Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja Ostatecznego Studium Wykonalności dla projektu spalarniowego Październik 2009 Grzegorz Tryc Mirosława Szewczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja Ostatecznego Studium Wykonalności dla projektu spalarniowego Październik 2009 Grzegorz Tryc Mirosława Szewczyk."— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja Ostatecznego Studium Wykonalności dla projektu spalarniowego Październik 2009 Grzegorz Tryc Mirosława Szewczyk

2 Koncesja budowlana a środki unijne Decyzja o wyborze partnera prywatnego Przed czy po pozyskaniu środków unijnych?

3 Wybór partnera prywatnego jako pierwszy etap Najpierw wybór partnera prywatnego Dlaczego?

4 Wybór partnera prywatnego jako pierwszy etap Potrzebna jest analiza wartości dodanej Value for money która określi czy w ogóle powinien być partner prywatny Partner prywatny, który wygra przetarg powinien zapewnić najlepsze rozwiązanie technologiczne, innowacyjne, ekonomiczne a także najlepsze zarządzanie projektem w okresie eksploatacji.

5 Wybór technologii Uważna analiza i wybór technologii powinna być wypadkową następujących czynników: Warunki lokalne (lokalizacja projektu, wystarczające powierzchnia składowania, możliwości podłączenia i odbioru energii), Morfologia (skład) odpadów, Budżet na wydatki inwestycyjne i operacyjne,

6 Wybór technologii Cena rynkowa odzyskanych i przerobionych materiałów, Cena rynkowa energii elektrycznej i cieplnej. Zminimalizowanie składowania odpadów (cel – do zera)

7 Wybór technologii Najbardziej wiarygodną analizę przeprowadzi przyszły partner prywatny (znający możliwości wybranej technologii i mający doświadczenie w zarządzaniu podobnymi projektami).

8 Wystąpienie po środki unijne Z wnioskiem o środki unijne wystąpi podmiot publiczny i uzyska notyfikacje projektu z punktu widzenia wystąpienia pomocy publicznej. Projekt jest inwestycją komercyjną i trudno sobie wyobrazić, aby inwestycja w gospodarkę odpadami miała ujemną zaktualizowaną wartość netto (NPV) !!!

9 Interes społeczny Środki unijne są przeznaczone na inwestycje, które z założenia nie powinny być rentowne – ujemne NPV oraz IRR mniejsza od stopy dyskontowej – projekty generują deficyt środków pieniężnych Gospodarka odpadami nie należy do tego typu projektów. Analizując decyzję o współpracy z partnerem prywatnym podmiot publiczny powinno zadbać o interes społeczny i mieć udział w zyskach w przedmiotowym przedsięwzięciu.

10 Wykonana z należytą starannością analiza finansowa Szacunki wartości nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych odtworzeniowych, przychodów oraz kapitału obrotowego netto mogą być wykonane dla wstępnego studium wykonalności a nie dla ostatecznej wersji SW. Wykonanie wiarygodnej projekcji finansowej na początkowym etapie przygotowania projektu jest niemożliwe. Nieprecyzyjne szacunki kosztów operacyjnych prowadzą do niewłaściwej kalkulacji ceny za odbiór odpadów.

11 Przychody z projektu oPrzychody z projektu zostały oszacowane w oparciu o koszty operacyjne, finansowe utrzymania projektu. oZgodnie z wytycznymi (art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ) Projekty dla których nie można obiektywnie oszacować poziomu dochodu z wyprzedzeniem, dochód wygenerowany przez projekt w okresie do 5 lat po jego zakończeniu, zostanie zwrócony przez beneficjenta do właściwej instytucji przyznającej pomoc w odpowiednich proporcjach. oPo podpisaniu umowy koncesji budowlanej, zwrot przychodów z projektu przez Urząd Miasta może być problematyczny.

12 Dziękujemy za uwagę

13 www.mottmac.com


Pobierz ppt "Weryfikacja Ostatecznego Studium Wykonalności dla projektu spalarniowego Październik 2009 Grzegorz Tryc Mirosława Szewczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google