Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoby fizyczne: wszystkie osoby od urodzenia do śmierci Osoby prawne:

Коpie: 1
Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoby fizyczne: wszystkie osoby od urodzenia do śmierci Osoby prawne:"— Zapis prezentacji:

1 Osoby fizyczne: wszystkie osoby od urodzenia do śmierci Osoby prawne:
Beneficjenci Osoby fizyczne: wszystkie osoby od urodzenia do śmierci Osoby prawne: - Skarb Państwa i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje osobowość prawną, np. JST, spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, państwowe i samorządowe instytucje kultury, stowarzyszenia rejestrowe; Osoby nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: - np. spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe (ale nie spółka cywilna), wspólnoty mieszkaniowe; Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub osoby nieposiadające osobowości prawnej: - np. muzea, instytucje kultury, szkoły, sołectwa, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych.

2 Sektor beneficjenta Sektor publiczny Sektor gospodarczy
Sektor społeczny ! ! ! Gdy wnioskodawca nie został wprost wymieniony jako reprezentant danego sektora, należy go zakwalifikować do tego sektora, z którego przedstawicielami dzieli najwięcej wspólnych cech (np. spółka wodna).

3 Podstawy prawne Rozporządzenie RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz. 619 z późn.zm); Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 zawartą w PO RYBY (Dz.U Nr 177, poz. 1371)

4 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
„Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

5 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet

6 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 2) Poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem MAŁA ARCHITEKTURA W ROZUMIENIU MRIRW JEST TO NIEWIELKI OBIEKT BUDOWLANY, KTÓREGO NIE MOŻNA ZAKWALIFIKOWAĆ JAKO BUDYNKU, BUDOWLI, TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA BUDOWLANEGO.

7 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 3) rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ MRIRW WYŻEJ WYMIENIONY KATALOG NIE WYKLUCZA INNYCH OBIEKTÓW, O ILE BĘDĄ SŁUŻYĆ REWITALIZACJI MIEJSCOWOŚCI.

8 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 4) remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych W INTERPRETACJI MINISTERSTWA NIE MOGĄ TO BYĆ JEDNAK BUDYNKI MIESZKALE OSÓB PRYWATNYCH – MUSZĄ SŁUŻYĆ SZERSZEJ SPOŁECZNOŚCI, A PODMIOTEM REALIZUJĄCYM INWESTYCJĘ JEST PODMIOT PUBLICZNY LUB SPOŁECZNY W RAMACH SWOICH STATUTOWYCH LUB USTAWOWYCH ZADAŃ.

9 5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa RODZAJE PROJEKTÓW 5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży W INTERPRETACJI MRIRW POMOC W RAMACH TEGO ZAKRESU MOŻE BYĆ UDZIELONA NA PRZYGOTOWANIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, CZYLI MOŻLIWY JEST NP. REMOT POMIESZCZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTU. NIE BĘDZIE NATOMIAST MOŻLIWE FINANSOWANIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KÓŁ.

10 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją MAŁA INFRASTRUKTURA TURYTSYCZNA – W INTERPRETACJI MRIRW JEST TO WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKT, BUDYNEK, TEREN SŁUŻĄCY TURYSTOM W ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ.

11 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 7) dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

12 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 8) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi

13 RODZAJE PROJEKTÓW 9) promocję obszaru objętego LSROR
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa RODZAJE PROJEKTÓW 9) promocję obszaru objętego LSROR • Promocja walorów sztuki , rękodzielnictwa, kuchni regionalnej, wystaw etnograficznych, • Finansowanie udziału w targach wystawach regionalnych, festynach, festiwalach, okolicznościowych uroczystościach (np. Stoisk regionalnych), • wydanie przewodnika turystycznego dla obszaru oddziaływania lsror, • Promocja obszaru objętego strategią poprzez system informacji obejmujący ciekawe miejsca na terenie działania Książki: albumy, atlasy tematyczne (historia, geografia, przyroda regionu) itp.

