Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007 - 2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 O Ś I RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Dzia ł anie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – projekty inwestycyjne schemat A – projekty inwestycyjne Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych

3 Studium wykonalności obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie – kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia. Informacje zawarte w studium poza zbadaniem finansowej, technicznej i instytucjonalnej wykonalności powinny umożliwić także ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów STUDIUM WYKONALNOŚCI

4 F ORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) – ZGODNIE Z W YTYCZNYMI W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wzór formularza, który należy wypełnić i dostarczyć obligatoryjnie dla każdego projektu, znajduje się w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych opracowanych przez MRR

5 Raport oddziaływania na środowisko jest załączany dla projektów, dla których w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono konieczność jego sporządzenia. Jeżeli dla danego projektu przepisy nie wymagają wykonania raportu z oceny oddziaływania na środowisko, należy zaznaczyć pole Nie dotyczy. R APORT ODDZIA Ł YWANIA NA Ś RODOWISKO ( JE Ś LI DOTYCZY )

6 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 dla obszaru województwa podkarpackiego wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 znajduje się w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych opracowanych przez MRR Z AŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

7 Wydanie decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które powinno wykazać całościowy wpływ przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko. Wnioskodawca składa oświadczenie o braku konieczności sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem i powołaniem na podstawę prawną D ECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI LUB OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU KONIECZNOŚCI SPORZĄDZANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WRAZ Z UZASADNIENIEM I POWOŁANIEM NA PODSTAWĘ PRAWNĄ.

8 Należy przedstawić kopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy (nie później niż przed podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP) lub odpowiednio: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub kopię decyzji o warunkach zabudowy. Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

9 Kopia strony tytułowej projektu budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) lub kopia strony tytułowej dokumentacji technicznej wymaganej dla projektów podlegających procedurze zgłoszenia budowy, gdzie znajdują się takie informacje, jak: numery i tytuły tomów, nazwiska autorów opracowań wraz z numerami ich uprawnień oraz opis techniczny. Ważne jest, aby przedstawiony wyciąg z dokumentacji technicznej zawierał opis inwestycji z podaniem danych liczbowych obrazujących zakres rzeczowy projektu w zakresie składanego wniosku. W YCIĄG Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ( KOPIA STRONY TYTUŁOWEJ ORAZ OPIS TECHNICZNY ) LUB P ROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( DLA PROJEKTÓW TYPU ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ).

10 W przypadku: - projektów obejmujących dostawy należy dostarczyć specyfikację dostaw (ilości i rodzaju zakupywanego sprzętu oraz wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji wraz z podaniem typu i opisem głównych parametrów technicznych oraz podaniem cen jednostkowych sprzętu) - projektów dotyczących usług powinna zostać załączona specyfikacja usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu) S PECYFIKACJA DOSTAW / USŁUG ( JEŻELI DOTYCZY ).

11 Jako załącznik należy dostarczyć co najmniej dwie mapy, jedną lokalizującą projekt w województwie, drugą lokalizującą projekt w najbliższym otoczeniu. M APY / SZKICE LOKALIZUJĄCE PROJEKT W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU

12 Należy dostarczyć oświadczenie, że wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W oświadczeniu tym powinny znajdować się informacje, na jakich działkach będzie realizowana inwestycja oraz jaki tytuł prawny do dysponowania gruntem bądź nieruchomością posiada wnioskodawca O ŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE / CELE PROJEKTU.

13 Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację inwestycji, w którym powinny się znaleźć następujące informacje: tytuł projektu, nazwa wnioskodawcy oraz kwoty środków finansowych przeznaczonych na wkład własny w poszczególnych latach realizacji projektu. O ŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY ORAZ DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYC ji

14 W przypadku projektów realizowanych przez klika podmiotów należy dostarczyć umowę zawartą pomiędzy zaangażowanymi podmiotami partnerami w projekcie mogą być jedynie beneficjenci znajdujący się w katalogu beneficjentów w danym działaniu RPO U MOWA OKREŚLAJĄCA ROLĘ W REALIZACJI PROJEKTU ORAZ WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA STRON W PRZYPADKU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PARTNERSTWIE

15 Niniejszy załącznik dotyczy stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedłożony wypis nie powinien być wydany wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. D OKUMENT NA PODSTAWIE KTÓREGO WNIOSKODAWCA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ.

16 W ramach RPO WP niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych – tzw. zakaz podwójnego finansowania. W związku z powyższym należy dostarczyć oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu lub jego części z innych środków publicznych krajowych i UE O ŚWIADCZENIE O NIENAKŁADANIU SIĘ POMOCY PRZYZNANEJ Z FUNDUSZY PROGRAMÓW U NII E UROPEJSKIEJ ANI KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

17 Jednostki samorządu terytorialnego powinny załączyć opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni. B ILANS ZA OSTATNI ROK ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI, W PRZYPADKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZAŚWIADCZENIE Z RIO

18 - oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT, - oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, - oświadczenie o wpływie projektu na rozwój gospodarczy, - oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dotyczącej unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu I NNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY WYMAGANE PRAWEM POLSKIM LUB CHARAKTEREM PROJEKTU. W DODATKOWEJ, OSOBNEJ TABELI NALEŻY WYSZCZEGÓLNIĆ DOŁĄCZONE DOKUMENTY


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google