Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ” na lata 2009 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2020 Łódź, 14.12.2009 Wydział Gospodarki Komunalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ” na lata 2009 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2020 Łódź, 14.12.2009 Wydział Gospodarki Komunalnej."— Zapis prezentacji:

1 „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ” na lata z perspektywą na lata Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

2 Wytyczne dla Łodzi wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Uchwałą Nr XXIII/549/08 z dnia r.) Wybudowanie w Łodzi instalacji termicznego przekształcania odpadów, która ma pełnić funkcję ponadlokalne Kontynuacja budowy Instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na GOS ŁAM o mocy przerobowej ok. 16,5 tys. ton/rok Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Łaskowicach (rok 2009). Rekultywację przeprowadza miasto Pabianice Rekultywacja składowiska odpadów w Nowosolnej I (do roku 2013) Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

3 AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W ŁODZI
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

4 Masa odpadów komunalnych zebranych w Łodzi w latach 2005 -2008 [w tys
Masa odpadów komunalnych zebranych w Łodzi w latach [w tys. ton] Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

5 Procentowy udział poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

6 Masa odpadów komunalnych mających wartość materiałową (metale, papier, plastiki, szkło) zebranych selektywnie w Łodzi w latach [w tys. ton] Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

7 Obecnie istniejące instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych w Łodzi
Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych Łódź - Lublinek przy ul. Zamiejskiej 1 (MPO - Łódź Sp. z o.o.) od 2005r. Sortownia i Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy ul. Swojskiej 4 (Remondis Sp. z o.o.) Kompostownia Odpadów Organicznych przy ul. Sanitariuszek 70/72 (ŁZUK) - do 2005r. wyłącznie pryzmowa, od 2005r. także biokontenerowa Składowisko balastu przy ul. Zamiejskiej (MPO - Łódź Sp. z o.o.) od 2007r. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. Zakład przetwarzania przy ul. Pryncypalnej 132/134 - od 2006r. Bio - Elektra Sp. z o.o., ul. Zamiejska 1 (urządzenie do sterylizacji odpadów ROTOSTERIL SMALL - A) Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy Pryncypalnej 132/134 (Remondis Sp. z o.o.) Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

8 Bilans odpadów komunalnych z miasta Łodzi poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania
Wyszczególnienie 2004 2008 Masa odpadów poddanych odzyskowi w sortowniach (w tonach) 11 500,00 ,79 Masa odpadów poddanych recyklingowi w kompostowni (w tonach) 5 900,97 16 489,54 Masa odpadów unieszkodliwionych przez składowanie (w tonach) ,40 ,78 Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

9 Bilans odpadów komunalnych z miasta Łodzi poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania (cd.)
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

10 Udział firm wywozowych w rynku usług odbioru odpadów komunalnych (%)
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

11 Problemy w gospodarce opadami komunalnymi
Brak pełnych danych na temat ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. W latach zebrano mniej odpadów niż szacowano, iż jest wytwarzane. Konieczne zwiększenie kontroli umów na odbiór odpadów oraz kontynuowanie badań ilościowych odpadów. Gmina nie jest właścicielem odpadów komunalnych - właścicielem są firmy wywozowe. Niski poziom odzysku odpadów ulegających biodegradacji. W 2007r. 13,7% odpadów poddano odzyskowi w kompostowni. Konieczne akcje informacyjno-edukacyjne propagujące kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Niski poziom redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Konieczna budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, aby w 2013 roku w Łodzi o 50% zredukować składowanie odpadów biodegradowalnych. Niski poziom zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych zawartych w odpadach komunalnych. Konieczne uruchomienie innych form zbiórki np. PDDO oraz Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

12 Dzikie wysypiska na terenie miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

13 Masa wytwarzanych odpadów komunalnych w Łodzi
Zgodnie z prognozą GUS w latach liczba mieszkańców w Łodzi będzie maleć, natomiast ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w tych latach będzie rosnąć: od 355,5 tys. ton w 2008r. do 358,2 tys. ton w 2020r. Podobnie ilość odpadów biodegradowalnych: od 179,0 tys. ton w 2008r. do 184,0 tys. ton w 2020r. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

14 Masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Łodzi (prognoza)
Poszczególne lata 2008 2010 2012 2013 2015 2018 2020 Ilość odpadów Komunalnych Wytworzonych [w tonach] Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

15 Masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Łodzi (prognoza) cd.
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

16 ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

17 Cele główne Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych i budowlanych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

18 Cele szczegółowe Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie w poszczególnych latach: w 2010r. nie więcej niż 75%, w 2013r. nie więcej niż 50%, w 2020r. nie więcej niż 35%, w stosunku do ilości wytworzonych w 1995 roku odpadów biodegradowalnych. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

19 Kierunki działań Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

20 I. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko Intensyfikacja działań edukacyjno- informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami (np. minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, selektywna zbiórka, zawieranie umów na odbiór odpadów, w tym zbieranych selektywnie, zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”) Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych. Finansowanie ze środków publicznych działań zapewniających osiągnięcie założonych celów. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

21 II. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Kierowanie zbieranych na terenie m. Łodzi odpadów komunalnych do instalacji służących do ich zagospodarowania w pierwszej kolejności zlokalizowanych w Łodzi. Kontrolowanie przez Miasto stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wdrażanie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

22 II. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania cd. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Wydawanie decyzji wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planu gospodarki odpadami dla Miasta Łodzi. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę instalacji do przetwarzaniach tych odpadów. Unieszkodliwianie przez składowanie tylko tych odpadów, których nie można poddać innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania z zastosowanie technologii BAT. Monitoring i ocena wdrażania planu. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

23 Proponowany system gospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami w Łodzi zaproponowany w „PGO-Łódź” opierać się będzie na następujących filarach: Zbieranie selektywne odpadów. Kompostowanie wydzielonych frakcji odpadów komunalnych. Sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki. Unieszkodliwianie termiczne odpadów. Składowanie odpadów balastowych. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

24 Dziękuję za uwagę Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ


Pobierz ppt "„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ” na lata 2009 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2020 Łódź, 14.12.2009 Wydział Gospodarki Komunalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google