14 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
DOFINANSOWANIE: Refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych operacji ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – dla sektora publicznego : : ,15 zł; dla sektora gospodarczego i społecznego : ,38, zł Nabór wniosków: sektor publiczny: sektor społeczno-gospodarczy:

15 PRZYKŁADOWE OPERACJE Zorganizowanie dni kuchni regionalnej (rybackiej) Wspólna strona internetowa małych organizacji regionalnych Zorganizowanie koła wędkarskiego dla dzieci i młodzieży Zorganizowanie warsztatów przyrodniczych i ekologicznych Budowa placu zabaw na terenie osiedla Budowa parku rekreacji i wypoczynku. Remont dachu i zakup 20 krzeseł dla świetlicy wiejskiej. Ogrodzenie boiska oraz zakup miejsc siedzących dla kibiców

16 PRZYKŁADOWE OPERACJE Oznakowanie dojazdu do zespołu zbiorników wodnych wraz z wytyczeniem ścieżek dojazdowych do nich i postawieniem drewnianych miejsc odpoczynku dla turystów. Zakup ławeczek i ich montaż oraz remont chodników przy rzece Budowa przystani wodnej – pomostów pływających przy jeziorze Budowa domu turysty oraz remont schroniska młodzieżowego. Remont domków letniskowych

17 Uprawnieni do rybactwa w rozumieniu
TYLKO DLA RYBAKÓW !!! „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” Uprawnieni do rybactwa w rozumieniu zapisów ustawy z dnia o rybactwie śródlądowym Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa. Osoby fizyczne, które utraciły pracę w wyniku zaprzestania działalności przez podmioty opisane w pkt 1 -2

18 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” RODZAJE PROJEKTÓW 1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki

19 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” RODZAJE PROJEKTÓW 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza

20 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” RODZAJE PROJEKTÓW 3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia

21 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” RODZAJE PROJEKTÓW 4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej

22 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” RODZAJE PROJEKTÓW 5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych TYLKO UDZIAŁ A NIE ORGANIZOWANIE. CELEM JEST ZWIĘKSZENIE SZANS NA RYNKU PRACY.

23 Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji
„Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” DOFINANSOWANIE: Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR: : ,62 ZŁ. Nabór: IV kwartał

24 PRZYKŁADOWE OPERACJE Rozwój systemu dystrybucji produktów rybnych poprzez zakup samochodu-chłodni do przewozu ryb oraz przystosowanie i wyposażenie punktu sprzedażowego. Rozwój systemu dystrybucji produktów rybnych poprzez zakup samochodu z ladą. Zakup komputerów oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sprzedaży internetowej produktów rybnych. Budowa pola kempingowego przy jeziorze. Rozbudowa budynku gospodarczego na cele agroturystyki pow. 5 miejsc noclegowych. Budowa łowiska typu „złów i wypuść”, wyposażenie go w niezbędny sprzęt i urządzenia. Rozbudowa infrastruktury wypożyczalni sprzętu służącego do turystyki wodnej oraz zakup łodzi, rowerów wodnych, kajaków.

25 tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” RODZAJE PROJEKTÓW: tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA W ROZUMIENIU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI OZNACZA SPRZEDAŻ ŻYWYCH LUB SCHŁODZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA, NIEPODDANYCH CZYNNOŚCIOM NARUSZAJĄCYM ICH PIERWOTNĄ BUDOWĘ ANATOMICZNĄ A TAKŻE UŚMIERCONYCH, PODDANYCH WYKRWAWIANIU, ODGŁOWIONYCH, WYPATROSZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA M.IN. W GOSPODARSTWACH RYBACKICH, NA TARGOWISKACH LUB DO ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH HANDEL DETALICZNY Z PRZEZNACZENIEM DLA KONSUMENTA KOŃCOWEGO.

