Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w zakresie wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w zakresie wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4. 1"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w zakresie wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4. 1
Szkolenie w zakresie wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Zielona Góra, 7 kwietnia 2011r.

2 Zobowiązania LGR Niezwłoczne informowanie SW o zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej LGR; Bezpłatne świadczenie przez pracowników biura LGR doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie; Posiadanie i utrzymywanie biura LGR zgodnie z opisem technicznym załączonym do wniosku/zawartym w umowie zmiany akceptacja SW

3 rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej
Zobowiązania LGR c.d. Informowanie i przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie terminowe składanie do SW wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej informowanie wnioskodawców o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ! Wpływ wniosku do LGR pieczątka wpływu data wpływu i podpis osoby przyjmującej wniosek oznaczenie sprawy

4 Zobowiązania LGR c.d. Przekazanie do SW w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków następujących dokumentów: - Lista wybranych operacji; - Lista operacji, które nie zostały wybrane; - Uchwały w sprawie wyboru operacji wraz z wnioskami.

5 Nie ma zastosowania w przypadku małych obiektów reklamowych
Znakowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach PO RYBY Art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r., ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego godło Unii Europejskiej oraz odniesienie do Unii Europejskiej odniesienie do EFR Nie ma zastosowania w przypadku małych obiektów reklamowych stwierdzenie: „inwestycja w zrównoważone rybołówstwo”

6 3. Logo/herb województwa, gminy, LGR
2. Logotyp PO RYBY 3. Logo/herb województwa, gminy, LGR 1. Logotyp UE Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. W przypadku małych obiektów reklamowych Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

7 Reprodukcja jednobarwna
- czarna obwódka prostokąta - czarne gwiazdy na białym tle Reprodukcja na kolorowym tle - biała obwódka wokół prostokąta

8 w zrównoważone rybołówstwo
Wzór tablicy informacyjnej (siedziba LGR, biuro LGR) Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich ..………………………………..zł, (Nazwa lokalnej grupy rybackiej) Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. ………zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : …………………………………………………zł w tym na: promowanie współpracy między lokalnymi grupami rybackimi oraz ich funkcjonowanie operacje realizowane w ramach LSROR przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

9 ! ! ! Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe (wycena nieruchomości, kosztorys powykonawczy), ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, do których dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin: odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy lub sprzedawcę i nabywcę – w przypadku faktury lub rachunku; dokonania zapłaty przez beneficjenta (oświadczenie wystawcy faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

10 Opisywanie faktur/równoważnych dokumentów księgowych
Na odwrocie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej zaleca się umieszczenie opisu wg poniższego wzoru: Koszty związane  z realizacją projektu………………………..(tytuł projektu), w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” na lata zgodnie z umową o dofinansowanie nr…………… (nr zawartej umowy o dofinansowanie w ramach, której składana jest dana faktura/ dokumentu o równoważnej wartości dowodowej). Kwota kosztów: kwalifikowalnych :………………………zł oraz niekwalifikowalnych :…………………..zł objętych dokumentem, dotyczy (zadania lub dostawy/usługi) realizowanych w ramach zadania z pozycji nr …………….. w zestawieniu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność.

11 Rodzaje operacji: a. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa; b. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; c. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; d. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

12 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Zakres pomocy: Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet; Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury, służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, np. przystanki, ogrodzenie, śmietniki; Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażenie;

13 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa c.d.
4. Remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków – bez wyposażenia; 5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży; 6. Budowa, remont, przebudowa małej infrastruktury turystycznej – przystanie, kąpieliska, punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe i biwakowe, trasy turystyczne, łowiska dla wędkarzy, punkty informacji turystycznej wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją – bez wyposażenia;

14 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa c.d.
7. Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 8. Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów; 9. Promocja obszaru objętego LSROR. Wysokość pomocy: Max 85% kosztów kwalifikowalnych; Max zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu; Max zł na jedną operację;

15 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Zakres pomocy: Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza; Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza; Wyposażenie obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia;

16 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem c.d. 4. Remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej; 5. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach…. mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych – tylko udział a nie organizowanie.

17 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem c.d. TYLKO DLA RYBAKÓW !!! Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy jeżeli: 1. prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR (lub zamierza prowadzić): jako uprawniony do rybactwa; jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich;

18 c.d. c) w zakresie: - przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub - związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej;

19 c.d. 2. Jest armatorem statku rybackiego;
3. Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach SPO; 4. Będąc osobą fizyczną utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej. Wysokość pomocy: Max 60% kosztów kwalifikowalnych; Max zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu; Max zł na jedną operację;

20 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Zakres pomocy: 1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa; 2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej: - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli; - Naprawa i konserwacja statków i łodzi; - Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

21 !!! Określenie kodów PKD c.d.
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej; - Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego; - Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych; - Opieki zdrowotnej; - Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej; - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. !!! Określenie kodów PKD

22 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa c.d. Wysokość pomocy: Max 60% kosztów kwalifikowalnych; Max zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu; Max zł na jedną operację;

23 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Zakres pomocy: Inwestycje melioracyjne: - Rekultywacja, renaturyzacja i utrzymanie zbiorników wodnych; - Ochrona przeciwpowodziowa; - Regulacja możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji; - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; - Ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzegowej;

24 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej c.d. 2. Budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych; 3. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych; 4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000; 5. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk; 6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody;

25 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej c.d. 7. Remont lub odbudowa budynków związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej; 8. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów; Wysokość pomocy: Max 100 % kosztów kwalifikowalnych; Max zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu; Max zł na jedną operację;

26 Beneficjenci Osoby fizyczne Osoby prawne:
- Skarb Państwa i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje osobowość prawną, np. JST, spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, państwowe i samorządowe instytucje kultury, stowarzyszenia rejestrowe; Osoby nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: - np. spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe (ale nie spółka cywilna), wspólnoty mieszkaniowe; Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub osoby nieposiadające osobowości prawnej: - np. muzea, instytucje kultury, szkoły, sołectwa, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych.

