Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki unijne szansą na umocnienie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Aglomeracji Konińskiej – środki krajowe Konin 23 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki unijne szansą na umocnienie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Aglomeracji Konińskiej – środki krajowe Konin 23 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Środki unijne szansą na umocnienie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Aglomeracji Konińskiej – środki krajowe Konin 23 września 2015 r.

2 Finansowanie zwrotne Niskooprocentowane pożyczki ze środków unijnych oraz krajowych (Inicjatywa JEREMIE, środki regionalne, środki krajowe) Finansowanie bezzwrotne Instrumenty dotacyjne (środki krajowe, środki regionalne, środki BGK) Rodzaje finansowania

3 OGÓLNE INFORMACJE O POŻYCZKACH

4 Dostępna oferta pożyczek: -Inicjatywa JEREMIE - Pożyczki na rozwój firm na terenie woj. wielkopolskiego -Pierwszy Biznes : Wsparcie w starcie II - Pożyczki na zakładanie działalności oraz tworzenie miejsc pracy (Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz BGK) Instrumenty pożyczkowe

5 Przykładowe rodzaje finansowanych inwestycji:  finansowanie inwestycji polegających m.in.: na zakupie, budowie, modernizacji lub adaptacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych  zakup lub modernizacja środków trwałych oraz WNiP  zakup środków transportu (z wyłączeniem firm transportowych)  częściowe wyposażenie w środki obrotowe Pożyczki

6 Zalety pożyczek unijnych i krajowych ze środków publicznych: -Atrakcyjny poziom finansowania nawet do 1 mln zł -Niski udział własny pożyczkobiorcy – od 10% -Preferencyjne oprocentowanie (od 1% w skali roku) -Brak dodatkowych opłat i prowizji -Możliwość finansowania projektów typu start-up -Szeroki wachlarz zabezpieczeń pod pożyczkę -Brak wymogów innowacji oraz okresu trwałości inwestycji Pożyczki

7 OGÓLNE INFORMACJE O DOTACJACH

8 Finansowanie projektów w perspektywie 2014-2020 82,5 mld euro z budżetu polityki spójności Ok. 40% środków na poziom programów regionalnych (subsydiarność) 6 programów krajowych 16 RPO PROW 2014 – 2020 (oprócz dopłat dla rolników również dotacje na działalność gospodarczą, pozarolniczą)

9 Status MSP przedsiębiorstwa

10 Intensywność wsparcia  Dla projektów inwestycyjnych (mapa pomocy regionalnej)  Dla projektów B+R (zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki)

11 Nowa mapa pomocy regionalnej

12 Projekty B+R – intensywność wsparcia

13 Innowacyjność pomysłu/produktu/technologii Wyniki prac B+R – własne/zakupione Współpraca z jednostką badawczą Opłacalność projektu Wpisywanie się projektu w inteligentne specjalizacje (krajowe lub regionalne) Efektywność kosztowa i energetyczna Kluczowe kryteria merytoryczne

14 KONKURSY W 2015 ROKU

15 TERMINNAZWARODZAJWARUNKI 4 maja – 31 grudnia POIR 1.1.1 „Szybka ścieżka” B+R - MŚP - min. kwota inwestycji 2 mln zł sierpień – wrzesień POIR 3.2.1 „Badania na rynek” Inwestycyjny - MŚP - min. kwota inwestycji 8 mln zł IV kwartał POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Inwestycyjny - MŚP - max. kwota dotacji 6 mln zł 31.08.2015- 30.12.2015 POIR 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Doradczy-MŚP -minimalna kwota projektu 60 tyś. Zł - maksymalna kwota projektu 400 tyś. zł Harmonogram naborów

16 FINANSOWANIE INWESTYCJI

17 Dotacja na inwestycje polegające: na wdrożeniu własnej lub zakupie i wdrożeniu nowej technologii, i uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Kredyt na innowacje technologiczne - Działanie 3.2.2 POIR

18  kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji technologicznej;  dotacja stanowi częściową spłatę kredytu (wysokość dotacji zgodna z mapą pomocy regionalnej) Kredyt na innowacje technologiczne - Działanie 3.2.2 POIR

19  ogłoszenie konkursu: III/IV kw. 2015 r.  alokacja na 2015 - 303 mln zł  sektor MSP Kredyt na innowacje technologiczne - Działanie 3.2.2 POIR