26 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - naprawy i konserwacji statków i łodzi - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ZGODNIE Z PKD (G ) DOTYCZY TO SKLEPÓW WYSPECJALIZOWANYCH I NIEWYSPECJALIZOWANYCH NP. HANDLU W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, W SKLEPACH, KIOSKACH, NA STRAGANACH I KRAMACH, np. sklep spożywczy, stacja paliw, sklep wędkarski, apteka, sklep obuwniczy, odzieżowy,

27 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności usługowej związanej z wyżywieniem USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OBIEKTACH SPORTOWYCH I PODOBNYCH, DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KAWIARNI -PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ, NA OKREŚLONE UROCZYSTOŚCI DO MIEJSC PRZEZ NIEGO WYZNACZONYCH (CATERING).  - DZIAŁALNOŚĆ BARÓW, TAWERN, KOKTAJLBARÓW, PIWIARNI I PUBÓW, SKLEPÓW Z KAWĄ, PIJALNI SOKÓW OWOCOWYCH.

28 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej W/G PKD (J 62.0) OBEJMUJE m.i.: ROZBUDOWĘ, TWORZENIE, DOSTARCZANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA WYKONANEGO NA ZLECENIE OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA, PISANIE PROGRAMÓW NA ZLECENIE UŻYTKOWNIKA, PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH, PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH.

29 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego

30 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych

31 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: - opieki zdrowotnej W/g pkd (q i 86.9)oprócz podstawowej opieki szpitalnej oraz praktyki lekarskiej obejmuje również indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów (diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa ), praktykę pielęgniarek i położnych - prywatne gabinety oraz świadczenia w domu pacjenta; działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura; działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia.

32 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej Działalność sportowa (w klasyfikacji pkd oznaczona jako m 93.1) to m.In. Działalność obiektów sportowych (np. Basen, pole golfowe), działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich (np. Pływacki, szachowy, sportów zimowych) , działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. Fitness, kulturystyka). Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (m. 93.2) obejmuje m.In. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,      Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: rejsy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.

33 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego Obejmuje (pkd s 95. 2): naprawę i utrzymanie peryferyjnego sprzętu komputerowego, naprawę sprzętu telekomunikacyjnego: faksy, krótkofalówki oraz elektronicznego jak: rtv-radioodbiorniki i telewizory, naprawę sprzętu domowego i ogrodniczego, takiego jak: agd, kosiarki do trawy i dmuchawy; naprawę obuwia i wyrobów skórzanych, mebli i wyposażenia domu, odzieży i dodatków do odzieży, artykułów sportowych, instrumentów muzycznych, artykułów hobbystycznych i innych artykułów użytku osobistego i domowego.

34 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (w/g pkd f 43.3) obejmuje: posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, malowanie i szklenie, pozostałe roboty budowlane wykończeniowe.

35 Nabór wniosków: IV kwartał
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” DOFINANSOWANIE: Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – : ,47 ZŁ. Nabór wniosków: IV kwartał

36 PRZYKŁADOWE OPERACJE Zagospodarowanie terenu pod pole golfowe i jego wyposażenie. Budowa i wyposażenie punktu gastronomicznego posiłki z produktów rybnych. Rozbudowa ośrodka oraz zakup specjalistycznego sprzętu do nurkowania – jako rozwój szkoły nurkowania i wypożyczanie sprzętu. Zagospodarowanie terenu pod utworzenie parku linowego oraz zakup niezbędnego sprzętu.

37 Inwestycje melioracyjne
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW Inwestycje melioracyjne Melioracje w szerokim rozumieniu: działania techniczne , biologiczne, organizacyjne i gospodarcze podejmowane w środowisku przyrodniczym w celu ulepszenia stosunków wodnych w dorzeczach w oparciu o ustawę Prawo Wodne - obejmują melioracje podstawową i szczegółową

38 1) inwestycje melioracyjne związane z:
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 1) inwestycje melioracyjne związane z: a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymanie zbiorników wodnych Według interpretacji mrirw w tym działaniu można uznać koszty, które wpływają na rekultywację, w tym renaturyzację i utrzymanie zbiorników wodnych nawet jeśli dotyczą obiektów lub terenów nie będących bezpośrednim obiektem dofinansowania, ale inwestycja w nie jest częścią operacji.

