Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Webinarium, Dziennik Gazeta Prawna 7 lutego 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Webinarium, Dziennik Gazeta Prawna 7 lutego 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Webinarium, Dziennik Gazeta Prawna 7 lutego 2011 r.
Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Webinarium, Dziennik Gazeta Prawna lutego 2011 r.

2 Marzena Tymińska-Ładziak
Naczelnik Wydziału Wdrażania Kredytu Technologicznego Departament Programów Europejskich BGK

3 Kredyt technologiczny jako element PO IG
Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cel IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie implementacji nowoczesnych rozwiązań Cel działania 4.3 Kredyt technologiczny: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Instytucja Wdrażająca - BGK

4 Kredyt technologiczny – ogólna charakterystyka
Zasady udzielania wsparcia w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Beneficjenci: MSP. Kredyt technologiczny udzielany jest przez banki kredytujące współpracujące z BGK. Kwota kredytu technologicznego: nie jest ograniczona. Brak minimalnej kwoty inwestycji, kwota maksymalna: 50 mln euro. Częściowa spłata kapitału w formie premii technologicznej. Kwota premii technologicznej- maksymalna PLN. Nabór wniosków: ciągły Wkład własny przedsiębiorcy: minimum 25% wydatków kwalifikowanych. Alokacja na lata : euro.

5 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BRE Bank S.A. Bank PKO BP S.A.
Banki, które podpisały z BGK umowy współpracy w ramach Kredytu technologicznego Bank BPH S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BRE Bank S.A. Bank PKO BP S.A. Bank Pekao S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. DZ Bank Polska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Bank Millennium S.A. Alior Bank S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy Fortis – rozmowy, Nordea - zainteresowany

6 Inwestycja technologiczna
Inwestycja polegająca na: zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

7 Nowa technologia Technologia musi mieć postać: prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), i ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

8 Wyłączone działy gospodarki
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo rybołówstwo wytwarzanie i obrót produktami imitującymi lub zastępującymi mleko i przetwory mleczne sektor włókien syntetycznych górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali budownictwo okrętowe

9 Udział własny Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki pomocy publicznej, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych musi wynosić minimum 25%.

10 Premia technologiczna
Kwota przyznawana przez BGK przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu technologicznego, ale nie wyższa niż PLN. Wartość premii określona jest w promesie premii technologicznej przyznawanej przez BGK po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej nie może nastąpić przed przyznaniem promesy premii technologicznej. Premia wypłacana jest do banku kredytującego jednorazowo lub w ratach - nie częściej niż co 3 miesiące.

11 Koszty kwalifikowane Premią technologiczną mogą być objęte wydatki:
sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, poniesione po dniu przyznania promesy premii technologicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została uprzednio wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej, finansowanej za pomocą kredytu technologicznego.

12 Koszty kwalifikowane zakup na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierżawa lub leasing: środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu dzierżawy lub leasingu gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.

13 Koszty kwalifikowane - zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej; podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

14 Definicja MŚP Kategorię przedsiębiorstwa określa się na podstawie kryteriów: finansowych: wielkość rocznego obrotu lub całkowity bilans roczny, wielkości zatrudnienia, powiązań z innymi przedsiębiorstwami. Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót mln. euro Całkowity bilans roczny Mikro < 10 ≤ 2 Małe < 50 ≤ 10 Średnie < 250 ≤ 50 ≤ 43

15 Intensywność wsparcia
Region: Przedsiębiorstwa: mikro i małe średnie województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 70% 60% dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 50% województwo mazowieckie 40%

16 Przykład wyliczania premii technologicznej
Inwestor: małe przedsiębiorstwo z województwa podlaskiego intensywność wsparcia = 70% Łącznie Kredyt technologiczny Udział własny Wydatki całkowite Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane Premia technologiczna

17 Procedura ubiegania się o przyznanie premii
1. Przedsiębiorca składa w banku kredytującym wniosek o udzielenie kredytu technologicznego 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bank kredytujący wystawia promesę kredytową lub zawiera wstępną umowę kredytową 3. Przedsiębiorca składa w BGK (za pośrednictwem banku kredytującego) wniosek o dofinansowanie 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK wystawia promesę premii technologicznej 5. Przedsiębiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytu technologicznego 6. Po otrzymaniu informacji o zawarciu umowy kredytu technologicznego, BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie

18 Procedura ubiegania się o przyznanie premii
BGK rozpatruje wnioski o dofinansowanie według kolejności wpływu BGK może przyznawać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 października 2013 r. BGK może wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r.

