Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina 500 plus Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina 500 plus Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Rodzina 500 plus Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195)

2 PROGRAM RODZINA 500+ Program ten to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Głównym zadaniem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

3 Komu Przysługuje Świadczenie Wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje: rodzicom: matce, ojcu; opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o przysposobienie) Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko roku życia.

4 Czy Każda Rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

5 RODZINA 500+, a rozwód? W przypadku rodziców rozwiedzionych, separowanych lub żyjących w rozłączeniu wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Oboje dostaną świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki. Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze, ani uwzględniać dziecka w składzie rodziny, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku. Rozwód, separacja oraz plan wychowawczy dotyczący opieki naprzemiennej muszą być udokumentowane prawomocnym wyrokiem sądu.

6 Co w przypadku rodzin Patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wtedy świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

7 Kryterium Dochodowe Program „Rodzina 500+” to 500zł na drugie i kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie również dla pierwszego lub jednego dziecka jeżeli ich dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł netto . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200zł netto.

8 Kim jest „PierwszE DZIECKO”?
Użyte w ustawie sformułowanie pierwsze dziecko -oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku, do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, której świadczenie to przysługuje. Przykład: Małżeństwo wychowuje troje dzieci w wieku 5, 12, i 19 lat. Zgodnie z przepisami ustawy pierwszym dzieckiem w tej sytuacji jest to w wieku 12 lat, drugim to w wieku 5 lat. Rodzice na drugie dziecko mogą się ubiegać bez kryterium dochodowego, a na pierwsze z kryterium. Dziecko w wieku 19 lat jedynie wchodzi w skład rodziny przy obliczaniu do dochodu.

9 Jak Obliczyć Dochód? Dochód jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód na członka rodziny liczymy, sumując wszystkie dochody jej członków uzyskane w roku bazowym-teraz jest to rok i dzieląc na liczbę osób pozostających w składzie rodziny. Są to dochody opodatkowane (rozliczanie w Urzędzie Skarbowym) oraz dochody nieopodatkowane (np. alimenty ,stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego). Jeżeli w roku 2014 członek rodziny nie osiągnął dochodów, a potem podjął zatrudnienie należy to udokumentować ( zaświadczenie od pracodawcy). Jeżeli dochód z 2014-roku został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie ( świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014r. itp.) ! Dochody opodatkowane oznacza to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne .

10 Kto jest Uwzględniany Przy Obliczaniu Dochodu?
Dziecko do 25 roku życia, które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie (jest w składzie rodziny). Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

11 Gdzie można Składać Wnioski?
Wypełniony wniosek można złożyć : w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu w godz pokój nr Informacja telefoniczna lub za pomocą Internetu – za pośrednictwem strony , systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną . Należy pamiętać, że... w przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko pracownicy Ośrodka dokonają weryfikacji ich dochodu. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub będzie wypłacane w gotówce .

12 Jakie dokumenty Należy Dołączyć Do Wniosku?
W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko: 1.ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu) 2.kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu) 3. wydruk bankowy potwierdzający nr konta, na które ma być realizowana wypłata lub informacja we wniosku. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, świadczenie przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty 800zł netto, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200zł netto. Do wniosku należy dołączyć m.in. - umowę o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy potwierdzające sytuację zawodową począwszy od r.- do chwili obecnej, -orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, -prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację, alimenty na rzecz dziecka, -oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągnięte w roku 2014 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą ustalania dochodu rodziny, w okresie od r. do r. będą dochody uzyskane w roku 2014. W stosunku do osób pobierających aktualnie świadczenia rodzinne GOPS wykorzysta posiadaną dokumentację.

13 Jak w Sposób PRAWIDŁOWY WYPEŁNIĆ WNIOSEK?
W I części wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy, wpisać obecny adres zamieszkania lub pobytu. Podanie aktualnego numeru telefonu ułatwi pracownikom GOPS kontakt np. w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku. W części II należy złożyć swój podpis pod oświadczeniem dotyczącym ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego , oraz wpisać numer konta bankowego, na które ma być wpłacana przysługująca kwota. Właścicielem lub też współwłaścicielem kotna powinien być wnioskodawca lub współmałżonek.

14 . Pamiętaj ! Jeśli wnioskodawca ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko powinien uzupełnić tylko tabelę B. W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko , należy wpisać dane tego dziecka w tabeli A we wniosku (tabelę B również należy wypełnić w przypadku ubiegania się o świadczenia na kolejne dzieci).

15 KIEDY Będzie można Składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek wpłynie do 1 lipca 2016r. świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016r. W momencie złożenia wniosku po 1lipca 2016r. świadczenia będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane świadczenie będzie trwał od 01 kwietnia 2016 do 30 września 2017r. W latach kolejnych prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od 1 października do 30 września roku następnego. Wnioski w roku 2017 będą przyjmowane od miesiąca sierpnia.

16 Uzyskanie Dodatkowych Dochodów w trakcie otrzymywania Świadczenia
Należy pamiętać, że jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskiwanie nowego dochodu, mające wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień do renty), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający ( w przypadku pobierania świadczeń na pierwsze lub jedyne dziecko) .

17 RODZINA W ue Zgodnie z przepisami ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż w jednym kraju.

18 Zapraszamy już od 1 kwietnia …
Dziękujemy za Uwagę Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 Zapraszamy już od 1 kwietnia …


Pobierz ppt "Rodzina 500 plus Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google