39 RODZAJE PROJEKTÓW 1) inwestycje melioracyjne związane z:
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 1) inwestycje melioracyjne związane z: b) ochroną przeciwpowodziową c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej Z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli.

40 2) budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 2) budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych

41 „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych Według interpretacji ministerstwa rolnictwa przepis ten daje szerokie możliwości dla potencjalnych beneficjentów, ważne jest tylko odpowiednie powiązanie i udokumentowanie operacji jako związanej bezpośrednio z zachowaniem Bioróżnorodności i ochrony gatunków wodnych.

42 „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 Ważne, aby głównym celem była ochrona obszaru

43 RODZAJE PROJEKTÓW 5) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 5) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk

44 RODZAJE PROJEKTÓW 6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody

45 „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 7) remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, 8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ MRIRW MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE NA OBSZARACH, DLA KTÓRYCH OGŁOSZONY ZOSTAŁ STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

46 Refundacja do 100% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY:
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” DOFINANSOWANIE: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – : sektor publiczny ,16 zł; sektor gospodarczy i społeczny: ,16 zł Nabór wniosków: dla sektora publicznego: dla sektora gospodarczego i społecznego:

47 Oznakowanie drzew i stworzenie ścieżki przyrodniczej
Modernizacja dawnego kąpieliska i remont pomostu nad jeziorem Oznakowanie drzew i stworzenie ścieżki przyrodniczej PRZYKŁADOWE OPERACJE

48 Projekt składany do LGR musi dodatkowo wykazywać spójność z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej grupy Rybackiej „Opolszczyzna”

49 LSROR – WPROWADZENIE LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH JEST DOKUMENTEM PRZYJMOWANYM PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ. LSROR STANOWI ZAPIS CELÓW ORAZ SPOSOBÓW DOCHODZENIA DO ICH REALIZACJI. NA REALIZACJĘ LSROR GRUPA OTRZYMUJE ŚRODKI FINANSOWE, W RAMACH KTÓRYCH O DOFINANSOWANIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ RÓŻNE PODMIOTY. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

50 LASOWICE WIELKIE, LEWIN BRZESKI, MURÓW, NIEMODLIN, OZIMEK, POKÓJ,
ROZWÓJ I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI 11 GMIN ZALEŻNYCH OD RYBACTWA: LASOWICE WIELKIE, LEWIN BRZESKI, MURÓW, NIEMODLIN, OZIMEK, POKÓJ, POPIELÓW, ŚWIERCZÓW, TUŁOWICE, TURAWA, ZĘBOWICE Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

51 Rozwój sektora rybackiego na terenie LGR „Opolszczyzna”
CEL OGÓLNY I : Rozwój sektora rybackiego na terenie LGR „Opolszczyzna” CELE SZCZEGÓŁOWE I.1. Wzmocnienie konkurencyjności sektora rybactwa I.2. Tworzenie i rozwój systemu sprzedaży produktów związanych z rybactwem ŚRODKI KAMPANIE PROMOCYJNE: promowanie tradycji rybactwa, produktów rybackich oraz walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu LGR; b) WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI: operacje polegające na wprowadzaniu innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych, a także rozwiązań organizacyjnych np. inkubatorów przedsiębiorczości. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

