Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Usługi i instrumenty rynku pracy Mrągowo, 18 lutego 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Usługi i instrumenty rynku pracy Mrągowo, 18 lutego 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Usługi i instrumenty rynku pracy Mrągowo, 18 lutego 2008 r.

2 Plan konferencji 1. Informacja o usługach EURES prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i powiatowe urzędy pracy – WUP Olsztyn 2. Informacja o możliwościach pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007- 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – WUP Olsztyn 3. Informacja o możliwościach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce- Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki 4. Informacja o działaniach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie- Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

3 Działania Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie

4 Poziom bezrobocia w kolejnych latach

5

6

7 Bezrobotni na 31.12.2007 wg czasu pozostawania bez pracy

8

9

10

11 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy 31.12.2005 % ogółu 31.12.2006 31.12.2007 Do 25 roku życia 153025,8119323,898822,7 Długotrwale bezrobotni 371262,6300360,0237154,4 Powyżej 50 roku życia 84114,281516,383219,1 Bez kwalifikacji zawodowych 186631,4170534,1150634,6 Samotnie wych. co najmniej 1 dziecko do 7 r. 2213,72154,32435,6 Niepełnosprawni1192,01452,91353,1

12 Oferty pracy zgłoszone- stan na koniec 2006 i 2007r 20062007 Spadek/wzrost do 2006 Ogółem18011732-69 Praca subsydiowana 80186059 Sektor puliczny 429407-22

13

14 Do zjawisk pozytywnych obserwowanych w okresie roku należy zaliczyć: spadek poziomu i stopy bezrobocia, spadek poziomu i stopy bezrobocia, wzrost liczby podjęć działalności gospodarczej przez bezrobotnych, wzrost liczby podjęć działalności gospodarczej przez bezrobotnych, wzrost udzielonych dotacji zakładom pracy na tworzenie dodatkowych miejsc pracy, oraz miejsc pracy subsydiowanej, wzrost udzielonych dotacji zakładom pracy na tworzenie dodatkowych miejsc pracy, oraz miejsc pracy subsydiowanej, spadek liczby bezrobotnych do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych, spadek liczby bezrobotnych do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych, zwiększenie liczby szkolonych osób. zwiększenie liczby szkolonych osób.

15 Do negatywnych zjawisk na lokalnym rynku pracy zaliczyć można: spadek efektywności szkoleń, spadek efektywności szkoleń, zmniejszenie liczby pozyskanych miejsc pracy. zmniejszenie liczby pozyskanych miejsc pracy.

16 Usługi i instrumenty rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy (w tym EURES). 2. Doradztwo zawodowe. 3. Szkolenia. 4. Staże zawodowe. 5. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 6. Prace interwencyjne. 7. Prace społecznie użyteczne. 8. Stypendia na kontynuowanie nauki. 9. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 10. Refundacja pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

17 1. Pośrednictwo pracy. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; Pozyskiwanie ofert pracy; Pozyskiwanie ofert pracy; Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

18 Pośrednictwo pracy EURES Usługi EURES- to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia w krajach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do UE. Usługi EURES- to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia w krajach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do UE.

19 2. Doradztwo zawodowe : Indywidulane i grupowe, Indywidulane i grupowe, Informacja zawodowa, Informacja zawodowa, Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

20 Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe : Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod diagnostycznych, zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe; Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod diagnostycznych, zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe; Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielenie pomocy i porad zawodowych grupie bezrobotnych i poszukujących pracy; Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielenie pomocy i porad zawodowych grupie bezrobotnych i poszukujących pracy; Pomaganie osobom z grup ryzyka w znalezieniu swojej szansy i swojego miejsca na rynku pracy; Pomaganie osobom z grup ryzyka w znalezieniu swojej szansy i swojego miejsca na rynku pracy; Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

21 Informacja zawodowa: Udzielanie informacji o zawodach rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia; Udzielanie informacji o zawodach rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia; Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu lokalnym i regionalnym. Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu lokalnym i regionalnym.

22 Doradztwo zawodowe Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: Prowadzenie zajęć mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia (kluby pracy); Prowadzenie zajęć mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia (kluby pracy); Nauka technik oraz metod poszukiwania pracy. Nauka technik oraz metod poszukiwania pracy.

23 3. Szkolenia. Skierowane do osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na podjecie zatrudnienia poprzez uzyskanie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, Skierowane do osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na podjecie zatrudnienia poprzez uzyskanie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, w przypadku: w przypadku: Braku kwalifikacji zawodowych, Braku kwalifikacji zawodowych, Konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, Konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

24 4. Staże zawodowe. Umożliwienie bezrobotnym do 25 roku życia (lub absolwentom szkół wyższych do 27roku życia w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej) nabycia umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą - stypendium w wysokości 140% zasiłku wypłaca urząd pracy. Umożliwienie bezrobotnym do 25 roku życia (lub absolwentom szkół wyższych do 27roku życia w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej) nabycia umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą - stypendium w wysokości 140% zasiłku wypłaca urząd pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy; Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy;

25 5. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą- stypendium w wysokości 140% zasiłku wypłaca urząd pracy, Umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą- stypendium w wysokości 140% zasiłku wypłaca urząd pracy, Przygotowanie zawodowe może trwać od 3 do 6 miesięcy, instrument skierowany do bezrobotnych będący osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu ustawy (poza osobami do 25 roku życia). Przygotowanie zawodowe może trwać od 3 do 6 miesięcy, instrument skierowany do bezrobotnych będący osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu ustawy (poza osobami do 25 roku życia).

