Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych C1 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych C1 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych C1 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 Efekty kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi P_U01 posługiwać się ustawami i innymi aktami normatywnymi celem wskazania określenia organów odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń z uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych P_U04wdrożyć rozwiązania opracowane w wyniku analizy konkretnych przypadków P_K01współpracować z grupą w celu opracowania fragmentu dokumentu z zakresu ZK P_K02 określić priorytety działania w zależności od poziomu ryzyka, skali zdarzenia oraz obszaru występowania Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi

3 Struktura zajęć O Prezentacje tematyczne wyznaczonych studentów O Rozwiązanie problemu zadanego przez prowadzącego przez studentów w grupach roboczych O Ocena cząstkowa O Ocena końcowa wystawiana 16.06. będzie średnią wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach – OBECNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ! O NOTATKI!

4 LP.LP. T REŚCI KSZTAŁCENIA REALIZOWANE W RAMACH ĆWICZEŃ C1 - 03.03 Zajęcia wprowadzające. Przydział tematów do opracowania w zespołach (7 wystąpień) C2- 17.03 System zarządzania kryzysowego. Wzajemne relacje organów w ramach systemu – 1 osoba C3- 21.04 Klasyfikacja zagrożeń pod kątem stopnia zaangażowania administracji oraz służb, inspekcji i straży - 1 osoba C4- 05.05 Infrastruktura, infrastruktura podlegająca ochronie, infrastruktura krytyczna, europejska infrastruktura krytyczna. Planowanie ochrony IK - 1 osoba Plany zarządzania kryzysowego. Zakres i sposób tworzenia planów - 1 osoba C5- 12.05 Zadania administracji w czasie klęsk żywiołowych. Dekret o świadczeniach w związku ze zwalczaniem klęski żywiołowej, ustawa o stanie klęski żywiołowej. Możliwe wykorzystanie w/w aktów prawnych jako narzędzia reagowania w sytuacjach kryzysowych - 1 osoba C6- 20.05 Kierujący Akcją Ratowniczą jako organ administracji publicznej, inne organy powoływane czasowo w fazie reagowania i ich kompetencje - 1 osoba C7- 09.06 Poważne awarie chemiczne. Dyrektywa SEVESO III, ustawa Prawo ochrony środowiska. Zadania administracji w zapobieganiu skutkom awarii - 1 osoba C8- 16.06 Zaliczenie

5 Prezentacja przesłana najpóźniej 4 dni przed zajęciami (uwaga na plagiaty!) na adres: wolska.eva@gmail.com


Pobierz ppt "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych C1 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google