Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901 Przewodnik po kryteriach w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ (Kryteria merytoryczne II stopnia) Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901 Przewodnik po kryteriach w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ (Kryteria merytoryczne II stopnia) Anna."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901 Przewodnik po kryteriach w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ (Kryteria merytoryczne II stopnia) Anna Kula Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200902 Kryteria wyboru projektów Kryteria merytoryczne II stopnia Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria formalne

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200903 1.Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załącznika 1.1 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej 1.2 Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku 1.3 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności 2. Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/ działania PO IiŚ 3. Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów 4. Trwałość projektu 5. Wykonalność finansowa projektu 6. Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia 1.Pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równości szans 2.Zachowanie neutralności technologicznej Kryteria merytoryczne II stopnia

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200904 1.Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załącznika OPIS KRYTERIUM Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki przygotowane zgodnie z Instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Instrukcja przygotowania załączników w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ. Kryteria merytoryczne II stopnia

5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200905 Kryteria merytoryczne II stopnia 1.1 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej OPIS KRYTERIUM Sprawdzana jest zgodność z wytycznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (gdy mają zastosowanie), spójność i czytelność przyjętych dodatkowych założeń, poprawność dokonanych wyliczeń w szczególności wyliczeń mających wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki finansowej.

6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200906 1.1 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności oraz niezbędne uaktualnienie w formie wyciągu z głównych dokumentów analitycznych oraz finansowych (jeżeli takie uzupełnienie jest niezbędne) Rozdział 9 – Analiza finansowa Rozdział 10 – Analiza społeczno - ekonomiczna Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. C Wyniki studium wykonalności pkt. E Analiza kosztów i korzyści pkt. H Plan finansowania Kryteria merytoryczne II stopnia

7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200907 1.2 Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku OPIS KRYTERIUM Ocena polegać będzie na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w tym dokumentacji technicznej. Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania projektu (np. studium wykonalności). Różnice pomiędzy dokumentami przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje a dokumentem ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjaśnienie przyczyn różnic oraz zaktualizowanie informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie, w szczególności tych mających wpływ na wysokość dofinansowania. Kryteria merytoryczne II stopnia

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200908 1.2 Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności oraz niezbędne uaktualnienie w formie wyciągu z głównych dokumentów analitycznych oraz finansowych (jeżeli takie uzupełnienie jest niezbędne) Rozdział 8 - Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia Rozdział 9 -Analiza finansowa Rozdział 10 -Analiza społeczno-ekonomiczna Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. C Wyniki studium wykonalności Pkt. D Harmonogram pkt. E Analiza kosztów i korzyści pkt. H Plan finansowania Kryteria merytoryczne II stopnia

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200909 1.3 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Kryteria merytoryczne II stopnia OPIS KRYTERIUM Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ, w tym zgodność z zasadą niezbędności wydatku dla realizacji projektu. Ponadto weryfikowana jest zasadność przypisania do wydatków kwalifikowalnych tych wydatków, dla których, zgodnie z Wytycznymi, warunkiem koniecznym dla ich uznania za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie.

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200910 1.3 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Załącznik (nr 12) Porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (jeżeli dotyczy) Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. B.4.1a) Opis projektu pkt. H.1 Podział kosztów Załącznik (nr 18) Zestawienie rzeczowo – wartościowe wyposażenia zakupywanego w ramach Projektu (zawierające co najmniej typ, rodzaj i główne parametry zakupywanego sprzętu sporządzone w ujęciu jednostkowym) Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 6.3 - Sformułowanie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia Kryteria merytoryczne II stopnia

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200911 2. Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/ działania PO IiŚ OPIS KRYTERIUM W zależności od priorytetu/działania/typu projektu udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Szczegółową listę wymaganych dokumentów określa instytucja organizująca konkurs w ogłoszeniu o konkursie. Kryteria merytoryczne II stopnia

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200912 2. Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/ działania PO IiŚ Ź RÓDŁO DANYCH Załącznik (nr 16) Dokumentacja techniczna projektu (wyciąg): –kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/kopia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, –projekty architektoniczno-budowlane, –program funkcjonalno-użytkowy (jeżeli dotyczy), –kopia decyzji pozwolenia na budowę (dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie), –kopia umowy podpisanej z wykonawcą (załączana w przypadku umów typu zaprojektuj i wybuduj), –wyciąg z dokumentacji przetargowej dla zakresu robót budowlanych objętych pozwoleniami. Kryteria merytoryczne II stopnia

