Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?"— Zapis prezentacji:

1 JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?
                         XVI Forum Gospodarcze MSP WARSZAWA

2 Kredyt Technologiczny – system wdrażania
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” Działanie 4.3 „Kredyt Technologiczny” Cel: innowacyjne inwestycje technologiczne! Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego Instytucje Przyjmujące Wnioski: banki komercyjne, w tym Raiffeisen Bank Polska S.A.

3 Kredyt Technologiczny – logika działania
WAŻNE!!! Logika Działania 4.3 POIG: kredytem technologicznym może być sfinansowana inwestycja, która przyczyni się do zmiany technologicznej w firmie. Zmiana technologiczna musi być dokonana albo poprzez wdrożenie wniosku racjonalizatorskiego własnego albo dzięki zakupionej usłudze badawczo-rozwojowej. UWAGA! Kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii, istniejącej w świecie nie dłużej niż 5 lat, nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.

4 Kredyt Technologiczny – przykłady dobre i złe
DOBRZE! Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „A" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję „drukarki A", w której zostaje zastosowana nowa technologia fleksodruku. Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup „drukarki A". ŹLE! Przykład 3 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).

5 Kredyt Technologiczny - ramy czasowe
I. Wnioski o przyznanie Premii Technologicznej są rozpatrywane w trybie ciągłym - według kolejności wpływu do Banku Gospodarstwa Krajowego – o przyznawaniu Premii Technologicznej decyduje kolejność: data i godzina wpływu kompletnych wniosków o dofinansowanie do BGK, ale może też dodatkowo mieć znaczenie data i godzina wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A.! II. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznawać „Promesy Premii Technologicznej” w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r. III. Raiffeisen Bank Polska S.A. może zawierać umowy o Kredyt Technologiczny w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r. IV. Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać Premię Technologiczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015r. Proponuję ukryć ten slajd podczas prezentacji, ale żeby był w materiałach drukowanych

6 Kredyt Technologiczny - kryteria dostępu
1. Posiadanie statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy. 2. Posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu technologicznego. 3. Udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny Mikro < 10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro Małe < 50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro Średnie < 250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro

7 Kredyt Technologiczny - wyłączone działy gospodarki
01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa 02 – w zakresie rybołówstwa 03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne 04 - w zakresie włókien syntetycznych 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwie żelaza i stali 12 - w zakresie budownictwa okrętowego

8 Kredyt Technologiczny - procedura do uruchomienia
Przedsiębiorca składa do Raiffeisen Bank Polska S.A. wniosek o udzielenie Kredytu Technologicznego wraz z załącznikami w postaci: oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP oraz biznesplanu (wzory dokumentów dostępne u Doradców Raiffeisen Bank Polska S.A.) Od tej chwili Przedsiębiorca ma 30 dni kalendarzowych na sporządzenie wniosku o Premię Technologiczną wraz z wymaganymi przez BGK załącznikami. Raiffeisen Bank Polska S.A. sprawdza zdolność kredytową firmy w celu wystawienia „Promesy Kredytu Technologicznego”. W tym czasie Przedsiębiorca kompletuje wniosek o Premię Technologiczną wraz z załącznikami (wzory dokumentów dostępne na stronie II Raiffeisen Bank Polska S.A. składa w imieniu Przedsiębiorcy do Banku Gospodarstwa Krajowego kompletny wniosek o Premię Technologiczną. Jednym z załączników do wniosku o Premię Technologiczną jest „Promesa Kredytu Technologicznego”. III BGK dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku w celu wystawienia „Promesy Premii Technologicznej”. UWAGA: Następnego dnia po dacie „Promesy Premii Technologicznej” Przedsiębiorca może rozpocząć realizację inwestycji! IV

9 Kredyt Technologiczny - procedura do uruchomienia
V Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisuje z Klientem umowę o Kredyt Technologiczny VI                                   BGK podpisuje z Klientem umowę o Premię Technologiczną VII Raiffeisen Bank Polska S.A. ustanawia zabezpieczenie spłaty Kredytu Technologicznego w postaci cesji praw z umowy o Premię Technologiczną VIII Raiffeisen Bank Polska S.A. uruchamia Kredyt Technologiczny

10 Kredyt Technologiczny - od czego zacząć?
Wniosek o Kredyt Technologiczny w Raiffeisen Bank Polska S.A. to standardowy wniosek o Kredyt Inwestycyjny poprzedzony „Stroną Tytułową”, na której Opiekun Klienta odnotowuje nazwę Oddziału przyjmującego wniosek, datę i godzinę wpływu wniosku do banku, a następnie datę i godzinę przekazania wniosku do analizy oraz numer porządkowy wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A. Załączniki do wniosku o Kredyt Technologiczny to: oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP, biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków.

