Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża W-wa 26.07.2012 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichetnstein

2 STOSOWANE POJĘCIA cz.1 Partnerstwo JST – porozumienie samorządów tworzących obszar funkcjonalny, na którym występują wspólne problemy Przedsięwzięcia – działania (inwestycje, rozwiązania organizacyjne, itp.), jakie partnerstwa planują podjąć w celu rozwiązania zidentyfikowanych wspólnych problemów Projekt partnerstwa – cykl działań prowadzących przez partnerstwo do wytworzenia konkretnych produktów potrzebnych do przeprowadzenia przedsięwzięć; realizowany w okresie V 2013 - XII 2015, finansowany grantem MRR Produkty projektu partnerstwa – strategie, plany operacyjne, studia wykonalności, dokumentacja techniczna, itp., konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięć

3 STOSOWANE POJĘCIA cz.2 Wniosek o dofinansowanie projektu partnerstwa wraz z analizą wykonalności – dokumenty konieczne do złożenia w konkursie o grant MRR na realizację projektu partnerstwa: -wskażą, jakie działania przygotowawcze należy podjąć, aby przygotować produkty projektu (strategie, plany, programy, studia wykonalności, dokumentacje techniczną, itp.), potrzebne partnerstwu w przyszłości do zrealizowania zamierzonych przedsięwzięć -określą ich uwarunkowania oraz harmonogram i koszt ich realizacji Projekt predefiniowany – w fazie 1 (VIII 2012 – I 2013) pomoże partnerstwom w przygotowaniu ich projektów w fazie 2 ( V 2013 – XII 2015) będzie wspierał partnerstwa w realizacji ich projektów (finansowanych z dotacji MRR); będzie monitorował realizację tych projektów w celu określenia modeli partnerstw JST; przygotuje rekomendacje legislacyjne dotyczące ułatwień dla tworzenia i funkcjonowania partnerstw JST

4 OPIS PROCESU Z WYKORZYSTANIEM STOSOWANYCH POJĘĆ Partnerstwo zidentyfikowało na swoim obszarze funkcjonalnym problemy wspólne dla JST tworzących obszar. Chce je rozwiązać w przyszłości poprzez realizację różnych przedsięwzięć. Aby zrealizować przedsięwzięcia, konieczne jest opracowanie odpowiednich strategii, planów, studiów wykonalności, dokumentacji technicznej, etc. Dokumenty te będą produktami projektu partnerstwa, realizowanego w okresie V 2013 – XII 2015. Realizacja projektu partnerstwa sfinansowana zostanie grantem z MRR i niefinansowym wkładem własnym w postaci pracy (o ile partnerstwo pozyska w drodze konkursu dotację). Partnerstwo pozyska grant przygotowując odpowiedni wniosek wraz z analizą wykonalności. Po zakończeniu projektu, dzięki opracowanym dokumentom, partnerstwo będzie mogło rozpocząć realizację zamierzonych przedsięwzięć rozwiązujących zidentyfikowane problemy.

5 Przygotowanie projektu Faza I projektu predefiniowanego Program grantowy MRR faza II projektu predefiniowanego faza po projekcie Wnio sek + AW Realizacja projektu Pro duk ty Realizacja przedsię- wzięć SCHEMAT PROCESU Przygotowanie przez partnerstwa wniosku na konkurs MRR Wykonanie strategii / dokumentacji przyszłych przedsięwzięć Pozyskanie finansowania na realizację przedsięwz.

6 STRUKTURA ANALIZY WYKONALNOŚCI I. Streszczenie opisu projektu partnerstwa i wnioski z analizy wykonalności II. Charakterystyka projektu III. Analiza uwarunkowań i harmonogram realizacji projektu IV. Analiza instytucjonalna i organizacyjno-prawna V. Analiza finansowa projektu VI. Analiza ryzyka VII. Wnioski VIII. Załączniki

7 I. Streszczenie opisu projektu partnerstwa i wnioski z analizy wykonalności Krótkie logiczne podsumowanie wniosków, kluczowych aspektów projektu i cech go wyróżniających: od zidentyfikowanych problemów i planowanych przedsięwzięć, po wskazanie produktów i najważniejszych etapów harmonogramu realizacji. Ważnym aspektem końcowym jest wykazanie użyteczności produktów projektu z punktu widzenia rozwiązania zidentyfikowanych problemów obszaru funkcjonalnego.

8 II. Charakterystyka projektu II. 1 Tytuł projektu i projektodawca II.2 Lokalizacja i beneficjenci II.3 Identyfikacja problemu/-ów na tle uwarunkowań społeczno- gospodarczych (diagnoza) Nie należy silić się na źle pojęty maksymalizm im gorzej, tym lepiej. Nie chodzi o to, by podać jak największą liczbę problemów oraz jak największą ich skalę i stopień oddziaływania. Chodzi o solidną i obiektywną diagnozę, która będzie wyjściem do następnego kroku. II.4 Zakres przedsięwzięć niezbędnych do podjęcia przez partnerstwo w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz opis spodziewanych korzyści II.5 Kontekst zewnętrzny: (a) priorytety UE 2014-2020, (b) polityka rządu, (c) polityka województwa - w zakresie objętym projektem II.6 Cele i rezultaty projektu oraz wskaźniki

9 III. Analiza uwarunkowań projektu i harmonogram III.1 Opis komponentów projektu oraz harmonogram ich realizacji III.2 Opis wzajemnych relacji między komponentami i harmonogram realizacji projektu

10 IV. Analiza instytucjonalna i organizacyjno-prawna IV.1 Charakterystyka beneficjentów - członków partnerstwa (partnerów); IV.2 Organizacja partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-organizacyjna, sposób zarządzania i monitoringu IV.3 Analiza prawnej wykonalności projektu IV.4 Użyteczność spodziewanych produktów – możliwości i plany ich dalszego wykorzystania IV.5 Wymiar partnerstwa i partycypacji społecznej Głównym celem tej części analizy jest wykazanie zdolności organizacyjnej członków partnerstwa do przeprowadzenia projektu i monitorowania jego realizacji oraz wskazanie formuły (w zależności od formy partnerstwa) zarządzania projektem (JST-lider / osoba prawna) i wykorzystania produktów projektu po jego zakończeniu (realizacja przedsięwzięć).

11 V. Analiza finansowa projektu V.1 Opis struktury kosztów projektu w układzie zadaniowym i układzie rodzajowym V.2 Harmonogram wydatków w ujęciu rocznym i kwartalnym, wg działań V.3 Struktura i źródła finansowania kosztów projektu Celem tej części analizy jest sporządzenie budżetu projektu z uwzględnieniem rodzajów działań zmierzających do wytworzenia założonych poszczególnych produktów oraz harmonogramu ich realizacji. Powyższe punkty, aby były użyteczne z punktu widzenia wykorzystania do wniosku aplikacyjnego, powinny być wykonane w arkuszu kalkulacyjnym.

12 VI. Analiza ryzyka Celem tej części analizy jest zidentyfikowanie – na bazie uwarunkowań oraz wcześniejszych analiz (prawno-organizacyjnej i finansowej) – czynników jakościowych i ilościowych mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz budżet projektu. Należy określić rodzaj czynnika, a następnie określić stopień jego prawdopodobieństwa jego występowania, skalę negatywnego oddziaływania na realizację projektu i wreszcie wskazywać planowane sposoby ograniczania prawdopodobieństwa ich wystąpienia i/lub skali negatywnego wpływu na projekt. Ujęcie tabelaryczne. VII. Wnioski VIII. Załączniki

13 dziękuję za uwagę Jarosław Komża


Pobierz ppt "PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google