Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Sprawozdawczość finansowa banków Marcin Ignatowski Warszawa 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Sprawozdawczość finansowa banków Marcin Ignatowski Warszawa 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Sprawozdawczość finansowa banków Marcin Ignatowski Warszawa 2013

2 2 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 MSR/MSSF PSR – Polskie Standardy Rachunkowości; MSR/MSSF – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych; Zgodnie z MSR 1 sprawozdanie finansowe powinno zawierać: -bilans, -rachunek zysków i strat, -sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -rachunek przepływów środków pieniężnych, -informację o stosowanych zasadach rachunkowości, -informację dodatkową.

3 3 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 MSR/MSSF Konieczność ciągłego dostosowywania się jednostki gospodarczej do gry rynkowej doprowadziła do normowania podstawowych zasad funkcjonowania systemu rachunkowości. Normy krajowej rachunkowości finansowej zawarte są w ustawach, rozporządzeniach lub ustaleniach fachowych organów (krajowe standardy rachunkowości) Rozwój międzynarodowych powiązań gospodarczych i kapitałowych między jednostkami gospodarczymi, wywołał potrzebę międzynarodowych regulacji w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR (ang. IAS International Accounting Standards) – publikowane do 2001 roku, później Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zdecydowała, że nowo powstałe standardy nazywane będą Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF (ang. IFRS International Financial Reporting Standards) ze szczególnym uwzględnieniem MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – zgodnie z jego wymogami odbyła się konwersja sprawozdawczości do wymogów MSR/MSSF Źródło: E.Kalwasińska, D.Maciejowska „Rachunkowość Finansowa w teorii i praktyce”

4 4 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Wybrane MSRy MSR 1Prezentacja sprawozdań finansowych MSR 7Rachunek przepływów pieniężnych MSR 8Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów MSR 10Zdarzenia następujące po dniu bilansowym MSR 12Podatek dochodowy MSR 16Rzeczowe aktywa trwałe MSR 17Leasing MSR 18Przychody MSR 19Świadczenia pracownicze MSR 20Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej MSR 21Skutki zmian kursów wymiany walut obcych MSR 23Koszty finansowania zewnętrznego MSR 24Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych MSR 26Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych MSR 27Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe MSR 28Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych MSR 29Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji MSR 31Udziały we wspólnych przedsięwzięciach MSR 32Instrumenty finansowe: prezentacja MSR 33Zysk przypadający na jedną akcję MSR 34Śródroczna sprawozdawczość finansowa MSR 36Utrata wartości aktywów MSR 37Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 38Wartości niematerialne MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

5 5 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 MSSF MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy MSSF 2 Płatności w formie akcji MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji MSSF 8 Segmenty operacyjne MSSF 9 Instrumenty Finansowe

6 6 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Różnice między PSR a MSSF PSRMSSF Istnieje obowiązujący wzór sprawozdania finansowego wskazujący minimalny zakres informacji Brak obowiązującego wzoru sprawozdania – wymogi dotyczące ujawnień podane są w różnych standardach Zdefiniowane straty i zyski nadzwyczajneNie istnieje pojęcie zysków i strat nadzwyczajnych Nie istnieje koncepcja waluty funkcjonalnej – sprawozdania sporządza się w walucie polskiej Sprawozdania sporządza się w oparciu o koncepcję waluty funkcjonalnej (waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa jednostka Małe jednostki zwolnione są ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian kapitale własnym sporządzają wszystkie jednostki Utratę wartości aktywów ocenia się na każdy dzień bilansowy W razie przesłanek utraty wartości, wartość należy obniżyć do wyższej z: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej Przychody ujmuje się w wartości nominalnejJeżeli płatność jest odroczona, to przychody ujmuje się w wartości zdyskontowanej Istnieje wartość ujemna firmyNie istnieje pojecie ujemnej wartości firmy

