Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby” w ciągu najbliższych 10 lat będzie jednym z najatrakcyjniejszych w województwie pomorskim regionów do zamieszkania, pracy i wypoczynku, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę turystyczną, nowoczesne rybołówstwo, hodowlę ryb i ich przetwórstwo, walory przyrodnicze, czyste środowisko, silną tożsamość kulturową oraz aktywną społeczność lokalną.

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” (LGR PŁ) zostało zarejestrowane w 2009 r. • Członkami Stowarzyszenia są rybacy, hodowcy ryb (58), przedstawiciele sektora społecznego (24), jst (9 gmin + Starostwo Powiatowe w Lęborku) • LGR PŁ działa na obszarze gmin: Cewice Choczewo Gniewino Linia Luzino Łeba Łęczyce Nowa Wieś Lęborska Wicko

3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” • niemal 73 tys
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” • niemal 73 tys. mieszkańców • półtora tysiąca km kw. powierzchni

4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
• 28 km linii brzegowej • 38 kutrów rybackich, ich załogi wynoszą od 87 do 148 osób • jeszcze w 2007r. wyładowano w Łebie ponad 1000 ton ryb (dorsz i stornia), dziś większość kutrów jest niewykorzystywana ok. 30 gospodarstw rybackich produkujących rocznie ok ton głównie pstrąga tęczowego 8 głównych zakładów przetwórstwa – produkcja ok. 10 tys. ton produktów rybnych rocznie

5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Władze LGR PŁ: • walne zebranie członków • komitet • zarząd •komisja rewizyjna

6 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Walne Zebranie Członków: najwyższa władza uchwala LSROR wybiera członków zarządu, komitetu, komisji rewizyjnej zatwierdzanie regulaminów

7 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
ZARZĄD: składa się z 5 osób członkowie zarządu są osobami z doświadczeniem w zakresie funduszy unijnych oraz administracji - kadencja trwa 2 lata

8 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
kierownik biura sekretariat specjalista ds. finansów i rozliczeń programów z UE księgowy ds. turystyki, tradycji rybactwa i ochrony środowiska Specjalista ds. przedsiębiorczości

9 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Komitet: 22 osoby, w tym: 13 reprezentantów „sektora rybnego” 4 reprezentantów sektora publicznego 7 reprezentantów sektora społecznego 11 reprezentantów sektora gospodarczego 19 osób zameldowanych na terenie LGR 2 osoby poniżej 30 roku życia 5 kobiet 10 osób posiadających certyfikat szkoleń nt. PO RYBY Komisja Rewizyjna: - składa się z 4 osób wybranych przez Zebranie Walne

10 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich: Cel Ogólny 1 Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze i poprawa jakości życia społeczności rybackich Cele Szczegółowe: 1.1. Rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi, turystyki aktywnej i ekoturystyki 1.2. Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób związanych z sektorem rybackim oraz osób młodych i kobiet

11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Cel Ogólny 2 Utrzymanie sektora rybackiego na obszarze LGR Cele Szczegółowe: 2.1. Zachowanie tradycji sektora rybackiego na obszarze LGR 2.2. Rozwój rynku zbytu ryb 2.3. Poprawa skuteczności prawa oraz rozwój aktywności środowisk rybackich i ich współpracy z partnerami z innych środowisk

12 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Cel Ogólny 3: Utrzymanie dobrego stanu środowiska Cele szczegółowe: 3.1. Poprawa stanu wód 3.2 Zachowanie szczególnie cennych walorów przyrodniczych

13 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” Założenia budżetu LSROR
- większość operacji rodzaju „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” oraz „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności” realizowana będzie przez wnioskodawców sektora publicznego; - operacje rodzaju „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” i „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” będą realizowane tylko przez podmioty prywatne.

14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Przykłady preferowanych operacji: Cel szczegółowy Rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi, turystyki aktywnej i ekoturystyki: - zagospodarowanie terenów wokół jezior pod kątem turystycznym, w tym poprzez budowę obiektów budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne i ich wyposażenie Cel szczegółowy Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób związanych z sektorem rybackim oraz osób młodych i kobiet - podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby związane z sektorem rybactwa i osoby młode i kobiety

15 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Przykłady preferowanych operacji: Cel szczegółowy 2.1. Zachowanie tradycji sektora rybackiego na obszarze LGR - tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów związanych z tradycjami rybackimi Cel szczegółowy 2.2. Rozwój rynku zbytu ryb - organizacja systemów sprzedaży bezpośredniej ryb na obszarze LGR Cel szczegółowy 2.3. Poprawa skuteczności prawa i rozwój współpracy środowisk rybackich z partnerami z innych środowisk - organizacja imprez promocyjnych i publikacja wydawnictw promujących sytuację sektora rybactwa na obszarze LGR

16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”
Przykłady preferowanych operacji: Cel szczegółowy Poprawa stanu wód - inwestycje melioracyjne związane ze zbiornikami wodnymi w wyłączeniem obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych - budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych Cel szczegółowy 3.2 Zachowanie szczególnie cennych walorów przyrodniczych - zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych - zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody i innych miejsc cennych przyrodniczo

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Kontakt do LGR PŁ: Mikołaj Orzeł 58 670 66 30


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google