Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Inicjatywa dla Przedsiębiorczych`2009”: SPOTKANIA REGIONALNE: 15 września - Warszawa 22 września - Katowice 24 września - Kraków 28 września - Szczecin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Inicjatywa dla Przedsiębiorczych`2009”: SPOTKANIA REGIONALNE: 15 września - Warszawa 22 września - Katowice 24 września - Kraków 28 września - Szczecin."— Zapis prezentacji:

1 „Inicjatywa dla Przedsiębiorczych`2009”: SPOTKANIA REGIONALNE: 15 września - Warszawa 22 września - Katowice 24 września - Kraków 28 września - Szczecin 30 września - Łódź 7,8,9 października – Bronisławów 22 października - Poznań 26 października - Zielona Góra 28 października – Kielce KURS PISANIA WNIOSKÓW O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ!!! 24 listopada – Warszawa Finansowanie innowacji: Kredyt Technologiczny

2 2  Wprowadzenie  Ważne pojęcia  Ważne daty  Kryteria dostępu  Wyłączenia  Procedura do uruchomienia kredytu  Wniosek o Kredyt Technologiczny  Wniosek o Premię Technologiczną  Kryteria przyznania Premii Technologicznej  Poprawne obliczanie Premii Technologicznej  Kryteria wypłaty Premii Technologicznej  Wniosek o płatność Premii Technologicznej  Pomocne zasady  Lista popełnianych błędów  Przydatne informacje Plan prezentacji

3 3 KREDYT TECHNOLOGICZNY JAKO ELEMENT POIG Oś priorytetowa IV „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Działanie 4.3 „Kredyt Technologiczny” Alokacja na lata 2007-2013: 410 mln EUR! Rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego: zasilany środkami Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Cel programu: wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie Kredytu Technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie Premii Technologicznej. Forma realizacji – Bank Gospodarstwa Krajowego (Instytucja Wdrażająca) we współpracy z bankami kredytującymi, w tym Raiffeisen Bank Polska S.A.! Beneficjenci - wyłącznie przedsiębiorcy sektora MSP! Wprowadzenie

4 4 SYSTEM WDRAŻANIA W RAMACH POIG oparty na „Ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej” (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz.730) nabór wniosków ma charakter ciągły (od daty ogłoszenia konkursu tj. 1 lipca 2009) Kredyt Technologiczny jest udzielany przez banki kredytujące, które podpisały umowę o współpracy z BGK, w tym przez Raiffeisen Bank Polska S.A.! wysokość Kredytu Technologicznego nie jest ograniczona wkład własny Przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia Premią Technologiczną Bank Gospodarstwa Krajowego - na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z Przedsiębiorcą - będzie dokonywał częściowej spłaty kredytu w formie Premii Technologicznej Wprowadzenie

5 5 PODSTAWY PRAWNE „Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej” (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz.730); „UMOWA WSPÓŁPRACY w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”, IV oś priorytetowa: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działanie 4.3 „Kredyt Technologiczny” Wprowadzenie

6 6 Inwestycja technologiczna Nowa technologia Udział własny Kredyt Technologiczny Premia Technologiczna Promesa Kredytu Technologicznego Promesa Premii Technologicznej Ekspert Unijny Ważne pojęcia

7 7 INWESTYCJA TECHNOLOGICZNA Inwestycja polegająca na: a)zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Ważne pojęcia

8 8 NOWA TECHNOLOGIA Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo– rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Ważne pojęcia

9 9 UDZIAŁ WŁASNY Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, pochodzący ze środków innych niż Kredyt Technologiczny lub środki uzyskane przez Przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Ważne pojęcia

10 10 KREDYT TECHNOLOGICZNY Ważne pojęcia to szczeg ó lny rodzaj Kredyt ó w Unijnych, przeznaczony dla firm sektora MSP (do 250 pracownik ó w i do 50 mln EUR obrot ó w rocznych lub do 43 mln EUR sumy bilansowej), kt ó ry wdraża Bank Gospodarstwa Krajowego we wsp ó łpracy z bankami komercyjnymi, będącymi częścią systemu absorpcji funduszy unijnych. Celem Kredytu Technologicznego jest realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towar ó w, proces ó w lub usług. Kredyt Technologiczny może stanowić do 75% koszt ó w kwalifikowanych inwestycji technologicznej i być częściowo spłacany z Premii Technologicznej, udzielanej przez BGK w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".

