Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hubert Mrozowski Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hubert Mrozowski Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01"— Zapis prezentacji:

1 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ
Hubert Mrozowski Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01 Jk Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

2 W jakim celu składane są załączniki ?
stanowią uzupełnienie informacji zawartych we wniosku pozwalają na sprawdzenie czy projekt spełnia cele określone w PO IiŚ pozwalają na sprawdzenie, czy projekt spełnia kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ - umożliwiają sprawdzenie czy projekt jest zgodny z innymi zasadami, np. czy wydatki w nim zawarte są zgodne z zasadami kwalifikowania 02 Jk Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

3 Opracowanie załączników
Załączniki składane wraz z oryginałem Wniosku o dofinansowanie powinny zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony……..do strony……....” i być podpisane czytelnie (lub parafowane wraz z pieczęcią imienną) przez osobę podpisującą Wniosek bądź osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę (do podpisania Wniosku). Załączniki składane wraz z kopiami Wniosku o dofinansowanie powinny zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” i być podpisane czytelnie (lub parafowane wraz z pieczęcią imienną) przez osobę podpisującą Wniosek bądź inną osobę upoważnioną. 03 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

4 Oryginały dokumentów Wnioskodawca składa wraz z oryginałem wniosku następujące oryginalne załączniki: Studium Wykonalności Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie - Harmonogram realizacji projektu - Deklaracja Wnioskodawcy - Zestawienie rzeczowo–wartościowe wyposażenia zakupywanego w ramach Projektu W oryginale składane są również aktualizacje dokumentów Pozostałe dokumenty składane są w formie kopii 04 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

5 Jak przygotować załączniki ?
Lista załączników znajduje się na końcu Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załączniki należy przygotować w sposób określony w Instrukcji przygotowania załączników w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ Pod względem formalnym (zszycie, opisanie, wersja elektroniczna) załączniki należy przygotować zgodnie z „Regulaminem dla trybu indywidualnego” lub regulaminem konkursu dla trybu konkursowego) 05 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 1. Studium Wykonalności (SW)oraz niezbędne uaktualnienie w formie wyciągu z głównych części analitycznych oraz finansowych (jeżeli takie uzupełnienie jest niezbędne) Opracowuje Wnioskodawca – oryginał dokumentu opracowany zgodnie z Wytycznymi do Przygotowania Studium Wykonalności – projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ. W przypadku Beneficjentów, którzy dostarczyli już SW wystarczy załączyć wyciąg (wykaz zmian oraz kopie odpowiednich stron), zawierający główne dane analityczne, które uległy zmianie) SW powinno zawierać aktywny model do części finansowo – ekonomicznej w arkuszu kalkulacyjnym (dołączony do wersji elektronicznej wniosku) UWAGA: szczegółowe omówienie Studium Wykonalności będzie tematem kolejnych warsztatów 06 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Studium Wykonalności ma na celu: uzasadnić potrzebę realizacji projektu. porównać alternatywne warianty realizacji projektu uzasadnić dokonany wybór najlepszego rozwiązania (opcji technicznej i technologicznej). wskazać podstawowe czynniki ryzyka, potrzebę bądź nie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także wykazać wpływ inwestycji na równość szans oraz wzrost zatrudnienia. udowodnić w oparciu o załączone do Wniosku aplikacyjnego dokumenty pełną wykonalność projektu: prawną, organizacyjną, techniczną i technologiczną finansową i ekonomiczną wskazać ostateczny zakres przedsięwzięcia (w tym uaktualnić wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu) wraz z opisem wybranej technologii i określeniem pełnych kosztów realizacji projektu(w tym kosztów kwalifikowalnych) – określenie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia. opisać plan wdrożenia inwestycji –harmonogram realizacji zadania. zawierać dane wynikające z: pełnej dokumentacji lub koncepcji technicznej, analizy wpływu projektu na środowisko analizy finansowej i ekonomicznej, analizy ryzyka, zawierać informacje dotyczące pomocy publicznej. 07 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 2. Statut szkoły wyższej Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu 3. Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do podpisania wniosku (odpis z KRS lub uchwała Senatu będąca aktem powołania określonej osoby na stanowisko Rektora) 4. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeśli podpisuje inna osoba niż wymieniona w statucie lub innych dokumentach) Opracowuje Wnioskodawca – oryginał dokumentu. Powinien zawierać co najmniej następującą treść: miejsce i datę sporządzenia, datę i miejsce urodzenia pełnomocnika, nazwę i numer dokumentu, którym się posługuje, upoważnienie do podpisania wniosku oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem i parafowania załączników do niego, imię, nazwisko podpis i pieczęć osoby udzielającej pełnomocnictwa w imieniu mocodawcy. 5. Harmonogram realizacji projektu Oryginał dokumentu przygotowany zgodnie z formatem przedstawionym w załączniku A „Harmonogram realizacji projektu” (po wypełnieniu tabeli poszczególne czasokresy należy zaznaczyć kolorem tworząc wykres Gantt’a). Harmonogram realizacji projektu powinien zawierać aktywne formularze arkusza kalkulacyjnego (dołączone do wersji elektronicznej wniosku) 08 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Zał. nr …. Tytuł projektu: Harmonogram realizacji projektu R E A L I Z A C J A Lp. Rodzaj pozycji (kwalifikowana/ niekwalifikowana) Nr Zadania (kontraktu/obiektu/elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) Jm./Ilość Koszty realizacji Początek Koniec Czas realizacji (w m-cach) Faza Wstępna (Przygotowanie dokumentów przetargowych, postępowanie przetargowe) Faza realizacji (Projektowanie/Wykonawstwo) Faza końcowa (Odbiory, rozliczenia, usuwanie wad i usterek) 2007 2008 2009 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kwalifikowane Koszty [zł] ——————— niekwalifikowane bieżący planowany przerób narastająco bieżący faktyczny przerób narastająco UWAGA - należy zaznaczyć zadania w podziale na czasokresy (wykres Gantt'a) np: 09 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 6. Kopie uchwał senatu uczelni o utworzeniu kierunku/kierunków studiów wraz z odpowiednią decyzją ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego umożliwiającą prowadzenie studiów magisterskich na co najmniej jednym ze wskazanych tzw. „kierunków. priorytetowych” w ramach PO IiŚ Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu* 7. Kopie odpowiednich uchwał Państwowej Komisji Akredytacyjnej, aktualnych w momencie składania wniosku, o przyznaniu co najmniej pozytywnej oceny kształcenia przez PKA na wszystkich wspieranych w ramach projektu kierunkach studiów Kopia dokumentu 8. Kopie uchwał Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów potwierdzających uzyskanie przez Wnioskodawcę uprawnień do przyznawania stopni naukowych doktora w dwóch dziedzinach, w tym co najmniej jednej z priorytetowych dziedzin określonych w kryteriach wyboru projektów 9. Program rozwoju dydaktyki i badań uczelni w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę. Program powinien zawierać uzasadnienie planowanej inwestycji wraz z odpowiednią koncepcją funkcjonowania oraz wykorzystania i utrzymania rezultatów projektu w przyszłości. Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu Dokument ten będzie podlegał wnikliwej analizie pod kątem zgodności i adekwatności wykorzystania wytworzonej infrastruktury zgodnie z celami XIII osi priorytetowej * UWAGA: jako odpowiednią decyzję można uznać także akt publikowany w oficjalnych dziennikach urzędowych, w takim wypadku radca prawny lub notariusz powinien poświadczyć na kopii że dany akt obowiązuje 10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 10. Strategia rozwoju uczelni lub inny dokument o charakterze planistycznym (obowiązujący w chwili składania wniosku) np. uchwały Senatu w sprawie inwestycji planowanych na kolejne lata. Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu lub fragmentów dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem – jeżeli dokument nie zawiera wymaganych danych uczelnia powinna dostosować do wymogów konkursu lub opracować równorzędny dokument zawierający wymagane elementy Dokumenty te powinny odnosić się do celów projektu i kierunków rozwoju szkoły W dokumentacji Wnioskodawca powinien wykazać , że opisane przedsięwzięcie nie jest działaniem o charakterze pojedynczym, a stanowi element przemyślanej polityki rozwoju. Wymagane będzie przedstawienie rozwoju szkoły wyższej, szczególnie w zakresie bazy dydaktycznej i infrastruktury informatycznej. Plan/Strategia powinien dotyczyć m.in. rozwoju oraz unowocześnienia kierunków kształcenia, w szczególności tych priorytetowych dla PO IiŚ, obejmować plany informatyzacji uczelni, przedsięwzięcia związane  z rozwojem i modernizacją infrastruktury. 