Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII ORGANICZNEJ dr Krystyna Jarzembek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII ORGANICZNEJ dr Krystyna Jarzembek."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII ORGANICZNEJ dr Krystyna Jarzembek

2 Węglowodory

3 Podział węglowodorów

4 Destylacja ropy naftowej

5 Szeregi homologiczne ALKANY ALKANY ALKENY ALKENY ALKINY ALKINY

6 Spalanie alkanów CH 4 + O 2 → CO 2 + 2H 2 O spalania całkowite 2CH 4 + 3O 2 → 2CO + 4H 2 O spalanie niecałkowite CH 4 + O 2 → C + 2H 2 O spalanie z wydzieleniem sadzy

7 Chlorowanie alkanów

8 Otrzymywanie metanu Rozkład termiczny soli kwasów karboksylowych CH 3 COONa + NaOH → CH 4 + Na 2 CO 3

9 Nazewnictwo alkenów

10 Metody otrzymywania alkenów Reakcja eliminacji Eliminacja wody CH 3 -CH 2 -OH → CH 2 =CH 2 + H 2 O Eliminacja halogenowodoru CH 3 -CH 2 -Cl + KOH → CH 2 =CH 2 + KCl Eliminacja halogenu Br-CH 2 -CH 2 -Br + Zn → CH 2 =CH 2 + ZnBr 2

11 Reakcje addycji Addycja wody CH 2 =CH 2 + H 2 O → CH 3 -CH 2 -OH Addycja halogenu CH 2 =CH 2 + Br 2 → Br-CH 2 -CH 2 -Br barwny substrat Addycja wodoru CH 2 =CH 2 + H 2 → CH 3 -CH 3 Addycja halogenowodoru CH 2 =CH 2 + HCl → CH 3 -CH 2 -Cl

12 Reakcje addycji

13 Polimeryzacja alkenów

14 Nazewnictwo alkinów

15 Otrzymywanie acetylenu CaC 2 + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + C 2 H 2

16 Reakcje acetylenu

17 Węglowodory aromatyczne

18 Reakcje pochodnych benzenu

19 Zadanie 1 Pewien gaz swobodne przechodzi przez 3 płuczki zawierające wodne roztwory: NaOH, KMnO 4, K 2 Cr 2 O 7, opuszczając je w stanie i ilości niezmienionej. Gazem tym może być: Etan, eten, metanal, chloroetan?

20 Pochodne węglowodorów RCHO

21 Alkohole i fenole

22 Alkohole R-OH pierwszy w szeregu homologicznym metanol CH 3 OH nazewnictwo końcówki -ol właściwości - t.wrz. wyższe od odpowiednich alkanów - niższe alkohole mieszają się z wodą; mieszalność spada ze wzrostem wielkości grupy alkilowej.

23 Nazewnictwo alkoholi

24 2-metylo-1-propanol 2-metylo-2-propanol 2-butanol 3-bromo-3-metylocykloheksanol

25 Podział alkoholi

26 Budowa alkoholi Tlen - sp 3

27 Wiązanie wodorowe cząsteczka musi posiadać N-H lub O-H. wodór przyciągany jest przez wolną parę elektronową drugiej z cząsteczek. O-H jest bardziej polarne niż N-H - silniejsze wiązania wodorowe

28 Wiązania wodorowe metanol metyloamina

29 Metody otrzymywania alkoholi Hydratacja alkenów CH 3 -CH=CH 2 + H 2 O → CH 3 -CH(OH)-CH 3 Reakcja chlorowcopochodnej z NaOH CH 3 -CH 2 -Cl + NaOH → CH 3 -CH 2 -OH (Reakcja konkurencyjna to eliminacja) Redukcja aldehydów i ketonów Hydroliza estrów

30 Metanol alkohol drzewny przemysłowa synteza z gazu syntezowego rozpuszczalnik trucizna

31 Etanol Fermentacja cukrów i skrobii 12-15% alkohol, następnie giną komórki drożdży. Destylacja - napoje alkoholowe Azeotrop: 95% etanol - 5% woda, stała temp. wrzenia Rozpuszczalniki

32 Zastosowanie etanolu

33 Reakcje etanolu

34 Utlenianie alkoholi

35 Utlenianie 1° alkoholi 1° alkohol do aldehydu lub kwasu karboksylowego reakcję trudno zatrzymać w etapie aldehydu

36 Utlenianie 2° alkoholi 2° alkohol utlenia się do ketonu Reagent - Na 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 zmiana koloru: pomarańczowy do zielono- niebieski

37 Identyfikacja alkoholi Próba Lucasa: ZnCl 2 w stęż. HCl –1° alkohole - reakcja b. wolna lub brak zmętnienia. –2  alkohole reakcja po 1-5 minut. –3  alkohole zmętnienie po 1 minucie lub szybciej.

