Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA
1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

2 „REWOLUCJA ŚMIECIOWA”
Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele „rewolucji” i środki zmierzające do ich realizacji Obecny model gospodarki odpadami komunalnymi w Wałbrzychu (i w większości gmin) Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 r. Podstawowe obowiązki gmin Zalety nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Obowiązki właścicieli nieruchomości objętych systemem Podsumowanie

3 „UNIJNE” PRZYCZYNY ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa

4 ODZYSK > SKŁADOWANIE „SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU”
C E L ODZYSK > SKŁADOWANIE (w tym recykling) NAJBARDZIEJ POŻĄDANE NAJMNIEJ POŻĄDANE „SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU”

5 Ś R O D K I 1 STYCZNIA 2012 r. weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 LIPCA 2013 r. wprowadzenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi we wszystkich gminach

6 OBECNY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WAŁBRZYCH
GMINA PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCY ODPADY (ZEZWOLENIE) PLAN NADZÓR Obowiązki: - selektywna zbiórka odpadów, - wyposażenie nieruchomości w pojemniki, - zawarcie umowy z przedsiębiorcą (zapłata). ZAPŁATA UMOWA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI właściciele odpadów

7 REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA ICH TERENIE = BUDOWA I NADZOROWANIE GMINNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (nowe obowiązki + duże nakłady finansowe)

8 PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SCHEMAT IDEOWY
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI „opłata śmieciowa” GMINA NADZÓR WYKONANIE Obowiązki: - selektywna zbiórka odpadów, - wyposażenie nieruchomości - w pojemniki, - składanie deklaracji („opłata śmieciowa”). odpady PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCY ODPADY RDR przetarg - umowa, wynagrodzenie właściciel odpadów zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania selektywnie zebrane odpady komunalne REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DOWOLNA INSTALACJA PRZETWARZANIA

9 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
System powinien zapewniać: zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło), ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, UPOWSZECHNIENIE SEGREGACJI „U ŹRÓDŁA” realizację zasady „zanieczyszczający płaci” - każdy wytwórca odpadów płaci za ich zagospodarowanie, poprawę stanu środowiska (brak „dzikich wysypisk”, zaniechanie praktyk spalania odpadów w piecach, ograniczanie składowania odpadów).

10 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI GMINY
Gmina zapewni: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem, (tj. z nieruchomości zamieszkałych i „mieszanych”), funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,tzw. PSZOK, właściwe zagospodarowanie odpadów (RIPOK lub IZ), nadzór nad przepływem strumienia odpadów komunalnych, informację dotyczącą funkcjonowania systemu, edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

11 ZALETY NOWEGO SYSTEMU ZALETY:
odbiór wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób segregujących odpady, brak konieczności zawierania indywidualnych umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu (wyjątek będą stanowiły nieruchomości niezamieszkałe, które nie zostaną objęte systemem), przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa stanu środowiska.

12 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
OBJĘTYCH SYSTEMEM 1) wypowiedzenie dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady – tak aby termin obowiązywania upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r.; 2) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami („samoustalenie” wysokości opłaty śmieciowej); 3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów; 4) segregacja odpadów zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

13 PODSUMOWANIE 1) NIEMOŻLIWE, ABY W TAK KRÓTKIM CZASIE SKUTECZNIE WDROŻYĆ DOSKONAŁY SYSTEM (KONIECZNOŚĆ CIĄGŁEGO DOSKONALENIA, POTRZEBA CZASU), 2) ROBIMY TO PO RAZ PIERWSZY, WIĘC BĘDZIEMY UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH, NAPRAWIAĆ I KORYGOWAĆ, 3) W GMINACH, GDZIE WPROWADZONO OPŁATĘ W WYNIKU REFERENDUM, SYSTEM BYŁ CZĘSTO MODYFIKOWANY, ABY BYŁ JAK NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY.

14 („rewolucja śmieciowa”) („utrzymanie czystości i porządku”)
Szczegółowe informacje na temat zmian w gospodarce odpadami komunalnymi („rewolucja śmieciowa”) („utrzymanie czystości i porządku”)

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google