7 7 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Bilans banku depozytowo-kredytowego AktywaPasywa Rachunek w banku centralnym z rezerwą obowiązkową Zobowiązania wobec banku centralnego kredyt lombardowy i redyskontowy Rachunki w innych bankach – nostro wniesione depozyty Rachunki innych banków – loro przyjęte depozyty Kredyty dla ludności – konsumpcyjne, hipoteczneRachunki osób fizycznych ROR, oszczędnościowe na żądanie, terminowe Kredyty gospodarcze – obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne Rachunki podmiotów gospodarczych – bieżące, pomocnicze Papiery wartościowe – obligacje skarbowe i korporacyjne, akcje Pożyczki i wyemitowane obligacje Majątek rzeczowy i pozostałe aktywaKapitały właścicielskie Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk (strata) netto z roku obrotowego

8 8 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Bilans banku depozytowo-kredytowego Bilans jest częścią sprawozdania oraz źródłem podstawowych przychodów (odsetkowych) i kosztów (odsetkowych) Bilans banku „pracuje” Zgodnie z MSSF w wycenie aktywów i zobowiązań finansowych stosuje się koncepcję wyceny godziwej (wartość aktywów i zobowiązań ustala się na podstawie rynkowej wyceny instrumentów finansowych, wartość instrumentów finansowych uzyskuje się z RZiS roku obrotowego, w którym operacje zostały odnotowane) Największy udział w sumie bilansowej: – AKTYWA: należności od sektora niefinansowego (kredyty), inwestycyjne aktywa finansowe, należności od sektora bankowego – PASYWA: zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego (depozyty), zobowiązania wobec sektora finansowego, kapitały właścicielskie

9 9 Rachunek zysków i strat Lp.Wyszczególnienie % udział w dochodach banku IPrzychody odsetkowe60-90 IIKoszty odsetkowe20-50 IIIWyniki z tytułu odsetek I-II30-60 IVPrzychody z tytułu prowizji20-50 VKoszty prowizji5-10 VIWynik z tytułu prowizji IV-V15-50 VIIPrzychody z tytułu dywidend0-5 VIIIWynik zpozycji wymiany-10+10 IXWynik na transakcjach zabezpieczających-5+5 XWynik na operacjach istrumentami finansowymi0+5 XIWynik na operacjach aktywami portfela inwestycyjnego-5+5 XIIPozostąłe przychody operacyjne1+5 XIIIOdpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych-10+5 XIVDochody banku (WDB)100 XVKoszty operacyjne banku:40-70 XVIkoszty pracownicze30-50 XVIIamortyzacja5-20 XVIIIpozostałe koszty operacyjne5-10 XIXWynik na działalności operacyjnej XIV-XV20-40 XXUdział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych0-1 XXIZysk (strata) brutto XIX-XX20-40 XXIIPodatek dochodowy5-10 XXIIIZysk (strata) brutto XXI-XXII10-30

10 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Rachunek zysków i strat dochody odsetkowe – przychód odsetkowy z kredytów pomniejszony o koszt odsetkowy pozyskanych depozytów dochody prowizyjne – przychody prowizyjne (np. opłata za przelew) pomniejszone o prowizje płacone innym podmiotom (KIR, KDPW, BIK, Centra Kartowe) przychody z tytułu dywidend w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych wynik na transakcjach zabezpieczających i zabezpieczanych – różnica między zmianą wartości godziwej instrumentów zabezpieczających i wartością godziwą instrumentów zabezpieczanych wynik na operacjach instrumentami wycenianymi do wartości godziwej przez RZiS – różnica między przychodami ze sprzedaży dłużnych i pochodnych instrumentów finansowych a kosztami ich nabycia wynik na operacjach aktywami portfela inwestycyjnego pozostałe przychody operacyjne w tym rozwiązanie rezerw odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych – rezerwy celowe, na ogólne ryzyko banku, na kredytowe zobowiązania pozabilansowe

11 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Wskaźniki rachunku zysków i strat

12 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 Wskaźniki bilansu

13 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

14 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 BANKOWOŚĆćwiczenia 4 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Sprawozdawczość finansowa banków Marcin Ignatowski Warszawa 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google