11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 11. Dokumentacja pozwalająca na weryfikację stopnia gotowość projektu (dokumentacja ta jest składana fakultatywnie, jeżeli Wnioskodawca nie dostarczy dokumentów, nie otrzyma punktów na ocenie merytorycznej I stopnia) kopia opublikowanego przed datą złożenia wniosku podpisanego przez uprawnioną osobę ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania objęte treścią wniosku. kopia pozwolenia na użytkowanie budynków kopia posiadanych decyzji o pozwoleniu na budowę (dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie), kopia fragmentu dziennika budowy potwierdzająca rozpoczęcie prac budowlanych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu budowy (skopiowane powinny być części zawierające dane identyfikacyjne inwestycji – adres, nr ew. działki, nazwisko kierownika budowy, zakres prac objętych wpisem, podpis osoby dokonującej wpisu) kopie protokołów odbiorów częściowych związanych z rozpoczętą budową (kopia protokołów) projekt zagospodarowania działki lub terenu przylegającego do realizowanej inwestycji Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentów (bez załączników) W przypadku kopii posiadanych decyzji o pozwoleniu na budowę, punkty są przyznane za posiadanie pozwolenia na budowę dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego Wnioskiem a w przypadku projektu realizowanego etapowo za posiadanie co najmniej drugiego pozwolenia. 12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 12. Porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (jeżeli dotyczy) Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu Porozumienie powinno być zawarte między Wnioskodawca a innym podmiotem wskazanym przez Wnioskodawcy do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Porozumienie powinno zawierać: upoważnienie dla danego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu. procedurę zawierania umów przez podmiot upoważniony przez Wnioskodawcy . sposób dokumentowania i rozliczania wydatków Porozumienie powinno być dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie kopii poświadczonej przez za zgodność z oryginałem. Na porozumieniu powinny znaleźć się podpisy zarówno Wnioskodawcy jak i podmiotu przez niego upoważnionego. 13. Deklaracja wnioskodawcy – część A* Oryginał dokumentu – należy wydrukować i podpisać właściwą część deklaracji. Nie wolno ingerować w jej treść poza określonymi w niej skreśleniami * UWAGA: w przypadku projektów z listy indykatywnej składana jest całość dokumentacji (poza kilkoma wyjątkami), więc należy wypełnić od razu całą Deklarację wnioskodawcy (zgodnie z opisem w następnym slajdzie) 13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część A – wypełniana na I etapie oceny, przez wszystkich Wnioskodawców – zawiera wszystkie niezbędne i wynikające z wytycznych oświadczenia Część B – wypełniana na II etapie oceny, przez Wnioskodawców, którzy nie zakończyli realizacji projektu w chwili składania wniosku o dofinansowanie (niezależnie od tego czy rozpoczęli jego realizację, czy dopiero do niej przystąpią) – zawiera oświadczenia, których składanie przez projekty już zakończone jest bezcelowe, ponieważ dotyczą elementów, których nie można wprowadzić po zakończeniu projektu Część C – wypełniana na II etapie oceny – tę część wypełniają tylko Wnioskodawcy, którzy rozpoczęli realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – dotyczy projektów zaawansowanych finansowo – złożenie oświadczenia o poddaniu się kontroli jest niezbędne ponieważ Wnioskodawcy nie posiadają jeszcze Umowy o dofinansowanie, w której zobowiązują się do poddania kontroli a konieczność jej przeprowadzenia wynika wprost z wytycznych Część D – wypełniana na II etapie oceny – ta część jest wypełniana tylko w przypadku, gdy podmiot inny niż Wnioskodawca poniósł część wydatków (które Beneficjent planuje zadeklarować jako kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a jednocześnie Beneficjent nie wskazuje tego podmiotu jako upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Część E – wypełniana na II etapie oceny – wypełniają tylko Wnioskodawcy, którzy zrealizowali projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – zgodnie z wytycznymi MRR niezbędne jest posiadanie procedur archiwizowania dokumentów, zaś wprowadzenie innych procedur do projektu zakończonego jest niemożliwe i nie będzie wymagane 14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część A – wypełniana na I etapie oceny, przez wszystkich Wnioskodawców – zawiera wszystkie niezbędne i wynikające z wytycznych oświadczenia Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. W imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni zobowiązuję się do przestrzegania zakazu podwójnego finansowania rozumianego jako niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. Oświadczam, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330). Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia reguluje w terminie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część A – wypełniana na I etapie oceny, przez wszystkich Wnioskodawców – zawiera wszystkie niezbędne i wynikające z wytycznych oświadczenia W imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni, zobowiązuję się do udzielania informacji na potrzeby ewaluacji (ocen) przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną w okresie realizacji projektu oraz w ciągu 5 lat po jego zakończeniu. W imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni zobowiązuję się do utrzymania rezultatów projektu w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji. W imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni zobowiązuję się do przeznaczania powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury do celów dydaktycznych. Oświadczam, że środki trwałe objęte zakresem projektu nie były współfinansowane ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych) w ciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu danego środka przez reprezentowaną przeze mnie uczelnię1, Oświadczam, iż treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie jest tożsama z treścią i strukturą elektronicznej wersji tego dokumentu Oświadczam, że wydatki poniesione przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie – o ile dotyczy) zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków i Beneficjent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich prawidłowość. 1 Zgodnie z wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część A – wypełniana na I etapie oceny, przez wszystkich Wnioskodawców – zawiera wszystkie niezbędne i wynikające z wytycznych oświadczenia W imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni zobowiązuję się do zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie płynności projektu oraz na ewentualne wydatki niekwalifikowane. Oświadczam, że jednostka organizacyjna reprezentowanej przeze mnie uczelni posiada /nie posiada* uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia jest/nie jest zobowiązana do stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych (PZP)* Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia będzie/nie będzie mogła odzyskać poniesiony ostatecznie podatek VAT* W imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia posiada/nie posiada tytuł prawny – własność/użytkowanie wieczyste/użytkowanie/najem/dzierżawa/trwały zarząd - dla całości gruntów na których zostanie zrealizowana inwestycja* * niepotrzebne skreślić 17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część B – wypełniana na II etapie oceny, przez Wnioskodawców, którzy nie zakończyli realizacji projektu w chwili składania wniosku o dofinansowanie (niezależnie od tego czy rozpoczęli jego realizację, czy dopiero do niej przystąpią) – zawiera oświadczenia, których składanie przez projekty już zakończone jest bezcelowe, ponieważ dotyczą elementów, których nie można wprowadzić po zakończeniu projektu Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia posiada odrębny system księgowy lub stosuje odpowiedni kod księgowy dla wszystkich operacji finansowych związanych z projektem. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia posiada i stosuje procedury dotyczące: weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową; przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego; archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie instytucja posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk/osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu. 18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część C – wypełniana na II etapie oceny – tę część wypełniają tylko Wnioskodawcy, którzy rozpoczęli realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wyrażam zgodę na poddanie się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (jeśli dotyczy) 19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część D – wypełniana na II etapie oceny – ta część jest wypełniana tylko w przypadku, gdy podmiot inny niż Wnioskodawca poniósł część wydatków (które Beneficjent planuje zadeklarować jako kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a jednocześnie Beneficjent nie wskazuje tego podmiotu jako upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanylch. Oświadczam, że wydatki poniesione przez ……………………………………………… (należy podać nazwę podmiotu) zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków i reprezentowana przeze mnie uczelnia przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich prawidłowość. 