11 11 PREMIA TECHNOLOGICZNA Kwota przyznana Przedsiębiorcy ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego przez BGK na spłatę części kapitału Kredytu Technologicznego. Wysokość Premii Technologicznej nie może przekroczyć 4 mln PLN, a jej wyliczenie zależy od miejsca lokalizacji inwestycji i wielkości firmy - generalnie od 40% do 70% kwoty Kredytu Technologicznego. BGK wypłaca Premię Technologiczną do banku kredytującego jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej Kredytem Technologicznym. Premia Technologiczna dla celów podatku dochodowego jest traktowana jako zwrot Przedsiębiorcy wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ważne pojęcia

12 12 PROMESA KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Przyrzeczenie udzielenia przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Kredytu Technologicznego po spełnieniu przez Przedsiębiorcę określonych warunków, w tym m.in. podpisaniu umowy o Premię Technologiczną (czyli umowy dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Instytucją Wdrażającą. Ważne pojęcia

13 13 PROMESA PREMII TECHNOLOGICZNEJ Przyrzeczenie wypłacenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako Instytucję Wdrażającą Działanie 4.3 Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” kwoty Premii Technologicznej pod warunkiem zawarcia przez Przedsiębiorcę umowy o Kredyt Technologiczny z bankiem komercyjnym (w tym przypadku Raiffeisen Bank Polska S.A.), wypłacenia przez bank całości Kredytu Technologicznego, poprawnego zrealizowania i rozliczenia inwestycji technologicznej, poniesienia wydatków kwalifikujących się do wsparcia, uruchomienia sprzedaży towarów lub usług, będących wynikiem wdrożenia nowej technologii, potwierdzonej fakturami oraz nieprzekroczenia progów pomocy publicznej. Ważne pojęcia

14 14 EKSPERT UNIJNY Odpowiednio przeszkolony Opiekun Klienta, odpowiedzialny za doradztwo unijne, a także sprzedaż Promes i Kredyt ó w Unijnych, w tym Kredyt ó w Technologicznych w danej linii biznesowej we wszystkich Regionach Raiffeisen Bank Polska S.A. Ważne pojęcia

15 15 I. Wnioski o przyznanie Premii Technologicznej są rozpatrywane według kolejności wpływu do Banku Gospodarstwa Krajowego – o przyznawaniu Premii Technologicznej decyduje kolejność: data i godzina wpływu kompletnych wniosków o dofinansowanie do BGK, ale może też dodatkowo mieć znaczenie data i godzina wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A.! II. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznawać „Promesy Premii Technologicznej” w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r. III. Raiffeisen Bank Polska S.A. może zawierać umowy o Kredyt Technologiczny w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r. IV. Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać Premię Technologiczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015r. Ważne daty

16 16 1. Posiadanie statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy. 2. Posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie Kredytu Technologicznego. 3. Udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kryteria dostępu

17 17 WYŁĄCZONE DZIAŁY GOSPODARKI 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa 02 – w zakresie rybołówstwa 03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne 04 - w zakresie włókien syntetycznych 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwie żelaza i stali 12 - w zakresie budownictwa okrętowego Wyłączenia

18 18 Przedsiębiorca składa do Raiffeisen Bank Polska S.A. wniosek o udzielenie Kredytu Technologicznego wraz z załącznikami w postaci: oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP oraz biznesplanu. Od tej chwili Przedsiębiorca ma 30 dni kalendarzowych na sporządzenie wniosku o Premię Technologiczną wraz z wymaganymi przez BGK załącznikami. Raiffeisen Bank Polska S.A. składa w imieniu Przedsiębiorcy do Banku Gospodarstwa Krajowego kompletny wniosek o Premię Technologiczną. Jednym z załączników do wniosku o Premię Technologiczną jest „Promesa Kredytu Technologicznego”. BGK dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku w celu wystawienia „Promesy Premii Technologicznej”. UWAGA: Następnego dnia po dacie „Promesy Premii Technologicznej” Przedsiębiorca może rozpocząć realizację inwestycji! I II III IV Procedura do uruchomienia kredytu Raiffeisen Bank Polska S.A. sprawdza zdolność kredytową firmy w celu wystawienia „Promesy Kredytu Technologicznego”. W tym czasie Przedsiębiorca kompletuje wniosek o Premię Technologiczną.

