Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Sprawozdawczość finansowa banków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET WARSZAWSKI Sprawozdawczość finansowa banków"— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Sprawozdawczość finansowa banków
BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Sprawozdawczość finansowa banków Marcin Ignatowski Warszawa 2013

2 MSR/MSSF BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 PSR – Polskie Standardy Rachunkowości;
MSR/MSSF – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych; Zgodnie z MSR 1 sprawozdanie finansowe powinno zawierać: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów środków pieniężnych, - informację o stosowanych zasadach rachunkowości, - informację dodatkową.

3 MSR/MSSF BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4
Konieczność ciągłego dostosowywania się jednostki gospodarczej do gry rynkowej doprowadziła do normowania podstawowych zasad funkcjonowania systemu rachunkowości. Normy krajowej rachunkowości finansowej zawarte są w ustawach, rozporządzeniach lub ustaleniach fachowych organów (krajowe standardy rachunkowości) Rozwój międzynarodowych powiązań gospodarczych i kapitałowych między jednostkami gospodarczymi, wywołał potrzebę międzynarodowych regulacji w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR (ang. IAS International Accounting Standards) – publikowane do 2001 roku, później Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zdecydowała, że nowo powstałe standardy nazywane będą Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF (ang. IFRS International Financial Reporting Standards) ze szczególnym uwzględnieniem MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – zgodnie z jego wymogami odbyła się konwersja sprawozdawczości do wymogów MSR/MSSF Źródło: E.Kalwasińska, D.Maciejowska „Rachunkowość Finansowa w teorii i praktyce”

4 BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Wybrane MSRy MSR 1
Prezentacja sprawozdań finansowych MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym MSR 12 Podatek dochodowy MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe MSR 17 Leasing MSR 18 Przychody MSR 19 Świadczenia pracownicze MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa MSR 36 Utrata wartości aktywów MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 38 Wartości niematerialne MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

5 BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 MSSF MSSF 1
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy MSSF 2 Płatności w formie akcji MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji MSSF 8 Segmenty operacyjne MSSF 9 Instrumenty Finansowe

6 Różnice między PSR a MSSF
BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Różnice między PSR a MSSF PSR MSSF Istnieje obowiązujący wzór sprawozdania finansowego wskazujący minimalny zakres informacji Brak obowiązującego wzoru sprawozdania – wymogi dotyczące ujawnień podane są w różnych standardach Zdefiniowane straty i zyski nadzwyczajne Nie istnieje pojęcie zysków i strat nadzwyczajnych Nie istnieje koncepcja waluty funkcjonalnej – sprawozdania sporządza się w walucie polskiej Sprawozdania sporządza się w oparciu o koncepcję waluty funkcjonalnej (waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa jednostka Małe jednostki zwolnione są ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian kapitale własnym sporządzają wszystkie jednostki Utratę wartości aktywów ocenia się na każdy dzień bilansowy W razie przesłanek utraty wartości, wartość należy obniżyć do wyższej z: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej Przychody ujmuje się w wartości nominalnej Jeżeli płatność jest odroczona, to przychody ujmuje się w wartości zdyskontowanej Istnieje wartość ujemna firmy Nie istnieje pojecie ujemnej wartości firmy

7 Bilans banku depozytowo-kredytowego
BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Bilans banku depozytowo-kredytowego Aktywa Pasywa Rachunek w banku centralnym z rezerwą obowiązkową Zobowiązania wobec banku centralnego kredyt lombardowy i redyskontowy Rachunki w innych bankach – nostro wniesione depozyty Rachunki innych banków – loro przyjęte depozyty Kredyty dla ludności – konsumpcyjne, hipoteczne Rachunki osób fizycznych ROR, oszczędnościowe na żądanie, terminowe Kredyty gospodarcze – obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne Rachunki podmiotów gospodarczych – bieżące, pomocnicze Papiery wartościowe – obligacje skarbowe i korporacyjne, akcje Pożyczki i wyemitowane obligacje Majątek rzeczowy i pozostałe aktywa Kapitały właścicielskie Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk (strata) netto z roku obrotowego

8 Bilans banku depozytowo-kredytowego
BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Bilans banku depozytowo-kredytowego Bilans jest częścią sprawozdania oraz źródłem podstawowych przychodów (odsetkowych) i kosztów (odsetkowych) Bilans banku „pracuje” Zgodnie z MSSF w wycenie aktywów i zobowiązań finansowych stosuje się koncepcję wyceny godziwej (wartość aktywów i zobowiązań ustala się na podstawie rynkowej wyceny instrumentów finansowych, wartość instrumentów finansowych uzyskuje się z RZiS roku obrotowego, w którym operacje zostały odnotowane) Największy udział w sumie bilansowej: AKTYWA: należności od sektora niefinansowego (kredyty), inwestycyjne aktywa finansowe, należności od sektora bankowego PASYWA: zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego (depozyty), zobowiązania wobec sektora finansowego, kapitały właścicielskie

9 Rachunek zysków i strat
Lp. Wyszczególnienie % udział w dochodach banku I Przychody odsetkowe 60-90 II Koszty odsetkowe 20-50 III Wyniki z tytułu odsetek I-II 30-60 IV Przychody z tytułu prowizji V Koszty prowizji 5-10 VI Wynik z tytułu prowizji IV-V 15-50 VII Przychody z tytułu dywidend 0-5 VIII Wynik zpozycji wymiany -10+10 IX Wynik na transakcjach zabezpieczających -5+5 X Wynik na operacjach istrumentami finansowymi 0+5 XI Wynik na operacjach aktywami portfela inwestycyjnego XII Pozostąłe przychody operacyjne 1+5 XIII Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych -10+5 XIV Dochody banku (WDB) 100 XV Koszty operacyjne banku: 40-70 XVI koszty pracownicze 30-50 XVII amortyzacja 5-20 XVIII pozostałe koszty operacyjne XIX Wynik na działalności operacyjnej XIV-XV 20-40 XX Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych 0-1 XXI Zysk (strata) brutto XIX-XX XXII Podatek dochodowy XXIII Zysk (strata) brutto XXI-XXII 10-30

10 Rachunek zysków i strat
BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Rachunek zysków i strat dochody odsetkowe – przychód odsetkowy z kredytów pomniejszony o koszt odsetkowy pozyskanych depozytów dochody prowizyjne – przychody prowizyjne (np. opłata za przelew) pomniejszone o prowizje płacone innym podmiotom (KIR, KDPW, BIK, Centra Kartowe) przychody z tytułu dywidend w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych wynik na transakcjach zabezpieczających i zabezpieczanych – różnica między zmianą wartości godziwej instrumentów zabezpieczających i wartością godziwą instrumentów zabezpieczanych wynik na operacjach instrumentami wycenianymi do wartości godziwej przez RZiS – różnica między przychodami ze sprzedaży dłużnych i pochodnych instrumentów finansowych a kosztami ich nabycia wynik na operacjach aktywami portfela inwestycyjnego pozostałe przychody operacyjne w tym rozwiązanie rezerw odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych – rezerwy celowe, na ogólne ryzyko banku, na kredytowe zobowiązania pozabilansowe

11 Wskaźniki rachunku zysków i strat
BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Wskaźniki rachunku zysków i strat

12 BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 Wskaźniki bilansu

13 BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

14 BANKOWOŚĆ ćwiczenia 4 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "UNIWERSYTET WARSZAWSKI Sprawozdawczość finansowa banków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google