Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA w 2010/2011 Razem złożonych wniosków 1705 w czerwcu 282

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA w 2010/2011 Razem złożonych wniosków 1705 w czerwcu 282"— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY DOTOWANY Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

2 STATYSTYKA w 2010/2011 Razem złożonych wniosków 1705 w czerwcu 282
we wrześniu przesłanych do innych gmin Decyzje na TAK Odmowy - pow. 351 zł bez rozpoznania po terminie

3 OGÓLNE INFORMACJE - przypomnienie
Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie gminy Wrocław O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 351 zł(NETTO)/ os. w rodzinie Wnioski należy składać do 15 września Wnioski złożone po terminie nie mogą być rozpatrzone pozytywnie Każdy wniosek należy przyjąć w szkole Pełnoletni uczniowie sami podpisują wnioski i występują przed urzędem,natomiast W przypadku niepełnoletnich uczniów, wniosek podpisują rodzice bądź opiekunowie prawni

4 OGÓLNE INFORMACJE - przypomnienie
Szkoła może sama wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego dla ucznia W przypadku złożenia wniosku przez szkołę,wymagane jest uzasadnienie wniosku-szczegółowe przedstawienie sytuacji materialnej ucznia poparte zaświadczeniami stanowiącymi dochód gospodarstwa domowego Wniosek powinien zawierać potwierdzenie placówki szkolnej do której uczęszcza uczeń – w formie pieczęci szkoły na wniosku Wymagalne potwierdzenie wszystkich zaświadczeń stanowiących dochód gospodarstwa domowego (z MOPS, oświadczenia rodziców).Szkoła potwierdza wszystkie dołączone dokumenty do wniosku za zgodność z oryginałem Notatka służbowa – w przypadku złożenia wniosku po terminie Wydruk ze strony WED – kampanią informacyjną Faktury na cele edukacyjne obowiązują przez cały rok szkolny (faktury za podręczniki szkolne obowiązują również w przypadku dokonania zakupu w okresie wakacyjnym)

5 OGÓLNE INFORMACJE - dochód
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku: zaświadczenie członków rodziny od pracodawców o dochodach ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia brutto,kwot pobranych z tego wynagrodzenia:zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – fundusz alimentacyjny odcinek renty/emerytury oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

6 HARMONOGRAM PRAC na rok szkolny 2011/2012
TERMIN ZAGADNIENIE UCZESTNICY Od maja 2011 informacja w szkołach o możliwości złożenia wniosków na rok szkolny 2011 - 2012 Pedagodzy szkół do 20 czerwca 2011 Zbieranie wniosków w szkołach czerwca 2011 Składanie wniosków w Wydziale Edukacji Dział Projektów Edukacyjnych UM Do 15 września 2011 września 2011 Składanie wniosków w Wydziale Edukacji

7 KONTAKTY w Wydziale Edukacji
Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych Jolanta Bednarska tel Dział Projektów Edukacyjnych Barbara Marusiak tel

8 PODSTAWY PRAWNE DO UDZIELENIA STYPENDIUM
USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Rozdział 8 a, art. 90b – 90g) z późniejszymi zmianami – ostatnia zmiana weszła w życie z dniem 1 września 2008 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Rozdział 1, art. 1 – 2 i 6) USTAWA z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Rozdział 1, art. 6 i 8 oraz art. 11) UCHWAŁA RMW Nr LVII/3378/06 z dnia 19 października 2006

9 STRONY INTERNETOWE www.wroclaw.pl – UM Wrocławia
Stypendia szkolne - Narodowy Program Stypendialny - MEN - pomoc materialna dla uczniów

10 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY DOTOWANY Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ


Pobierz ppt "STATYSTYKA w 2010/2011 Razem złożonych wniosków 1705 w czerwcu 282"

Podobne prezentacje


Reklamy Google