,061,073 1193 504 IV.Wynik finansowy brutto4 1723 0376 6541,592,192 4823 617 V. Wynik finansowy na sprzedaży ciepła 3 2982 2845 5611,692,432 2633 277 pozostałe wielkości 7Zakup ciepła (GJ)496 998519 000523 8371,051,0126 8394 837 8Produkcja własna (GJ)666 214562 650645 4750,971,15-20 73982 825 9Ogółem produkcja ciepła (GJ)1 163 2121 081 6501 169 3121,011,086 10087 662 10Ilość sprzedanego ciepła (GJ)1 007 428923 6501 002 7951,001,09-4 63379 145 11Straty przesyłu i potrzeby własne (GJ)155 784158 000166 5171,071,0510 7338 517 12Moc zamówiona przez odbiorców (MW)302,541305,476305,631,011,0030

25 25 PROJEKT ZABEZPIECZENIA DOSTAW CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA PRZY JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU PALIWA ALTERNATYWNEGO POCHODZĄCEGO Z PRZETWARZANIA ODPADÓW W roku 2014 kontynuowane były działania związane z realizacją projektu w sprawie zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna poprzez rozpoczęte postępowanie w trybie Prawo zamówień publicznych pn. „Wybór Partnera Prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie” (znak: MPEC/PT-DBH-HG/79/12). Powołany w tym celu zespół projektowy składający się z doradców i pracowników MPEC w ciągu 2014 r. przygotował niezbędne dokumenty dotyczące projektu m. in. umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowę operatorską, umowę o roboty budowlane, umowę spółki. Jednocześnie MPEC i PIR S.A. przygotowywały model finansowy przedsięwzięcia. W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Miasta Olsztyna przyjęła stanowisko w sprawie: zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna przy jednoczesnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych. W dniu 4 lutego 2014 r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie i PIR S.A. przy udziale Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna zawarły porozumienie w sprawie wsparcia realizacji projektu budowy nowej elektrociepłowni oraz modernizacji Ciepłowni Kortowo. Udział PIR znacznie podnosi rangę projektu oraz jego wykonalność finansową. W dniu 19 maja 2014 r. z udziałem Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna, jako przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników Spółki MPEC, zostało zaprezentowane Studium Wykonalności Elektrociepłowni w Olsztynie z uwzględnieniem paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka MPEC prowadziła działania w sprawie uzyskania właściwych warunków przyłączeniowych (gazowe, elektryczne, wodne) do działki przy ul. Lubelskiej, na której ma zostać wybudowane nowe źródło oraz rozpoczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla nowego źródła.

26 26 W 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie kontynuowało negocjacje ze ZGOK Sp. z o.o. i pozostałymi RIPOK-ami zlokalizowanymi w Województwie w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości paliwa odpadowego dla planowanej Instalacji. Spółka MPEC zaproponowała w tym zakresie zawarcie Porozumienia Horyzontalnego. (Ostatecznie w dniu 27 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Wspólników ZGOK Sp. z o.o. w drodze uchwały wyraziło zgodę na zawarcie przez Zarząd ZGOK Porozumienia Horyzontalnego z MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie). Jednocześnie w celu zabezpieczenia dostaw paliwa alternatywnego do nowego źródła ciepła w czerwcu 2014 r. Spółka MPEC ogłosiła również postępowanie pn. „Dostawa paliwa alternatywnego do spalarni Elektrociepłowni Olsztyn”. W 2014 r. Spółka MPEC kontynuowała działania w celu uwzględnienia w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami instalacji termicznego unieszkodliwiania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w wyniku przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, jako inwestycji domykającej proces gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, zlokalizowanej w Olsztynie. (W dniu 17 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął stanowisko w sprawie wskazania w Planie gospodarki odpadami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego jako planowanej inwestycji spalarni odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 wytwarzanych w instalacjach mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów komunalnych, której wybudowanie jest planowane na terenie Olsztyna. Ponadto Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. poinformował, iż inwestycja pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” została wpisana na listę warunkową Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Strona samorządowa w Mandacie Negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 wskazywała planowane do realizacji przez MPEC przedsięwzięcie jako inwestycję priorytetową dla rozwoju województwa proponując umieszczenie jej na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego).

27 27 Pismem z dnia 9 września 2014 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o kwalifikację planowanej instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej wydzielonej wyłącznie z odpadów komunalnych. (Minister Środowiska w piśmie z dnia 20 lipca 2015 r. poinformował, że planowana instalacja nie będzie uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Powyższa informacja jest bardzo korzystna dla MPEC, gdyż pozytywnie wpłynie na przepływy finansowe projektu). Ponadto w 2014 r. Spółka MPEC kontynuowała rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” w sprawie uwzględnienia zapotrzebowania na ciepło Spółdzielni w projekcie budowy nowego źródła. (W dniu 25 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni „Pojezierze” przyjęło uchwalę w sprawie zawarcia z MPEC Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii cieplnej po zakończeniu produkcji ciepła przez Michelin Polska S.A.).

28 28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z o.o. UL. SŁONECZNA 46 10-710 OLSZTYN tel. 89 524 03 04 28


Pobierz ppt "Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google