Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, listopad/grudzień 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, listopad/grudzień 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, listopad/grudzień 2007 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Studium Wykonalności Katowice, listopad/grudzień 2007 r.

2 Informacje ogólne Studium Wykonalności:
Stanowi kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia Stanowi rozwinięcie i uzupełnienie standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania Informacje prezentowane we wniosku i SW muszą być tożsame Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku

3 Informacje ogólne Studium Wykonalności:
Jest podstawą oceny merytoryczno- technicznej projektu dokonywanej przez ekspertów W efekcie przeprowadzonego Studium Wykonalności uzyskuje się całościową wiedzę na temat wykonalności projektu, co pozwala na zweryfikowanie czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

4 Informacje ogólne Studium Wykonalności:
Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu Dla działania 5.1 Gospodarka wodno- ściekowa okres odniesienia to 30 lat Dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych okres odniesienia to dla projektów z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia – 5 lat, dla innych - 15 lat

5 Struktura Studium Wykonalności
Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje: Wykorzystane materiały, dokumenty, decyzje, definicje podstawowych pojęć

6 Struktura Studium Wykonalności
Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie Kompendium wiedzy na temat projektu Napisany w języku niespecjalistycznym Definicja projektu Przedmiot i zakres projektu - działania realizowane w ramach projektu

7 Struktura Studium Wykonalności
Charakterystyka projektu 4.1 Tytuł projektu 4.2 Lokalizacja projektu Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne (ochrony środowiska, równych szans, efektywność energetyczna) Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

8 Struktura Studium Wykonalności
Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu Powinna określać kluczowe cechy terenu objętego oddziaływaniem projektu, żeby zrozumieć jakie problemy ma rozwiązać realizacja inwestycji Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

9 Struktura Studium Wykonalności
Zidentyfikowane problemy Opis i analiza problemów powinny wynikać z analizy otoczenia i analizy stanu aktualnego Zalecane jest przeprowadzenie analizy za pomocą „drzewa problemów” Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

10 Matryca logiczna projektu
Struktura Studium Wykonalności Matryca logiczna projektu Drzewo problemów Cele projektu

11 Matryca logiczna projektu

12 Struktura Studium Wykonalności
Logika interwencji 8.1 Cele projektu – oddziaływanie Rekomendowanym narzędziem jest matryca logiczna 8.2. Wskaźniki Zaprezentowane w postaci tabelarycznej Katalog zamknięty wg URPO WŚ Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

13 Struktura Studium Wykonalności
Wskaźniki produktu Przedstawione narastająco Prezentowane w odniesieniu do roku bazowego – rok bazowy to ostatni pełny rok kalendarzowy przed rozpoczęciem zadań inwestycyjnych Podane dla lat realizacji działań inwestycyjnych założonych w harmonogramie projektu Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

14 Struktura Studium Wykonalności
Wskaźniki rezultatu Przedstawione narastająco Prezentowane w odniesieniu do roku bazowego – rok bazowy to ostatni pełny rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury lub rozpoczęciem realizacji projektu nie inwestycyjnego Podane dla pierwszego pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania infrastruktury Dla projektu nie inwestycyjnego podane dla wszystkich lat realizacji projektu Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

15 Wskaźniki produktu i rezultatu
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rok bazowy Realizacja projektu Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu

16 Struktura Studium Wykonalności
Komplementarność projektu z innymi działaniami Projekty realizowane ze środków unijnych, krajowych, innych zagranicznych Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

17 Struktura Studium Wykonalności
Analiza instytucjonalna 10.1 Beneficjenci projektu beneficjenci, beneficjenci bezpośredni, właściciel majątku powstałego w wyniku projektu i kto będzie nim zarządzał 10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu czy beneficjent zapewni wdrożenie projektu pod względem organizacyjnym Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

18 Struktura Studium Wykonalności
10.3 Trwałość projektu w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu 10.4 Analiza prawna wykonalności projektu decyzje/ pozwolenia/ opinie konieczne do uzyskania 10.5 Promocja projektu krótki opis sposobu promocji UE w finansowaniu projektu zgodny z wytycznymi Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

19 10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia Wykres Gantt’a
Struktura Studium Wykonalności 10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia Wykres Gantt’a Nazwa zadania Rok 1 Rok 2 I KW II III KW IV Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zakończenie projektu Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

