Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”"— Zapis prezentacji:

1 „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”
Miasto Mielec „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”

2 Polska rodzina wychowuje 10,8 milionów dzieci do lat 24
6,1 milionów polskich rodzin wychowuje 10,8 milionów dzieci do lat 24 Dzieci stanowią 28 % ogółu ludności Dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu według wielkości rodziny POLSKA DZIECI OGÓŁEM JEDNO DZIECKO DWOJE DZIECI TROJE DZIECI CZWORO I WIĘCEJ 1988 r. 100,0 % 21,7 % 43,6 % 21,4 % 13,3 % 2002 r. 26,4 % 40,7 % 19,9 % 13,0 %

3 Urodzenia i zgony w Polsce w latach 1990-2012 oraz prognoza do 2035
Źródło: GUS

4 Program „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus” jest elementem polityki prorodzinnej realizowane przez miasto na rzecz rodzin wielodzietnych.

5 Celem wprowadzenia Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus” jest:
Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci i młodzieży, Poprawa sytuacji demograficznej Mielca.

6 Cele programu realizowane są poprzez:
Budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju rodziny; Uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Gminy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami; Wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji na usługi i dobra, oferowane przez uczestniczące jednostki organizacyjne Gminy i Partnerów; Wykorzystanie dostępnych w Gminie form promocji, w celu zaangażowania do udziału w programie podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą, oferujących usługi i towary oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne; Rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych członków dużych rodzin.

7 DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ? KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA ?
Program skierowany jest dla rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej Mielec, składających się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie stacjonarnym lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

8 „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”
Karta – bezkontaktowa elektroniczna karta oparta na spersonalizowanej Mieleckiej Karcie Miejskiej, potwierdzająca udział członka rodziny w Programie. Uprawnia ona do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczących w Programie Partnerów. Służy do identyfikacji i weryfikacji uprawnień członków rodzin. W przypadku korzystania z przejazdów komunikacją miejską służy do pobierania opłat za przejazdy.

9 Jakie uprawnienia daje „Mielecka Karta Rodziny 3+”
Zgodnie z projektem uchwały karta umożliwia korzystanie z: oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu w zakresie korzystania z pływalni krytej Smoczka, pływalni krytej ul. Solskiego, kąpieliska letniego, lodowiska sztucznego, przy czym wysokość zniżki w cenie biletu wstępu wynosi 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do obowiązujących cen; przejazdów liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, tj. zniżek w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych i ulgowych gminnych w wysokości: 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej Uchwały; ofert innych jednostek organizacyjnych Gminy, określanych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej lub zarządzeniach kierowników tych jednostek; oferty Partnerów, którzy przystąpią do programu, według warunków określonych przez zarządzających tymi podmiotami.

10 Co zrobić aby otrzymać kartę ?
Należy złożyć osobiście wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23; Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej miasta Mielca korzystając z zakładki „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, zakładki „Katalog Usług” lub w Urzędzie Miejskim Mielcu w Biurze Spraw Społecznych, ul. Żeromskiego 23/Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26.

11 Do wniosku należy dołączyć:
wypełniony i podpisany wniosek, w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w przypadku dzieci w wieku szkolnym – powyżej 18 roku życia aktualna legitymacja szkolna, w przypadku studentów do 25 roku życia zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie stacjonarnym/w przypadku osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesień-październik), akt urodzenia w przypadku dzieci do lat 7 – w przypadku wystawienia dokumentu przez inny Urząd Stanu Cywilnego niż w Mielcu. w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT).

12 Kiedy można odebrać Mielecką Kartę Rodziny 3+ ?
Wnioskodawca po odbiór karty zgłasza się do Centrum Obsługi Klienta w MKS w terminie 25/30 dni od daty złożenia wniosku z następującymi dokumentami i załącznikami: Potwierdzeniem złożenia wniosku, Dowodem tożsamości.

13 SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYDANIA KARTY DLA RODZIN 3 +

14 Informacja – Karta Rodziny 3+

15 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "„Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google