19 19 Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisuje z Klientem umowę o Kredyt Technologiczny BGK podpisuje z Klientem umowę o Premię Technologiczną Raiffeisen Bank Polska S.A. ustanawia zabezpieczenie spłaty Kredytu Technologicznego w postaci cesji praw z umowy o Premię Technologiczną Raiffeisen Bank Polska S.A. uruchamia Kredyt Technologiczny V VI VIII Procedura do uruchomienia kredytu VII

20 20 Wniosek o Kredyt Technologiczny w Raiffeisen Bank Polska S.A. to standardowy wniosek o Kredyt Inwestycyjny poprzedzony „Stroną Tytułową”, na której Opiekun Klienta odnotowuje nazwę Oddziału przyjmującego wniosek, datę i godzinę wpływu wniosku do banku, a następnie datę i godzinę przekazania wniosku do analizy oraz numer porządkowy wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A. Załączniki do wniosku o Kredyt Technologiczny to: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków. Wniosek o Kredyt Technologiczny

21 21 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Wniosek o Kredyt Technologiczny Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP Wnioskodawca wypełnia na obowiązującym wzorze wraz z odpowiednim załącznikiem. Czy Wnioskodawca posiada status MSP? (kryteria podstawowe: zatrudnienie do 250 pracownik ó w i obroty roczne do 50 mln EUR lub suma bilansowa do 43 mln EUR). Szczeg ó łowa weryfikacja statusu poprzez wypełnienie Kwalifikatora MSP na stronie internetowej PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

22 22 BIZNESPLAN INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ POWINIEN ZAWIERAĆ (UJĘTE W ZWIĘZŁY SPOSÓB) NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy opis i cel inwestycji technologicznej opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany w wyniku inwestycji technologicznej analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe i jakościowe) analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji) zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej realizacji, z wyszczególnieniem wydatków przewidzianych do finansowania Kredytem Technologicznym i kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie Premii Technologicznej - wzór tabeli z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji technologicznej znajduje się w pkt V „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie” zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej oraz konkurencji na tym rynku strategię marketingową Wniosek o Kredyt Technologiczny

23 23 2 PAŹDZIERNIKA 2009 – PODPISANIE PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. JAKO PIERWSZY NA RYNKU UMÓW O KREDYT TECHNOLOGICZNY Z KLIENTAMI Z POZNANIA! INEA S.A. WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O. Kredyt Technologiczny – historie sukcesu

24 24 2 PAŹDZIERNIKA 2009 – PODPISANIE PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. JAKO PIERWSZY NA RYNKU UMÓW O KREDYT TECHNOLOGICZNY Z KLIENTAMI Z POZNANIA! Kredyt Technologiczny – historie sukcesu  INEA S.A. - największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce.  Misja INEA S.A. „Ułatwianie abonentom wzajemnej komunikacji oraz zapewnianie swobodnego dostępu do informacji i rozrywki, dzięki nowoczesnej, kompleksowej ofercie usług oraz przyjaznej obsłudze.”  Świadczy zintegrowane usługi triple play z wykorzystaniem sieci kablowej: telewizję cyfrową w standardowej i wysokiej rozdzielczości, szerokopasmowy dostęp do Internetu, a także usługi telefoniczne. Wdrożenie innowacyjnej usługi telewizyjnej  Projekt inwestycji technologicznej: „Wdrożenie innowacyjnej usługi telewizyjnej na żądanie (VoD) w sieci INEA S.A.” na żądanie (VoD) w sieci INEA S.A.”  Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 10.500.000 PLN Koszty kwalifikowane: 10.500.000 PLN Wysokość kredytu technologicznego: 75% kwoty kosztów kwalifikowanych Kwota kredytu technologicznego: 7.875.000 PLN Kwota premii technologicznej: 3.937.500 PLN

