Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Polityka społeczna na Mazowszu – praktyka dla aktywnej integracji w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. W ramach PO KL w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Polityka społeczna na Mazowszu – praktyka dla aktywnej integracji w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. W ramach PO KL w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1.Polityka społeczna na Mazowszu – praktyka dla aktywnej integracji w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. W ramach PO KL w latach 2007-2013 na Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przeznaczono kwotę 481 241 002,00 zł. 2.Strategie i programy w obszarze polityki społecznej.

2 Kontekst regionalny Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego Plany wykonawcze działania: 1. Przemysł i produkcja 2. Gospodarka 3. Przestrzeń i transport 4. Społeczeństwo 5. Środowisko i energetyka 6. Kultura i dziedzictwo 7. Rolnictwo i obszary wiejskie RPO WM 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Inne/pozostałe dokumenty programowe województwa mazowieckiego Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Kontekst krajowy Długookresowa strategia rozwoju kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności Strategia rozwoju kraju 2020 (średniookresowa) 9 strategii zintegrowanych (w tym: KSRR 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 Krajowa polityka miejska do roku 2020 Krajowy Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – Nowy Wymiar Integracji Społecznej Kontekst wspólnotowy V Raport Spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Strategia "Europa 2020" Wspólne ramy strategiczne Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - założenia umowy partnerstwa

3 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Wojewódzki Program Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Program Przeciwdziałania Wybranym Problemom Zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2017 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia - przygotowywany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na każdy rok Projekt Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałanie ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Realizacji Zadań na rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych - aktualizacja Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego Gminny program ochrony zdrowia psychicznego Powiatowy program oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminny program oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowy program zdrowotny Gminny program zdrowotny Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej Gminny program wspierania rodziny Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminny program przeciwdziałania narkomanii Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

4 OBSZAR I R EGIONALNE POLITYKI PUBLICZNE Z WYODRĘBNIONYMI PROGRAMAMI WOJEWÓDZKIMI DLA ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Bezrobocie Długotrwała lub ciężka choroba Niepełnosprawność Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych Potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności Alkoholizm i narkomania Sytuacja kryzysowa i zdarzenie losowe Przemoc w rodzinie Trudności w przystosowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Sieroctwo Potrzeba ochrony ofiar ludźmi Klęska żywiołowa lub ekologiczna

5 OBSZAR II R EGIONALNE POLITYKI PUBLICZNE BEZ WYODRĘBNIONYCH PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH DLA ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Ubóstwo Bezdomność OBSZAR III N OWE REGIONALNE POLITYKI PUBLICZNE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Polityka rodzinna Polityka senioralna Polityka rozwoju ekonomii społecznej Polityka rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

6

7 Prezentacja danych w ujęciu subregionalnym

8 Prezentacja danych w ujęciu powiatowym

9 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182, 509, 440) Art. 2 ust 1 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Art. 3 1.Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 2.Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

10 SAMODZIELNOŚĆ 1. Inwestowanie w SAMODZIELNOŚĆ 2. Wskaźniki działań społecznych SAMODZIELNOŚCI 3. Trójpodział działań – poziomy dla SAMODZIELNOŚCI  Prewencja  Interwencja  Aktywizacja

11 Punktem wyjścia - samodzielność życiowa  stan niezależności życiowej,  cecha osobowości,  aktywność jednostki polegająca na podejmowaniu zadań, ich realizacji, kontroli ich przebiegu oraz skutków bez udziału i ingerencji osób trzecich,  w każdej sytuacji w różnych sferach życia osoba jest w stanie sama sobie radzić (rozwiązywać problemy i zaspokajać potrzeby życiowe), modyfikować sytuacje, a nawet kreować nowe, które pozwolą jej na optymalną samorealizację

12

13 * Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k102.html

14

15

16  Wprowadza nowe podejście do pomagania z pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych oparte na:  Poziomach dotkliwości  Poziomach dotkliwości problemu społecznego,  Trójpodziale działań  Trójpodziale działań pomocowych kosztów zaniechania  Szacowaniu kosztów zaniechania aktywizująco- wspierających działań pomocowych nowych narzędzi internetowych  Potencjale nowych narzędzi internetowych (m.in. dzielenie się wiedzą, nowe formy relacji z odbiorcami pomocy i możliwości partycypacji)

17  Ułatwia kształtowanie racjonalnej, efektywnej i skutecznej lokalnej polityki społecznej  Dostarcza argumentów w zakresie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających  Ułatwia dostęp do wiedzy o nowych i lepszych sposobach rozwiązywania problemów społecznych (innowacjach społecznych)