19 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie
1. Opinia o nowej technologii, która ma zostać wdrożona w wyniku inwestycji, wystawiona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, zawierająca m.in.: wykazanie, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, charakterystykę technologii, informacje o sposobie jej wdrożenia, wykaz i uzasadnienie niezbędnych do wdrożenia technologii środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. BGK nie narzuca formularza Opinii. Wykaz wymaganych informacji zawartych w Opinii znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku.

20 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie
2. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków. 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o nie finansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych, 4. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji, 5. Kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy, wykazujących brak zaległości w opłacaniu należnych składek, itp., Zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami.

21 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie
Uzyskanie promesy kredytowej lub zawarcie wstępnej umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytującym. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza wniosku wraz wymaganymi załącznikami. Zgodność przedmiotu inwestycji z zapisami ustawy, w tym: spełnienie kryteriów nowej technologii zapisanych w ustawie, zgodność kosztów kwalifikowanych z katalogiem kosztów w ustawie. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie m.in. zrównoważonego rozwoju oraz równych szans. Nie rozpoczęcie realizacji inwestycji przed przyznaniem przez BGK promesy premii technologicznej.

22 Kryteria wypłaty premii technologicznej
Poniesienie wydatków kwalifikowanych. Wypłacenie całości kredytu technologicznego. Zakończenie inwestycji technologicznej. Sprzedaż towarów lub usług, będących wynikiem wdrożenia nowej technologii, potwierdzona fakturami. Nie przekroczenie progów pomocy publicznej, określonych mapą pomocy publicznej i zapisami ustawy. Kwota wypłacanej premii technologicznej lub raty premii technologicznej równa jest wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji. Premia może być wypłacana jednorazowo lub w ratach.

23 Podsumowanie procesu wdrażania działania 4.3 Kredyt technologiczny
Do 31 stycznia br. do BGK złożono 167 wniosków o przyznanie premii technologicznej. 59 projektom już udzielono promesy premii technologicznej na łączną kwotę. 102,46 mln zł, (14 oczekuje na akceptację ). 60 wniosków nie spełniło kryteriów i zostało odrzuconych. Łączna wartość kredytów technologicznych udzielonych przez banki współpracujące z BGK jest bliska 200  mln zł. Zakontraktowano 5.49 % dostępnej alokacji. Do 15 września 2013 r. chcemy udzielić 450 promes

24 Zaangażowanie banków kredytujących – stan na 31.01.2011
Lp. Bank Liczba złożonych wniosków Wnioski odrzucone/ wycofane Udzielone promesy Wnioski na liście rankingowej Liczba wniosków w trakcie oceny liczba %% 1 Alior Bank S.A. 10 4 40% 2 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 0% 100% 3 Bank Millenium S.A. 50% Bank Pekao S.A. 23 9 39% 7 30% 5 BOŚ S.A. 56% 33% 6 BPH S.A. 60% 20% BPS S.A. 11 27% 45% 8 BRE Bank S.A. 9% 73% Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. ING Bank Śląski S.A. 18 28% Krakowski Bank Spółdzielczy 12 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 13 PKO B.P. S.A. 34 29% 14 Raiffeisen Polska S.A. 38% 35% 15 Dz Bank Polska S.A. Razem 167 60 36% 59 51

25 Zaangażowanie banków kredytujących

26 Dynamika wpływu wniosków o dofinansowanie

27 Zmiany proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Premia technologiczna wyliczana będzie od całości wydatków kwalifikowalnych nie tylko sfinansowanych kredytem technologicznym suma kosztów kwalifikowanych podstawą wyliczania premii, uniezależnienie wypłaty premii technologicznej od udokumentowania sprzedaży towarów i usług wyprodukowanych z udziałem nowej technologii wypłata premii po zakończeniu inwestycji, możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK obecnie – po przyznaniu promesy premii, możliwość wdrażania technologii w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej, także własne nieopatentowane technologie

28 Przewidywany termin uchwalenia nowelizacji – I kwartał 2011 r.
Zmiany proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej c.d. katalog kosztów kwalifikowanych obejmie zakup gruntu (do 10% kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych) oraz budowę budynków i budowli, możliwość refundacji 50 % kosztów usług doradczych związanych z realizacją inwestycji (poniesionych po złożeniu wniosku) możliwość skorzystania ze zmian wprowadzanych nowelizacją zagwarantowana Beneficjentom realizującym projekty pod rządami obecnie obowiązującej ustawy. Przewidywany termin uchwalenia nowelizacji – I kwartał 2011 r.

29 Dokumenty i akty prawne
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Szczegółowy opis priorytetów PO IG, (MRR) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (BGK) Rozporządzenie KE 800/2008

30 Zapraszamy do współpracy Skrzynka kontaktowa w BGK
Skrzynka kontaktowa w BGK

31 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Webinarium, Dziennik Gazeta Prawna 7 lutego 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google