27 Sektor beneficjenta Sektor publiczny Sektor gospodarczy
Sektor społeczny ! ! ! Gdy wnioskodawca nie został wprost wymieniony jako reprezentant danego sektora, należy go zakwalifikować do tego sektora, z którego przedstawicielami dzieli najwięcej wspólnych cech (np. spółka wodna).

28 Sektor publiczny publiczny charakter zadań realizowanych przez podmiot (określony w ustawie, np. ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej); własność publiczna (wykorzystuje środki należące do JST albo Skarbu Państwa); powołany w drodze ustawy albo innego aktu władzy publicznej. gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców

29 Sektor społeczny własność prywatna; dobrowolność uczestnictwa;
cele społeczne, promowanie określonych zachowań, miejsc, produktów; nie jest nastawiona na zysk; podział korzyści z działania nie ogranicza się do uczestników; nie angażują się w produkcję, budownictwo, usługi, działalność gospodarczą itp. osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje działające na obszarze objętym LSROR, w tym organizacje zrzeszające rybaków

30 Sektor gospodarczy - działalność ukierunkowana na zysk, odpowiada definicji „działalności gospodarczej” (prywatne placówki oświaty); - działalność ma przynieść korzyść przede wszystkim uczestnikom danego przedsięwzięcia; - podstawowy cel to wytwarzanie dóbr, świadczenie usług, działalność budowlana). przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego

31 Pomoc jest przyznawana na realizację operacji:
- zgodną z LSROR (ocena Komitetu); - wybraną przez Lokalną Grupę Rybacką (§ 1, pkt 1, lit a-d); - realizowaną na obszarze gmin objętych LSROR – wyjątek stanowi promowanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej LGR; - która spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu.

32 ! Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja:
Przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych – weryfikacja na podstawie planu biznesowego operacji; 2. Będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych – weryfikacja na podstawie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia wodnoprawnego; 3. Ma zapewnioną gospodarczą trwałość – min. 10-letni okres użytkowania obiektów budowlanych oraz 5-letni okres eksploatacji narzędzi i urządzeń oraz wyposażenia; 4. Nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód – ocena oddziaływania na środowisko, jeśli zachodzi potrzeba.

33 Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. a-d
Wniosek oceniany jest w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, celowości udzielania pomocy na realizację operacji. Termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez SW – 3 miesiące. ! Właściwość miejscowa

34 Załączniki do WoD Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu; Pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone; Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osoba fizyczną;

35 Uproszczony plan biznesowy operacji;
Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Rozporządzenie w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego Uproszczony plan biznesowy operacji; Wzór

36 Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Ustawa Prawo budowlane – rozdz. 4 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o których mowa w przepisach prawa wodnego- w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Ustawa Prawo wodne – rozdz.4 Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

37 Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; Rozporządzenie w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego Studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwoleń lub zgłoszenia; Kiedy dołącza się studium wykonalności projektu? Wzór Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości; Rozporządzenie w sprawie sporządzania operatu szacunkowego Ustawa ws. ooś Rozporządzenie dot. ooś

38 Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust
Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Przykład szczegółowego opisu operacji

39 Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Przykład opisu projektu kampanii promocyjnej………………………………………………… Zaświadczenie o  numerze  rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota zaliczki.

40 Dziękujemy za uwagę

41 Informacja o naborze WoD:
wskazanie terminu składania wniosków o dofinansowanie; wskazanie miejsca składania wniosków o dofinansowanie; wzór wniosku o dofinansowanie; kryteria wyboru operacji przez komitet LGR określone w LSROR; wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie; limit dostępnych środków finansowych. powrót

42 a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
Art. 3 4) Obiekty małej architektury - to niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności: a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; W związku z powyższym obiektem małej architektury w rozumieniu polskiego prawa budowlanego jest niewielki obiekt budowlany, którego nie można zaklasyfikować jako: - budynku (posiada fundamenty i dach), - budowli, - tymczasowego obiektu budowlanego, - urządzenia budowlanego. Ustawa z dnia lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994, Nr89, poz. 414) powrót

43 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
Art.4 Do chowu, hodowli lub połowu ryb: 1) uprawniony jest: a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy – Prawo wodne; c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb; 2) w obwodzie rybackim uprawniona jest osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985, Nr 21, poz. 91, z późn. zm.) powrót

44 Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r
Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.2007, Nr 5, poz. 38) § 2. 1. W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się dla: 4)   produktów rybołówstwa: a)  sprzedaż przez uprawnionego do rybactwa, w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym, lub przez wykonującego rybołówstwo morskie, w rozumieniu przepisów o rybołówstwie, żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną: –  konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub –  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, lub –  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub –  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, powrót

45 c.d. b)  uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie produktów rybołówstwa, c)  sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych czynnościom, o których mowa w lit. b: –  konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub –  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, lub –  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub –  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;


Pobierz ppt "Szkolenie w zakresie wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google