Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2004 –2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2004 –2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami."— Zapis prezentacji:

1 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2004 –2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami

2 Funkcje Programu Ochrony Środowiska Działania edukacyjno – informacyjne - przekazywanie społeczeństwu informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska, Wskazywanie tzw. gorących punktów, czyli najważniejszych zagrożeń środowiska powiatu i sposobów ich rozwiązywania, Promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, Koordynacja działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy administracją publiczną wszystkich szczebli oraz instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi na rzecz ochrony środowiska w powiecie, Ułatwienie wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska.

3 Zawartość Programu ¯ Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ¯ Charakterystyka powiatu (położenie, historia, demografia, gospodarka, klimat, geologia, ukształtowanie powierzchni, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczno – inżynieryjna) ¯ Aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska oraz cele, których realizacja wpłynie na poprawę ich jakości ¯ Aspekty finansowe realizacji programu ¯ Zarządzanie ochroną środowiska ¯ Kontrola realizacji programu

4 Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju powiatu piaseczyńskiego i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego i infrastruktury technicznej Cel nadrzędny Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego

5 Jakość wód i stosunki wodne Najważniejsze problemy: pozaklasowa jakość wód prowadzonych przez rzeki: Wisłę, Utratę Jeziorkę, Tarczynkę, Kraskę, Małą Koszt na lata 2004-2007 179 455 000 zł Zadanie priorytetowe Poprawa jakości wód powierzchniowych i zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej

6 Powietrze atmosferyczne Największy problem : Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie pod względem pyłu zawieszonego Koszty na lata 2004-2007 6 078 000 zł Zadanie priorytetowe Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, szczególnie na terenach miejskich i intensywnej zabudowy

7 Hałas Najważniejszy problem: hałas komunikacyjny Zadanie priorytetowe : Ograniczanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego Koszt na lata 2004-2007 6 078 000 zł

8 Poważne awarie i zagrożenia naturalne Najważniejsze zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Cel strategiczny: Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

9 Cel strategiczny Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych powiatu Ochrona przyrody i krajobrazu

10 Edukacja ekologiczna Zadanie priorytetowe Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu edukacji ekologicznej

11 Ogólne koszty wdrażania programu

12 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Piaseczyńskiego

13 Ilości odpadów Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w 2003 r. [Mg] Powiat Piaseczyński liczy około 134 100 mieszkańców, w związku z tym ilość odpadów komunalnych oszacowana wg. wskaźników przypadających na jednego mieszkańca wynosi 347 kg/r.

14 Stan aktualny gospodarki odpadami Zbiórka odpadów zmieszanych – jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych, Selektywna zbiórka – przedmiotem zbiórki są głównie odpady przeznaczone do recyklingu, takie jak: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, Odpady niebezpieczne - zbierane są na niewielką skalę i tylko w trzech gminach: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – odbywa się sporadycznie na zgłoszenie i jest finansowana przez poszczególne gminy,

15 Prognozy powstawania odpadów na lata 2007 i 2011 [Mg]

16 Cele krótkoterminowe 2004 - 2007 ü objęcie 100% mieszkańców miast i 80% mieszkańców wsi zorganizow ą zbiórk ą odpadów, ü zmniejszenie ilo ś ci zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie, ü zmniejszenie ilo ś ci odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

17 Cele krótkoterminowe 2004 - 2007 ü edukacja ekologiczna mieszkańców, ü minimalizacja ilości deponowanych odpadów na składowiskach, poprzez osiągniecie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów, ü ograniczenie ilo ś ci odpadów innych ni ż komunalne, a w szczególno ś ci niebezpiecznych trafiaj ą cych do strumienia odpadów komunalnych.

18 Cele średnioterminowe 2008 - 2011 ü 0bjęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów, ü Zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie, ü Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, minimalizacja ilości deponowanych odpadów na składowiskach, poprzez osiągniecie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.

19 Proponowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Selektywne zbieranie odpadów odbywać się może, zgodnie z następującymi metodami: - Selektywne zbieranie u źródła, - Gniazda pojemników ustawione w sąsiedztwie, - Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia odpadów. Baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych mogą być gromadzone: - w Gminnych Punktach Selektywnego Gromadzenia Odpadów, - W punktach sprzedaży detalicznej, - W placówkach oświatowych. Akumulatory mogą być przyjmowane przez: - punkty sprzedaży, - przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, - uprawnionych przedsiębiorców zajmujących się fizyczna likwidacją pojazdów mechanicznych.

20 Proponowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Farmaceutyki powinny być gromadzone w : - Aptekach i gminnych ośrodkach opieki zdrowotnej, - Gminnych Punktach Selektywnego Gromadzenia Odpadów Świetlówki: - Gminne Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów (GPSGO), - wyspecjalizowane firmy. Odpady wielkogabarytowe: - gromadzenie w GPSGO, - odbiór przez punkty sprzedaży, - odbiór od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców na podstawie zgłoszenia

21 Koszty realizacji planu gospodarki odpadami na lata 2004-2007 LpOpis zadaniaSzacunkowe koszty [tys. PLN] Źródła finansowania zakupy inwest. Eksploa tacja (rocznie) Wdrażanie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów 1Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytkowych w strumieniu odpadów komunalnych -ustalenie form prowadzenia zbiórki w poszczególnych gminach, -zorganizowanie punktów gromadzenia odpadów, -wyposażenie w urządzenia do gromadzenia odpadów -eksploatacja 700480 przedsiębiorcy, org. odzysku właściciele nieruchomości, gminy, PFOŚ i GW 2Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów komunalnych 250 gminy, właściciele nieruchomości, GFOŚ i GW PFOŚ i GW 3Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych: 1215 gminy, GFOŚ i GW właśc. nieruchomości organizacje odzysku, PFOŚ i GW

22 Koszty realizacji planu gospodarki odpadami na lata 2004-2007 LpOpis zadaniaSzacunkowe koszty [tys. PLN] Źródła finansowania zakupy inwest. eksploatacja (rocznie) 4Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów 300gminy, NFOŚ i GW WFOŚ i GW, przedsiębiorcy 5Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami I etap 35 000Inwestor NFOŚ i GW, BOŚ S.A, Ew. fundusze pomocowe UE 6Rekultywacja składowiska odpadów w Łubnej30 000 Związek komunalny, przedsiębiorca, NFOŚ i GW, EKOFUNDUSZ

23 Koszty realizacji planu gospodarki odpadami na lata 2004-2007 Opis zadaniaSzacunkowe koszty [tys. PLN] Źródła finansowania zakupy inwest. eksploata cja (rocznie) 7Budowa sortowni z linią doczyszczającą dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 5 000inwestor,Fundusze ekologiczne, Banki komercyjne, Ew. fundusze pomocowe 8Budowa stacji gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych 500inwestor, Fundusze ekologiczne,Banki komercyjne,Ew. fundusze pomocoweUE

24 www.pgi.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa


Pobierz ppt "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2004 –2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google