Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność kosztów w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Adam Futymski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność kosztów w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Adam Futymski."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność kosztów w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Adam Futymski

2 Podstawowe pojęcia Koszty kwalifikowalne – wniesiony nakład rzeczowy lub poniesione wydatki, które mogą zostać w jakimś stopniu zwrócone wnioskodawcy Katalog kosztów kwalifikowalnych– nie został określony w rozporządzeniu, natomiast rozporządzenie zawiera wykaz kosztów, które nie podlegają refundacji (nie są kwalifikowalne) Kwalifikowalność kosztów

3 Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1: Koszty zakupu używanych maszyn, o ile: zostały zakupione w ciągu poprzednich 5 lat z udziałem środków publicznych, ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn tego typu nie spełniają wymagań technicznych Kwalifikowalność kosztów

4 Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1: Koszty nabycia gruntu, budynku, budowli, o ile: Ich nabycie nie ma bezpośredniego związku z operacją Ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową Podmiot zbywający nabył dany obiekt w okresie 5 lat poprzedzających moment zbycia z pomocą ze środków publicznych Koszty te przekraczają 10% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych operacji Kwalifikowalność kosztów

5 Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1: Koszty ogólne realizacji operacji (np. telekomunikacji, czynsze i media, składki ubezpieczeniowe) o ile: Nie mają bezpośredniego związku z operacją Zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie Koszty te przekraczają 10% ogólnej wartości netto operacji Kwalifikowalność kosztów

6 Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1: Nakłady rzeczowe nie mające bezpośredniego związku z realizacją operacji Praca własna wykonywana przez beneficjenta i praca wolontariuszy Amortyzacja środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych Kwalifikowalność kosztów

7 Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1 Podatek VAT, jeżeli może zostać odzyskany Odsetki od kredytów Wydatki mieszkaniowe Wydatki sfinansowane z innych środków publicznych Wszystkie koszty, które nie mają związku z realizowaną operacją i nie służą osiągnięciu celu Kwalifikowalność kosztów

8 Okres kwalifikowalności Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (po nowelizacji – od dnia zawarcia umowy ramowej przez LGR) Kwalifikowalność wkładów rzeczowych Wkład własny w postaci gruntów, budynków, budowli oraz prawa dysponowania nimi, a także robót budowlanych jest kosztem kwalifikowalnym. Wartość gruntów, budynków budowli ustala się w drodze wyceny nieruchomości (operat szacunkowy wykonany zgodnie z przepisami). Wartość robót budowlanych ustala się kosztorysem powykonawczym Kwalifikowalność kosztów

9 Wartość kosztów innych niż nakłady rzeczowe - ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego dokumentu księgowego (np. rachunek, lista płac) Wraz z fakturą, rachunkiem należy dostarczyć: dowody zapłaty np. polecenie przelewu, wyciąg z rachunku bankowego dokument potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia - powinien on zawierać sposób, miejsce, datę przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisy sprzedawcy i nabywcy Kwalifikowalność kosztów

10 Wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych - musi być potwierdzone protokółem odbioru Konieczność ponoszenia kosztów na obszarze objętym LSROR W założonych przez MRiRW zmianach rozporządzenia obowiązek ten ma dotyczyć tylko działań inwestycyjnych Kwalifikowalność kosztów

11 Koszty sporządzenia wniosku Koszty sporządzenie wniosku o pomoc nie są kosztem kwalifikowanym, natomiast są kosztem kwalifikowanym koszty przygotowania lub uzyskania niezbędnej dokumentacji (jako koszty przygotowania operacji) np. projekty techniczne, kosztorysy, analizy ekonomiczne, pozwolenia, zaświadczenia, patenty i licencje, usługi geodezyjne itp. Kwalifikowalność kosztów

12 Najczęściej zadawane pytania… Jak długo należy zachować cel operacji? Zgodnie z umową o dofinansowaniu, beneficjent powinien przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej zachować cel operacji oraz nie przenosić prawa własności (posiadania) rzeczy nabytych w ramach operacji ale Powinien także zapewnić gospodarczą trwałość operacji, co rozporządzenie definiuje jako co najmniej 10-letni okres użytkowania obiektów budowlanych (budynków, budowli) i co najmniej 5-letni okres użytkowania maszyn i urządzeń bezpośrednio związanych z inwestycją realizowaną w ramach operacji

13 Najczęściej zadawane pytania… Kwestia trwałości tzw. operacji miękkich, np. promocji, szkoleń itp. – zachowania celu i trwałości operacji przez 5 lat. W przypadku ulotek, banerów, materiałów szkoleniowych itp., Obecnie: Ww. wzory materiałów mają być odpowiednio przechowywane przez beneficjanta przez 5 lat od dokonania ostatniej płatności dla celów kontrolnych. Po nowelizacji: trwałość gospodarcza będzie obejmować tylko projekty inwestycyjne, a co za tym idzie nie będzie miała zastosowania w projektach tzw. miękkich.

14 Najczęściej zadawane pytania… Szkolenia w ramach osi 4: W ramach operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej (…) obejmuje: (…) 5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli sektora rybackiego; W ramach operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR obejmuje: (…) 4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR; W ramach operacji polegającej na promowaniu współpracy międzyregionalnej (…) 1) organizację spotkań, szkoleń itp., jak również (nowelizacja) organizacja staży i praktyk;


Pobierz ppt "Kwalifikowalność kosztów w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Adam Futymski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google