18  Koszty zaniechania – utracone korzyści  Wczesne pomaganie - zwiększenie znaczenia działań prewencyjnych i aktywizacyjnych w stosunku do działań interwencyjnych*  Rozwój planowania społecznego niezbędnego w podejściu inwestycyjnym polityki społecznej (długofalowy zwrot z inwestycji)  Większe znaczenie polityki społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym (kapitał ludzki i społeczne jako jeden z podstawowych czynników produkcji w gospodarce opartej na wiedzy)  Nowy imperatyw polityki społecznej dotyczący innowacji społecznych**, KKZ wspiera proces dyfuzji innowacji społecznych (dzielenie się wiedzą, nowa rola samorządu) *Komisja Europejska (2013), Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Bruksela 20.2.2013 COM(2013) 83 final **Osborne S., Naming the Beast; Defining adn Classifying Service innovations in Social Policy, Human Relations 1998

19 Samorząd województwa Samorząd powiatu Samorząd gminy

20 Rząd Województwo Powiat Gmina

21 Projekt innowacyjny systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Realizatorzy:  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Lider  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Partner  Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – Partner Okres realizacji: 01.08.2012 r. - 31.12.2014 r.

22

23 Dyfuzor Innowacji Społecznych jest interaktywną bazą wiedzy, zawierającą uporządkowany zbiór informacji o publikacjach, raportach i innych opracowaniach na temat problemów społecznych oraz projektach i źródłach finansów. Katalog Innowacji Społecznych 110 Moduł Katalogu Projektów ( Katalog Innowacji Społecznych ) – zbiór wiedzy o innowacyjnych projektach społecznych opartych na usługach społecznych. Obecnie w Katalogu możemy znaleźć 110 projektów aktywizująco-wspierających. 39 Moduł Źródeł Finansowania – bazy wiedzy na temat możliwych do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania projektów społecznych. Aktualnie w bazie znajduje się 39 możliwych do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. 394 Moduł Wiedzy – zbiór wiedzy na temat podręczników, raportów, dokumentów, strategii, analiz i innych publikacji na temat polityki społecznej. Aktualnie w bazie wiedzy znajdują się 394 publikacje dotyczące polityki społecznej.

24

25 Kalkulator Społeczny jest narzędziem informatycznym, które umożliwia oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających dla osób wymagających pomocy społecznej w perspektywie siedmiu lat. Umożliwia analizę skutków, jakie mogą wystąpić w przyszłości w rezultacie podjętych lub niepodjętych obecnie działań fakultatywnych w ramach pomocy społecznej. Narzędzie to pozwala przeprowadzić symulację dla dziesięciu problemów społecznych - bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz w integracji cudzoziemców mających status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej. Należy podkreślić, że narzędzie wspomaga proces podejmowania decyzji w zakresie działań pomocowych, ale go nie zastępuje.

26

27 Generator Strategii jest narzędziem informatycznym, wspierającym proces przygotowania gminnej lub powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz umożliwia opracowanie samego dokumentu strategii w sposób wystandaryzowany zarówno w zakresie merytorycznym, jak i formalnym. Zapewnia spójność między strategiami poszczególnych samorządów terytorialnych: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Generator odwołuje się do modelowej ścieżki przygotowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy i powiatu, uwzględniającej zasady partycypacji społecznej, i obejmuje kolejne etapy przygotowania, monitorowania i ewaluacji strategii.

28

29  Faza testowania  Gmina Bodzanów  Gmina Chlewiska  Powiat warszawski zach.  Miasto Radom  Gmina Wyszków  Faza upowszechniania  Powiat nowodworski  Powiat szydłowiecki  Powiat miński  Powiat kozienicki  Miasto Węgrów  Miasto Pionki  Gmina Różan  Gmina Pilawa  Gmina Góra Kalwaria  Gmina Wiązowna  Gmina Borowie  Gmina Odrzywół  Gmina Sarnaki  Gmina Stara Kornica  Gmina Długosiodło  Gmina Czerwonka  Gmina Płoniawy Bramura  Gmina Wiśniewo  Gmina Kotuń  Gmina Mochowo

30 www.kkz.mcps-efs.pl www.modelkkz.mcps-efs.pl

31

32


Pobierz ppt "1.Polityka społeczna na Mazowszu – praktyka dla aktywnej integracji w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. W ramach PO KL w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google