Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH
ZASADY I METODY OCENY WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH z Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Budżetu Państwa

2 Ocenianie – ale jak ?

3 Materiały wykorzystywane przy dokonywaniu ocen:
Kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu ZPORR Treść podpytań i wyjaśnień zawartych w instrukcji wypełniania wniosku Założenia Ramowego Planu Działania Charakterystyka realizowanego wsparcia Planowane wydatki Załączniki

4 Zasady merytoryczne ZASADY MERYTORYCZNE + =
KRYTERIA DOT. OCENY PROJEKTÓW KRYTERIA DOT. WERYFIKACJI BUDŻETU + = SZCZEGÓŁOWE ZASADY DLA KAŻDEGO DZIAŁANIA

5 Uwagi ogólne Projekt nie musi być zgodny z wszystkimi celami horyzontalnymi. EFS nie jest funduszem wyposażeniowym ani inwestycyjnym - max 10% wydatków może być przeznaczona na zakup sprzętu, itp. Projekt musi precyzyjnie określać rodzaje zadań członków zespołu, ich odpowiedzialność i czas pracy oraz harmonogram realizacji projektu. Partnerzy w ZPORR muszą być kwalifikowalni.

6 Uwagi ogólne W ramach Działania 2.6 istnieje jeden poziom zlecenia części lub całości zadań. Projekty finansowane z EFS musza przysparzać wartość dodaną. Niezbędne jest założenie w projekcie realnych rezultatów (twardych i miękkich). Projekt musi być logiczny (potrzeby -> cele -> wkład -> działania -> produkt -> rezultat -> oddziaływanie).

7 Zasady oceny Oceniają minimum 2 osoby losowo wybrane
Ocenina jest II część wniosku Średnia arytmetyczna z „x” ocen Jeżeli różnica punktowa pomiędzy ocenami ekspertów jest > 30 % a ocena jednego z ekspertów jest > 60 punktów to OCENIA TRZECI EKSPERT – OCENA OSTATECZNA

8 = WYNIK Zasady pracy eksperta Deklaracja bezstronności
Zapoznanie się z całym wnioskiem Analiza warunków konkursu Analiza II części wniosku Ocena Weryfikacja budżetu = WYNIK

9 Charakterystyka projektu - ocena
2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu - należy wskazać bariery, na które napotykają potencjalni ostateczni beneficjenci; oraz w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do ich eliminacji - należy uzasadnić wybór rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia

10 Charakterystyka projektu - ocena
2.2. Do kogo adresowana jest pomoc i jak zostanie zapewniony udział ostatecznych beneficjentów w projekcie? kim są potencjalni ostateczni beneficjenci? należy udowodnić, że zakładana liczba ostatecznych beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu jest realna do osiągnięcia w przypadku, gdy projekt adresowany jest do osób, firm lub instytucji należy opisać w jaki sposób przeprowadzona zostanie rekrutacja ostatecznych beneficjentów?

11 jak zostanie zagwarantowane osiągnięcie zakładanych rezultatów?
Charakterystyka projektu - ocena 2.3 Zakładane rezultaty projektu jakie są zakładane rezultaty? jak zostanie zagwarantowane osiągnięcie zakładanych rezultatów? co będzie stanowić o sukcesie, powodzeniu projektu (jak będzie on mierzony)? czy istnieje możliwość upowszechnienia projektu?

12 Charakterystyka projektu - ocena
2.4. Sposób zarządzania projektem należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem? jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu? jakie jest doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji projektów o podobnej tematyce? opis metody monitorowania ostatecznych beneficjentów i oceny ich potrzeb opis zakresu odpowiedzialności i stopnia zaangażowania partnerów

13 Kryteria dotyczące oceny projektu
zgodność ze strategią rozwoju regionalnego i lokalnego, zgodnośc z programowymi dokumentami dotyczącymi danego zakresu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, zakładane rezultaty projektu trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań możliwość upowszechniania rezultatów projektu

14 Kryteria dotyczące oceny projektu
adresaci pomoc, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie, różnorodność i adewatność doboru instrumentów służących realizacji projektu, sposób zarządzania projektem (np.racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) wiarygodnośc doświadczenie i potencjał instytucjonalny beneficjenta

15 Kryteria dotyczące weryfikacji budżetu
Czytelne źródła finansowania Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów) Kwalifikowalność wydatków

16 Wartośc dodana Projekty współfinansowane z EFS muszą
przysparzać w a r t o ś ć d o d a n ą czyli np.: przedsięwzięcia winny być uzupełnione o nowe praktyki posiadać innowacyjne elmenty być realizowane w odmienny, bardziej efektywny sposób

17 OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU
Jak więc to sprawdzać ? Jakie narzędzia zastosować ? OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU

18 OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU
użytecznośc i trwałość ODDZIAŁYWANIE POTRZEBY REZULTAT trwałość skuteczność CELE WKŁAD DZIAŁANIA PRODUKT efektywność


Pobierz ppt "WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google