52 Rozwój sektora rybackiego na terenie LGR „Opolszczyzna”
CEL OGÓLNY I : Rozwój sektora rybackiego na terenie LGR „Opolszczyzna” CELE SZCZEGÓŁOWE I.1. Wzmocnienie konkurencyjności sektora rybactwa I.2. Tworzenie i rozwój systemu sprzedaży produktów związanych z rybactwem ŚRODKI c) POPRAWA FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTW RYBACKICH: służące rozwojowi gospodarstw poprzez utrzymanie i poprawę rentowności prowadzenia działalności hodowlanej, d) SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA I TWORZENIE NOWYCH RYNKÓW ZBYTU: operacje związane z dystrybucją niezależną od hipermarketów; będą tworzone i rozwijane formy sprzedaży bezpośredniej Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

53 przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy poza sektorem
CEL OGÓLNY II : POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA CELE SZCZEGÓŁOWE II.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy poza sektorem rybackim II.2. Rozwój infrastruktury i usług turystyczno- rekreacyjnych, w szczególności związanej ze stawami II.3. Rewitalizacja miejscowości i ochrona zabytków ŚRODKI A) KAMPANIE PROMOCYJNE B) WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI e) WSPIERANIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: utrzymanie lub wzrost zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia mające na celu przekwalifikowanie zawodowe dla osób odchodzących od rybactwa, Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

54 przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy poza sektorem
CEL OGÓLNY II : POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA CELE SZCZEGÓŁOWE II.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy poza sektorem rybackim II.2. Rozwój infrastruktury i usług turystyczno- rekreacyjnych, w szczególności związanej ze stawami II.3. Rewitalizacja miejscowości i ochrona zabytków ŚRODKI f) ROZWÓJ I TWORZENIE OŚRODKÓW REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH ORAZ POWIĄZANIE ICH SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI: ma wspierać wszelkie operacje związane z rozwojem infrastruktury i bazy turystyczno<rekreacyjnej, w tym związanej z tradycjami rybackimi. g) ODNOWA I ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

55 Zwiększenie atrakcyjności obszaru dla turystów i rybactwa
CEL OGÓLNY III : Zwiększenie atrakcyjności obszaru dla turystów i rybactwa CELE SZCZEGÓŁOWE III.1. Poprawa jakości środowiska III.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego ŚRODKI a) KAMPANIE PROMOCYJNE h) ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ: rozpoznanie walorów i zagrożeń oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów, a szczególnie dzieci i młodzieży. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

56 KARTA 0CENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ OBSZARÓW RYBACKICH
1. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSROR? 2. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo.

57 STRONY INTERNETOWE: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 3. LOKALNA GRUPA RYBACKA „OPOLSZCZYZNA” Biuro LGR „Opolszczyzna”: pl. Kopernika 5/3, Opole tel , , mail:

58 Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Opole, czerwiec 2011

59 Wniosek o dofinansowanie – art
Wniosek o dofinansowanie – art. 10 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego (…) Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa. Wzór wniosku przygotowuje Instytucja Zarządzająca. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej IZ oraz IP. Wniosek oceniany jest w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, celowości udzielania pomocy na realizację operacji.

60 Informacje o konkursie Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009 r.: Informacja o konkursie - co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków: • na stronie internetowej, • w siedzibie LGR. Powiadomienie samorządu województwa, właściwego ze względu na siedzibę LGR, który zamieszcza informację o konkursie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru : •na stronie internetowej (www.poryby.umww.pl), •w siedzibie urzędu (Poznań, Szyperska 14 p. 5), •w prasie o zasięgu obejmującym obszar LGR (Głos Wielkopolski).

61 Informacje o konkursie cd.:
Wskazanie terminu składania wniosków, Wskazanie miejsca składania wniosków, Wskazanie wzoru wniosku, Określenie kryteriów wyboru operacji, Wykaz załączników, Określenie limitu dostępnych środków.

62 Wniosek o dofinansowanie zawiera:
Nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy ( w przypadku pełnomocnictwa), Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy – NIP, Opis planowanej operacji, Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji, Oświadczenie lub zobowiązanie wnioskodawcy związane z pomocą, Informacja o dołączonych załącznikach.

