Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Warszawa 12 września 2007 r.

2 I. Gospodarka wodno - ściekowa – (FS)
Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - (FS) IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS)

3 Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ (w mln euro)

4 System instytucjonalny POIiŚ
1 Instytucja Zarządzająca – MRR (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych) 6 Instytucji Pośredniczących -MŚ, MT, MG, MKiDN, MZ, MNiSW, 28 Instytucji Pośredniczących II stopnia / Wdrażających (w tym 16 WFOŚiGW) Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Certyfikującej w MRR

5 Proponowany system wdrażania priorytetów środowiskowych POIiŚ
KOMISJA EUROPEJSKA zatwierdzanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro MRR – Instytucja Zarządzająca - przekazywanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro do zatwierdzenia do KE MŚ – Instytucja Pośrednicząca – zatwierdzanie wniosków o wartości poniżej 25 mln euro Priorytet I, II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V NFOŚiGW WFOŚiGW KZGW NFOŚiGW CKPŚ beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent *NFOŚiGW, WFOŚiGW, KZGW, CKPŚ – poziom oceny wniosków

6 Fundusze UE na ochronę środowiska

7 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa
Finansowanie 2 725,0 mln euro z FS Cel priorytetu: Rozbudowa infrastruktury wodno -ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy Działanie w ramach priorytetu: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej (tylko jako elementy uzupełniające w projektach kompleksowych) Rodzaje beneficjentów: JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin

8 Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Finansowanie: mln euro z FS Cel priorytetu: zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. Działania w ramach priorytetu: 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje beneficjentów – JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

9 Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Finansowanie: 545 mln euro z Funduszu Spójności Cel priorytetu: zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych, minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Działania w ramach priorytetu: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

10 Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Finansowanie: 200 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa UE Działania w ramach priorytetu: 1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 2 - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 3 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik 4 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów specyficznych lub niebezpiecznych

11 Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Finansowanie: 89,8 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej Działania w ramach priorytetu: 1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 3. Opracowanie planów ochrony 4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

12 Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Finansowanie: 732,2 mln euro z EFRR Cel priorytetu: Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko Beneficjenci: przedsiębiorstwa, JST i ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne Działania w ramach priorytetu: 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 - Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 - Rozwój przemysłu dla OZE 9.7 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Działania wdrażane przez NFOŚiGW

13 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (1)
W dniu 11 kwietnia br. - podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji POIiŚ między MRR a MŚ W dniu 25 czerwca br. w Lublinie podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji PO „Infrastruktura i Środowisko” pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 26 czerwca br. w Warszawie podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji PO „Infrastruktura i Środowisko” pomiędzy Ministerstwem Środowiska a NFOŚiGW, KZGW oraz CKPŚ W dniu 5 lipca br. został przekazany do MRR projekt Kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych

14 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (2)
W dniu 10 lipca br. została przekazana do MRR instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla środowiskowych osi priorytetowych. W dniu 13 lipca br. został przekazany do MRR wykaz dokumentów wymaganych od beneficjentów na poszczególnych etapach wyboru projektów Trwają prace nad przygotowaniem Instrukcji wykonawczych dla MŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW, KZGW i CKPŚ Trwają szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających, pośredniczących oraz dla beneficjentów nt. przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów unijnych w sektorze ochrony środowiska. 36 projektów inwestycyjnych przygotowywanych jest do realizacji ze środków pomocy technicznej na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013.

15 Projekty środowiskowe w przygotowaniu wg stanu na dzień 12.07.2007.

16 Projekty środowiskowe w przygotowaniu wg stanu na dzień 12.07.2007.

17 Dziękuję za uwagę Departament Infrastruktury i Środowiska tel.(22) fax. (22) Więcej informacji na stronach internetowych: (fundusze UE)


Pobierz ppt "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google