Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa."— Zapis prezentacji:

1 Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego
Szymon Kawa

2 Gdzie w systemie zarządzania znaleźć studium wykonalności?
P l a n R e v i s i o n I m p l e m e n t a t i o n M o n i t o r i n g E w a l u a t i o n Kontrola

3 Idea Studium Wykonalności
Źródło informacji na temat podłoża projektu Efekty realizacji Warianty Technologia wykonania Odpowiedzialność i zarządzanie Finansowanie

4 Główny cel sporządzania SW
Wskazanie czy dany projekt jest możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę m. in. opinię społeczną oraz techniczny i ekonomiczny punkt widzenia, a także oddziaływanie na środowisko naturalne

5 Jaka wykonalność Studium Wykonalności Wykonalność technologiczna
Wykonalność – OOŚ Wykonalność organizacyjno-prawna Wykonalność finansowa

6 Wykonalność techniczna
Przeprowadzona analiza wariantowa różnych rozwiązań technologicznych Analiza dostępnych (a w przypadku projektów środowiskowych – najlepszych) technologii realizacji projektu Wybór i opis wybranej technologii Możliwości realizacyjne wybranej technologii

7 Wykonalność finansowa
Montaż finansowy Analiza możliwości finansowania zewnętrznego Opłacalność inwestycji Zachowanie płynności finansowej inwestora w trakcie realizacji projektu

8 Wykonalność OOŚ Analiza warunków środowiskowych terenu
Obszary sieci Natura 2000 Raporty OOŚ Co wpisać w SW?

9 Wykonalność organizacyjno-prawna
Struktura organizacyjna realizacji – inwestor – zarządzanie realizacją Struktura organizacyjna realizacji – wykonawcy Użytkownicy i beneficjenci projektu

10 Zakres studium Wstęp Podsumowanie projektu – podstawowe informacje
Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 3a.Spójność z dokumentami strategicznymi Problemy

11 Zakres studium Logika projektu i komplementarność z innymi działaniami
Analiza instytucjonalna – trwałość projektu Analiza popytu – odbiorcy Analiza techniczna i technologiczna Analiza OOŚ Analizy specyficzne dla sektora

12 Zakres studium Analiza finansowa w tym ustalenie wysokości możliwego wsparcia Analiza ekonomiczna – efektów społeczno-gospodarczych Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wpływu na polityki horyzontalne UE

13 Wstęp i podsumowanie Podstawowe informacje o projekcie
Syntetyczne zestawienie analiz i wyników przeprowadzonych w dalszej części studium Idea projektu

14 Analiza społeczno-gospodarcza
Otoczenie projektu Gospodarka Środowisko Demografia Społeczeństwo Zagospodarowanie przestrzenne Kontekst polityczny (ewentualnie)

15 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Regionalnego Strategie lokalne (gminne, powiatowe) Regionalne programy operacyjne Lokalne programy operacyjne Plany zagospodarowania przestrzennego

16 Zidentyfikowanie problemów
Podstawa – analiza społeczno-gospodarcza Hierarchizacja problemów Ustalenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi problemami przyczyna - skutek

17 Logika Cele ogólne Cel główny projektu Rezultaty Produkty

18 Komplementarność Projekty realizowane:
Przez inwestora Przez inne podmioty Dotyczące tego samego zakresu tematycznego Dotyczące innego zakresu tematycznego Których wspólnym mianownikiem jest osiągnięcie wspólnego, często kompleksowego celu.

19 Analiza instytucjonalna
Analiza instytucjonalna – podmioty biorące udział w realizacji projektu Trwałość i wykonalność organizacyjna Trwałość i wykonalność finansowa – badanie kondycji finansowej inwestora i jego partnerów Analiza wykonalności prawnej Promocja projektu

20 JEST TO PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO PROGNOZOWANIA PRZYCHODÓW Z PROJEKTU
Analiza popytu Identyfikacja odbiorców Klasyfikacja odbiorców Przestrzenna lokalizacja odbiorców Ustalenie siły nabywczej Zmiany popytu w trakcie i po realizacji projektu JEST TO PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO PROGNOZOWANIA PRZYCHODÓW Z PROJEKTU

21 Analiza techniczna Analiza wariantowa
Ustalenie wariantów Opis wariantów Porównanie wariantów Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań Wskazanie rozwiązania przyjętego do realizacji Uzasadnienie jego wyboru Finansowe Ekonomiczne Społeczne Środowiskowe

22 OOŚ Krótki opis wyników przeprowadzonego postępowania OOŚ
Jeżeli było wymagane – zakres raportu i jego wyniki Jeżeli nie wymagane – podstawa prawna i decyzje Opis powinien zawierać informacje o wszelkich decyzjach dotyczących ochrony środowiska

23 Analizy specyficzne dla sektora
Analiza ruchu drogowego Analiza zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery Analiza zanieczyszczeń gleby, wody powietrza Analiza demograficzna – liczba uczniów w danym obszarze Analiza instytucji kultury Itp.

24 Analiza finansowa Założenia do analizy finansowej
Projekcja przepływów pieniężnych projektu Całkowite nakłady inwestycyjne Prognoza przychodów operacyjnych Prognoza kosztów operacyjnych Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Ustalenie poziomu dofinansowania projektu Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej Poziom dofinansowania dla projektów nie podlegających zasadom pomocy Obliczenie wskaźników efektywności inwestycji Źródła finansowania projektu Weryfikacja finansowej trwałości projektu Pro forma sprawozdania finansowe

25 Analiza ekonomiczna Analiza wielokryterialna – projekty do 20 mln zł
Analiza kosztów i korzyści – projektu powyżej 20 mln zł Analiza efektywności kosztowej

26 Analiza wrażliwości i ryzyka
Ustalenie zmiennych krytycznych Ustalenie wysokości wahań Oszacowanie możliwych zmian w związku z zaistnieniem danego zdażenia Analiza ryzyka Oszacowanie możliwości wystąpienia określonych zmian - jakościowa

27 Wpływ na polityki horyzontalne
Równość szans Zrównoważony rozwój

28 Zależność studium i wniosku
Wniosek o dofinansowanie jest wtórny w stosunku do Studium Wykonalności. Studium Wykonalności przygotowuje się na wcześniejszym etapie projektu – musi ono być sporządzone dla tego samego zakresu projektu, ale poszczególne wartości finansowe mogą się różnić w pewnych granicach.

29 Szymon Kawa himek@wp.pl
Dziękuję za uwagę Szymon Kawa


Pobierz ppt "Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google