25 25 2 PAŹDZIERNIKA 2009 – PODPISANIE PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. JAKO PIERWSZY NA RYNKU UMÓW O KREDYT TECHNOLOGICZNY Z KLIENTAMI Z POZNANIA! Kredyt Technologiczny – historie sukcesu  WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA Sp. z o.o. - największa telewizja komercyjna w Wielkopolsce.  Właściciel lokalnego portalu epoznan.pl, telewizji ogłoszeniowej anonse.tv, posiada także własną agencję marketingową oraz studio produkcyjne.  Program informacyjny stacji dociera do ponad 600 tysięcy widzów. Telewizja WTK posiada nowoczesną siedzibę z 3 studiami telewizyjnymi o łącznej powierzchni 1600 m2, w pełni cyfrowym systemem do produkcji, post produkcji i emisji video oraz w pełni cyfrowym wozem realizacyjnym.  Wielokrotny laureat ogólnopolskiego Kryształowego Ekranu – za najlepszy lokalny program informacyjny. Tytuł projektu inwestycji technologicznej: „Wdrożenie nowych technologii produkcyjnych i sprzedażowych w Telewizji WTK  Tytuł projektu inwestycji technologicznej: „Wdrożenie nowych technologii produkcyjnych i sprzedażowych w Telewizji WTK”.  Montaż finansowy: Całkowity koszt inwestycji: 990.000 PLN Koszty kwalifikowane: 990.000 PLN Koszty niekwalifikowane: 0 PLN Wysokość kredytu technologicznego: 75% kwoty kosztów kwalifikowanych Kwota kredytu technologicznego: 742.500 PLN Kwota premii technologicznej: 370.750 PLN

26 26 WNIOSEK O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ = WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 4.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO „INNOWACYJNA GOSPODARKA ” Najważniejsze załączniki do wniosku: Opinia, sporządzona na wniosek Przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo- techniczne o zasięgu ogólnopolskim stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią. Informacja, sporządzona przez podmiot wystawiający opinię, dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opis produktów lub usług, mających być wynikiem inwestycji technologicznej. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków – ten sam, który Wnioskodawca już wypełnił jako załącznik do wniosku o Kredyt Technologiczny. Wniosek o Premię Technologiczną

27 27 POZOSTAŁE DOKUMENTY, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji. Kopie dokumentów potwierdzających status Przedsiębiorcy. Oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek, itp. Zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą. Wniosek o Premię Technologiczną

28 28 Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o Premię Technologiczną Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013 (POIG) Szczegółowy opis priorytetów POIG 2007-2013 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Wniosek o Premię Technologiczną

29 29 TYTUŁ PROJEKTU Tytuł projektu powinien jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Jeżeli projekt jest realizacją pewnego etapu większej inwestycji, powinno być to zaznaczone w tytule projektu. Tytuł nie może być nadmiernie rozbudowany. Powinien liczyć nie więcej niż 10 wyrazów. Wniosek o Premię Technologiczną

30 30 WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKI HORYZONTALNE (art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006) Zrównoważony rozwój stanowi podstawowy cel realizacji wszystkich polityk Unii Europejskiej. Jest on realizowany w następujących obszarach: -ochrona środowiska naturalnego -sprawiedliwość i spójność społeczna -dobrobyt gospodarczy Przyjmuje się, że projekt realizowany w ramach Działania 4.3 POIG „Kredyt Technologiczny” jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju wówczas, jeżeli w trakcie jego realizacji zapewniona zostanie zgodność projektu z polityką równości szans oraz polityką ochrony środowiska naturalnego. Wniosek o Premię Technologiczną

31 31 IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY (pkt II wniosku) Wszystkie dane dotyczące Wnioskodawcy muszą być zgodnie ze stanem faktycznym, co musi mieć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wniosek o Premię Technologiczną

32 32 DEFINICJA MSP Kategorię przedsiębiorstwa definiuje się na podstawie następujących kryteriów: –wielkości zatrudnienia –finansowego, tj. wielkości: rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego (przedsiębiorca wybiera jedną z tych dwóch zmiennych, choć tylko dla średniego przedsiębiorstwa pułapy określone dla obrotu i bilansu są różne) –samodzielności przedsiębiorstwa Wniosek o Premię Technologiczną

33 33 Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny Mikro< 10≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro Małe< 50≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro Średnie< 250≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro Podstawowe wielkości definiujące kategorię przedsiębiorstwa Wniosek o Premię Technologiczną