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200913 3. Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów OPIS KRYTERIUM Czy beneficjent posiada procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem (w przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach PO IiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Beneficjent powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w Wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ). Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy Beneficjent przedstawi procedury wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w PO IiŚ. Kryteria merytoryczne II stopnia

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200914 3. Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów Ź RÓDŁO DANYCH Załącznik (nr 17) Procedura zawierania umów przez Beneficjenta Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 4.2 – Organizacyjna wykonalność inwestycji Kryteria merytoryczne II stopnia

15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200915 4. Trwałość projektu OPIS KRYTERIUM Zdolność do utrzymania produktów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji. Kryteria merytoryczne II stopnia

16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200916 4. Trwałość projektu Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. B.4.1a) Opis projektu pkt. C Wyniki studium wykonalności Pkt. E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu Załącznik (nr 19) Kopie dokumentów potwierdzające tytuł prawny do wszystkich nieruchomości, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte Wnioskiem o dofinansowanie Oświadczenie (Deklaracja Wnioskodawcy) Oświadczenie Beneficjenta o zobowiązaniu się do utrzymania rezultatów projektu w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji Kryteria merytoryczne II stopnia

17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200917 4. Trwałość projektu c.d. Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 5.2 - Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia obecnie i co najmniej w okresie wymaganej trwałości rezultatów projektu Rozdział 8.3 - Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej przedsięwzięcia Oświadczenie (Deklaracja Wnioskodawcy) Beneficjenta o zobowiązaniu się do udzielania informacji na potrzeby ewaluacji (ocen) przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną w okresie realizacji projektu oraz w ciągu 5 lat po jego zakończeniu Kryteria merytoryczne II stopnia

18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200918 5. Wykonalność finansowa projektu Kryteria merytoryczne II stopnia OPIS KRYTERIUM Sytuacja finansowa beneficjenta nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu.

19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200919 5. Wykonalność finansowa projektu Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. C Wyniki studium wykonalności pkt. E Analiza kosztów i korzyści pkt. H Plan finansowania Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności oraz niezbędne uaktualnienie w formie wyciągu z głównych dokumentów analitycznych oraz finansowych (jeżeli takie uzupełnienie jest niezbędne) Rozdział 8.2 - Plan finansowania przedsięwzięcia Rozdział 9 – Analiza finansowa Rozdział 10 – Analiza społeczno – ekonomiczna Załącznik (nr 14) Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za ostatni rok obrachunkowy Kryteria merytoryczne II stopnia

20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200920 5. Wykonalność finansowa projektu c.d. Załącznik (nr 14) Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za ostatni rok obrachunkowy Oświadczenie (Deklaracja Wnioskodawcy) Oświadczenie Beneficjenta, że reprezentowana przez niego uczelnia reguluje w terminie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publiczno prawnych Kryteria merytoryczne II stopnia

21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200921 6. Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną OPIS KRYTERIUM Kryterium jest spełnione, jeżeli z dokumentacji wynika, iż tam, gdzie to mogło mieć uzasadnienie racjonalne zużycie energii, efektywność energetyczna, użycie energii ze źródeł odnawialnych, działania redukujące i kompensacyjne, jak również promocja niskowęglowych rozwiązań, zostały wzięte pod uwagę przy wyborze wariantów lub na innym właściwym etapie przygotowania projektu, lub opisano proces, w ramach którego będą te elementy brane pod uwagę na dalszych etapach. KRYTERIUM JEST RÓWNIEŻ SPEŁNIONE W PRZYPADKU, KIEDY TYP PROJEKTU WSKAZUJE NA NIEWIELKI EWENTUALNY WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DANEGO TYPU PROJEKTÓW. Kryteria merytoryczne II stopnia