63 Wniosek o dofinansowanie – aspekty praktyczne:
Cz. I 1-3 wniosku wypełnia LGR. Należy podać informacje dot. decyzji LGR podjętej w spr. wyboru operacji do dofinansowania. Pozostałe części wniosku wypełnia wnioskodawca. Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zalicza się do sektora gospodarczego. Wniosek jest składany w związku z realizacją operacji określonej w rozporządzeniu. Pkt 5 - Wskazanie kategorii operacji, której wniosek dotyczy – czy możliwe jest dopuszczalne wskazanie więcej niż jednej kategorii? Jest ale tylko w obrębie działania

64 Wniosek o dofinansowanie:
Cz. II wniosku dot. identyfikacji wnioskodawcy. Cz. II wypełnia się tylko w przypadku realizacji operacji w ramach restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej. Wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania – wszystkich osób zgodnie z KRS Pełnomocnictwo – forma pisemna.

65 Wniosek o dofinansowanie:
Cz. III wniosku – charakterystyka prowadzonej działalności. główne kierunki działalności, określenie PKD, nie dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Cz. IV wniosku – wskaźniki wyniku operacji. Należy opisać wpływ operacji na stan zatrudnienia. Wskaźniki wyniku operacji – monitoring osiągnięcia wskaźników określonych w Programie Operacyjnym. Wnioski podlegają ocenie według kryteriów wyboru operacji. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie załączników opracowanych przez LGR, ponieważ umożliwi ocenę osiągnięcia wskaźników operacji.

66 Wniosek o dofinansowanie:
Cz. V wniosku – opis operacji. Tytuł operacji – powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach. Cel operacji – wnioskodawca określa cel przystępując do realizacji operacji. Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem [cel ogólny] poprzez budowę i wyposażenie restauracji [cel mierzalny]. Zakres operacji – opis należy sporządzić w sposób syntetyczny i musi on obejmować wszystkie główne elementy operacji. Zakres musi być spójny z zestawieniem rzeczowo – finansowym i uzasadniać potrzebę realizacji poszczególnych zadań

67 Wniosek o dofinansowanie:
Cz. VI Harmonogram finansowy operacji Zaliczka Wnioski o płatność (w tym rozliczające zaliczkę) Numer transzy Planowana data otrzymania zaliczki Kwota transzy zaliczki Numer etapu Planowany termin zakończenia etapu (miesiąc / rok) Wnioskowana kwota dofinansowania W tym kwota rozliczająca zaliczkę I 07/2011 92000,00 09/2011 II 03/2012 46200,00 04/2012 Razem (Suma) 138200,00

68 Wniosek o dofinansowanie:
Cz. VII Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Wnioskowany poziom dofinansowania: do 60% X do 85% do 100% Terminy realizacji operacji: W tym Etap I: IX/2011 Etap II: IV/2012 Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 07/2011 data zakończenia (miesiąc/rok) 09/2011 Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 03/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 04/2012

69 Wniosek o dofinansowanie:
Cz. VII Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Koszty niekwalifikowal ne w zł Ogółem W tym VAT 1 2 3 4 5 6 Etap I Budowa restauracji 200 m2 200000,00 154000,00 - 46000,00 Razem Etap I Etap II Wyposażenie restauracji 100000,00 77000,00 23000,00 Razem Etap II Razem Etap I, Etap II 300000,00 231000,00 69000,00

70 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu: Pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone; Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osoba fizyczną;

71 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
4. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji odpis z księgi wieczystej umowa dzierżawy zgoda właściciela na dysponowanie nieruchomością w zakresie objętym operacją

72 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
5. Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji Według interpretacji MRiRW z 04/05/2011 wystarczy jedna oferta, która musi zawierać cenę netto i brutto, nie musi być podpisana przez oferenta. Dobrą praktyką byłoby gdyby wnioskodawca wykazał, że zapytania zostały skierowane do min. 3 wykonawców i min. na 1 uzyskał odpowiedź – stanowisko SWW. Oferty są szczególnie ważne w przypadku zakupu środków o znacznej wartości lub takich, których ceny są trudne do odnalezienia w powszechnie dostępnych źródłach.

