Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI Forum Gospodarcze MSP 04.11.2010 WARSZAWA JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI Forum Gospodarcze MSP 04.11.2010 WARSZAWA JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?"— Zapis prezentacji:

1

2 XVI Forum Gospodarcze MSP 04.11.2010 WARSZAWA JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?

3 2 Kredyt Technologiczny – system wdrażania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny Cel: innowacyjne inwestycje technologiczne! Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego Instytucje Przyjmujące Wnioski: banki komercyjne, w tym Raiffeisen Bank Polska S.A.

4 3 WAŻNE!!! Logika Działania 4.3 POIG: kredytem technologicznym może być sfinansowana inwestycja, która przyczyni się do zmiany technologicznej w firmie. Zmiana technologiczna musi być dokonana albo poprzez wdrożenie wniosku racjonalizatorskiego własnego albo dzięki zakupionej usłudze badawczo-rozwojowej. UWAGA! Kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii, istniejącej w świecie nie dłużej niż 5 lat, nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. Kredyt Technologiczny – logika działania

5 4 DOBRZE! Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma A" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję drukarki A", w kt ó rej zostaje zastosowana nowa technologia fleksodruku. Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii p ó łprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup drukarki A". ŹLE! Przykład 3 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje drukarkę A" (w kt ó rej firma A" zastosowała nową technologię). Kredyt Technologiczny – przykłady dobre i złe

6 5 I. Wnioski o przyznanie Premii Technologicznej są rozpatrywane w trybie ciągłym - według kolejności wpływu do Banku Gospodarstwa Krajowego – o przyznawaniu Premii Technologicznej decyduje kolejność: data i godzina wpływu kompletnych wniosków o dofinansowanie do BGK, ale może też dodatkowo mieć znaczenie data i godzina wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A.! II. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznawać Promesy Premii Technologicznej w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r. III. Raiffeisen Bank Polska S.A. może zawierać umowy o Kredyt Technologiczny w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r. IV. Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać Premię Technologiczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015r. Kredyt Technologiczny - ramy czasowe

7 6 1. Posiadanie statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy. 2. Posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu technologicznego. 3. Udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kredyt Technologiczny - kryteria dostępu Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny Mikro< 10 2 mln euro lub 2 mln euro Małe< 50 10 mln euro lub 10 mln euro Średnie< 250 50 mln euro lub 43 mln euro

8 7 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa 02 – w zakresie rybołówstwa 03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne 04 - w zakresie włókien syntetycznych 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwie żelaza i stali 12 - w zakresie budownictwa okrętowego Kredyt Technologiczny - wyłączone działy gospodarki

9 8 Przedsiębiorca składa do Raiffeisen Bank Polska S.A. wniosek o udzielenie Kredytu Technologicznego wraz z załącznikami w postaci: oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP oraz biznesplanu (wzory dokumentów dostępne u Doradców Raiffeisen Bank Polska S.A.) Od tej chwili Przedsiębiorca ma 30 dni kalendarzowych na sporządzenie wniosku o Premię Technologiczną wraz z wymaganymi przez BGK załącznikami. Raiffeisen Bank Polska S.A. składa w imieniu Przedsiębiorcy do Banku Gospodarstwa Krajowego kompletny wniosek o Premię Technologiczną. Jednym z załączników do wniosku o Premię Technologiczną jest Promesa Kredytu Technologicznego. BGK dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku w celu wystawienia Promesy Premii Technologicznej. UWAGA: Następnego dnia po dacie Promesy Premii Technologicznej Przedsiębiorca może rozpocząć realizację inwestycji! I II III IV Kredyt Technologiczny - procedura do uruchomienia Raiffeisen Bank Polska S.A. sprawdza zdolność kredytową firmy w celu wystawienia Promesy Kredytu Technologicznego. W tym czasie Przedsiębiorca kompletuje wniosek o Premię Technologiczną wraz z załącznikami (wzory dokumentów dostępne na stronie www.bgk.com.pl)

10 9 Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisuje z Klientem umowę o Kredyt Technologiczny BGK podpisuje z Klientem umowę o Premię Technologiczną Raiffeisen Bank Polska S.A. ustanawia zabezpieczenie spłaty Kredytu Technologicznego w postaci cesji praw z umowy o Premię Technologiczną Raiffeisen Bank Polska S.A. uruchamia Kredyt Technologiczny V VI VIII VII Kredyt Technologiczny - procedura do uruchomienia

11 10 Wniosek o Kredyt Technologiczny w Raiffeisen Bank Polska S.A. to standardowy wniosek o Kredyt Inwestycyjny poprzedzony Stroną Tytułową, na której Opiekun Klienta odnotowuje nazwę Oddziału przyjmującego wniosek, datę i godzinę wpływu wniosku do banku, a następnie datę i godzinę przekazania wniosku do analizy oraz numer porządkowy wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A. Załączniki do wniosku o Kredyt Technologiczny to: oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP, biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków. Kredyt Technologiczny - od czego zacząć?

