Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy"— Zapis prezentacji:

1 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy

2 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Artykuł 10 – odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, zaś podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

3 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Korzyści wynikające z selektywnej zbiórki odpadów Redukcja masy i objętości odpadów kierowanych na wysypisko Wyeliminowanie substancji niebezpiecznych z odpadów Zmniejszenie zużycie surowców pierwotnych i energii Uzyskanie środków pieniężnych ze sprzedaży wyselekcjonowanych frakcji

4 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z założeniami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko

5 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Ogólne zasady organizowania systemów selektywnej zbiórki odpadów przewidują etapowe wdrażania następujących rozwiązań z zakresu gromadzenia odpadów: Selektywna zbiórka „u źródła powstania” Kontenery ustawione w sąsiedztwie Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia odpadów Stacje segregacji odpadów

6 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Istnieją trzy systemy selektywnej zbiórki odpadów: System dwupojemnikowy – zbiórka odpadów w oparciu o dwa pojemniki – jeden przeznaczony na frakcję suchą – drugi na frakcję mokrą. System wielopojemnikowy stosuje się odrębne pojemniki dla każdego asortymentu surowców wtórnych objętego odzyskiem oraz odpadów do unieszkodliwiania System workowy zbliżony jest do systemu zbiórki wielopojemnikowej, z tym że w tym przypadku każdy z surowców wtórnych gromadzony jest w odpowiednio oznaczonym worku

7 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Selektywna zbiórka „u źródła” Prowadzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów „u źródła” – w każdym gospodarstwie domowym jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Pozwala na otrzymywanie czystych, jednorodnych surowców wtórnych. Uzyskane tą drogą surowce cechuje duża czystość i wymagają one tylko ostatecznego podczyszczenia i ewentualnego rozdziału w stacji segregacji przed przekazaniem do dalszej przeróbki

8 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Selektywna zbiórka „u źródła” Pewnym utrudnieniem jest zagospodarowanie miejsca na gromadzenie i przechowywanie pojemników bądź worków z wysegregowanymi odpadami. Jest najbardziej skomplikowany organizacyjnie – wymaga zwielokrotnienia liczy pojemników bądź worków foliowych oraz rozbudowania systemu transportu. Metoda ta przenosi część prac na mieszkańców a tym samym sprzyja wzrostowi świadomości i zachowań ekologicznych wśród społeczeństwa.

9 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”: Zbiórka surowców wtórnych czystych – nie zanieczyszczonych innymi odpadami Zbiórka odpadów z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania Zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania Ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.

10 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Kontenery ustawione w sąsiedztwie System polegający na ustawieniu w wyznaczonych newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi – specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników do selektywnej zbiorki odpadów System ten szczególnie przydatny jest w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać od 500 do 1000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200m.

11 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Pozyskiwanie surowców z odpadów zmieszanych Odbywa się w stacji segregacji. Głównymi minusami tej metody są: niski stopień pozysku surowca wtórnego o niskim stopniu czystości oraz istniejące zagrożenie sanitarne dla pracowników pracujących przy selekcji. Model ten jest również niewskazany ze względu na to, że nie uczy mieszkańców nawyków ekologicznych

12 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" powstało w 2003 roku w wyniku wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych i wszystkich tych, których zainteresowania i pasje związane są z ekologią i ochroną środowiska

13 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" powstało w 2003 roku w wyniku wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych i wszystkich tych, których zainteresowania i pasje związane są z ekologią i ochroną środowiska. Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest projekt tworzenia „zielonych miejsc pracy” dla osób niepełnosprawnych w tworzeniu systemu gospodarki odpadami u źródła

14 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Schemat działania

15 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
W latach Stowarzyszenie EKON zebrało 8,604 ton odpadów opakowaniowych 430 pełnych ciężarówek

16 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Jak to się robi w Europie MODEL WIEDEŃSKI

17 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Model wiedeński kompleksowej gospodarki odpadami oparty jest na sposobie zarządzania wykorzystującym nowoczesne technologie skutecznego, efektywnego i proekologicznego zagospodarowania odpadów zapewniającego maksymalny odzysk zawartych w nich surowców użytecznych oraz energii.

18 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Cechy charakterystyczne modelu wiedeńskiego: Szeroko rozbudowana i prowadzona bezpośrednio u źródła zbiórka użytecznych frakcji odpadów: papier, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne oraz frakcję bioorganiczną Kompostowanie wyselekcjonowanej frakcji odpadów organicznych Możliwość deponowania w/w odpadów oraz elektoroodpadów, opon itp. oraz odpadów niebezpiecznych w 56 punktach na terenie miasta Centrum recyklingu odzyskanych frakcji odpadów

19 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Prowadzony w spalarniach odzysk energii pozostałości odpadów posiadających wartość surowca energetycznego Pionowe i poziome zabezpieczone oraz monitorowane składowisko z energetycznym wykorzystaniem biogazu Kontrolowany i zrównoważony rynek odzyskanych surowców użytecznych i energii Giełda odzyskanych odpadów posiadających nadal walory użytkowe Spalarnia odpadów niebezpiecznych

20 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Wysoką sprawność system wiedeński zawdzięcza realizacji zespołu działań zmierzających do unikania bądź ograniczenia strumienia powstających odpadów przy wykorzystaniu odpowiedniego wsparcia legislacyjnego oraz, a może przede wszystkim, zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

21 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Efekty W 2004r w sumie mieszkańców Wiednia wytworzyło Mg odpadów komunalnych, z których: Mg – odpady, których selektywnie nie udało się rozdzielić Mg – to efekt frakcyjnie wyselekcjonowanych odpadów w ramach prowadzonej ich selektywnej zbiórki

22 Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy
Efekty Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec Wiednia wyprodukował w 2004r około 538 kg odpadów komunalnych, z czego 205 kg każdy mieszkaniec zawrócił do ponownego wykorzystania


Pobierz ppt "Interesujące systemy selektywnej zbiórki odpadów z Polski i Europy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google