20 Koszty kwalifikowalne: zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków kwalifikowanych; zakup budynku, budowli lub ich części; zakup lub wytworzenie środków trwałych innych niż wyżej wymienione, - z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków budowli lub ich części; środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej; zakup WNiP. Kredyt na innowacje technologiczne - Działanie 3.2.2 POIR

21 Czynniki sukcesu i warunki startu: posiadanie zdolności kredytowej i uzyskanie promesy kredytowej, innowacyjna technologia wytwarzania, produkt będący efektem wdrożenia technologii nie był dotychczas wytwarzany w Polsce efekt projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje Kredyt na innowacje technologiczne - Działanie 3.2.2 POIR

22 Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. ogłoszenie konkursu: lipiec 2015r. alokacja na 2015r. - 500 mln zł sektor MSP Badania na rynek - Działanie 3.2.1 POIR

23 CZYNNIKI SUKCESU: projekt dotyczy innowacyjnych w skali świata rozwiązań technologicznych, produkt innowacyjny i konkurencyjny na skalę świata; wykorzystanie w projekcie wyników prowadzonych w przedsiębiorstwie prac B+R lub zakupionych prac B+R; posiadanie przez przedsiębiorstwo patentu/zgłoszenia patentowego ze sprawozdaniem o stanie techniki z oceną „A”; efekt projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje Badania na rynek - Działanie 3.2.1 POIR

24 WSPARCIE PROJEKTÓW B+R

25 Działalność badawczo-rozwojowa (B+R, R&D) jest to systematycznie prowadzona praca twórcza, podjęta dla zwiększenia zasobu wiedzy dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy Cel prac badawczo-rozwojowych - opracowanie i wdrożenie innowacji w obrębie produktów i procesów Działalność B+R – istota i cel

26 B+R JEST WTEDY, GDY ROZWIĄZANIE PROBLEMU NIE JEST NATYCHMIAST WIDOCZNE DLA OSOBY POSIADAJĄCEJ PODSTAWOWY ZASÓB WIEDZY I ZNAJĄCEJ TECHNIKI POWSZECHNIE WYKORZYSTYWANE W DANEJ DZIEDZINIE Działalność B+R – istota i cel

27 1.Co jest w projekcie nowego lub innowacyjnego? 2.Czy projekt polega na poszukiwaniu wcześniej nieodkrytych zjawisk, struktur lub zależności? 3.Czy wiedza lub techniki w tym projekcie są stosowane w nowy sposób? 4.Czy istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że projekt przyniesie nowe (poszerzone lub pogłębione) rozumienie zjawisk, zależności czy zasad działania interesujących więcej niż 1 podmiot? 5.Czy wyniki będą mogły podlegać ochronie patentowej? Działalność B+R – istota i cel

28 BADANIA PODSTAWOWE – to działalność eksperymentalna lub teoretyczna podejmowana przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie BADANIA PRZEMYSŁOWE - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. – są to badania zorientowane na konkretny cel praktyczny. Rodzaje badań

29 EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Rodzaje badań

30  Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy  Koszty podwykonawstwa  Pozostałe koszty bezpośrednie  Koszt aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych  Koszty budynków i gruntów  Pozostałe koszty operacyjne  Koszty pośrednie Koszty kwalifikowane

31 ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE ( W UJĘCIU HORYZONTALNYM) KIS –Krajowe Inteligentne Specjalizacje

32  Kryteria wyboru ścieżki dofinansowania: Przeznaczenie instalacji OZE: o potrzeby własne / sprzedaż Moc instalacji: o do 0,5 MW o od 0,5 MW do 2 MW o powyżej 2 MW  Ścieżki dofinansowania: Regionalne Programy Operacyjne - dotacje PO Infrastruktura i Środowisko – pożyczki preferencyjne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej - pożyczki Dotacje na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną

33  Przeznaczenie: Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

34  Wartość dofinansowania: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

35  Gdzie i kiedy: Instytucja wdrażająca: PARP Termin aplikowania: do 30 grudnia 2015 roku. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

36 Dziękuję za uwagę Krzysztof Joachimczak Partner Zarządzający tel. kom. 6000 5 222 3 e-mail: k.joachimczak@ecdf.pl www.ecdf.pl


Pobierz ppt "Środki unijne szansą na umocnienie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Aglomeracji Konińskiej – środki krajowe Konin 23 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google