Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4"— Zapis prezentacji:

1

2 ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Listopad, 2009

3 NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR
Termin: od 30 października 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich: złotych Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30 w Warszawie – Biuro Podawcze)

4 1. Odpowiedni skład stowarzyszenia
Wymogi, jakie muszą spełnić stowarzyszenia by zostać wybrane do realizacji LSROR 1. Odpowiedni skład stowarzyszenia członkami są wszystkie gminy objęte LSROR gminy nie mogą być członkami innych stowarzyszeń ubiegających się o wybór Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli trzech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny) 2. Odpowiedni zakres i treść LSROR odpowiednia kwota na LSROR i w ramach tej kwoty odpowiedni podział na pewne kategorie wydatków opracowana LSROR spełnia kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia

5 Wymogi, jakie muszą spełnić stowarzyszenia by zostać wybrane do realizacji LSROR
3. Odpowiednie procedury opracowane przez stowarzyszenie stowarzyszenie posiada kryteria wyboru operacji przez komitet stowarzyszenie posiada szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania komitetu 4. Odpowiedni obszar objęty LSROR gminy objęte LSROR muszą tworzyć spójny geograficznie obszar Obszar objęty LSROR musi posiadać odpowiedni współczynnik rybackości (co najmniej 0,5) Współczynnik rybackości – stosunek liczby określonych w rozporządzeniu podmiotów przypadających na 1000 mieszkańców

6 Osoby brane pod uwagę przy obliczaniu współczynnika
uprawnieni do rybactwa, domownicy i pracownicy (umowa o pracę) uprawnionych do rybactwa, podmioty, które nie są uprawnione do rybactwa, ale wykonują zadania związane z chowem, hodowlą, połowem ryb na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa oraz pracownicy takich podmiotów nieuprawnionych do rybactwa, podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego i ich pracownicy (umowa o pracę), pracownicy (umowa o pracę) organizacji społecznych zajmujących się organizacją i promocją połowu, chowu i hodowli ryb, podmioty prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa ryb

7 OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR
Do realizacji LSROR zostaną wybrane tylko takie stowarzyszenia, które: 1. Uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGR. Ocenia się: strukturę LGR (liczba członków stowarzyszenia, w tym liczba gmin i liczba rybaków będących jego członkami. obszar na którym będzie działać stowarzyszenie (liczba mieszkańców, liczba rybaków, gęstość zaludnienia) komitet (reprezentatywność składu, udokumentowana wiedza członków, procedury funkcjonowania komitetu, kryteria wyboru operacji *)

8 OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR
W ramach oceny LGR stowarzyszenie musi dodatkowo otrzymać co najmniej: 50 % maksymalnej liczby punktów za procedury funkcjonowania komitetu, 50 % maksymalnej liczby punktów za kryteria wyboru operacji

9 OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR
2. Uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSROR. Ocenia się: cele LSROR i środki służące do ich osiągnięcia, operacje planowane do wsparcia w ramach LSROR, udział społeczności lokalnej w przygotowaniu LSROR, opis procesu wdrażania LSROR, metodologia oceny własnej funkcjonowania LGR i oceny procesu wdrażania LSROR, komplementarność LSROR w stosunku do działań i operacji planowanych do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii.

10 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4
Stowarzyszenie zarejestrowane w KSR Stowarzyszenia przygotowują LSROR Składanie wniosków do Instytucji Zarządzającej Podpisanie z Instytucją Zarządzającą umowy na realizację LSROR Stowarzyszenie staje się LGR

11 Wnioski o dofinansowanie Podpisywanie umowy o dofinansowanie
SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 CD... LGR Wnioski o dofinansowanie Samorządy województw Podpisywanie umowy o dofinansowanie

12 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 CD...
Samorządy województw Wnioski o płatność Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYPŁATA BENEFICJENTOM

13 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym związanych w regionie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

14 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OZ
inwestycje o charakterze turystyczno – rekreacyjnym: budowa, modernizacja np. kej rybackich, przystani, punktów widokowych, łowisk itp. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzenie muzeów, skansenów podejmowanie inicjatywy mających na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji związanych z rybactwem dotyczących sztuki, obyczajów, rzemiosła rewitalizacja miejscowości w tym remont chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych ipt. ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%

15 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%
PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA ROZWUJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJACEJ OZ podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

16 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%
RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALANOSCI GOSPODARCZEJ, DYWERSIFIKACJA ZATRUDNIENIA zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

17 FUNKCJONOWANIE LGR, AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR działania aktywizujące lokalne społeczności badania dotyczące obszaru objętego LSROR ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100% Zwrot kosztów kwalifikowalnych przygotowania LSROR do zł

18 WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA LUB MIĘDZYNARODOWA
organizacja spotkań, szkoleń, konferencji działania mające na celu promocje i rozwój OZ wymiana informacji, doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

19 ZŁOŻENIE WNIOSKU – KILKA PRAKTYCZNYCH RAD
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się czy: wniosek został podpisany w wyznaczonym do tego miejscu przez osoby reprezentujące stowarzyszenie – potencjalną LGR; wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku; załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

20 ZŁOŻENIE WNIOSKU – KILKA PRAKTYCZNYCH RAD CD
Wniosek wraz z załącznikami spiętymi w segregatory, składa się bezpośrednio w siedzibie MRiRW na Biurze Podawczym. Złożenie wniosku potwierdza pracownik MRiRW na kopii pierwszej strony wniosku pieczęcią MRiRW, datą wpływu oraz własnoręcznym podpisem. Stowarzyszenie informuje MRiRW o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po ich wystąpieniu.

21 ZAŁĄCZNIKI 11a – 11k czyli jak potwierdzać „rybackość”?
1. W przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb: a) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k); b) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące powierzchni gruntów pod wodami, gruntów pod stawami rybnymi, gruntów pod innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb lub gruntów pod sztucznymi zbiornikami wodnymi albo kopię pozwolenia wodnoprawnego uprawnionego do rybactwa, zawierającą informację o powierzchni takich gruntów lub kopie faktur lub rachunków dokumentujących roczną produkcję ryb łososiowatych nie mniejszą niż 5 ton, lub kopię formularza statystycznego RRW-22, wraz z potwierdzeniem jego złożenia, w którym podano taką roczną produkcję ryb łososiowatych (Zał. 11f lub Zał. 11 d lub Zał. 11 e).

22 dokumenty, o których mowa w pkt 1.
2. W przypadku domowników uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb: zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (Zał. 11 i), dokumenty, o których mowa w pkt 1.

23 b) dokumenty, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku pracowników uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j), b) dokumenty, o których mowa w pkt 1.

24 4. W przypadku podmiotów, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR, prowadzących działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego: a). aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

25 5. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez podmioty, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR, prowadzące działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j), b) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

26 6. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, jeśli świadczy pracę na obszarze objętym LSROR: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11 j) b) aktualny odpis z KRS dotyczący stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji społecznej będącej pracodawcą danej osoby wskazujący, że wśród celów statutowych tej organizacji jest organizowanie i promowanie połowu, chowu lub hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11 a) .

27 7. W przypadku podmiotów, które na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa, wykonują zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie: a) kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11h) b) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k);

28 8. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez podmioty, które na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa, wykonują zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j), b) kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11h), c) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k).

29 9. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów żyjących w wodzie, jeżeli siedziba albo miejsce zamieszkania tych podmiotów znajduje się na obszarze objętym LSROR: a) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a); b) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy (Zał. 11c).

30 PO RYBY DLA WSZYSTKICH


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google