20 Struktura Studium Wykonalności
Harmonogram obejmujący: Prace przygotowawcze, projektowe, Otrzymanie zatwierdzeń i zezwoleń, Procedura przetargowa, Realizacja projektu Z uwzględnieniem zasady n+3 (n+2 po roku 2010) 10.7 Pomoc publiczna Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

21 Struktura Studium Wykonalności
Analiza techniczna Opis wybranego najbardziej opłacalnego wariantu technicznego/ technologii Analizy specyficzne dla danego sektora Analizy zaproponowane w wytycznych szczegółowych z zakresu, którego dotyczy projekt Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

22 Struktura Studium Wykonalności
13. Analiza finansowa Sprawdza czy inwestycja jest finansowo wykonalna Sprawdza czy beneficjent nie otrzymuje zbyt wiele środków dotacyjnych (luka w finansowaniu) Sprawdza czy inwestycja jest finansowo trwała Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Analiza finansowa sprawdza czy inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy beneficjent będzie zdolny do wdrożeni projektu, a podmiot prowadzący eksploatację będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej i wydatków odtworzeniowych.

23 Analiza finansowa Przy sporządzaniu analizy finansowej należy posługiwać się metodą zdyskontowanych środków pieniężnych (DCF) Analiza finansowa powinna być prowadzona w cenach stałych Stopa dyskontowa dla modelu w cenach stałych wynosi 5% Analizę finansową należy prowadzić w PLN Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Analiza finansowa sprawdza czy inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy beneficjent będzie zdolny do wdrożeni projektu, a podmiot prowadzący eksploatację będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej i wydatków odtworzeniowych.

24 Analiza finansowa Należy przedstawić m.in.:
Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Program sprzedaży. Kalkulacje przychodów ze sprzedaży Kalkulację kosztów operacyjnych Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Źródła finansowania projektu Wskaźniki rentowności Lukę w finansowaniu Tytuł projektu – zgodny z pozostałą dokumentację Lokalizacja projektu – należy dołączyć mapę Polityka rządowa, regionalna i lokalna – należy wykazać zgodność z KPOŚK/ rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Analiza finansowa sprawdza czy inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy beneficjent będzie zdolny do wdrożeni projektu, a podmiot prowadzący eksploatację będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej i wydatków odtworzeniowych.

25 Luka w finansowaniu Metoda luki w finansowaniu pozwala oszacować wysokości dofinansowania dla projektów generujących dochód. Projekt generujący dochód: wszelkie operacje obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług.

26 Luka w finansowaniu Luka w finansowaniu nie dotyczy projektów:
podlegających zasadom pomocy publicznej; które nie generują dochodu (np. drogi za korzystanie z których nie trzeba płacić); których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje).

27 Luka w finansowaniu

28 Luka w dofinansowaniu Elementy niezbędne do obliczenia luki:
Koszty kwalifikowane Poziom współfinansowania priorytetu Okres odniesienia Stopa dyskontowa Zdyskontowane nakłady inwestycyjne projektu Zdyskontowane przychody projektu Zdyskontowane koszty operacyjne projektu Zdyskontowana wartość rezydualna

29 Struktura Studium Wykonalności
14. Analiza ekonomiczna Celem analizy ekonomicznej jest: Określenie (za pomocą wskaźników efektywności ekonomicznej) czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia Dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu, kraju

30 Analiza ekonomiczna Do przeprowadzenia analizy
ekonomicznej można wykorzystać metody: Analiza efektywności kosztowej – dla wszystkich projektów Analiza kosztów i korzyści – dla dużych projektów Analiza metodą uproszczoną – dla projektów nie będących dużymi projektami Analiza wielokryterialna – metoda opcjonalna (uzupełniająca)

31 Struktura Studium Wykonalności
15. Analiza wrażliwości i ryzyka Ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej z dotacji Analiza wrażliwości – wymagana dla projektów realizowanych w wybranych działaniach (poddziałaniach) Analiza ryzyka – obligatoryjna tylko dla dużych projektów

32 Struktura Studium Wykonalności
Ocena oddziaływania na środowisko Wymagana dla projektów inwestycyjnych Dla projektów, dla których wymagana jest polskim prawem – streszczenie dokumentu Dla projektów, dla których nie jest wymagana polskim prawem – krótka analiza w aspekcie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego W każdym przypadku (dla projektów inwestycyjnych) należy określić wpływ projektu na obszary Natura 2000

33 Dziękuję za uwagę Bożena Ginter Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46 tel


Pobierz ppt "Katowice, listopad/grudzień 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google