20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Część E – wypełniana na II etapie oceny – wypełniają tylko Wnioskodawcy, którzy zrealizowali projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – zgodnie z wytycznymi MRR niezbędne jest posiadanie procedur archiwizowania dokumentów, zaś wprowadzenie innych procedur do projektu zakończonego jest niemożliwe i nie będzie wymagane Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie uczelnia posiada i stosuje procedury dotyczące archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji PO IiŚ oraz 3 lat od zamknięcia PO IiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. 21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 14. Sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy za ostatni (zamknięty )rok obrachunkowy Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu. Załącznik ten ma umożliwić ocenę czy kondycja finansowa Wnioskodawcy pozwoli na realizację projektu i zapewnienie płynności finansowej na etapie realizacji projektu - sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy za ostatni rok obrotowy sporządzone w sposób określony w Ustawie o rachunkowości na dzień bilansowy (koniec roku obrachunkowego lub dzień zamknięcia ksiąg. Powinno zawierać bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przepływów pieniężnych. 22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 15. Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko: Dla przedsięwzięć zaliczanych do Aneksu I Dyrektywy 85/337/EWG należy załączyć: Zezwolenie na inwestycję (zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych); Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie ooś – dokument będący w obrocie prawnym. Dla przedsięwzięć zaliczanych do Aneksu II Dyrektywy 85/337/EWG należy załączyć: Jeżeli stwierdzono obowiązek sporządzenia raportu OOŚ: Zezwolenie na inwestycję (zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych);  Jeżeli niestwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu OOŚ: Postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu ooś; Opis przeprowadzonej procedurę (należy opisać w jaki sposób prowadzono procedurę i przedstawić argumenty w oparciu o wszystkie kryteria zawarte z Aneksie III nawet wtedy, kiedy w uzasadnieniu postanowienia organ tego zaniedbał).  Dokumentacja Natura 2000: Jeżeli stwierdzono, że istnieje prawdopodobieństwo wywierania negatywnego wpływu na NATURA 2000: Streszczenie wniosków wynikających z oceny przeprowadzonych zgodnie z art. 6(3) dyrektywy siedliskowej lub Jeśli uznano za konieczne podjęcie środków kompensacyjnych na podstawie art. 6(4) – kopie formularza zgłoszenia do KE na mocy dyrektywy siedliskowej. Jeżeli nie stwierdzono prawdopodobieństwa wywierania negatywnego wpływu na NATURA 2000: Wypełnione przez właściwą instytucję zaświadczenie z załącznika do wniosku dot. Obszarów NATURA 2000; Mapę w skali 1: lub zbliżonej ze wskazaniem lokalizacji przedsięwzięcia.: Kopia dokumentów wymienionych na liście załączników poświadczona za zgodność z oryginałem UWAGA: ocena oddziaływania na środowisko będzie tematem odrębnego warsztatu 23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 16. Dokumentacja techniczna projektu (wyciąg): kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/kopia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Kopia dokumentów wymienionych na liście załączników poświadczona za zgodność z oryginałem w następującym zakresie: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/kopia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wnioskodawca powinien załączyć cały dokument wraz z załącznikami 24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 16. Dokumentacja techniczna projektu (wyciąg): projekty architektoniczno-budowlane dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie, C.D. Kopia dokumentów wymienionych na liście załączników poświadczona za zgodność z oryginałem w następującym zakresie: projekty architektoniczno-budowlane - Wnioskodawca powinien załączyć następujące elementy projektu / projektów: Spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii - numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień Opis techniczny (bez szczegółowych wyliczeń