Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi
Efekty kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi P_U01 posługiwać się ustawami i innymi aktami normatywnymi celem wskazania określenia organów odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń z uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych P_U04 wdrożyć rozwiązania opracowane w wyniku analizy konkretnych przypadków Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych potrafi P_K01 współpracować z grupą w celu opracowania fragmentu dokumentu z zakresu ZK P_K02 określić priorytety działania w zależności od poziomu ryzyka, skali zdarzenia oraz obszaru występowania

3 Struktura zajęć Prezentacje tematyczne wyznaczonych studentów
Rozwiązanie problemu zadanego przez prowadzącego przez studentów w grupach roboczych Ocena cząstkowa Ocena końcowa wystawiana będzie średnią wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach – OBECNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ! NOTATKI!

4 Treści kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń
Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń C Zajęcia wprowadzające. Przydział tematów do opracowania w zespołach (7 wystąpień) C System zarządzania kryzysowego. Wzajemne relacje organów w ramach systemu – 1 osoba C Klasyfikacja zagrożeń pod kątem stopnia zaangażowania administracji oraz służb, inspekcji i straży - C Infrastruktura, infrastruktura podlegająca ochronie, infrastruktura krytyczna, europejska infrastruktura krytyczna. Planowanie ochrony IK - 1 osoba Plany zarządzania kryzysowego. Zakres i sposób tworzenia planów - 1 osoba C Zadania administracji w czasie klęsk żywiołowych. Dekret o świadczeniach w związku ze zwalczaniem klęski żywiołowej, ustawa o stanie klęski żywiołowej. Możliwe wykorzystanie w/w aktów prawnych jako narzędzia reagowania w sytuacjach kryzysowych - 1 osoba C Kierujący Akcją Ratowniczą jako organ administracji publicznej, inne organy powoływane czasowo w fazie reagowania i ich kompetencje - 1 osoba C Poważne awarie chemiczne. Dyrektywa SEVESO III, ustawa Prawo ochrony środowiska. Zadania administracji w zapobieganiu skutkom awarii - 1 osoba C Zaliczenie

5 Prezentacja przesłana najpóźniej 4 dni przed zajęciami (uwaga na plagiaty!) na adres:


Pobierz ppt "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google