12 11 Kredyt Technologiczny - jak liczyć premię? - wzory Krok 1 KOSZTY KWALIFIKOWANE = CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI – KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Krok 2 KREDYT TECHNOLOGICZNY = KOSZTY KWALIFIKOWANE x 75 % Krok 3 PREMIA TECHNOLOGICZNA = KREDYT TECHNOLOGICZNY x X %* * wysokość premii jest uzależniona od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji

13 12 Województwa: Przedsiębiorstwa mikro- i małeśrednie Kujawsko-Pomorskie 70%60% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie 60%50% Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) do 31.12.2010 r. 60%50% od 01.01.2011 r. 50%40% m. st. Warszawa 50%40% Kredyt Technologiczny – jak liczyć premię? – poziomy wsparcia

14 13 PRZYKŁAD: INWESTOR - MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatkówWydatki całkowite (netto w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt TechnologicznyUdział własny Wydatki kwalifkowane [ 1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75% Minimalny udział własny – 25% 5 800 000,00 1 800 000,00 Wydatki niekwalifikowane 4 000 000,00 3 700 000,00 Koszty własne 2 100 000,00 [1] [2] Wydatki całkowite Kwota Premii Technologicznej [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa 3 000 000,001 000 000,00 Kredyt Technologiczny - jak liczyć premię? - przykład

15 14 Kredyt Technologiczny – RBPL pionierem! Kredyty zostały przyznane firmom: INEA S.A. i Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z Poznania. Raiffeisen Bank Polska S.A. jako pierwszy na rynku podpisał ze swoimi Klientami umowy o Kredyt Technologiczny.

16 15 KRYTERIUMSEKTOR BANKOWYRAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ŁĄCZNA WARTOŚĆ WNIOSKOWANYCH PREMII TECHNOLOGICZNYCH 46.810.279,03 PLN25.536.267,00 PLN - 54,6% UDZIAŁU W RYNKU WNIOSKOWANYCH PREMII TECHNOLOGICZNYCH PRZEZ SEKTOR BANKOWY - TYLE WNIOSKUJEMY ŚRODKÓW UNIJNYCH NA SPŁATĘ KREDYTÓW TECHNOLOGICZNYCH O WARTOŚCI PONAD 50 MLN PLN – NA PODSTAWIE WYSTAWIONYCH PROMES KREDYT TECHNOLOGICZNY - WYNIKI RBPL NA TLE SEKTORA BANKOWEGO Kredyt Technologiczny – RBPL liderem! Stan na dzień 31.12.2009 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

17 16 Kredyt Technologiczny - RBPL ekspertem!

18 17 Kredyt Technologiczny – Klienci o nas... Maciej Maćkowiak Wiceprezes Zarządu INEA S.A. Multimedialna Sieć Kablowa:....Gdy dowiedzieliśmy się o możliwości wsparcia kredytem technologicznym, natychmiast zwróciliśmy się o pomoc do Raiffeisen Bank Polska, naszego wieloletniego partnera. Nie zawiódł nas....

19 18 Krzysztof Szydłowski Prezes Zarządu Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.:....Gdy program ruszył, zrobiliśmy wywiad, który z banków komercyjnych współpracujących z BGK może nam najwięcej pomóc w staraniach o kredyt technologiczny. Raiffeisen wypadł najlepiej.... Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...

20 19 Zbigniew Rogowski Dyrektor Handlowy PAK Sp. z o.o.:.... Wystąpiliśmy o kredyt technologiczny do Raiffeisen Banku, z którym od lat doskonale się nam współpracuje. Wdrożenie "zimnego UV" pozwoli nam na szybsze wykonywanie nadruków, obniży koszty produkcji opakowań i nie bez znaczenia będzie dla ochrony środowiska.... Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...

21 20 Artur Czeszejko-Sochacki Dyrektor Handlowy Członek Rady Nadzorczej IMS S.A., w skład której wchodzi m.in. firma TECH CAVE Sp. z o.o.:.... Szukając wsparcia finansowego uznaliśmy, że kredyt i premia technologiczna są wręcz dedykowane dla strategii realizowanej przez nasze spółki. Rozmawialiśmy z kilkoma bankami, ale Raiffeisen Bank okazał się najlepiej przygotowany, bardziej elastyczny od innych, potrafiący zrozumieć specyfikę naszej działalności..... Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...

22 21 1.wypłata Premii Technologicznej będzie następowała jednorazowo - zostanie zniesiony obowiązek przedkładania faktur sprzedaży - Premia Technologiczna będzie wypłacana tuż po prawidłowym zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji, 2. Premia Technologiczna będzie obliczana w stosunku do wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji - umożliwi to refinansowanie do 70% wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, a nie jak do tej pory do 70% kwoty Kredytu Technologicznego, 3. do kosztów kwalifikowanych zaliczone zostaną także koszty nabycia gruntu (do 10% kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych) oraz budowy budynków i budowli, 4. rozpoczęcie inwestycji technologicznej będzie możliwe już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK, Jaskółki korzystnych zmian NOWE PRZEPISY USTAWY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – KORZYŚCI DLA FIRM: (wg projektu z 30.08.2010 r.)

23 22 5.wdrażana technologia będzie mogła być także w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, 6.zostanie przywrócona możliwość refinansowania 50 proc. kosztów usług doradczych, 7.nie będzie wymogu załączania do wniosku o płatność opinii potwierdzającej wdrożenie nowej technologii, 8.możliwością skorzystania ze zmian, wprowadzanych przez nowelizację ustawy, zostaną objęci również Przedsiębiorcy realizujący projekty na mocy umów zawartych pod rządami obecnie obowiązującej ustawy. Jaskółki korzystnych zmian NOWE PRZEPISY USTAWY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – KORZYŚCI DLA FIRM c.d.:

24 23 PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: www.raiffeisen.pl www.bgk.com.pl www.mrr.gov.pl www.mg.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poig.gov.pl Przydatne informacje

25 24 Dziękuję za uwagę! Aleksandra Rutkowska Departament Bankowości Korporacyjnej Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa tel. +48 22 585 28 25 mobile: +48 691 333 176 e-mail: Aleksandra.Rutkowska@raiffeisen.pl


Pobierz ppt "XVI Forum Gospodarcze MSP 04.11.2010 WARSZAWA JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google