konstrukcyjnych), zawierający: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość; formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy ogólne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną (stanu istniejącego) sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; rozwiązania instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. infrastruktury ICT) Część rysunkową zawierającą: elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji; rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia: b)  instalacje i urządzenia telekomunikacyjne (infrastruktura ICT) części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach 25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 16. Dokumentacja techniczna projektu (wyciąg): projekt zagospodarowania działki lub terenu przylegającego do realizowanej inwestycji (jeżeli dotyczy), C.D. c) projekt zagospodarowania działki lub terenu przylegającego do realizowanej inwestycji- Wnioskodawca powinien załączyć następujące elementy (jeśli posiada tytuł prawny do tego terenu): W części opisowej Projektu zagospodarowania działki lub terenu: przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów; istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Inne dane o ile mogą mieć wpływ na kwalifikowalność wydatków (np. odnośnie wpisu do rejestru zabytków, wpływu eksploatacji górniczej) W części rysunkowej Projektu zagospodarowania działki lub terenu: orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata; granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary 26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 16. Dokumentacja techniczna projektu (wyciąg): kopie decyzji pozwolenia na budowę (dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie), kopia umowy podpisanej z wykonawcą (załączana w przypadku umów typu zaprojektuj i wybuduj), wyciąg z dokumentacji przetargowej dla zakresu robót budowlanych objętych pozwoleniami . C.D. d) Program Funkcjonalno – użytkowy - cały dokument wraz z załącznikami przygotowany w formie opisanej w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (niezależnie od tego czy stosuje PZP) kopie decyzji pozwolenia na budowę (dla całości zamierzenia inwestycyjnego wskazanego we Wniosku o dofinansowanie - wszystkich etapów inwestycji) umowa zawarta z wykonawcą (dla umów typu zaprojektuj i wybuduj) - Wnioskodawca powinien załączyć cały dokument wyciąg z dokumentacji przetargowej : dla zakresu robót budowlanych objętych pozwoleniami ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia - część opisowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia 27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Co w praktyce należy przedłożyć w ramach projektu architektoniczno – budowlanego ? Należy dołączyć spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii - numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień część ogólną w całości projekt zagospodarowania terenu (z częścią rysunkową ale bez plansz uzbrojenia terenu) część architektoniczną (wraz z kompletnym składem rysunków) inne części projektu o ile zostały w nim przewidziane (np. część technologiczną), Nie należy dołączać następujących elementów projektu: oświadczeń projektantów zaświadczeń o uprawnieniach architektonicznych części konstrukcyjnej projektu częściu dot. ochrony p-poż części dot. instalacji sanitarnych części dot. instalacji elektrycznych i teletechnicznych (chyba że zawiera wyodrębnione elementy infrastruktury ICT) części drogowej 28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 17. Procedura zawierania umów przez Wnioskodawcę Opracowuje Wnioskodawca – kopia dokumentu opracowanego zgodnie z poniższym opisem W przypadku Wnioskodawców (lub innych podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych (zgodnie z Deklaracją Wnioskodawcy) należy przedstawić tryb postępowania w przypadku zawierania umów: których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 ustawy Pzp, nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp i dotyczących usług wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe, do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art a ustawy Pzp. Opis (nie więcej niż dwie strony w formacie A4), powinien zawierać zatwierdzony do stosowania przez upoważnioną osobę tryb postępowania np. przewidujący dokonanie rozeznania rynku, polegającego na rozesłaniu zapytań ofertowych do kilku potencjalnych wykonawców (dopuszcza się drogę elektroniczną) z wyznaczeniem terminu na przedstawienie oferty i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ na podstawie art. 4 ustawy PZP należy zawierać umowy w sposób oszczędny i celowy, zachowując przy tym formę