Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

2 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 1.Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu ; dodatkowo wymagane przez UM jest zaświadczenie o nadaniu numeru REGON; dodatkowo wymagane przez UM jest zaświadczenie o nadaniu numeru REGON; 2.Pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone – wyłącznie w formie pisemnej; 3.Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osoba fizyczną;

3 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 4.Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji odpis z księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy wraz ze zgodą właściciela na dysponowanie nieruchomością w zakresie objętym operacją, pisemna zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawca chce zrealizować operację na nieruchomości, której nie jest dzierżawcą/użytkownikiem, pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na dysponowanie nieruchomością w zakresie objętym operacją.

4 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 4.Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością c.d. Okres dzierżawy lub najmu nieruchomości powinien pokrywać się z okresem realizacji operacji. W innym przypadku możliwe jest uzyskanie wsparcia jeżeli w umowie znajdzie się klauzula o możliwości przedłużenia jej na kolejne okresy. Beneficjent bierze na siebie ryzyko zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w przypadku zerwania umowy przed zakończeniem realizacji zadania.

5 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 5.Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; Kosztorys inwestorski – składamy zawsze w przypadku robót budowlanych lub prac konstrukcyjnych. Oferty – przedstawiamy zawsze w przypadku zakupu usług, maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia. Konieczność dostarczenia 3 ofert na każdy wydatek, którego cena jednostkowa netto przekracza 3.500 zł. Beneficjent dokonuje uzasadnienia racjonalności wydatków poprzez dostarczenie ofert i uzasadnienie wyboru jednej z nich pod względem ekonomiczno-technicznym w szczegółowym opisie operacji.

6 ZAŁĄCZNIKI DO WOD załącznik obligatoryjny! 6.Uproszczony plan biznesowy operacji - załącznik obligatoryjny! Uproszczony plan biznesowy służy zbadaniu powstania trwałych korzyści gospodarczych. Wg § 11 ust. 3 Rozporządzenia powstaną one gdy wnioskodawca nie straci płynności finansowej w okresie 3 lat od zaakceptowania wniosku. W przypadku braku pozwolenia albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego albo prawa wodnego załącznikiem obligatoryjnym jest Studium wykonalności.

7 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 7. Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku składania zgłoszenia budowlanego konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia organu o niewniesieniu sprzeciwu albo oświadczenia beneficjenta w tym zakresie (po upływie 30 dni).

8 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 8.Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o których mowa w przepisach prawa wodnego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 9.Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacja operacji.

9 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 10.Studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji. W przypadku złożenia SW nie ma obowiązku dostarczenia uproszczonego planu biznesowego. Wnioskodawca zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości, dane finansowe za okres przeszły wypełnia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych. Natomiast pozostali wnioskodawcy wypełniają dane finansowe w oparciu o najlepszą własną wiedzę na temat prognozowanych przychodów i kosztów. Dokumenty na podstawie, których dokonano wyliczeń finansowych wnioskodawca dostarcza w kopiach, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

10 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 10.Studium wykonalności projektu c.d. Załączniki: Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (ooś), Aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej (starostą bądź wojewodą) projektowanych rozwiązań, Projekt rozbiórki obiektu.

11 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 11.Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości; Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, Operat szacunkowy powinien być sporządzony nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia WoD.

12 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 12.Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

13 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 13.Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania; Załącznik obligatoryjny, który powinien zostać złożony każdorazowo i cechować się wysokim poziomem szczegółowości w przeciwieństwie do zestawienia rzeczowo-finansowego i zakresu operacji. Powinien zawierać: wyszczególnienie zadań w ramach realizacji operacji (zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym), opis zadania, uzasadnienie kosztów zakupu towarów/usług wykazanych we wniosku o dofinansowanie pod kątem realizacji celu operacji (niezbędność wydatku), DOBRZE UZASADNIONY WYDATEK BARDZO TRUDNO JEST PODWAŻYĆ !

14 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 13.Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania; źródła szacowania kosztów, uzasadnienie wyboru oferty pod względem ekonomicznym i technicznym: wysoka jakość i trwałość – 5 lat w PO Ryby, niskie koszty eksploatacji, ochrona środowiska, unikatowość (innowacyjność, konkurencyjność), rozwiązanie autorskie, o odpowiednim dizajnie (marketing, wizerunek).

15 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 13.Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania; całkowity koszt zadania, ceny jednostkowe, koszty kwalifikowalne zadania, specyfikacja kosztów w formie tabeli (ilości, jedn. miary, ceny, wartości netto, brutto kosztów), źródła finansowania (refundacja/zaliczka), numer etapu w ramach, którego dane zadanie ma zostać sfinansowanie.

16 ZAŁĄCZNIKI DO WOD 14.Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 15.Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota zaliczki - środki przekazane w formie zaliczki powinny być przeznaczone wyłącznie na wydatki kwalifikowalne w ramach projektu, poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego i bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. Zgodnie z pismem IZ nr RYBoz-AW-075-147/11 z dnia 12 lipca 2011 r. obsługa zaliczki ma się odbywać bezgotówkowo, a zatem wszystkie płatności mają być wykonane przelewami. 16.Dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR (załączniki NGR). 17.Dokument potwierdzający prowadzenie działalności związanej z sektorem rybackim.

17 ZAŁĄCZNIKI DO WOD POTWIERDZANIE DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika NGR, kopie załączników powinny być poświadczone przez notariusza lub organ wydający dokument.

18 Dziękujemy za uwagę Anna Ligenza Patrycja Krystek


Pobierz ppt "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google