22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200922 6. Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną Ź RÓDŁO DANYCH Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 8 – Plan wdrożeni i funkcjonowania przedsięwzięcia Załącznik (nr 16) Dokumentacja techniczna projektu (wyciąg): –kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/kopia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –projekty architektoniczno-budowlane –program funkcjonalno-użytkowy (jeżeli dotyczy), –kopia decyzji pozwolenia na budowę (dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie), –kopia umowy podpisanej z wykonawcą (załączana w przypadku umów typu zaprojektuj i wybuduj), –wyciąg z dokumentacji przetargowej dla zakresu robót budowlanych objętych pozwoleniami. Kryteria merytoryczne II stopnia

23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200923 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska OPIS KRYTERIUM Weryfikacja pełnej dokumentacji zgodnie z wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/ Kryteria merytoryczne II stopnia

24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200924 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska Załącznik (nr 15) Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko: Dla przedsięwzięć zaliczanych do Aneksu I Dyrektywy 85/337/EWG należy załączyć: –Zezwolenie na inwestycję (zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) –Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie ooś – dokument będący w obrocie prawnym Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. F Ocena wpływu oddziaływania na środowisko Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 7 – Analiza oddziaływania na środowisko Kryteria merytoryczne II stopnia

25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200925 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska c.d. Załącznik (nr 15) c.d. Dla przedsięwzięć zaliczanych do Aneksu II Dyrektywy 85/337/EWG należy załączyć: –Jeżeli stwierdzono obowiązek sporządzenia raportu OOŚ: –Zezwolenie na inwestycję (zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) –Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie ooś – dokument będący w obrocie prawnym –Jeżeli niestwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu OOŚ –Postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu ooś –Opis przeprowadzonej procedurę (należy opisać w jaki sposób prowadzono procedurę i przedstawić argumenty w oparciu o wszystkie kryteria zawarte z Aneksie III nawet wtedy, kiedy w uzasadnieniu postanowienia organ tego zaniedbał) Kryteria merytoryczne II stopnia

26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200926 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska c.d. Załącznik (nr 15) c.d. Dokumentacja Natura 2000: 1) Jeżeli stwierdzono, że istnieje prawdopodobieństwo wywierania negatywnego wpływu na NATURA 2000: –Streszczenie wniosków wynikających z oceny przeprowadzonych zgodnie z art. 6(3) dyrektywy siedliskowej lub –Jeśli uznano za konieczne podjęcie środków kompensacyjnych na podstawie art. 6(4) – kopie formularza zgłoszenia do KE na mocy dyrektywy siedliskowej. 2) Jeżeli nie stwierdzono prawdopodobieństwa wywierania negatywnego wpływu na NATURA 2000: –Wypełnione przez właściwą instytucję zaświadczenie z załącznika do wniosku dot. Obszarów NATURA 2000 –Mapę w skali 1: 100 000 lub zbliżonej ze wskazaniem lokalizacji przedsięwzięcia Kryteria merytoryczne II stopnia

27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200927 1. Pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równości szans Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia O PIS K RYTERIUM Wnioskodawca wykaże, że projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających zapewnieniu równości szans, uzupełniających w stosunku do rozwiązań wymaganych w prawie polskim, w szczególności dotyczących osób niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet i mężczyzn oraz równości w dostępie do instytucji szkolnictwa.

28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200928 1. Pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równości szans Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt B.4.2 a) i b) Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę pkt B 5.2 Cele społeczno-gospodarcze,,(…) należy umieścić informacje, czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans, o której mowa w przepisie art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 4.6 – Zgodność z politykami i prawem wspólnotowym Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia

29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200929 2. Zachowanie neutralności technologicznej OPIS KRYTERIUM Wsparcie z EFRR nie powinno faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru poszczególnych rozwiązań przez dostawców. - weryfikacji podlegać będzie czy wybór konkretnej technologii został jasno uzasadniony na podstawie dokonanej analizy dokonanej w Studium Wykonalności, przy uwzględnieniu możliwych wariantów alternatywnych dla dostarczenia poszczególnych usług lub rozwiązań informatycznych. Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia

30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200930 2. Zachowanie neutralności technologicznej Ź RÓDŁO DANYCH Wniosek o dofinansowanie pkt. B.4.2. b)Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę pkt. C Wyniki studium wykonalności Załącznik (nr 1) Studium Wykonalności Rozdział 6.2 – Określenie możliwych opcji technicznych Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia

31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200931 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901 Przewodnik po kryteriach w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ (Kryteria merytoryczne II stopnia) Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google