Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego Mielec, 20.02.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego Mielec, 20.02.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego Mielec, 20.02.2009 r.

2 Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR

3 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mielca: umożliwia wnioskowanie o środki pomocowe z działania 7.1 Rewitalizacja miast poprzez wpisanie projektu do dokumentu, Bez wpisania projektu do LPR aplikacja o środki na rewitalizację jest niemożliwa !

4 Zasady aplikowania o środki z działania 7.1 Rewitalizacja miast

5 Zasady aplikowania o środki z działania 7.1 Rewitalizacja miast Podmioty uprawnione do ubiegania się o środki z działania 7.1: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

6 Zasady aplikowania o środki z działania 7.1 Rewitalizacja miast Środki unijne przeznaczone na konkursy w działaniu 7.1: ok. 30 810 004 euro Maksymalne dofinansowanie do projektu wynosi: 85%

7 Zasady aplikowania o środki z działania 7.1 Rewitalizacja miast Etapy realizacji projektu od planowania do złożenia wniosku 1. Opracowanie planu projektu 2. Wpisanie projektu do LPR 4. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 3. Opracowanie dokumentacji technicznych oraz studium wykonalności projektu ustalenie zakresu na podstawie potrzeb rewitalizacyjnych i możliwości zawarcie ew. porozumień z partnerami oszacowanie wartości projektu i sporządzenie harmonogramu wybór źródeł finansowania wstępna ocena efektywności projektu konieczność złożenia karty projektu

8 Zasady aplikowania o środki z działania 7.1 Rewitalizacja miast Z uwagi na potencjalną dużą liczbę wniosków i ograniczone możliwości dofinansowania, wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. W przypadku procedury preselekcji wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie maksymalnie dwóch projektów. (źródło: Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013) *Konkursy z preselekcją – w ramach RPO WP znajdują zastosowanie konkursy, w których złożenie wniosku z kompletnymi załącznikami poprzedza procedura wstępnej selekcji – do głównej części konkursu dopuszczane są jedynie te projekty, które na podstawie uproszczonej oceny osiągną pewne minimum punktowe (co najmniej 40 pkt)

9 Zasady aplikowania o środki z działania 7.1 Rewitalizacja miast Harmonogram do końca kwietnia 2009 r.: opracowywanie koncepcji projektów (konieczne ze względu na obowiązek włączenia do LPR), do końca sierpnia 2009 r.: przygotowywanie dokumentacji technicznej i wniosku, przełom sierpnia i września 2009 r.: I nabór wniosków, październik 2010 r.: II nabór wniosku – jego przeprowadzenie uzależnione jest od wyników I naboru.

10 Kryteria wyboru projektów

11 Etap oceny formalnej: kryteria dopuszczające, kryteria administracyjne. Etap oceny merytoryczno-technicznej (max. 100 pkt.): kryteria dopuszczające, kryteria jakościowe. Etap oceny strategicznej (max. 20 pkt.): zgodność z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa.

12 Kryteria wyboru projektów Ocena formalna Kryterium dopuszczające: aby móc ubiegać się o środki z działania 7.1, projekt musi być wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Kryteria administracyjne: kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku, kompletność i prawidłowość załączników do wniosku.

13 Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczno-techniczna: Kryteria dopuszczające: ujemna efektywność finansowa i dodatnia efektywność ekonomiczna, prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analiz, wykonalność instytucjonalna, techniczna i technologiczna projektu, zgodność z politykami horyzontalnymi UE w zakresie ochrony środowiska, równości szans oraz budowy społeczeństwa informacyjnego.

14 Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczno-techniczna (c.d.): Kryteria jakościowe: lokalizacja, efektywność kosztowa, niekorzystne wskaźniki dla obszaru: liczba podmiotów gospodarki narodowej/liczba mieszkańców, saldo migracji, liczba osób na mieszkanie, wartość historyczna odnawianych obiektów, wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności, udogodnienia dla użytkowników oraz ich bezpieczeństwo. 25 40 10 5

15 Kryteria wyboru projektów Ocena strategiczna Zarząd województwa może w ramach tego kryterium przyznać max. 20 pkt., dokonując oceny zgodności projektu z aktualnymi potrzebami województwa i zrównoważonym rozwojem.

16 Modelowy projekt

17 Projekt optymalnie wpisujący się w kryteria oceny powinien: być efektywny kosztowo (niskie nakłady na dużą powierzchnię), dotyczyć obiektu bądź zespołu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, mieć pozytywny wpływ na wydajność energetyczną budynków oraz wydajność produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności, przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa i udogodnień dla użytkowników, np. poprzez działania z zakresu prewencji i kontroli pożarów, instalację monitoringu, oznakowanie obiektów wewnątrz i na zewnątrz, wpisywać się w aktualne potrzeby województwa i być zgodny z jego zrównoważonym rozwojem.

18 Modelowy projekt Euro-Energetyka MPEC Straż miejska Straż pożarna Zarządcy terenów wokół budynków Inne wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe

19 Jakie kroki należy więc podjąć? ustalić zakres projektu (budynki, obszar) w taki sposób, by projekt miał szansę na zgromadzenie dużej liczby punktów, zawrzeć niezbędne partnerstwa, wybrać źródła finansowania (środki własne, pożyczki, kredyt), złożyć kartę projektu w celu wpisania do LPR, przejść procedurę konkursu w RPO (samo wpisanie do LPR nie wystarczy!)


Pobierz ppt "Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego Mielec, 20.02.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google