73 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
Dokumentacje projektowa w zamówieniach publicznych jest regulowana przez 2 rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

74 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
Uproszczony plan biznesowy operacji Uproszczony plan biznesowy służy zbadaniu powstania trwałych korzyści gospodarczych wg § 11 ust. 3 rozporządzenia powstaną one gdy wnioskodawca nie straci płynności finansowej w okresie 3 lat od zaakceptowania wniosku oraz wzrosną jego dochody lub opłacalność prowadzonej działalności. 7. Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

75 Żeby uzyskać pozwolenie na budowę, potrzebne są następujące dokumenty: - mapa sytuacyjno-wysokościowa przeznaczona do celów projektowych (w skali 1:500). Wykonanie takiej mapy możemy zamówić u uprawnionego geodety lub w Wydziale Geodezji i Kartografii dla danego obszaru; - Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu lub Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; dokument ten określi nam warunki przestrzenne, które będzie musiała spełniać nasza inwestycja i jej usytuowanie; wytyczne z tego dokumentu muszą być uwzględnione przy projektowaniu lub adaptacji gotowego projektu naszego domu; - warunki przyłączenia mediów: elektryczności, gazu, wody i kanalizacji; dokumenty te musimy uzyskać przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej projektu budowlanego - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami (np. Rzeczoznawców do spraw Sanitarnych, BHP i PPOŻ), uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

76 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
8. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o których mowa w przepisach prawa wodnego- w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca r. Prawo wodne 9. Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacja operacji

77 UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO WYMAGANE DOKUMENTY · Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku, spełniający wymagania określone w art. 131 i 132 ustawy z dnia r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zmianami). Załączniki: · operat wodnoprawny (3 egz.), · decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, · opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, · zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego, · dokumentacja hydrogeologiczna (1 egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych · dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

78 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Jeden miesiąc, w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie przez Starostę decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, piętrzenie wód i inne) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, urządzenia melioracyjne i piętrzące, pomosty i inne). TRYB ODWOŁAWCZY Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Starosty do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od daty otrzymania

79 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
10. Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych Wartość nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych będzie weryfikowana w oparciu o publikacje zawierające ceny prac budowlanych. Nakłady rzeczowe nie mające bezpośredniego związku z realizacją operacji nie podlegają refundacji.

80 Co powinien zawierać kosztorys inwestorski?
Kosztorys załączony do wniosku o przyznanie pomocy powinien zawierać w szczególności: 1. Nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, 2. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis, 3. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis, 4. Datę opracowania kosztorysu, 5. Ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, 6. Przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości; 7. Kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową; 8. Wartość kosztorysową robót budowlanych; 9. Tabelę wartości elementów scalonych.

81 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
11. Studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku  braku    pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji. W przypadku złożenia sw nie ma obowiązku dostarczenia uproszczonego planu biznesowego.

82 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
11. Studium wykonalności c.d. Wnioskodawca zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości, dane finansowe za okres przeszły wypełnia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych. Natomiast pozostali wnioskodawcy wypełniają dane finansowe oparciu o najlepszą własną wiedzę na temat prognozowanych przychodów i kosztów. Dokumenty na podstawie, których dokonano wyliczeń finansowych wnioskodawca dostarcza w kopiach, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

83 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
11. Studium wykonalności c.d. Załączniki: Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie operacja (art. 46a ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile charakter operacji obejmuje prace o charakterze budowlanym

