Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami"— Zapis prezentacji:

1 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami

2 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Podstawowe akty prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r z późniejszymi zmianami ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r z późniejszymi zmianami Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r z późniejszymi zmianami

3 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa Prawo ochrony środowiska Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: Zasady ustalania: warunków ochrony zasobów środowiska warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska kosztów korzystania ze środowiska Obowiązków organów administracji; Odpowiedzialność i sankcje

4 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach Art. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

5 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach W rozdziale 1 Ustawa określa definicję odpadów, ustala katalog oraz rodzaje odpadów, sposoby ich zagospodarowania, w tym procesy odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów, definiuje pojęcia wytwórcy, posiadacza odpadów oraz zbierania odpadów.

6 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach Rozdział 2 poświęcony jest zasadom gospodarowania odpadami, w szczególności nakłada obowiązki na wytwórców i posiadaczy odpadów co do sposobu gospodarki odpadami (stosowanie sposobów produkcji zapobiegających powstawaniu odpadów, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, odpady w pierwszej kolejności powinny być poddawane odzyskowi, a dopiero później unieszkodliwianiu).

7 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach W kolejnych rozdziałach Ustawa określa zasady tworzenia planów gospodarki odpadami na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Ustala, kto jest odpowiedzialny za tworzenia oraz nadzór nad realizacją planów. Ponadto określa zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nakładając m. in. obowiązek objęcia wszystkich mieszkańców gmin systemem odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów.

8 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach Następnie Ustawa określa obowiązki posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w szczególności trybu wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zatwierdzania wniosków dotyczących programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów, zasady prowadzenia ewidencji oraz przekazywania sprawozdań z prowadzonej działalności

9 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach W rozdziale 5 Ustawa określa szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, zawierających substancje szkodliwe oraz posiadaczy prowadzących punkty zbierania odpadów metali. Kolejny rozdział poświęcony jest termicznemu przekształcaniu odpadów, zwłaszcza wymaganiom jakim powinny odpowiadać spalarnie i współspalarnie odpadów.

10 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach Rozdział 7 Ustawy poświęcony jest zasadom składowania i magazynowania odpadów. Określa zasady tworzenia składowisk odpadów, wydawania pozwoleń na budowę oraz użytkowanie składowisk, rodzajów odpadów jakie mogą być składowane Ostatni rozdział poświęcony jest przepisom karnym i opłatom sankcyjnym za niestosowanie się do uregulowań zawartych w Ustawie.

11 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.

12 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – zdania gmin Najważniejszą czynnością związaną z realizacją zadania utrzymania czystości jest podjęcie odpowiednich uchwał. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia rady gmin do podejmowania aktów prawa miejscowego - uchwał, związanych z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na ich terenie. Akty te mają istotne znaczenie także dla osiągania celów i realizacji wymagań ochrony środowiska w przypadku ustalania zasad postępowania z odpadami komunalnymi. Uchwały te mogą dotyczyć m.in. ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz sposobów dokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonania ciążących na nich obowiązków a także przejęcia przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości

13 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – obowiązki właścicieli nieruchomości W szczególności do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: Zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zgodnie z obowiązującym regulaminem, Pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy i odrębnymi przepisami, Utrzymywanie urządzeń służących zbieraniu odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, Pozbywanie się błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do posesji. Wykonywanie innych obowiązków regulaminu.

14 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Ustawa określa również warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług, w szczególności określa rodzaje usług, które wymagają uzyskania zezwolenia, trybu występowania o udzieleni takiego zezwolenia, sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych, informacji jaki winny być zawarte w zezwoleniu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań ze sposobu i zakresu realizowanych usług.

15 Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
KONIEC


Pobierz ppt "Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google