26 6. Prace interwencyjne. Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu ustawy. Urząd pracy refunduje część wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej, nie wyższej niż nakazuje Ustawa, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty w części należącej do pracodawcy. Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu ustawy. Urząd pracy refunduje część wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej, nie wyższej niż nakazuje Ustawa, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty w części należącej do pracodawcy. Przedsiębiorca w takim przypadku musi pod rygorem zwrotu otrzymanych środków utrzymać przez 2 lub 3 lata średni stan zatrudnienia w firmie określony umową. Przedsiębiorca w takim przypadku musi pod rygorem zwrotu otrzymanych środków utrzymać przez 2 lub 3 lata średni stan zatrudnienia w firmie określony umową.

27 7. Prace społecznie użyteczne. Oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

28 8. Stypendia na kontynuowanie nauki. przysługuje osobom bezrobotnym do 25 roku życia bez kwalifikacji zawodowych, które podejmą dalszą naukę w szkole dla dorosłych lub wyższe studia niestacjonarne w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy, pod warunkiem nie przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej; przysługuje osobom bezrobotnym do 25 roku życia bez kwalifikacji zawodowych, które podejmą dalszą naukę w szkole dla dorosłych lub wyższe studia niestacjonarne w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy, pod warunkiem nie przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej;

29 9. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Skierowane do bezrobotnych, którzy mają pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej; Skierowane do bezrobotnych, którzy mają pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej; Wysokość dotacji – to maksymalnie 5-krotne przeciętne wynagrodzenie; Wysokość dotacji – to maksymalnie 5-krotne przeciętne wynagrodzenie; Udzielone środki są pomocą bezzwrotną w przypadku utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i wywiązania się z warunków umowy. Udzielone środki są pomocą bezzwrotną w przypadku utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i wywiązania się z warunków umowy.

30 10. Refundacja pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Możliwość zrefundowania podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyżej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia; Możliwość zrefundowania podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyżej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia; Przedsiębiorca w takim przypadku musi pod rygorem zwrotu otrzymanych środków utrzymać przez 2 lub 3 lata średni stan zatrudnienia w firmie określony umową oraz 2 lata stanowiska pracy utworzone w ramach dofinansowania. Przedsiębiorca w takim przypadku musi pod rygorem zwrotu otrzymanych środków utrzymać przez 2 lub 3 lata średni stan zatrudnienia w firmie określony umową oraz 2 lata stanowiska pracy utworzone w ramach dofinansowania.

31 Plan szkoleń osób bezrobotnych na 2008 rok Kucharz małej gastronomii Kucharz małej gastronomii Kelner z językiem obcym Kelner z językiem obcym Język angielski dla początkujących; język angielski dla zaawansowanych, Język angielski dla początkujących; język angielski dla zaawansowanych, Pracownik obsługi hotelowej Pracownik obsługi hotelowej Prawo jazdy kat. D; prawo jazdy kat. CE Prawo jazdy kat. D; prawo jazdy kat. CE Operator maszyn ciężkich Operator maszyn ciężkich Nowoczesny sprzedawca Nowoczesny sprzedawca Kurs księgowości wspomaganej komputerem Kurs księgowości wspomaganej komputerem Magazynier z obsługą wózków widłowych Magazynier z obsługą wózków widłowych Spawanie metodą MAG, TIG Spawanie metodą MAG, TIG Kurs dokształcający kierowców- transport drogowy-w zakresie przewozu rzeczy Kurs dokształcający kierowców- transport drogowy-w zakresie przewozu rzeczy Stolarz Stolarz Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz Kurs komputerowy Kurs komputerowy ABC przedsiębiorczości; szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, ABC przedsiębiorczości; szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, Szkolenia indywidualne Szkolenia indywidualne

32 Zmiany w zakresie działań Powiatowego Urzędu Pracy Poza zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zmiany o charakterze systemowym, organizacyjnym i porządkowym), od 12 stycznia 2008r. rozszerzono zakres działania powiatowych urzędów pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wszystkie formy dostępne bezrobotnym niepełnosprawnym z Funduszu Pracy będą stosowane obecnie również w stosunku do poszukujących pracy niepełnosprawnych z PFRON i obsługiwane przez PUP.

33 Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1 Tel. 089-743-35-00 Fax.089-743-35-01 E-mail: olmr@praca.gov.pl Strona: http://pup.mragowo.ibip.pl

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie Ewa Lidia Kowalska


Pobierz ppt "Konferencja Usługi i instrumenty rynku pracy Mrągowo, 18 lutego 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google