84 Uzyskanie "DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU" lub WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Procedura może różnić się zależnie od lokalnych wymagań konkretnej gminy, najpewniejsze i aktualne informacje, uzyskacie Państwo w rejonowym wydziale architektury. Uzyskać od geodety, zaktualizowane mapy działki do celów projektowych w skali 1:500 (najlepiej poszukać człowieka z "rejonu", który szybko i sprawnie załatwi niezbędne mapy i podkłady geodezyjne, porusza się w danym terenie i ma swoje "przetarte ścieżki" - w urzędach można spotkać tablice ogłoszeń o usługach geodezyjnych). Na aktualnej mapie działki (mapa do celów projektowych), w skali 1:500 (1cm na mapie oznacza 5m w terenie) lub 1:1000 (1cm=10m) wrysować, kontur planowanej inwestycji (domu, garażu itp.). Oznaczyć granice działki (kolorowym zakreślaczem). Budynek powinien być usytuowany zgodnie z prawem w odległości 3 m od granicy działki (ściana bez okien) i 4 m(ściana z oknami). W innych przypadkach należy uzyskać zgodę sąsiadów na projektowaną zabudowę w odległości 1,50m, lub też - jeśli zachodzi taka konieczność - na zabudowę w granicy działki (są to przypadki indywidualne i zalecamy konsultować je w lokalnym urzędzie gminy - czyli z "grupą trzymającą władzę" tj. z tymi co będą zatwierdzać). Wypełnić wniosek o wydanie decyzji lub wypisu (gotowy formularz można dostać w urzędzie i w razie problemów poprosić o instrukcje jak "to" wypełnić). Możliwe, że gmina zażąda przedstawienia koncepcji planowanej inwestycji lub nawet gotowego projektu (wtedy proponujemy- wykonać odbitki stron katalogowych wybranego projektu, lub wydrukować rysunek szczegółowy z naszej strony i dołączyć do wniosku, zaznaczając, że chodzi również o zaopiniowanie koncepcji projektu). Komplet dokumentów złożyć w urzędzie. (Wniosek rozpatruje właściwy organ administracyjno-budowlany, na terenie, którego znajduje się planowana budowa, trwa to zwykle dni). Wypis z Miejscowego Planu uzyskuje się o wiele szybciej (czasem nawet od ręki).

85 3. Postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej (starostą bądź wojewodą) projektowanych rozwiązań w zakresie: - linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, Przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego, o ile charakter operacji dotyczy obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach usytuowanych na terenie portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego. 4. Projekt rozbiórki obiektu (art. 33 ust. 4, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) o ile uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę wymaga dołączenia takiego projektu a charakter operacji będzie obejmował działania wymagające takiego pozwolenia

86 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
12. Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości; Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości.

87 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
13. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

88 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
14. Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; W opinii SWW załącznik powinien zostać złożony każdorazowo i cechować się wysokim poziomem szczegółowości w przeciwieństwie do zestawienia rzeczowo-finansowego i zakresu operacji

89 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
15. Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 16*. Zaświadczenie o  numerze  rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota zaliczki.

90 Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie:
Organ samorządu województwa rozpatruje wniosek w terminie 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach samorząd może przedłużyć termin o 30 dni. Istnieje możliwość dwukrotnego uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Przywrócenie terminu na dokonanie uzupełnień – art. 36 rozporządzenia (prośba 14 dni od dnia ustania przyczyny, dopełnienie czynności wraz z prośbą, uprawdopodobnienie, że uchybienie nastąpiło bez winy wnioskodawcy).

91 Kwalifikowalność poszczególnych typów operacji:
Zapytania kierowane do LGR, następnie przekazywane do SW W przypadku konieczności SW wystąpi o opinię swoich służb prawnych i/lub IZ

92 Kwalifikowalność VAT Został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony oraz nie może zostać w żaden sposób odzyskany Na podstawie danych we wniosku o dofinansowanie

93 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę flora.doradztwo@neostrada.pl
Piotr Namysło


Pobierz ppt "Osoby fizyczne: wszystkie osoby od urodzenia do śmierci Osoby prawne:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google