34 34 KWALIFIKATOR MSP Adres strony: www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl Powyższy kwalifikator bada każde powiązanie danego przedsiębiorstwa z innymi podmiotem. Jest to optymalne rozwiązanie pozwalające określić dokładniej status MŚP. Zadaniem kwalifikatora jest pomoc w określeniu czy firma należy do sektora MSP. Kwalifikator podaje informacje na podstawie zaznaczonych i wprowadzonych danych. Podstawa prawna: Rozporządzenie KE 800/2008 (PDF) Dodatkowe informacje o definicji MSP można znaleźć w publikacji Komisji Europejskiej: Nowa Definicja MŚP - Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia Nowa Definicja MŚP - Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia Wniosek o Premię Technologiczną

35 35 REALIZACJA INWESTYCJI (pkt IV wniosku) Sposób ustalenia lokalizacji inwestycji ma na celu obliczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. W przypadku, gdy charakter inwestycji wymaga instalowania/umieszczania zakupionych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że miejscem realizacji projektu jest to miejsce, gdzie realizowana jest jego największa (wartościowo) lub najistotniejsza (z punktu celu projektu) część. Wniosek o Premię Technologiczną

36 36 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Województwa: Przedsiębiorstwa mikro- i małeśrednie Kujawsko-Pomorskie 70%60% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie 60%50% Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) do 31.12.2010 r. 60%50% od 01.01.2011 r. 50%40% m. st. Warszawa 50%40% Wniosek o Premię Technologiczną

37 37 CEL PROJEKTU (pkt IV wniosku) W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celu Działania/Priorytetu/Programu? Cel Działania 4.3 „Kredyt technologiczny”: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP Kredytu Technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie Premii Technologicznej. Cel 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Cel Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Wniosek o Premię Technologiczną

38 38 INFORMACJE O PROJEKCIE – INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ Opis technologii i opinia potwierdzająca jej innowacyjność stanowią podstawę oceny kwalifikowalności projektu do Działania 4.3 POIG. WAŻNE! W ramach Działania 4.3 POIG potwierdzeniem powyższych informacji może być jedynie opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a zakres ich działania jest związany z inwestycją technologiczną, na którą ma być udzielony Kredyt Technologiczny. Opinia ma zawierać stwierdzenie, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, jest nową technologią. Wniosek o Premię Technologiczną

39 39 INFORMACJE O PROJEKCIE – INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ – C.D. Opinia, na podstawie której można stwierdzić, że planowana do wdrożenia technologia jest nową technologią w rozumieniu zapisów ustawy, a tym samym stanowi podstawę do ubiegania się o Premię Technologiczną, powinna zawierać następujące informacje i oświadczenia wystawcy opinii: nazwę, charakterystykę technologii planowanej do wdrożenia; opis technologii; wykazanie, że jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej (wartości niematerialnych i prawnych); wykazanie, że technologia ta umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, Wniosek o Premię Technologiczną

40 40 INFORMACJE O PROJEKCIE – INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ C.D. stwierdzenie, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podanie okresu, od jakiego technologia ta jest stosowane, wskazanie podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie), wskazanie źródła nowej technologii (własna, nabyta, inne źródło), opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej Kredytem Technologicznym, wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej Kredytem Technologicznym, opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej Kredytem Technologicznym. Wniosek o Premię Technologiczną

41 41 OPINIA O INNOWACYJNOŚCI „ Opinia o innowacyjności” ma być wypełniona na specjalnym wzorze, wydrukowana na papierze firmowym instytucji uprawnionej do jej wystawienia, ma zawierać dane osób reprezentujących wystawcę opinii, ma być opieczętowana i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji. Zalecenia, co do szczegółowej zawartości „Opinii o innowacyjności” zostały zamieszczone w pkt V „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie”. Wniosek o Premię Technologiczną

42 42 OPINIA O INNOWACYJNOŚCI Dla ułatwienia pod adresem: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi/lista_ksi znajduje się lista ośrodków Krajowego Systemu Usług należących do Krajowej Sieci Innowacji, które świadczą bezpłatne usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorstw w zakresie audytu i transferu nowoczesnych technologii. Wniosek o Premię Technologiczną

43 43 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (podlegające dofinansowaniu) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierżawa lub leasing: - środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu; - gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe; instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe. Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie Kredytu Technologicznego. Wniosek o Premię Technologiczną

44 44 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – c.d. zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: –są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana Kredytem Technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; –zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej; –podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wniosek o Premię Technologiczną