pisemną, chyba, że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej. Ponadto, jeżeli ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej, zawarcie umowy może być także potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. zakup biletów kolejowych, autobusowych). Należy uwzględnić konieczność udokumentowania przestrzegania zasad, o których mowa powyżej (tj. przechowywania pełnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy, w tym kopii ofert, które nie zostały wybrane oraz wysłanych zapytań ofertowych). W przypadku Wnioskodawców (lub innych podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) nie stosujących ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z oświadczeniem nr 1)) należy przedstawić: 29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 17. Procedura zawierania umów przez Wnioskodawcę a) informację o trybie zawierania wszystkich, z zastrzeżeniem punktu b), umów w formie pisemnej oraz stosując tryb przetargu o którym mowa w art. 701 – 705 K.c, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy, z uwzględnieniem następujących zasad: jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w prasie, Internecie lub siedzibie Wnioskodawcy, w zależności od wartości i rodzaju zamówienia. Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym zawarciu umowy podejmuje Wnioskodawca; niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych; równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające: posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce, posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, odpowiednich terminów, w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty, przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie Wnioskodawcy z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Informacja ta powinna przedstawiać w sposób zwięzły i rzeczowy zatwierdzony do stosowania przez upoważnioną osobę tryb postępowania przy zawieraniu umów zapewniający wypełnienie ww. zasad (nie więcej niż dwie strony w formacie A4). 30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 17. Procedura zawierania umów przez Wnioskodawcę b) tryb postępowania w przypadku zawierania umów: których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 ustawy Pzp, nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp i dotyczących usług wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe, do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art a ustawy Pzp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ umowy, o których mowa w pkt b) należy zawierać w sposób oszczędny i celowy, zachowując przy tym formę pisemną, chyba, że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej. Ponadto, jeżeli ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej, zawarcie umowy może być także potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. zakup biletów kolejowych, autobusowych). Zatem w przypadku opisanym w pkt b) należy krótko przedstawić zatwierdzony do stosowania przez upoważnioną osobę tryb postępowania zapewniający wypełnienie ww. zasad (nie więcej niż dwie strony w formacie A4), np. przewidujący dokonanie rozeznania rynku, polegającego np. na rozesłaniu zapytań ofertowych do kilku potencjalnych wykonawców (dopuszcza się drogę elektroniczną) z wyznaczeniem terminu na przedstawienie oferty i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Należy uwzględnić konieczność udokumentowania przestrzegania zasad, o których mowa powyżej (tj. przechowywania pełnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy, w tym kopii ofert, które nie zostały wybrane oraz wysłanych zapytań ofertowych). 31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 18. Zestawienie rzeczowo–wartościowe wyposażenia zakupywanego w ramach Projektu (zawierające co najmniej typ, rodzaj i główne parametry zakupywanego sprzętu; sporządzone w ujęciu jednostkowym). Opracowuje Wnioskodawca – oryginał –dokumentu zgodnie z formatem przedstawionym w załączniku do niniejszej instrukcji pt. „Zestawienie rzeczowo-wartościowego 32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 19. Kopie dokumentów potwierdzające tytuł prawny do wszystkich nieruchomości na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte Wnioskiem o dofinansowanie Kopia następujących dokumentów w zależności od posiadanego tytułu prawnego: Prawa rzeczowe: Własność (odpis księgi (ksiąg) wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany, a do czasu założenia KW akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna; w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości). Użytkowanie wieczyste (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy oddającej grunt w użytkowanie wieczyste. Umowa powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu). Użytkowanie (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy oddającej grunt w użytkowanie. Umowa powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu). Umowy nazwane: Najem (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy najmu gruntów/budynków, jeżeli Beneficjent jest najemcą tych gruntów lub budynków. W obu przypadkach, umowa najmu powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu). Dzierżawa (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy dzierżawy gruntów/budynków, jeżeli Beneficjent jest dzierżawcą tych gruntów lub budynków. W obu przypadkach, umowa dzierżawy powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu). Trwały zarząd (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu, o ile ustanowienie trwałego zarządu nastąpiło na podstawie decyzji. Trwały zarząd powinien być ustanowiony na czas nieokreślony lub na czas określony na okres minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu). 33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 20. Deklaracja Wnioskodawcy – części B, C i D Oryginał dokumentu – należy wydrukować całą deklarację, podpisać właściwą część, strony zawierające części nie dotyczące Wnioskodawcy należy przekreślić i parafować. Nie wolno ingerować w treść deklaracji poza określonymi w niej skreśleniami. 21. Uaktualnione Studium Wykonalności Opracowuje beneficjent – składane o ile Wnioskodawca dokonał zmian w Studium Wykonalności. Należy przygotować w formie wyciągu (z zakresem wprowadzonych zmian) zawierającego co uaktualnioną analizę finansową i ekonomiczną (pozostałe części SW nie będą podlegać analizie). Uaktualnienie SW powinno zawierać aktywne formularze arkusza kalkulacyjnego (dołączone do wersji elektronicznej wniosku) Załącznik dostarczany o ile zmiany w założeniach finansowych projektu przekraczają 10% 22. Uaktualniony Harmonogram realizacji projektu Oryginał dokumentu - składany o ile Wnioskodawca dokonał zmian w Harmonogramie realizacji projektu. Należy przygotować zgodnie z formatem przedstawionym w załączniku zawierającym aktualne dane (po wypełnieniu tabeli poszczególne czasokresy należy zaznaczyć kolorem tworząc wykres Gantt’a). Harmonogram realizacji projektu powinien zawierać aktywne formularze arkusza kalkulacyjnego (dołączone do wersji elektronicznej wniosku) 34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

35 Składanie dokumentacji w etapach
Podział na etapy dotyczy projektów składanych w trybie konkursowym oraz indywidualnym (zgodnie z pre-umową) przez Wnioskodawców, którzy uzyskali pierwsze pozwolenie na budowę (ale nie posiadają jeszcze pozwolenia na całość zamierzenia inwestycyjnego objętego Wnioskiem o dofinansowanie). Podział załączników na etapy jest określony w instrukcji do wniosku UWAGA: Wnioskodawcy składający dokumentację w drugim etapie, oprócz niżej wymienionych załączników składają także aktualizację Wniosku o dofinansowanie oraz części załączników składanych na I etapie oceny (informacja o aktualizacji załączników w dalszej części prezentacji) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008 35

36 Etap ostatecznej oceny
Tryb konkursowy i indywidualny z uzyskanym pierwszym pozwoleniem na budowę Etapy oceny Tryb indywidualny z uzyskanym pozwoleniem na budowę dla całości zamierzenia inwestycyjnego Kryteria: - formalne (tak/nie) formalne dodatkowe (tak/nie) merytoryczne I stopnia (pkt) Preselekcja Ocena jednoetapowa Kryteria: merytoryczne II stopnia (tak/nie) Etap ostatecznej oceny Jk Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008 36

37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Załączniki do etapu ostatecznej oceny Tryb konkursowy i indywidualny z uzyskanym pierwszym pozwoleniem na budowę Tryb indywidualny z uzyskanym pozwoleniem na budowę dla całości zamierzenia inwestycyjnego Załączniki do preselekcji Całość dokumentacji składana jednocześnie Dokumentacja składana w 2 etapach Aktualizacja Wniosku i niektórych załączników z etapu preselekcji Wnioskodawcy składają więc taka samą dokumentację – drobne różnice dotyczą jedynie aktualizacji załączników oraz dokumentacji technicznej, która w trybie dwuetapowym nie musi być pełna 37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

38 Dziękuję za uwagę Szkolenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 38 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008


Pobierz ppt "Hubert Mrozowski Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01"

Podobne prezentacje


Reklamy Google