Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowe obowiązki gmin mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

2 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Zmiany Wprowadzenie Celowość zmian Nowe obowiązki gmin – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania Terminy Sankcje Administracyjne kary pieniężne Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Do r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów). Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie CELE ZMIAN Poprawa stanu środowiska poprzez objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców gminy. Upowszechnienie segregacji „u źródła”. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Powstanie odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

5 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie OBOWIĄZKI GMIN Przeprowadzenie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Budowa, utrzymanie, i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (realizacja w drodze przetargu/koncesji/ew. samodzielnie). Określenie stawki opłaty, trybu i częstotliwości jej uiszczania. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

6 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie OBOWIĄZKI GMIN Tworzenie punktów selektywnego zbierania. Wymierzanie kar dla przedsiębiorców. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości. Udostępnienie na stronie internetowej gminy informacji m.in. o podmiotach odbierających odpady. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

7 OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania Do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe – rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata oraz sposób ich obliczania. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

8 OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegającej biodegradacji przekazywanej do składowania: Do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.; Do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe – rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata oraz sposób ich obliczania. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

9 OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania Szacunkowe wskaźniki udziału odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, w przypadku braku badań własnych wynoszą: 52% dla miast, 43% dla wsi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

10 OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie OBOWIĄZKI GMIN – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania Dla obliczenia wielkości odniesienia, czyli masy odpadów ulegających biodegradacji (OUB) wytworzonych w roku 1995, w przypadku braku danych szczegółowych należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania: 155 kg OUB/mieszkańca na rok dla miasta, 47 kg OUB/mieszkańca na rok dla wsi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

11 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Terminy dla gmin Od 1 stycznia 2012 r. gminy prowadzą rejestr działalności podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Roczna sprawozdawczość – do 31 marca 2013 r. gminy przedkładają Marszałkowi i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie za rok 2012 dot. osiągniętego poziomu odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

12 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Terminy dla gmin Uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem. Pobieranie opłat i przejmowanie obowiązków od właścicieli nieruchomości – do dnia 31 marca 2013 r. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

13 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Sankcje Nieterminowe przekazywanie rocznego sprawozdania – 100 zł za każdy dzień opóźnienia - obowiązuje od r. Za niedopełnienie uzyskania poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymierza sankcje karne – wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – od zł do zł – obowiązuje od r. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

14 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Sankcje Nie osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji – iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg]. Niewykonanie obowiązku osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. : poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

15 Administracyjne kary pieniężne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Administracyjne kary pieniężne Kary pieniężne będzie nakładać Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) wójt, burmistrz lub prezydent miasta wniosek o zawieszenie zapłaty kary na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych ale < 5 lat WIOŚ może przychylić się do wniosku Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona podlegać umorzeniu. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ mgr inż. Paweł Ciećko wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Plac Szczepański Kraków tel


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google