11 Kredyt Technologiczny - jak liczyć premię? - wzory
Krok 1 KOSZTY KWALIFIKOWANE = CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI – KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Krok 2 KREDYT TECHNOLOGICZNY = KOSZTY KWALIFIKOWANE x 75 % Krok 3 PREMIA TECHNOLOGICZNA = KREDYT TECHNOLOGICZNY x X %* * wysokość premii jest uzależniona od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji

12 Kredyt Technologiczny – jak liczyć premię? – poziomy wsparcia
Województwa: Przedsiębiorstwa mikro- i małe średnie Kujawsko-Pomorskie 70% 60% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie 50% Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) do r. od r. 40% m. st. Warszawa

13 Kredyt Technologiczny - jak liczyć premię? - przykład
PRZYKŁAD: INWESTOR - MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków Wydatki całkowite (netto w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt Technologiczny Udział własny Wydatki całkowite ,00 Wydatki kwalifkowane [1] ,00 ,00 ,00 Wydatki niekwalifikowane ,00 ,00 Kwota Premii Technologicznej [2] ,00 Koszty własne ,00 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75% Minimalny udział własny – 25% [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa

14 Kredyt Technologiczny – RBPL pionierem!
Raiffeisen Bank Polska S.A. jako pierwszy na rynku podpisał ze swoimi Klientami umowy o Kredyt Technologiczny. Kredyty zostały przyznane firmom: INEA S.A. i Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z Poznania.

15 Kredyt Technologiczny – RBPL liderem!
- WYNIKI RBPL NA TLE SEKTORA BANKOWEGO KRYTERIUM SEKTOR BANKOWY RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ŁĄCZNA WARTOŚĆ WNIOSKOWANYCH PREMII TECHNOLOGICZNYCH ,03 PLN ,00 PLN - 54,6% UDZIAŁU W RYNKU WNIOSKOWANYCH PREMII TECHNOLOGICZNYCH PRZEZ SEKTOR BANKOWY - TYLE WNIOSKUJEMY ŚRODKÓW UNIJNYCH NA SPŁATĘ KREDYTÓW TECHNOLOGICZNYCH O WARTOŚCI PONAD 50 MLN PLN – NA PODSTAWIE WYSTAWIONYCH PROMES Stan na dzień Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego 15

16 Kredyt Technologiczny - RBPL ekspertem!
16

17 Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...
Maciej Maćkowiak Wiceprezes Zarządu INEA S.A. Multimedialna Sieć Kablowa: ....Gdy dowiedzieliśmy się o możliwości wsparcia kredytem technologicznym, natychmiast zwróciliśmy się o pomoc do Raiffeisen Bank Polska, naszego wieloletniego partnera. Nie zawiódł nas....

18 Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...
Krzysztof Szydłowski Prezes Zarządu Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.: ....Gdy program ruszył, zrobiliśmy wywiad, który z banków komercyjnych współpracujących z BGK może nam najwięcej pomóc w staraniach o kredyt technologiczny. Raiffeisen wypadł najlepiej....

19 Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...
Zbigniew Rogowski Dyrektor Handlowy PAK Sp. z o.o.: .... Wystąpiliśmy o kredyt technologiczny do Raiffeisen Banku, z którym od lat doskonale się nam współpracuje. Wdrożenie "zimnego UV"  pozwoli nam na szybsze wykonywanie nadruków, obniży koszty produkcji opakowań i nie bez znaczenia będzie dla ochrony środowiska....

20 Kredyt Technologiczny – Klienci o nas...
Artur Czeszejko-Sochacki Dyrektor Handlowy Członek Rady Nadzorczej IMS S.A., w skład której wchodzi m.in. firma TECH CAVE Sp. z o.o.: .... Szukając wsparcia finansowego uznaliśmy, że kredyt i premia technologiczna są wręcz dedykowane dla strategii realizowanej przez nasze spółki. Rozmawialiśmy z kilkoma bankami, ale Raiffeisen Bank okazał się najlepiej przygotowany, bardziej elastyczny od innych, potrafiący zrozumieć specyfikę naszej działalności.....

21 Jaskółki korzystnych zmian
NOWE PRZEPISY USTAWY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – KORZYŚCI DLA FIRM: (wg projektu z r.) 1. wypłata Premii Technologicznej będzie następowała jednorazowo - zostanie zniesiony obowiązek przedkładania faktur sprzedaży - Premia Technologiczna będzie wypłacana tuż po prawidłowym zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji, 2. Premia Technologiczna będzie obliczana w stosunku do wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji - umożliwi to refinansowanie do 70% wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, a nie jak do tej pory do 70% kwoty Kredytu Technologicznego, 3. do kosztów kwalifikowanych zaliczone zostaną także koszty nabycia gruntu (do 10% kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych) oraz budowy budynków i budowli, 4. rozpoczęcie inwestycji technologicznej będzie możliwe już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK,

22 Jaskółki korzystnych zmian
NOWE PRZEPISY USTAWY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – KORZYŚCI DLA FIRM c.d.: wdrażana technologia będzie mogła być także w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, zostanie przywrócona możliwość refinansowania 50 proc. kosztów usług doradczych, nie będzie wymogu załączania do wniosku o płatność opinii potwierdzającej wdrożenie nowej technologii, możliwością skorzystania ze zmian, wprowadzanych przez nowelizację ustawy, zostaną objęci również Przedsiębiorcy realizujący projekty na mocy umów zawartych pod rządami obecnie obowiązującej ustawy.

23 Przydatne informacje PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: www.raiffeisen.pl

24 Dziękuję za uwagę! Aleksandra Rutkowska
Departament Bankowości Korporacyjnej Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 Warszawa tel mobile:


Pobierz ppt "JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google