45 45 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – c.d. Premią Technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, sfinansowane za pomocą Kredytu Technologicznego wydatki, poniesione po dacie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Promesy Premii Technologicznej”. Kredyt Technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą Kredytu Technologicznego. Wniosek o Premię Technologiczną

46 46 1. Uzyskanie „Promesy Kredytu Technologicznego”. 2. Zgodność przedmiotu inwestycji z zapisami ustawy. 3. Prawidłowość i zgodność opinii o nowej technologii z ustawą. 4. Spełnienie kryteriów nowej technologii zapisanych w ustawie. 5. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz równych szans. 6. Nierozpoczęcie realizacji inwestycji przed przyznaniem przez BGK „Promesy Premii Technologicznej”. Kryteria przyznania Premii Technologicznej

47 47 PRZYKŁAD: INWESTOR - MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatkówWydatki całkowite (netto w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt TechnologicznyUdział własny Wydatki kwalifkowane [ 1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75% Minimalny udział własny – 25% 5 800 000,00 1 800 000,00 Wydatki niekwalifikowane 4 000 000,00 3 700 000,00 Koszty własne 2 100 000,00 [1] [2] Wydatki całkowite Kwota Premii Technologicznej [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa 3 000 000,001 000 000,00 Poprawne obliczanie Premii Technologicznej

48 48 KRYTERIA WYPŁACENIA PREMII TECHNOLOGICZNEJ 1.Wypłacenie całości Kredytu Technologicznego. 2.Zakończenie inwestycji technologicznej. 3.Poniesienie wydatków kwalifikujących się do wsparcia. 4.Sprzedaż towarów lub usług, będących wynikiem wdrożenia nowej technologii, potwierdzona fakturami. 5.Nieprzekroczenie progów pomocy publicznej, określonych regionalną mapą pomocy publicznej i zapisami ustawy. Kryteria wypłaty Premii Technologicznej

49 49 DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ –w przypadku wypłaty całości dofinansowania albo pierwszej raty dofinansowania są to: a) kopie faktur i dowody ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy poświadczonymi za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnioną osobę; b)kopie umów najmu, dzierżawy lub leasingu c)oświadczenie o wielkości sprzedaży, o której mowa w art. 9 ust. 6 ustawy, za okres od dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej do dnia złożenia wniosku o płatność całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty; d)opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy stwierdzającej wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług e)informacja o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez każdego przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, z wyszczególnieniem pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy; Wniosek o płatność Premii Technologicznej

50 50 DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – c.d. –w przypadku wypłaty całości dofinansowania albo pierwszej raty dofinansowania są to: f)zobowiązanie, że produkcja towarów lub świadczenie usług wynikające z inwestycji technologicznej będzie kontynuowane co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę uzyskanej premii technologicznej; g) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o płatność całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty; h) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty; i)oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty; j) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty; k) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność całej raty premii technologicznej albo jej pierwszej raty; Wniosek o płatność Premii Technologicznej

51 51 DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - w przypadku wypłaty kolejnej raty dofinansowania są to: a) oświadczenie o wielkości sprzedaży, o której mowa w art. 9 ust. 6 ustawy, za okres od dnia złożenia ostatniego zaakceptowanego wniosku o płatność raty premii technologicznej do dnia złożenia wniosku o płatność tej raty premii technologicznej; b) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o płatność tej raty premii technologicznej; c) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność tej raty premii technologicznej; d) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność tej raty premii technologicznej; e) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność tej raty premii technologicznej; f) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność tej raty premii technologicznej. Wniosek o płatność Premii Technologicznej

52 52 Pomocne zasady ODNOŚNIE WNIOSKÓW O KREDYT I PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ: 1.Wnioski należy składać na wymaganych formularzach – dotyczy to również załączników, jeśli przewidziano dla nich specjalne formularze. 2. Wnioski należy składać w najbliższym Oddziale Raiffeisen Bank Polska S.A. 3. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki na odpowiednich formularzach, jeśli są wymagane. 4. Wszystkie załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 5. Wnioski mają być kompletne: wszystkie strony wniosków mają być ponumerowane i parafowane. 6. Wnioski mają zawierać poprawne wyliczenia arytmetyczne. 7. Wnioski mają być podpisane przez osoby upoważnione.

