Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH"— Zapis prezentacji:

1 OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH
Wydział Rolnictwa i Rybactwa OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość ok. 48 pkt. Kolor – biały. Podtytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość ok. 28 pkt. Kolor – R-255/G-204/B-204. Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

2 ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4
Wydział Rolnictwa i Rybactwa ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

3 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” został oficjalnie notyfikowany Decyzją Komisji Europejskiej z dnia r. zatwierdzającą Program Operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

4 PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Oś priorytetowa 4 PO RYBY ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z tego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw na tym obszarze PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE publiczny społeczny Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. prywatny

5 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

6 GŁÓWNE CELE OSI PRIORYTETOWEJ 4
Wydział Rolnictwa i Rybactwa GŁÓWNE CELE OSI PRIORYTETOWEJ 4 Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

7 Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze Poprawa jakości życia społeczności rybackich Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

8 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
WYMOGI, JAKIE MUSIAŁY SPEŁNIĆ STOWARZYSZENIA ABY ZOSTAĆ WYBRANE DO REALIZACJI LSROR Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

9 Odpowiedni skład stowarzyszenia
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiedni skład stowarzyszenia członkami są wszystkie gminy objęte LSROR gminy nie mogą być członkami innych stowarzyszeń ubiegających się o wybór stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli trzech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny) Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

10 Odpowiedni zakres i treść LSROR
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiedni zakres i treść LSROR właściwie wyliczony limit finansowy na wdrażanie LSROR i w ramach tej kwoty odpowiedni podział na pewne kategorie wydatków (rodzaje operacji) opracowana LSROR spełnia kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich „ (Dz. U. Nr 162, poz ze zm.) Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

11 Odpowiednie procedury opracowane przez stowarzyszenie
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiednie procedury opracowane przez stowarzyszenie stowarzyszenie posiada kryteria wyboru operacji przez komitet stowarzyszenie posiada szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania komitetu Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

12 Odpowiedni obszar objęty LSROR
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiedni obszar objęty LSROR gminy objęte LSROR muszą tworzyć spójny geograficznie obszar liczba mieszkańców powyżej 10 tys. nie więcej niż 100 tys. Obszar objęty LSROR musi posiadać odpowiedni współczynnik rybackości (co najmniej 0,5) Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Współczynnik rybackości – stosunek liczby określonych w rozporządzeniu podmiotów przypadających na 1000 mieszkańców

13 OBLICZANIE KWOTY NA REALIZACJĘ LSROR PRZEZ LGR
Wydział Rolnictwa i Rybactwa OBLICZANIE KWOTY NA REALIZACJĘ LSROR PRZEZ LGR Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

14 Ustalono następujące stawki:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Ustalono następujące stawki: wskaźnik mniejszy od 0,5 - 0 zł na mieszkańca; (tj. pięć osób zatrudnionych w sektorze/10 tysięcy mieszk. - obszary niezależne od rybactwa) wskaźnik od 0,5 do 1, zł na mieszkańca wskaźnik powyżej 1,2 do 1, zł na mieszkańca wskaźnik powyżej 1,6 do 4, zł na mieszkańca wskaźnik powyżej 4,0 – 723 zł na mieszkańca Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

15 OSOBY BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU WSPÓŁCZYNNIKA
Wydział Rolnictwa i Rybactwa OSOBY BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU WSPÓŁCZYNNIKA Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

16 uprawnieni do rybactwa,
Wydział Rolnictwa i Rybactwa uprawnieni do rybactwa, domownicy i pracownicy (umowa o pracę) uprawnionych do rybactwa, podmioty, które nie są uprawnione do rybactwa, ale wykonują zadania związane z chowem, hodowlą, połowem ryb na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa oraz pracownicy takich podmiotów nieuprawnionych do rybactwa, podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego i ich pracownicy (umowa o pracę), pracownicy (umowa o pracę) organizacji społecznych zajmujących się organizacją i promocją połowu, chowu i hodowli ryb, podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb. Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

