Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zlecanych projektów planów miejscowych – forma i podstawowe założenia BAiPP Warszawa, 30 września 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zlecanych projektów planów miejscowych – forma i podstawowe założenia BAiPP Warszawa, 30 września 2009."— Zapis prezentacji:

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zlecanych projektów planów miejscowych – forma i podstawowe założenia BAiPP Warszawa, 30 września 2009

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), której przedmiotem jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Jest dokumentem formalnym Jest dokumentem formalnym Określa wartość zamówienia Określa wartość zamówienia

3 SIWZ składa się z: Części I – Postanowienia ogólne Informacja o zamawiającym ( zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie na ogół prowadzi BAiPP we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych, poprzez komisję przetargową) Tryb udzielenia zamówienia ( ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004 r.) Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu ( kto może złożyć ofertę) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

4 SIWZ składa się z: Części II – Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Przedmiot zamówienia czyli sporządzenie projektu mpzp jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownymi przepisami wykonawczymi oraz treścią uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu. Wzór umowy wraz z załącznikami zawierający opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia

5 Część III - Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy

6

7 Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu

8

9 Możliwość złożenia wspólnej oferty gdy:

10 Cześć IV- Zasady przygotowania oferty Wymogi formalne - -wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty - -Warunki dot. oferty oraz wszelkich dokumentów Musza być sporządzone w języku polskim zachowaniem formy pisemnej Musi być podpisany własnoręcznie formularz oferty Oświadczenia i dokumenty musza być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie przed upływem terminu otwarcia ofert Opakowanie musi być zaadresowane i opakowane według określonego wzoru Modyfikacja treści specyfikacji - w szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść siwz

11 Sposób obliczania ceny oferty

12 Część V: Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

13 Część VI- Informacje o trybie składania i otwarcia ofert Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin otwarcia ofert Miejsce i termin otwarcia ofert Publiczne otwarcie ofert – otwarcie ofert jest jawne Publiczne otwarcie ofert – otwarcie ofert jest jawne Termin związania ofertą Termin związania ofertą

14 Część VII- Postanowienia dotyczące umowy Termin płatności Kary umowne Wzór umowy

15 Formularz oferty

16 Część VIII- Postanowienia końcowe

17 Oświadczenie

18 Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania mpzp obszarów miejskich

19 Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania mpzp obszarów na których znajdują się różne formy ochrony środowiska przyrodniczego

20 Charakterystyka głównego projektanta

21 Charakterystyka osoby przewidzianej do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do mpzp

22 Charakterystyka osoby przewidzianej do sporządzenia opracowania prognozy skutków finansowych do mpzp

23 Charakterystyka osoby wykonującej projekt układu komunikacji do mpzp

24 Charakterystyka osoby wykonującej projekt z dziedziny systemów infrastruktury technicznej do mpzp

25 Oświadczenie

26 Umowa na sporządzenie mpzp Zawierana między Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez p.o. Dyrektora BAiPP a Wykonawcą Zawierana między Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez p.o. Dyrektora BAiPP a Wykonawcą Zawiera w załączeniu: Zawiera w załączeniu: -Uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp -Kartę programową -Informacje o materiałach wyjściowych -Zakres opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp -Formę opracowania -Warunki zapisu mpzp w procedurze upzp z 2003 r. -Legendą oznaczeń graficznych do mpzp w procedurze upzp z 2003 r. -Wskaźniki parkingowe dla samochodów -Wskaźniki parkingowe dla rowerów -Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej

27 Karta programowa zawiera: Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Obszar i granice opracowania Obszar i granice opracowania Zakres ustaleń planu Zakres ustaleń planu Zakres opracowania Zakres opracowania Fazy opracowania planu Fazy opracowania planu - Faza I- analizy stanu istniejącego - Faza I- analizy stanu istniejącego - Faza II- wariantowe koncepcje planu - Faza II- wariantowe koncepcje planu - Faza III – opracowanie projektu planu - Faza III – opracowanie projektu planu - Faza IV- skierowanie do uzgodnień, uzgodnienia i opiniowanie projektu planu - Faza IV- skierowanie do uzgodnień, uzgodnienia i opiniowanie projektu planu - Faza V- wyłożenie do wglądu publicznego - Faza V- wyłożenie do wglądu publicznego - Faza VI – uchwalenie planu miejscowego - Faza VI – uchwalenie planu miejscowego Inwentaryzacja Urbanistyczna- zakres opracowania Inwentaryzacja Urbanistyczna- zakres opracowania Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją – zakres opracowania Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją – zakres opracowania

28 Materiały wyjściowe dostarczane przez zamawiającego

29 Zarządzenie Nr 961/2007 w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie


Pobierz ppt "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zlecanych projektów planów miejscowych – forma i podstawowe założenia BAiPP Warszawa, 30 września 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google