53 53 Pomocne zasady ODNOŚNIE WNIOSKU O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ: 8. Wniosek o Premię Technologiczną wraz z załącznikami ma być trwale spięty w segregatorze, a poszczeg ó lne załączniki mają być oddzielone i czytelnie opisane śródtytułami. 9. Wniosek o Premię Technologiczną ma być sporządzony w formie druku, w języku polskim. 10. Wszystkie pola wniosku o Premię Technologiczną mają być wypełnione zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie”. 11. Wniosek o Premię Technologiczną należy złożyć w dw ó ch formach: 1 papierowej i 1 elektronicznej (wersja elektroniczna zapisana na CD/DVD). UWAGA! Wersje: papierowa i elektroniczna wniosków muszą być tożsame!!! można to zapewnić poprzez wydrukowanie wersji papierowej z nagranej CD/DVD. 12. Wszystkie dokumenty papierowe muszą być zeskanowane na płycie CD/DVD (w tym także „Promesa Kredytu Technologicznego”), z tym wyjątkiem, że wniosek o Premię Technologiczną ma być zamieszczony dodatkowo w formacie WORD.

54 54 Pomocne zasady ODNOŚNIE WNIOSKODAWCY: 1. Wnioskodawca musi posiadać status MSP! 2. Do wniosku mają być dołączone dokumenty potwierdzające status przedsiębiorcy: a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe, b) rachunek zysk ó w i strat, c) potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników za ostatnie 2 lata obrotowe, d) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, e) obowiązująca umowa lub statut spółki, f) wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Wnioskodawca musi prowadzić działalność i mieć siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, na terenie Polski. 4. Wnioskodawca nie może być wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

55 55 Pomocne zasady ODNOŚNIE PROJEKTU INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ: 1.Projekt inwestycji technologicznej musi być realizowany na terenie Polski. 2.Należy przestrzegać następujących ram czasowych programu: Bank Gospodarstwa Krajowego może wystawiać „Promesy Premii Technologicznej” maksymalnie do dnia 15 września 2013r., a „Umowy o Kredyt Technologiczny” mogą być podpisywane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. maksymalnie do dnia 31 października 2013r. 3.Wnioskowana kwota Premii Technologicznej nie może przekraczać 4 mln PLN i musi być prawidłowo obliczona w odniesieniu do kwoty Kredytu Technologicznego oraz wielkości firmy i mapy pomocy regionalnej. 4.Klient musi zadeklarować zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. 5.Przedmiot projektu nie może dotyczyć rodzaj ó w działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.3 POIG

56 56 Brak załączników (lub ich elementów) w wersji papierowej lub/i elektronicznej Braki lub błędy we wniosku o Premię Technologiczną (np. dane teleadresowe) Braki w pieczątkach, podpisach i parafkach na formularzu wniosku oraz na załącznikach (brak pieczątek instytucji, brak pieczątek osób upoważnionych) Wniosek o Premię Technologiczną wypełniony niezgodnie z „Instrukcja wypełniania wniosku” Różnice w wersji papierowej i elektronicznej dokumentów Błędnie podane kwoty wnioskowanego dofinansowania Lista popełnianych błędów

57 57 PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE: www.raiffeisen.pl – banner: KREDYT TECHNOLOGICZNYwww.raiffeisen.pl www.bgk.com.pl www.mrr.gov.pl www.mg.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poig.gov.pl SKRZYNKA KONTAKTOWA w Raiffeisen Bank Polska S.A.: Aleksandra.Rutkowska@raiffeisen.pl SKRZYNKA KONTAKTOWA w Banku Gospodarstwa Krajowego: fkt@bgk.com.pl Przydatne informacje

58 58 Przydatne informacje KONTAKT Aleksandra Rutkowska Departament Bankowości Korporacyjnej Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa tel. +48 22 585 28 25 mobile: +48 691-333-176 e-mail: Aleksandra.Rutkowska@raiffeisen.pl Biorąc pod uwagę ograniczoną pulę środk ó w w kwocie 410 mln EUR do zakontraktowania do roku 2013, zachęcamy Państwa do jak najszybszego składania wniosków o Kredyt Technologiczny w naszym banku!


Pobierz ppt "„Inicjatywa dla Przedsiębiorczych`2009”: SPOTKANIA REGIONALNE: 15 września - Warszawa 22 września - Katowice 24 września - Kraków 28 września - Szczecin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google