Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYZYKO WYSTĘPOWANIA SPORÓW NA TLE UMÓW ZAWIERANYCH W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zbigniew Miczek OIRP w Krakowie 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYZYKO WYSTĘPOWANIA SPORÓW NA TLE UMÓW ZAWIERANYCH W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zbigniew Miczek OIRP w Krakowie 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 RYZYKO WYSTĘPOWANIA SPORÓW NA TLE UMÓW ZAWIERANYCH W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zbigniew Miczek OIRP w Krakowie 2011 rok

2 RODZAJE SPRAW ZWIĄZANYCH Z PZP SPORY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY SPORY ZWIĄZANE ZE ZWROTEM WADIUM SPORY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UMÓW

3 PROBLEMY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SPORÓW (I) ZMIANA SPOSOBU WYKONANIA UMOWY BRAK FORMALNEJ ZMIANY UMOWY NASTĘPCZE COFNIĘCIE ZGODY NA ZMIANĘ SPOSOBU WYKONANIA UMOWY

4 PROBLEMY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SPORÓW (II) WYKONANIE ROBÓT NIEUJĘTYCH W UMOWIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROBOTY KONIECZNE ROBOTY DODATKOWE ROBODTY DODATKOWE ROBOTY KONIECZNE ROBOTY UMOWNE

5 ROBOTY KONIECZNE I DODATKOWE KONIECZNE – roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i niemożliwe do przewidzenia, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu umowy roboty budowlane DODATKOWE – roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, a które można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, przy czym brak ich wykonanie nie prowadziłby do braku osiągnięcia celu umowy o roboty budowlane

6 PROBLEMY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SPORÓW (III) ROZLICZENIA FINANSOWE UZALEŻNIENIE OTRZYMANIA ZAPŁATY OD ODBIORU ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRAWY DOTYCZĄCE ZAPŁATY KAR UMOWNYCH

7 NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW JAKO GENERALNI WYKONAWCY ZAWIERANIE UMÓW NA OCZYWIŚCIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH BRAK WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM: - ZUPEŁNOŚCI DOKUMNETACJI - ZUPEŁNOŚCI PRZEWIDZIANYCH ROBÓT - MOŻLIWOŚCI TERMINOWEGO WYKONANIA ROBÓT

8 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (I) JAKO PODWYKONAWCY AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ UMOWY MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A GENERALNYM WYKONAWCĄ JAKO ELEMENTÓW UMOWY MIĘDZY GENERALNYM WYKONAWCĄ A PODWYKONAWCĄ BEZ FAKTYCZNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI, BRAK KLAUZUL UMOWNYCH REGULUJĄCYCH WPŁYW ZMIANY TAKIEJ UMOWY NA POSTANOWIENIA UMOWY MIĘDZY GENERALNYM WYKONAWCĄ A PODWYKONAWCĄ

9 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (II) JAKO PODWYKONAWCY AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH KAR UMOWNYCH, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WARTOŚĆ MARŻ JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ Z UMOWY, A NAWET WARTOŚĆ CAŁEJ UMOWY AKCEPTACJA NIEREALNYCH TERMINÓW WYKONANIA UMOWY

10 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (III) JAKO PODWYKONAWCY ZGODA NA UZALEŻNIENIE OTRZYMANIA ZAPŁATY OD GENERALNEGO WYKONAWCY OD DOKONANIA ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO RYZYKO BRAKU ODBIORU KOŃCOWEGO RYZYKO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

11 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (IV) JAKO PODWYKONAWCY WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH BEZ ZAWARCIA UMOWY DODATKOWEJ ORAZ BEZ KOSZTORYSU ZLECENIE ZAMAWIAJĄCEGO LUB INSPEKTORA NADZORU NIE JEST WYSTARCZAJĄCE

12 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (V) JAKO PODWYKONAWCY NIEPRZESZTRZEGANIE WARUNKÓW FORMALNYCH PROCESU INWESTYCYJNEGO BRAK ROTOKOŁÓW ODBIORU, BRAK PROTOKOŁÓW KONIECZNOŚCI, BRAK WPISÓW DO DZIENNIKA BUDOWY, BRAK DOKUMNETACJI FOTOGRAFICZNEJ ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

13 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (VI) JAKO PODWYKONAWCY DALSZE WYKONYWANIE UMOWY W SYTUACJI GDY WIADOMO JEST, ŻE PRZYNIESIE ONA STRATY

14 NAJCZĘSTSZE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (VII) JAKO PODWYKONAWCY LICZENIE NA POBŁAŻLIWOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO JAKOŚ TO BĘDZIE, ZNAMY SIĘ TYLE LAT, NO TO JAK TO ZAŁATWIMY, PRZECIEŻ ZAWSZE TAK BYŁO I NIKT NIE ROBIŁ PROBLEMU,

15 ŚRODKI ZARADCZE KORZYSTANIE Z DORADZTWA PRAWNEGO I EKONOMICZNEGO NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY DOKONANIE ANALIZY SWOT NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY KONTROLA FORMALNYCH ASPEKTÓW WYKONANIA UMOWY OCENA WŁAŚCIWEGO MOMENTU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ELIMINACJA NARASTANIA STRAT SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWNYCH ASPEKTÓW WYKONYWANIA UMÓW ZAWARTYCH Z TRYBIE PZP

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zbigniew Miczek


Pobierz ppt "RYZYKO WYSTĘPOWANIA SPORÓW NA TLE UMÓW ZAWIERANYCH W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zbigniew Miczek OIRP w Krakowie 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google