Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 1 Inwestycje budowlane ze środków publicznych Strategia przygotowania inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 1 Inwestycje budowlane ze środków publicznych Strategia przygotowania inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 1 Inwestycje budowlane ze środków publicznych Strategia przygotowania inwestycji

2 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 2 Inwestycje budowlane = roboty budowlane Roboty budowlane są to prace dotyczące obiektów budowlanych (budynków, budowli) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Roboty budowlane wykonywane są w oparciu o projekt. Zamówienie inwestycji budowlanej odbywa się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 3 Zakres robót budowlanych może obejmować wykonanie: 1. Dokumentacji projektowej; 2. Robót budowlanych; 3. Próby montażowe; 4. Rozruchy; 5. Rozruch technologiczny. Przedmiotem innego, dodatkowego zamówienia może być eksploatacja obiektów powstałych w procesie inwestycyjnym.

4 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 4 Strategia przygotowania, projektu do współfinansowania z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko: inwestycji, wniosku o dofinansowanie, zarządzanie w okresie przygotowania wniosku, realizacji projektu, kontrola i monitorowanie

5 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 5 W jednostkach, samorządach dysponujących środkami publicznymi wzrasta świadomość, iż pozyskiwanie funduszy pomocowych na realizację projektów, na inwestycje budowlane, jest końcem długiego procesu. Wsparcie jest udzielane przede wszystkim procesom dobrze dokumentowanych potrzeb. Projekt musi tworzyć warunki trwałego zaspokojenia potrzeb społecznych.

6 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 6 Strategia przygotowania inwestycji budowlanej polega na optymalnym wykorzystaniu czasu na przygotowanie inwestycji

7 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 7 Strategia przygotowania inwestycji Organizacja i zarządzanie w okresie przygotowania inwestycji: 1.Precyzyjne określenie podziału zadań i obowiązków pomiędzy realizatorami inwestycji, 2.Przygotowanie umowy/zakresów obowiązków w zakresie: Podziału zadań i obowiązków Gwarancji rzeczowego i terminowego wykonania zobowiązań 3.Podjęcie decyzji o powołaniu jednostki przygotowującej inwestycję budowlaną z precyzyjnym określeniem jej zadań.

8 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 8 Strategia przygotowania inwestycji Organizacja i zarządzanie w okresie przygotowania wniosku – JPDW: 1.Wybór kierownika jednostki; 2.Opracowanie procedur pracy; 3.Kompletacja kompetentnej kadry !!! 4.Określenie preliminarza kosztów funkcjonowania !!!; 5.Określenie preliminarza kosztów związanych z przygotowaniem projektu; 6.Określenie budżetów i wieloletnich planów inwestycyjnych

9 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 9 Strategia przygotowania inwestycji Diagnoza sytuacji Ocena stanu posiadania i aktualności terenów objętych procesem inwestycyjnym w świetle ustawy. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cel: wszczęcie procedury zmian MPZP dla lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Cel: Uzyskanie wskazania lokalizacyjnego inwestycji celu publicznego Uzyskanie prawa do regulacji spraw terenowo prawnych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

10 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 10 Strategia przygotowania inwestycji Bieżąca diagnoza sytuacji - potrzeby 1.Przygotowanie w systemie numerycznym aktualnych podkładów do projektowania 2.Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego 3.Wykonanie wykazu terenów i ich właścicieli dla podjęcia działań uzyskania praw do prowadzenia inwestycji w formie czasowego zajęcia terenów z określeniem: obszarów zajętości wynikających z technologii wykonania robót, terminów i czasookresów zajętości, określeniem fizycznych szkód, fizycznych odtworzeń, szacunkowych, łącznych kosztów zajętości i odtworzeń.

11 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 11 Strategia przygotowania inwestycji Bieżąca diagnoza sytuacji - potrzeby 4.Wykonanie wykazu terenów i ich właścicieli dla podjęcia działań uzyskania praw do prowadzenia inwestycji w formie wykupów - wywłaszczeń terenów z określeniem: wszczęcie procedury podziałów nieruchomości analiza rynku nieruchomości wykonanie wyceny nabywanych nieruchomości przeprowadzenie procedury zmiany sposobów użytkowania gruntów i określenie kosztów tych zmian (wylesienia, odrolnienia lub innych zmian) analiza Ksiąg Wieczystych dla określenia stanów prawnych nieruchomości wykupy – wywłaszczenia nieruchomości

12 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 12 Strategia przygotowania inwestycji Bieżąca diagnoza sytuacji 5.Ocena kompletności danych wyjściowych do wykonania dokumentacji projektowej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego). Wykonanie w pierwszej kolejności, pilnie, projektu budowlanego dla Projektu– cel działania: ostateczne określenie lokalizacji infrastruktury dla potrzeb inwestycji, czynniki energetyczne dla potrzeb inwestycji np. zasilanie energetyczne pacu budowy, umożliwienie aktualizacji MPZP, regulacji stanów prawnych nieruchomości, przygotowania wniosku o decyzję - wskazanie lokalizacyjne inwestycji celu publicznego,

13 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 13 Strategia przygotowania inwestycji Bieżąca diagnoza sytuacji 6.Ocena kompletności danych wyjściowych do wykonania projektu budowlanego, dla potrzeb Projektu (cd): przygotowanie raportu z oddziaływania inwestycji na środowisko w czasie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i przyszłej eksploatacji przygotowanie wniosku o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wprowadzenie uwarunkowań środowiskowych do dokumentacji projektowej przygotowanie wniosku o decyzję - pozwolenia na budowę Analiza rynku usług doradczych i robót budowlanych oraz dostaw analiza kosztów inwestycyjnych dla potrzeb analiz finansowych i ekonomicznych w Studium Wykonalności, Wniosku o współfinansowanie Projektu oraz określenia wartości przetargu przygotowanie SIWZ dla przeprowadzenia postępowania przetargowego

14 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 14 Strategia przygotowania inwestycji 7. Analiza warunków realizacji inwestycji lokalizacja zapleczy budów – prawo do terenu, media dla zapleczy budów, wykonywanie przyłączy miejsca zagospodarowania wyporu ziemi z budów ewentualna wymiana gruntów odwodnienia w czasie realizacji robót, zasilania energetyczne, itp

15 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 15 Strategia przygotowania inwestycji Bieżąca diagnoza sytuacji 8. Analiza warunków i kosztów ubocznych realizacji inwestycji odszkodowania za czasowe zajęcia terenów odszkodowania za utracone korzyści z eksploatacji nieruchomości odszkodowania za usunięcie zieleni odszkodowania za likwidację składników budowlanych odtworzenia organizacja ruchu na drogach publicznych prowadzenie robót na nieruchomościach stanowiących własność prywatną w okresie czasowych zajęć terenu bezpieczeństwo prowadzenia robót

16 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 16 Strategia przygotowania inwestycji Bieżąca diagnoza sytuacji 9.Łączne koszty realizacji inwestycji, w tym: Łącznie koszty kwalifikowane Łącznie koszty niekwalifikowane 10.Analiza rynku pieniężnego 11.Projekt podziału zakresu projektu na kontrakty. Opracowanie Listy przetargów i Harmonogramu Przetargów 10.Opracowani Harmonogramu Realizacji Projektu 11.Opracowanie Planu Płatności

17 Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Inwestycje budowlane ze środków publicznych 13.03.2008 Jerzy Jacek Rybiński 1 Inwestycje budowlane ze środków publicznych Strategia przygotowania inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google