38 Alkohole wielowodorotlenowe

39 Identyfikacja Reakcja z wodorotlenkiem miedzi (II) i alkoholem posiadającym minimum 2 grupy –OH leżące przy sąsiednich atomach węgla prowadzi do utworzenia barwnych kompleksów

40 Fenol Słaby kwas Reaguje z sodem i wodorotlenkiem sodu Substancja toksyczna

41 Zadanie 2 Podaj równania reakcji do schematu nazwy systematyczne substancji A, B, D i E

42 ad. zadanie 2

43 Związki karbonylowe

44 44 Związki karbonylowe

45 45 Budowa grupy karbonylowej sp 2 wiązanie C=O

46 Aldehydy

47 Ketony

48 48 Nazewnictwo - przykłady 3-metylopentanal 2-cyklopentenokarboaldehyd

49 49 Nazewnictwo - przykłady 3-metylo-2-butanon 3-bromocykloheksanon 4-hydroksy-3-metylo-2-butanon

50 50 Formaldehyd Gaz Formalina - 40% roztwór wodny. trioksan, t.t. 62  C formaldehyd, t.wrz. -21  C formalina

51 Otrzymywanie Utlenianie alkoholi 1-rzędowych do aldehydów Utlenianie alkoholi 2-rzędowych do ketonów Redukcja kwasów karboksylowych do aldehydów

52 Próba Tollensa

53 Próba Trommera

54 54 Addycja alkoholi

55 55 Reakcja haloformowa Ketony metylowe - wszystkie trzy wodory alfa ulegają substytucji przez halogen jodoform C O CH 3 Cl 2 OH - C O CI 3

56 Zadanie 3 Zapisz równania reakcji do podanego schematu, podaj nazwy systematyczne substancji od A do F

57 Zadanie 4 Z którego związku w wyniku utlenienia otrzymamy keton:

58 Kwasy karboksylowe

59

60 60 Nazewnictwo zwyczajowe kwasów Kwas  -chloromasłowyKwas  -fenylokapronowy

61 61 Nazewnictwo IUPAC Węgiel karboksylowy to węgiel nr 1. Kwas 2-chlorobutanowy Kwas trans-3-fenylo-2- propenowy (cynamonowy)

62 62 Kwasy cykliczne Cykloalkany + -COOH = Kwas 2-izopropylocyklopentanokarboksylowy Kwas o-hydroksybenzoesowy (salicylowy)

63 Charakterystyka kwasów

64 64 Temperatura wrzenia Wiązania wodorowe - wyższe temp. wrz. Kwas octowy, t wrz = 118  C

65 65 Wpływ podstawnika na kwasowość pK a = 4.46pK a = 4.19pK a = 3.47pK a = 3.41pK a = 2.16

66 66 Otrzymywanie kwasów

67 Reakcje kwasów

68 Zadanie 5 Jaki kwas powstanie w wyniku utleniania aldehydu, którego wzór sumaryczny jest taki sam jak wzór sumaryczny acetonu?

69 69 Podstawowe pochodne kwasów karboksylowych RCOX X - OH: kwas karboksylowy, - NH 2 : amidy, - Cl : chlorki acylu (chlorki kwasowe), - OR: estry, - O-COOR bezwodniki

70 70 Reaktywność pochodnych w zależności od X Cl > OR > NH 2 > OH

71 71 Reaktywność Zasadowość grupy opuszczającej =>

72 Estry

73 Reakcja estryfikacji

74 Estry

75 Zastosowanie estrów

76 76 Reakcje estrów kwas ester amid 1° alkohol 3° alkohol


Pobierz ppt "WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII ORGANICZNEJ dr Krystyna Jarzembek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google