Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach

2 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA STUDIUM WYKONALNOŚCI
OŚ I RPO WP „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu” schemat A – projekty inwestycyjne Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych

3 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
CEL PREZENTACJI Przedstawienie najważniejszych elementów studium wykonalności, w tym w szczególności zasad przeprowadzania analizy finansowej i ekonomicznej projektów dotyczących uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych.

4 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
PLAN PREZENTACJI Omówienie poszczególnych elementów studium wykonalności – struktura zgodna z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WP: podstawowe pojęcia, tytuł, streszczenie, przyczyny realizacji, opis projektu, analiza techniczna/technologiczna, uwarunkowania formalno-prawne, analiza instytucjonalna, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza oddziaływania na środowisko, analiza wrażliwości i ryzyka.

5 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
Zgodność Studium z: RPO WP 2007 – 2013, Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2007 – 2013, Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2007 – 2013, Przewodnikiem – Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Komisja Europejska DG Polityka Regionalna, Bruksela 2002), Wytycznymi dotyczącymi metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści (Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, DG Polityka Regionalna, Bruksela 08/2006), Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,(sygnatura MRR/H/14(2)01/2009, ), Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (MRR, 3 czerwca 2008r., Obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, Ogólnie przyjętymi metodami analiz finansowych i ekonomicznych.

6 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
TYTUŁ I STRESZCZENIE Tytuł studium wykonalności powinien być tożsamy z tytułem wniosku o dofinansowanie, jednocześnie oddający charakter projektu i umożliwiający odróżnienie od innych projektów wnioskodawcy. Streszczenie stanowi skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie m. in.: przedmiotu projektu (czego dotyczy inwestycja?), wnioskodawcy, celu, w jakim będzie realizowany, rezultatów i beneficjentów, produktów, przewidywanych nakładów inwestycyjnych, kwoty i poziomu % wnioskowanej dotacji z EFRR, głównych problemów, wykonalności i trwałości, wykonalności technicznej przyjętych rozwiązań, wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wniosków z analizy oddziaływania na środowisko.

7 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu (dane nie powinny być starsze niż 2 lata, zaś źródła danych finansowych nie starsze niż 1 rok. ) Identyfikacja problemów beneficjentów projektu („drzewo problemów”) PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU

8 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE

9 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
przedmiot i produkty projektu (wskaźniki produktu), lokalizacja, wskaźniki rezultatu projektu cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarczego, powiązania z innymi projektami, spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) OPIS PROJEKTU

10 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
PRZEDMIOT I PRODUKTY PROJEKTU Wskaźnik produktu – wynik interwencji w stan aktualny, bezpośredni, materialny efekt, mierzony konkretnymi wartościami fizycznymi. Kluczowe wskaźniki produktu: P.8.1.2 Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych ( ha) P.9.2.2 P. 100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.)

11 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
LOKALIZACJA Należy podać adres miejscowość oraz nazwę gminy i powiatu oraz numery działek, na którym znajduje się uzbrajany teren. Opis powinien być uzupełniony mapką poglądową przedstawiającą: inwestycję na tle obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, powiązania planowanej inwestycji z siedliskami ludzkimi, zaznaczyć obszar oddziaływania projektu, komunikację z obiektem i powiązania z innymi obiektami uzupełniającymi.

12 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Kluczowe wskaźniki rezultatu: R.8.1.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach [szt.] R.8.1.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach [PLN] R.9.2.1 R.9.2.2 R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.)

13 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
CEL RPOJEKTU, ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI Cel (-e) to przyszły stan rzeczy, który jest planowany do osiągnięcia w następstwie podjętych działań. Cel wyraża sens działania, wynikający z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i jest konkretną odpowiedzią na istniejące potrzeby. Wskaźniki oddziaływania i ramy czasowe ich osiągnięcia. Metoda SMART - Specific (konkretny) – czy cel nie jest ujęty zbyt ogólnie? measurable (mierzalny) – czy można zmierzyć poziom jego osiągnięcia? achievable/available (osiągalny) – czy cel jest wyrażony liczbowo? realistic (realistyczny) – czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym okresie? timed (określony w czasie) – czy cel jest określony w czasie?

14 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
SPÓJNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI RPO ORAZ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI/STRATEGICZNYMI Zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 1.4 schemat A) Spójność projektu z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza z celami strategii rozwoju województwa

15 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
ANALIZA TECHNICZNA / TECHNOLOGICZNA PROJEKTU opis i ocena wariantów alternatywnych - analiza ilościowa analiza DGC dla każdego wariantu (miar i rezultatu) - analiza jakościowa ( metoda wielokryterialna) trwałość technologiczna

16 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
OPIS I OCENA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH analiza ilościowa analiza DGC dla każdego wariantu (miar i rezultatu) Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) gdzie: pEE cena za jednostkę miary rezultatu; KIt nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; KEt koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; i stopa dyskontowa; t rok, przyjmuje wartości od 0 do n; EEt miara rezultatu,

17 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
OPIS I OCENA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH analiza jakościowa ( metoda wielokryterialna) wpływ na ogólny rozwój gospodarczy danego obszaru (np. liczony dwoma wskaźnikami: PKB per capita, stopa bezrobocia), wpływ na wzrost zatrudnienia w sektorze, wpływ na wzrost przeciętnych dochodów w danym sektorze na danym obszarze, wpływ na wzrost produktywności (wydajności pracy) w danym sektorze.

18 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
Analiza techniczna i technologiczna Zadaniem analizy jest określenie zasadności zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Czy zaproponowane rozwiązanie jest: wykonalne pod względem technicznym/technologicznym, zgodne z najlepszą praktyką, zgodne z normami prawa/ ochroną środowiska, optymalne pod względem zaspokojenia popytu interesariuszy, najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji.

19 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
Trwałość technologiczna Wybrane technologie budowy elementów infrastruktury – wysoka jakość i trwałość otrzymanych produktów ( bez ciągłych udoskonaleń lub poprawek). Zastosowana technologia – charakter przyszłościowy.

20 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, zgodność z prawem zamówień publicznych, specyficzne uwarunkowania prawne,

21 STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE
ANALIZA POTENCJAŁU INSTYTUCJALNEGO WNIOSKODAWCY charakterystyka wnioskodawcy, partnerzy i opis zasad partnerstwa, opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu, doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google