17 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4
Wydział Rolnictwa i Rybactwa SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

18 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS Stowarzyszenia przygotowują LSROR Składanie wniosków do Instytucji Zarządzającej Podpisanie z Instytucją Zarządzającą umowy na realizację LSROR Stowarzyszenie staje się LGR Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

19 Wnioski o dofinansowanie Podpisywanie umowy o dofinansowanie
Wydział Rolnictwa i Rybactwa LGR Wnioski o dofinansowanie Samorządy województw Podpisywanie umowy o dofinansowanie Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wnioski o płatność Samorządy województw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYPŁATA BENEFICJENTOM Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

21 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

22 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%
Wydział Rolnictwa i Rybactwa inwestycje o charakterze turystyczno – rekreacyjnym: budowa, modernizacja np. kei rybackich, przystani, punktów widokowych, łowisk itp. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzenie muzeów, skansenów podejmowanie inicjatywy mających na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji związanych z rybactwem dotyczących sztuki, obyczajów, rzemiosła rewitalizacja miejscowości w tym remont chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych itp. Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%

23 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
RESTRUKTURYZACJA REORIENTACJA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

24 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%
Wydział Rolnictwa i Rybactwa zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej udział w kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

25 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJACEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

26 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%
Wydział Rolnictwa i Rybactwa podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć zł Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

27 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEZNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

28 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%
Wydział Rolnictwa i Rybactwa inwestycje melioracyjne (z wyłączeniem obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych) racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

29 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
FUNKCJONOWANIE LGR ORAZ NABYWANIE UMIEJETNOŚCI I AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

30 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%
Wydział Rolnictwa i Rybactwa administrowanie LGR działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR działania aktywizujące lokalne społeczności badania dotyczące obszaru objętego LSROR szkolenia pracowników Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

31 WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA
Wydział Rolnictwa i Rybactwa WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

32 ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%
Wydział Rolnictwa i Rybactwa organizacja spotkań, szkoleń, konferencji działania mające na celu promocje i rozwój obszarów zależnych od rybactwa wymiana informacji, doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100% Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst listy wypunktowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny.

33 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 610 ze zm.), „stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich” Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

34 WYBÓR OPERACJI PRZEZ LGR
Wydział Rolnictwa i Rybactwa WYBÓR OPERACJI PRZEZ LGR Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość w zależności od długości tekstu (nie większy niż 40 pkt i nie mniejszy niż 28). Kolor – biały.

35 LGR dokonuje wyboru operacji:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa LGR dokonuje wyboru operacji: spośród operacji, które są zgodne z LSROR na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR do wysokości limitu środków finansowych W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków na realizację operacji, LGR wybiera operacje do wysokości 120 % limitu Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

36 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem jej zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru operacji, LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

37 niewybranych operacji
Wydział Rolnictwa i Rybactwa W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy: wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji niewybranych operacji Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny. Uwzględnić należy również także wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań

38 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
LGR przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy oraz uchwały komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

39 LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o: wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach limitu Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny. w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie

40 Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Procedura wyboru operacji przez Komitet została określona w Regulaminie organizacyjnym Komitetu Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

41 Przekazanie wniosków wraz z listami do UM
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Pisemne poinformowanie wnioskodawców o wybraniu albo niewybraniu operacji i liczbie uzyskanych punktów podczas oceny Przekazanie wniosków wraz z listami do UM Rozpatrzenie odwołań, sporządzenie listy wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałą Komitetu w tej sprawie Opublikowanie listy, poinformowanie beneficjentów o możliwości składania odwołań Ocena złożonych wniosków, sporządzenie listy ocenionych operacji Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

42 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371) Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.

43 Dziękuję za uwagę Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – Szczecin, ul. Małopolska 12 tel.: +48 (91) do 231 fax: +48 (91) Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.


Pobierz ppt "OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google